اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهران مقصودی

ژئومورفولوژی دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/maghsoud
maghsoudut.ac.ir

سردبیر

دکتر کرامت اله زیاری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari
zayyariut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سعید زنگنه شهرکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saeed.zanganeh/
saeed.zanganehut.ac.ir

معاون سردبیر

دکتر علی حسینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار، دانشگاه تهران

a.hosseiniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/apoura/
apouraut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Ali Modarres

Urban Geography Professor, University of Washington Tacoma, United States

directory.tacoma.uw.edu/employee/modarres
modarresuw.edu

Luca Salvati

Geography Economy Ecology Professor, University of Macerata, Italy

docenti.unimc.it/luca.salvati?set_language=en&cl=en#content=info-and-bio
luca.salvatiunimc.it

Beniamino Murgante

Spatial Planning Professor. University of Basilicata, Italy

oldwww.unibas.it/utenti/murgante/Benny.html
beniamino.murganteunibas.it

Ayyoob Sharifi

Environmental and Urban Studies Associate Professor, Hiroshima University, Japan

seeds.office.hiroshima-u.ac.jp/profile/en.a63149f0ebc98d0e520e17560c007669.html
sharifihiroshima-u.ac.jp

Soheil Sabri

Urban and Regional Planning Professor, University of Melbourne, Australia

findanexpert.unimelb.edu.au/profile/690462-soheil-sabri
soheil.sabriunimelb.edu.au

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا پورمحمدی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?pourmohammadi
pourmohamaditabrizu.ac.ir

دکتر حمیدرضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6142
h.varesigeo.ui.ac.ir

دکتر محمدرحیم رهنما

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

rahnama.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
rahnamaferdowsi.um.ac.ir

دکتر مسعود تقوایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6077
m.taghvaeigeo.ui.ac.ir

دکتر عیسی ابراهیم زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=804&Culture=fa-ir
iazhgep.usb.ac.ir

دکتر فرشاد نوریان

شهرسازی دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fnoorian
fnoorianut.ac.ir

دکتر مهدی قرخلو

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~mehdegh
mehdeghut.ac.ir

دکتر علی موحد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/182/movaheda2000/
movahedkhu.ac.ir

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و GIS دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hfaraji/
hfarajiut.ac.ir