دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 451-647 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


پژوهشی - بنیادی

2. انفجار مادرشهر و توسعۀ گسیختۀ منطقۀ کلان‌شهری تهران در چارچوب نظریۀ زوال شهری

صفحه 451-472

حمیدرضا تلخابی؛ محمد سلیمانی؛ احمد سعیدنیا؛ احمد زنگانه


پژوهشی - کاربردی

4. تحلیل فضایی امنیت در پارک‌های شهر تهران

صفحه 491-510

حسین نظم‌فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی چهاربرج


پژوهشی - بنیادی

6. بررسی تأثیر مؤلفه‌های حقوق شهروندی بر مدیریت شهری در شهر ایلام

صفحه 531-543

سید اسکندر صیدایی؛ رسول داراب‌خانی؛ ابراهیم جهانگیر؛ جواد امینی


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-36