اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهران مقصودی

ژئومورفولوژی دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/maghsoud
maghsoudut.ac.ir

سردبیر

دکتر کرامت اله زیاری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari
zayyariut.ac.ir

معاون سردبیر

دکتر علی حسینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار، دانشگاه تهران

a.hosseiniut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سعید زنگنه شهرکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saeed.zanganeh/
saeed.zanganehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/apoura/
apouraut.ac.ir

دکتر محمدرضا پورمحمدی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?pourmohammadi
pourmohamaditabrizu.ac.ir

دکتر حمیدرضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6142
h.varesigeo.ui.ac.ir

دکتر مسعود تقوایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6077
m.taghvaeigeo.ui.ac.ir

دکتر فرشاد نوریان

شهرسازی دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fnoorian
fnoorianut.ac.ir

دکتر مهدی قرخلو

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~mehdegh
mehdeghut.ac.ir

دکتر علی موحد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/182/movaheda2000/
movahedkhu.ac.ir

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و GIS دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hfaraji/
hfarajiut.ac.ir

دکتر مهران مقصودی

ژئومورفولوژی دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/maghsoud
maghsoudut.ac.ir

دکتر کرامت اله زیاری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari
zayyariut.ac.ir