داوران

نام داور سمت / سازمان
Saeed Rahimi University of Otago, New Zealand
Niloufar Shirani-bidabadi University of Alabama in Huntsville, United States of America
Alireza Vazirizadeh دانشگاه لوون
محسن احدنژاد عضو هیئت علمی- دانشگاه زنجان
عبدالمجید احمدی عضوهیت علمی گروه جغرافیای دانشگاه بزرگمهرقاینات
محمد احمدی دانشجوی دانشکده جغرافیا
نرگس احمدی فرد خوارزمی
کیومرث ایراندوست عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
میثم ارگانی
محمد اسکندری ثانی دانشگاه بیرجند
محمد اسکندری نوده عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
نجما اسماعیل‏ پور گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، شهر یزد، کشور ایران
حسن اسماعیل زاده - عضو هیات علمی/ دانشگاه شهیدبهشتی - مشاور مرکز مطالعات شهرداری تهران - رئیس هیات مدیره موسسه پژوهشی شهر پایدار
یوسف اشرفی آمایش فضای آتروپات
امیر اشنویی عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
احمد آفتاب مدرس دانشگاه ارومیه
لیلا آقایی شهرداری تهران
عارف آقاصفری عضو هیات علمی. جهاد دانشگاهی
اسماعیل آقائی زاده عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
سعیدرضا اکبریان رونیزی شیراز
محمد اکبرپور دانشگاه رازی
علی اصغر آل شیخ عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
نینا الوندی پور پژوهشگر دکتری دانشگاه تربیت مدرس
بهرام ایمانی هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی
علی امیری گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
فرشاد امیراصلانی
جلال امینی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران
مهدی امینی دکتری برنامه ریزی شهری
وحید امینی پارسا دانش آموخته دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رحیم بردی آنامرادنژاد دانشگاه مازندران
علی باستین
علی باقری کشکولی مسئول ارزیابی و نظارت بر طرح های توسعه شهری اداره کل راه و شهرسازی - اداره کل راه و شهرسازی Department
بهنود برمایه ور استادیار گروه علم و فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
خدارحم بزی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
میثم بصیرت عضو هیات علمی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
شهرام پارسا پشاه آبادی دانش آموخته دانشگاه تهران
طاهر پریزادی استادیار، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
زیبا پرنون پژوهشگر / پژوهشگاه مطالعات و فناوری
پرستو پریور هیئت علمی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
موسی پژوهان
محسن پورخسروانی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان
شیوا پورقربان سرپرست امور پژوهشی و بین الملل دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیش و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز کیش رشته مدیریت گردشگری
موسی پورموسوی
حمیدرضا تلخابی دانش آموختۀ دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران و کارشناس کمیسیون طراحی شهری - شهرداری تهران
مونا تمیمی
ایرج تیموری
جمیله توکلی نیا عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حمیدرضا جعفری استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تهران، ایران
مریم جعفری مهرآبادی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
محمدرضا جلوخانی نیارکی گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
محمود جمعه پور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن جواهری دانشگاه تهران
حسین حاتمی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران
لیلا حبیبی عضو هیئت علمی گروه گردشگری دانشگاه مازندران
بهار حبیبیان دانش آموخته دورده دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
محمدتقی حیدری عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
رسول حیدری سورشجانی عضو هیات علمی دانشگاه
محمد رئوف حیدری فر پیام نور
سید علی حسینی استادیار دانشگاه پیام نور
سید علی حسینی هیات علمی دانشگاه
علی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
هادی حسینی عضو هیات علمی / دانشگاه حکیم سبزواری
غلامرضا حقیقت نایینی عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
هادی حکیمی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
امیر رضا خاوریان گرمسیر دانش آموخته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زهرا خدائی دانشگاه تربیت مدرس
محمدامین خراسانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فروغ خزاعی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه کوثر بجنورد
فرامرز خوش اخلاق دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران
هاشم داداش پور دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فضیله دادور خانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسن دارابی هیات علمی دانشگاه تهران
علی دربان آستانه دانشگاه تهران
اسدالله دیوسالار دانشگاه پیام نور مازندران
یاشار ذکی استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
محمود ذوقی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
طاها ربانی دانشگاه تریت مدرس
عباس رجائی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
حجت اله رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
لیلا رحیمی عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه تبریز
اشرف رحیمیان دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور استان البرز، البرز، ایران
ابراهیم رستگار
قهرمان رستمی مدرس دانشگاه پیام نور تهران
رضا رسولی عضو هیات علمی
محمدرضا رضایی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
حسن رضایی نیا گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
مریم رضائی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلو چستان
رضا رفیعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
یوسف رفیعی دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
مجتبی رفیعیان
مهدی رمضان زاده
کرامت الله زیاری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید زارعی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
محمد حسن یزدانی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق ادربیلی، اردبیل/ ایران
علی زنگی آبادی
احمد زنگانه استادیار دانشگاه خوارزمی_مدیر گروه جغرافیای انسانی
مهدی زنگنه عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
سعید زنگنه شهرکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدیس سادات دانش آموخته دکتری محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رامین ساعد
فاطمه سالاروندیان دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
