نویسنده = مومنی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین عوامل مؤثر کالبدی بر میزان زیست‌پذیری مناطق شهری (مطالعۀ موردی: مناطق شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 411-429

10.22059/jurbangeo.2019.276471.1063

ریحانه مهره کش؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی؛ مهری اذانی