دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 299-517 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


8. فضای شهروندمدار، رویکردی نوین در تحقق توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

صفحه 431-448

10.22059/jurbangeo.2016.60642

زیبا پرنون؛ محمدتقی رضویان؛ زهره فنی؛ محمدحسن پاسوار؛ جمیله توکلی نیا


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-45


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395، صفحه 519-742 پاییز 1395، صفحه 299-517 تابستان 1395، صفحه 153-298 بهار 1395، صفحه 1-152