بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

 • چارکانه، عبدالخالق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • چاره جو، فرزین [1] استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران
 • چراغی، رامین [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • چراغی، رامین [1] دانشجوی دورۀ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

ح

خ

د

ذ

 • ذبیحی، حسین [1] دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ذکی، یاشار [1] استادیار جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران
 • ذوالفقارزاده، محمد مهدی [1] استادیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ذوقی، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و مدیریت و آموزش محیط ‌زیست، دانشکدۀ محیط ‌زیست، دانشگاه تهران
 • ذولفقاری، امیرعلی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

ر

ز

س

ش

ص

 • صابری، حمید [1] استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • صابری، محمدرضا [1] کارشناس ارشد شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران
 • صیاد بیدهندی، لیلا [1] استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی- دانشگاه پیام‌نور
 • صیاد بیدهندی، لیلا [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور
 • صادقی‌زاده، علیرضا [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • صادقلو، طاهره [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صالح‌پور، شمسی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی
 • صیامی، قدیر [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، دانشکدۀ هنر و معماری، گروه برنامه‌ریزی شهری
 • صیامی، قدیر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه فردوسی
 • صیدایی، سید اسکندر [1] دانشیار دانشگاه اصفهان
 • صدیقی، صابر [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
 • صرافی، مظفر [1] دانشیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شهیدبهشتی
 • صرافی، مظفر [1] دانشیار برنامه‌ریزی منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • صفایی، امیر [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط ‌زیست، دانشکدۀ محیط‌ زیست، دانشگاه تهران
 • صفایی رینه، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • صفایی رینه، مصطفی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران
 • صفایی رینه، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران
 • صفدری، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران
 • صفری، حامد [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • صوفی نیستانی، مینا [1] کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

ط

 • طالشی، مصطفی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور
 • طاهونی، مهدیه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز
 • طاوسیان، علی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، رضوانشهر، یزد، ایران
 • طورانی، علی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

 • کاشفی دوست، دیمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • کاظم زاده، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران
 • کاظم زاده، علی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (مطالعات شهری و روستایی)، دانشکدۀ جغرافیا دانشگاه تهران
 • کاملی فر، محمدجواد [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • کیانی، اکبر [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل
 • کیانی سلمی، صدیقه [1] استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • کاویانی، آزاده [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • کیاورز، مجید [1] استادیار گروه سنجش‌از دور و GIS، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • کیاورز مقدم، مجید [1] استادیار گروه سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران
 • کرامتی، زینب [1] کارشناس ارشد رشته شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای)
 • کرباسی، پوران [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مراغه، ایران
 • کریمی، احمد [1] عضو هیئت‌علمی گروه جغرافیای دانشگاه پیام‌نور مرکز مهاباد
 • کریمی، رضا [2] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، ارومیه
 • کریمی، زبیده [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه
 • کریم‌زاده، حسین [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تبریز
 • کریمی مشاور، مهرداد [1] استادیار معماری دانشکدة هنر ومعماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کلانتری، خلیل [1] استاد گروه مدیریت و توسعة کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران
 • کلانتری، محسن [1] دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران
 • کلانتری، محسن [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • کلانتری، محسن [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان
 • کمان رودی، موسی [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
 • کوکبی، لیلا [1] استادیار دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

گ

ل

 • لرستانی، اکبر [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • لطفی، سهند [1] دکتری شهرسازی، استادیار بخش شهرسازی دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز
 • لعلی نیت، ایلیا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

