دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-152 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


پژوهشی - بنیادی

3. زیست‌پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‌ها

صفحه 27-50

10.22059/jurbangeo.2016.58120

محمد سلیمانی مهرنجانی؛ سیمین تولایی؛ مجتبی رفیعیان؛ احمد زنگانه؛ فروغ خزائی نژاد


5. مکان‌یابی عرصه‌های مناسب توسعة آتی شهر یاسوج

صفحه 69-88

10.22059/jurbangeo.2016.58122

سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر؛ داریوش داستان


شناسنامه علمی شماره

9. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-29


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 519-742 پاییز 1395، صفحه 299-517 تابستان 1395، صفحه 153-298 بهار 1395، صفحه 1-152