نجمه سامانی هیئت علمی
محمدحسین سرائی گروه جغرافیا دانشگاه یزد
النار سرخیلی استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خوارزمی
مهدی سعیدی دانشگاه علم و صنعت ایران
فرانک سیف الدینی
علی سلطانی هیات علمی/ بخش شهرسازی دانشگاه شیراز
هادی سلطانی فرد
جمال الدین سهیلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محسن شاطریان عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
مصطفی شاهینی فر استادیار دانشگاه پیام نور
احمد شاهیوندی عضو هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
رعنا شیخ بیگلو
علی شماعی استاد دانشگاه
مجید شمس دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدملایر
علی اکبر شمسی پور هیئت علمی دانشگاه تهران
محمود شورچه پژوهشگر شهری
محمودرضا صاحبی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابوالقاسم صادقی عضو هیات علمی گروه سیستم اطلاعات مکانی، دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
قدیر صیامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا
مظفر صرافی
مصطفی صفایی رینه دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
اسماعیل صفرعلی زاده عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
اصغر عابدینی عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه
ناصح عبدی هیات علمی کلانشهر ینگی کند
علی اصغر عبدالهی عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران
عطاءاله عبدالهی کاکرودی دانشگاه تهران
علی عزیزی مدرس گروه جغرافیای داشنگاه محقق اردبیلی
فاطمه عزیزی هیات علمی دانشگاه
فرشید عشق آبادی هیات علمی دانشگاه تهران- پردیس قم
غدیر عشورنژاد گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سارا عطارچی استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
اسماعیل علی اکبری هیات علمی، دانشگاه پیام نور
مهدی علیان دانشگاه شهید بهشتی
هادی علیزاده دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز
بهزاد عمران زاده فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران
حسین غضنفرپور عضو هیات علمی
حسین یغفوری هیات علمی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
یونس غلامی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
باقر فتوحی مهربانی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران ایران
شهرزاد فریادی دانشیار دانشگاه تهران
امین فرجی استادیار دانشگاه تهران
منوچهر فرج زاده اصل استاد سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس
حسنعلی فرجی سبکبار
بختیار فیضی زاده دانشگاه تبریز
زهره فنی هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
ایرج قاسمی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
بهنام قاسم زاده پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو علمی افتخاری پژوهشکده سلامت روانی-اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
صفر قائدرحمتی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی قائمی اصل عضو هیات دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
محمود قدیری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
مصطفی قدمی
مهرنوش قدیمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سمیه قزلباش گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ابوالفضل قنبری عضو هیات علمی
اکبر کیانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه زابل
تاج الدین کرمی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
محمد رضا کرمی عضو هیات علمی
سعید کریمی استاد دانشکده محیط زیست تهران
حسین کریم زاده
محسن کلانتری Faculty of Geography
لیلا کوکبی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
علی گلی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز
صدیقه لطفی دانشگاه مازندران
نغمه مبرقعی استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا محمدی استادیار- گروه جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی
صابر محمدپور عضو هیأت علمی گروه مهندسی شهرسازی دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان
مصطفی محمدی ده چشمه
حسن محمودزاده دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مصطفی میرآبادی مدرس گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد واحد مهاباد
پگاه مریدسادات عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
نفیسه مرصوصی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران
سیدحامد میرکریمی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
محمد میره ای استادیار دانشگاه تهران
رضا مستوفی الممالکی استاد/ دانشگاه یزد
ماندانا مسعودی راد دانشگاه لرستان
ابوالفضل مشکینی دانشگاه تربیت مدرس
امیر حسین مشکواتی استاد/دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران
محمدرضا معمارزاده دکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران ، پردیس بین الملل کیش، کیش، ایران
محمد مقدم گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
صدیقه میمندی پاریزی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سیرجان
حسین منصوریان عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ایران
ایوب منوچهری میاندوآب عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
حافظ مهدنژاد عضو هیات علمی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی اسدآباد، ایران
علی موحد دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی
الیاس مودت استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران
مهدی موسی کاظمی
سید یعقوب موسوی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه
جعفر موسی وند تهران
محمد مولایی قلیچی
مهین نسترن عضو هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
اسماعیل نصیری هنده خاله دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ،ایران
حسین نظم فر عضو هیات دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
فریدون نقیبی گروه شهرسازی دانشکده معماری شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه
عامر نیک پور دانشگاه مازندران
سعید نگهبان دانشگاه شیراز
الهام نهاوندی پژوهشکده نظر
سید محمود هاشمی هیات علمی دانشگاه گیلان گروه محیط زیست
حمید رضا وارثی استاد دانشگاه اصفهان
هانیه یوسفی شهیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
ابوذر وفایی مدرس دانشگاه
خلیل ولی زاده کامران عضو هیات گروه سنجش از دور، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مجید ولی شریعت پناهی جغرافیا،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران