پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری (JURBANGEO) - فرایند پذیرش مقالات