دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 215-449 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


پژوهشی - کاربردی

2. تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی

صفحه 215-235

عامر نیک پور؛ فاطره رزقی؛ مصطفی صفایی رینه


پژوهشی - بنیادی

7. تبیین جایگاه نشانه‌های شهری در حفظ و ارتقای دلبستگی به مکان با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر سنندج)

صفحه 331-360

سوران مصطفوی صاحب؛ فرزانه ساسان‌‌پور؛ محمدرضا پوراقدم؛ علیرضا صادقی‌زاده


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-41