اهداف و چشم انداز

هدف این مجله فراهم کردن یک رسانه علمی برای محققان و دانشگاهیان جهت مشارکت، ارتقاء، به اشتراک گذاری و بحث در مورد موضوعات و تحولات جدید در زمینه های مختلف برنامه ریزی و پژوهشهای شهری است. موضوعات مورد بحث شامل: توسعه پایدار شهری. تجدید حیات شهری و برنامه ریزی مسکن، جدایی گزینی شهری، مدیریت شهری؛ بازآفرینی شهری؛  مهاجرت؛ سیاست شهری؛ نظریه های شهری؛ حکمروایی شهری؛ شهر هوشمند؛ رشد هوشمند شهری؛ ساختار فضایی شهری؛ قابلیت زندگی و کیفیت زندگی شهری؛ فضای سبز و سایر موضوعات مرتبط با جغرافیای و مطالعات شهری.