درباره نشریه

پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری یک مجله علمی و پژوهشی که داوری آن به صورت دوسوکور می باشد و دسترسی به مقالات این مجله آزاد است و امکان داوری سریع و انتشار مقالات در همه زمینه های مطالعات شهری را فراهم می کند. این مجله به صورت فصلنامه اقدام به چاپ مقالات می کند. انتشار مقالات از سال 1392 توسط مؤسسه جغرافیا، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران شروع شده است و مقالات آن در پایگاه معتبر داخلی و پایگاه های بین المللی Index Copernicus International (ICI), Eurasian Scientific Journal Index, Europub, Google Scholar, CiteFactor, Research Bib, Publons, Research Gate نمایه شده است.