نمایه شدن مقالات مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری در Publons

به اطلاع می رساند که تمامی مقالات منتشر شده مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری در پایگاه Publons نمایه شده است.

https://publons.com/researcher/3383238/geographical-urban-planning-research-gupr/publications/