م

 • ماجدی، حمید [1] استاد گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • میثاق، نورالدین [1] دانشجوی دکتری سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مجنونی، علی [1] مدرس گروه مهندسی معماری، دانشگاه بناب
 • محمدی، اکرم [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • محمدی، جلیل [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
 • محمدی، جمال [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه اصفهان
 • محمدی، جمال [1] دانشیار گروه برنامه‌ریزی شهری دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان
 • محمدی، جمال [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • محمدی، علیرضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محمدی، علیرضا [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
 • محمدی، علیرضا [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه محقق اردبیلی
 • محمدی، علیرضا [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محمدپور جابری، مرتضی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • محمدی جو، مینو [1] کارشناس ارشد محیط‌زیست، دانشگاه گیلان
 • محمدی حمیدی، سمیه [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان
 • محمدی ده‌چشمه، مصطفی [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمدزاده، حجت ا.. [1] کارشناس‌ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 • محمدی کاظم آبادی، لیلا [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران
 • محمودی پاتی، فرزین [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران
 • محمودزاده، حسن [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز
 • محمودزاده، حسن [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • میرآبادی، مصطفی [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • میرابی‌مقدم، مهرنوش [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گیلان
 • مرادی، اسکندر [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
 • مرادپور، نبی [1] دانشجوی دورۀ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران
 • مرصوصی، نفیسه [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران
 • میرکتولی، جعفر [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان، گرگان
 • میرکتولی، جعفر [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • میره ای، محمد [1] استادیار دانشگاه تهران
 • مسعودی راد، ماندانا [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • مسلمی، آرمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی
 • مشک سار، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • مشکینی، ابوالفضل [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تربیت‌مدرس
 • مشکینی، ابوالفضل [1] استادیار گروه جغرافیا، تربیت‌مدرس
 • مشکینی، ابوالفضل [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
 • مصطفوی صاحب، سوران [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران
 • مصطفوی صاحب، سوران [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 • مظاهری، ابوذر [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی
 • معبودی، محمدتقی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز
 • معبودی، محمدتقی [1] دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکدۀ برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
 • معصومی، محمدتقی [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
 • معمارزاده، محمدرضا [1] دکتری رشتة جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران
 • معمری، ابراهیم [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • مغانی رحیمی، بهنام [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • مقبل، معصومه [1] استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • ملازاده، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه
 • ملکی، سعید [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • ملکی، سعید [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ملکی، سعید [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • ملکی، سعید [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ملک حسینی، عباس [1] دکتری برنامه‌ریزی شهری، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، گروه برنامه‌ریزی شهری
 • ملک محمدی، بهرام [1] استادیار گروه برنامه‌ریزی و مدیریت محیط ‌زیست، دانشکدۀ محیط ‌زیست، دانشگاه تهران
 • منصوریان، حسین [1] استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • منصوریان، حسین [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران، ایران
 • مهدیان ماهفروزی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری آب‌وهواشناسی سینوپتیک، دانشگاه تهران
 • مهره کش، ریحانه [1] گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • موحد، خسرو [1] گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • موحد، علی [1] دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
 • موحد، علی [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران
 • موحد، علی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • موحد، علی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
 • موحد، علی [1] دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه خوارزمی
 • مودت، الیاس [1] استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران
 • مؤیدفر، سعیده [1] استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه میبد، میبد، ایران
 • مؤذن، سهراب [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تربیت‌مدرس
 • موسی کاظمی، سید مهدی [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران
 • موسوی، سیدحجت [1] استادیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • موسوی، سید عارف [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
 • موسوی، مریم سادات [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری
 • موسوی، میرنجف [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه
 • موسوی، میرنجف [2] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه
 • موسوی ندوشن، سید معین [1] مدرس دانشکدۀ فنی‌وحرفه‌ای شهید چمران کرمان و کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)
 • مؤمنی، کورش [1] دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ایران
 • مومنی، مهدی [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • مؤمن‌بیک، زهرا [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

ن

 • نادی‌زاده شورابه، سامان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش‌ازدور و GIS، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • ناصری، ندا [1] کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی ‌شاپور دزفول، ایران
 • نیری، هادی [1] استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 • نسبی، نسترن [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور
 • نصیری اردلی، هانیه [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، مؤسسۀ آموزش عالی نور هدایت شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • نصیری هنده‌‌خاله، اسماعیل [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام‌نور -ایران
 • نظری، نیلوفر [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه
 • نظم فر، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نظم‌فر، حسین [1] دانشیار گروه برنامهریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
 • نظم‌فر، حسین [1] دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
 • نفر، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
 • نیک پور، عامر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
 • نیک پور، عامر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، بابلسر
 • نیک پور، عامر [1] استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران
 • نگهبان، سعید [1] استادیار ژئومورفولوژی بخش جغرافیا، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
 • نوری، سمیه [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه تهران
 • نوری، مهدی [1] کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، شهردار گله‌دار، دانشگاه پیام نور گله‌دار، ایران

و

 • واحدی آقجه، علی [1] کارشناسی ارشد مطالعات شهری و روستایی، دانشکدة برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • وارثی، حمیدرضا [1] استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان
 • وارثی، حمید رضا [1] استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان
 • وحدت، سلمان [1] کارشناسی‌ارشد طراحی شهری، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • ویسی، فرزاد [1] استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
 • ویسیان، محمد [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی
 • ویسیان، محمد [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران
 • ویسی‌‌ناب، برهان [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز
 • وطن، حسین [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • وفایی، ابوذر [1] دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ولی، عباسعلی [1] دانشیار گروه علوم مهندسی بیابان، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • ولاشی، مریم [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
 • ولی شریعت پناهی، مجید [1] دانشیارـ گروه جغرافیاـ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ه

 • هاشمی، سید محمود [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکدۀ محیط زیست، دانشگاه تهران
 • هاشمی، سید محمود [1] استادیار گروه محیط‌زیست، دانشگاه گیلان
 • هاشمی دره بادامی، سیروس [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (مطالعات شهری و روستایی)، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران
 • هاشمی دره بادامی، سیروس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران
 • هدایتی آقمشهدی، امیر [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط ‌زیست دانشکدۀ محیط‌ زیست دانشگاه تهران
 • هریسچیان، مهدی [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • هریوندی، نیلوفر [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، دانشکدۀ هنر و معماری، گروه برنامه‌ریزی شهری
 • همتی، گلشن [1] کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

ی