دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-122 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


پژوهشی - کاربردی

2. تحلیل زمانی – مکانی جزیرۀ حرارتی شهر مشهد با توجه به گسترش شهر و تغییرات کاربری - پوشش زمین

صفحه 1-17

سید کاظم علوی پناه؛ سیروس هاشمی دره بادامی؛ علی کاظم زاده


3. تحلیل آماری ابعاد توسعۀ پایدار شهری در شهر ارومیه

صفحه 19-31

عامر نیک پور؛ هادی علیزاده؛ مهناز حسینی سیاه گلی


4. بررسی تأثیر ظرفیت مکانی بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

صفحه 33-54

زهرا خدائی؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداش پور؛ علی اکبر تقوایی


5. پیش‌بینی فضاهای آسیب‌پذیر شهر مشهد هنگام وقوع زلزله

صفحه 55-67

یونس غلامی؛ سلمان حیاتی؛ محمد قنبری؛ آسیه اسماعیلی


6. ارزیابی هویت محله‌ای در شهر جهرم

صفحه 69-84

محمدحسین سرایی؛ مجتبی روستا؛ امیر اشنویی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 407-558 پاییز 1394، صفحه 263-405 تابستان 1394، صفحه 123-261 بهار 1394، صفحه 1-122