ارزیابی حس تعلق به مکان با تأکید بر عوامل کالبدی و محیطی در سواحل شهری (مطالعۀ موردی: ساحل بوشهر)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

2 گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 کارشناس‌ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محیط‌های شهری، حس تعلق به مکان است. وجود این حس که عاملی مهم در شکل‌گیری پایه‌های ارتباطی استفاده‌کنندگان و محیط است، در نهایت منجر ‌به ایجاد محیط‌های با کیفیت نیز خواهد شد. در این تحقیق، پس از تبیین ابعاد مختلف حس تعلق به مکان، نقش عوامل کالبدی و محیطی مؤثر و چگونگی تأثیر این عوامل بر حس مکان بررسی شده است. سپس، به بررسی نقش عوامل کالبدی و محیطی در ساحل نمونة موردی (شهر بوشهر) پرداخته و نظر کارشناسان و استفاده‌کنندگان بررسی شده است. هدف کلی پژوهش حاضر تعیین روابط میان عوامل کالبدی و محیطی شامل محیط طبیعی، موقعیت مکانی و دسترسی، تنوع فضایی، ایمنی، مقیاس انسانی، زیبایی بصری، نفوذپذیری با حس تعلق مکان در ساحل بوشهر بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحلیلی– توصیفی و به روش پیمایشی است. نتایج آزمون نشان می‌دهد که عواملی محیط طبیعی، موقعیت مکان و دسترسی، تنوع فضایی، ایمنی و نفوذپذیری از بین عوامل بررسی شده، رابطة معناداری در ارتقای حس تعلق به مکان در ساحل شهر بوشهر دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sense of place with an emphasis on physical and environmental factors in urban coastal areas (Case study: Boushehr Town)

نویسندگان [English]

  • Reza Ghashghaee 1
  • Khosro Movahed 2
  • Hojatollah Mohammadzadeh 3
1 Department of Architecture, Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Gachsaran, Iran
2 Department of Architecture, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran
3 Department of Architecture, Islamic Azad University, Ghazvin Branch, Gazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction
Sense of place is one of the vital concepts in promoting the quality of human environment. This concept finally leads to creation of a high quality environment because of its important role in initiating interactions among the people and urban environment. The sense of place is one of the important meanings in improving the urban environment and human qualities. The feeling that an important factor in the formation of the foundation is communication of users and the environment, the quality will be ultimately leads to the creation of environments. The aim of this study is to evaluate the physical and environmental factors in creation of a sense of place in the coastal city of Bushehr and to explore the relationships between these elements. This research questions are:
• What physical and environmental factors may strengthen the sense of belonging to a place on a city beach (sample)?
• What is the relationship between these factors with their sense of place in an urban beach Bushehr?
Therefore, in this first study of sense of place, different dimensions and its components are discussed, the physical and environmental factors and how these factors influence a sense of place has been addressed. Based on the views of experts, indicators of effective components are presented. The study is to express the sample substrate (beach Bushehr) and addressed structural elements to create a sense of place on the coast of Bushehr. The space and the type of relationship between the senses of place is discussed.
 
Methodology
In this study, analysis and evaluation of physical and environmental elements affecting the sense of place (urban beach Bushehr) is by evidence-based documents such as maps and photos. Using registered user behavior patterns, interviews and questionnaires have been prepared. With no standardized questionnaire on the subject of the study, a questionnaire was designed. In this study, the standards are extracted through fine-reviewed assessment criteria based on a theoretical framework. The population of the study is Bushehr beach users and administrators, and urban experts. For such statistical population, the exact number usually can not be estimated and the so-called secret societies are random sampling using saturation point of interview. Accordingly, 108 questionnaires were available to users of the coastal city of Bushehr. After collecting data for their analysis, the data for the valuation metrics, statistical information and charts were examined, the relationships between the variables using Spearman correlation coefficients were analyzed in SPSS software.
 
Results and Discussion
To evaluate the relationship between environmental factors and physical sense of place in urban area of Bushehr, public opinion survey has been used. Figures 3 to 9 represent the views of the public on environmental factors, location and access, spatial diversity, safety, human scale, visual beauty and permeability. Descriptive results of the study indicate that the environmental factors most frequently (48.15%) have chosen medium of choice. The location and access to the index, spatial diversity, aesthetics and safety are most frequent medium of choice 43.52%, 39.81%, 36.11% and 54.63%; but indices of human scale and high permeability are the most frequent options, respectively 50% and 49.07%.
 
Environmental factors
As the correlation matrix in Table 3 can be seen, the Spearman correlation between the two variables of environment and sense of place 0.093 and the means 0.028 also shows that in 99% of the error level there is a positive relationship between these two variables. To put it simply increases in the environmental factors is with the higher sense of place.
 
