اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهران مقصودی

ژئومورفولوژی دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/maghsoud
maghsoudatut.ac.ir

سردبیر

دکتر کرامت اله زیاری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari
zayyariatut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سعید زنگنه شهرکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saeed.zanganeh/
saeed.zanganehatut.ac.ir

معاون سردبیر

دکتر علی حسینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار، دانشگاه تهران

a.hosseiniatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/apoura/
apouraatut.ac.ir

دکتر محمدرضا پورمحمدی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?pourmohammadi
pourmohamadiattabrizu.ac.ir

دکتر حمیدرضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6142
h.varesiatgeo.ui.ac.ir

دکتر محمدرحیم رهنما

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

rahnama.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
rahnamaatferdowsi.um.ac.ir

دکتر مسعود تقوایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6077
m.taghvaeiatgeo.ui.ac.ir

دکتر عیسی ابراهیم زاده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=804&Culture=fa-ir
iazhatgep.usb.ac.ir

دکتر مهدی قرخلو

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~mehdegh
mehdeghatut.ac.ir

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و GIS دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hfaraji/
hfarajiatut.ac.ir

دکتر علی موحد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/182/movaheda2000/
movahedatkhu.ac.ir

دکتر فرشاد نوریان

شهرسازی دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fnoorian
nourianatut.ac.ir

کارشناس نشریه

رضا علی یاری

جغرافیا کارشناس موسسه جغرافیا، دانشگاه تهران

urbangeoatut.ac.ir
02161113681