نمایه شدن مقالات مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری در پایگاه Research Gate

به اطلاع می رساند که تمامی مقالات منتشر شده مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری در پایگاه Research Gate نمایه شده است.

https://www.researchgate.net/profile/mjlh_pzhwhsh_hay_jghrafyay_brnamh_ryzy_shhry