Location and access
As the correlation matrix in Table 4 can be seen, the Spearman correlation between two variables, location and access and sense of place 0.065 and the means 0.051 also indicates that 99 and smaller than 0.01 percent of error level there is a positive relationship between these two variables. To put it simply the location and access to greater sense of place in the city will be more.
 
Spatial diversity
As the correlation matrix in Table 5 is observed, the Spearman correlation between two variables, spatial diversity and sense of place 0.227 and the means 0.018 also shows that 99% and smaller than 0.01 error there is a positive relationship between these two variables. To put it simply increases in the diversity of space in the city will be even more sense of place.
 
Safety
As it is observed in the correlation matrix in Table 5, the Spearman correlation between two variables of safety and sense of place 0.084 and the means 0.048 also shows that 99% of 0.01 smaller than the error level there is a positive relationship between these two variables. To put it simply increases in the safety in the city will be even with more sense of place.
 
Visual beauty
As it is observed in the correlation matrix in Table 6, the Spearman correlation between the two variables of visual beauty and sense of place 0.109 and the means 0.897 also shows that 99% and an error level less than 0.01, there is no relationship between these two variables.
 
Human scale
As it can be seen in the correlation matrix in Table 7, the Spearman correlation between the two variables of human scale and sense of place 0.143 and the means 0.753 also shows that 99% and an error level less than 0.01, there is no relationship between these two variables.
 
Permeability
As it can be seen in the correlation matrix in Table 8, the Spearman correlation between the two variables of permeability and sense of place 0.328 and the mean 0.000 also shows that 99% of 0.01 smaller than the error level there is a positive relationship between these two variables. To put it simply increases in the amount of permeability in the city will be even with more sense of place.
 
Conclusion
The general goal of the research is to probe into the relationship of the environmental factors, locations, availability, spatial variety, security, human criteria, visual beauty, and penetrability with the sense of place in Boushehr. In doing so, SPSS Software and Spearman Correlation Test have been applied to evaluate the relationship between each pair of variables. The results show that environmental factors, location, availability, spatial variety, security, and penetrability have significant impacts on boosting sense of place in Boushehr. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical and environmental factors
  • Sense of Place
  • urban areas of Boushehr
آیت‌الهی، سید محمدحسین؛ رحمتیان، نادیه (1391). نقش عوامل کالبدی در شکل‌گیری دلبستگی به مکان، کنفرانس بین‌المللی عمرانری، معماری و توسعة پایدار شهری، تبریز.
بتنلی، یان، آلن الکک، پال مورین، سو مک گلین و گراهام اسمیت  (1389). محیط‌های پاسخده، مترجم مصطفی بهزادفر، انتشارات علم و صنعت.
پاکزاد، جهانشاه (1388). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی 3، از فضا تا مکان، انتشارات شهیدی.
پاکزاد ،جهانشاه (1385). مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، انتشارات شهیدی.
سیاوش‌پور، بهرام، شادلوجهرمی، مجتبی و مولایی رامشه، زهره (1393). ابعاد تشکیل‌دهندة حس تعلق به مکان، با تأکید بر عوامل کالبدی، اجتماعی و احساسی (ادراک و شناخت)، ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، آبان، مشهد.
فروزنده، علی؛ مطلبی، قاسم (1390). مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل‌دهندة آن، هویت شهر، 5: 27-37.
فلاحت، محمدصادق (1385). مفهوم حس مکان و عوامل شکل‌دهندة آن، نشریة هنرهای زیبا، 26: 57-66.
گلکار، کورش (1385). مفهوم منظر شهری، فصلنامة شهرسازی و معماری آبادی، 16(53)، زمستان.
لینچ، کوین (1381)، تئوری شکل خوب شهر، ترجمۀ سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 
Altman, I. & Low, Setha (ed.) (1992). Place Attachment, Plenum Press, New York.
Canter, D. (1971). The Psychology of Place, Architectural Press, London.
Cross, Jennifer E. (2001). What is Sense of Plaece, Research on Place & Space Wabsite, 20 Feb. 12 Mar. 2003;<http://www.western.edu/headwtrs/Archives/headwaters12_papers/cross_paper.htmt.
Norberg-Schulz, Christan (1997). The Phenomenon of place, Princton Architectural Press, New York.
Relph, E. (1976). Place and Placelessness, Pion, London.
Salvesen, David (2002),"The Making of Place"; Research on Place & Space Website, 20 Feb. 2003, 12 Mar. 2003,
Steele, Fritz (1981). The Sense of Place, CBI Publishing Company, Boston.
Xu, Yan (1995), "Sense of Place and Identity", Research on Place & Space Website; 20 Feb. 2003; 12 Mar. 2003, http://www.eslarp.uiuc.edu/la/LA437-F95/repots/yards/main.html.