نویسنده = علی اکبر شمسی پور
تحلیل فضایی شرایط محیطی کشاورزی شهری در کلان‌شهر تهران (مطالعۀ موردی: منطقۀ 5)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 111-125

10.22059/jurbangeo.2019.262056.939

سعید بازگیر؛ زهرا فیروزی؛ علی اکبر شمسی‌پور؛ معصومه مقبل


اثرات گسترش فضای سبز بر الگوی جزیرۀ گرمایی شهری (مطالعۀ موردی: بوستان ولایت)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 85-99

10.22059/jurbangeo.2015.54441

مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی