راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به‎ موقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه فرمایید

 

فرم تعارض منافع را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

 فرم تعهد نامه را دانلود نموده و به همراه مقاله ارسال نمایید.

فرمت مقاله: مقاله پیش از ارسال در فرمت مورد تایید مجله تهیه و ارسال شود.

- با توجه به آنکه طبق آیین نامه ابلاغی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، داشتن کد ارکید به عنوان یک شناسه منحصر به فرد برای کلیه نویسندگان از الزامات می باشد با مراجعه به سایت  www.orcid.org نسبت به اخذ کد ارکید خود اقدام نمایید. لطفا در درج صحیح کد ارکید هر نویسنده دقت فرمایید. 

 

قابل توجه کلیه نویسندگان محترم

باتوجه به سیاست های این نشریه در خصوص دریافت هزینه داوری و انتشار مقالات از نویسندگان محترم، نشریه بر اساس آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبلغ 600 هزار تومان بابت هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی، و چاپ پس از تایید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه محترم مجله از نویسندگان دریافت نماید.

 

مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی باشد و قبلاً در نشریه‎ دیگری ـ اعم از داخلی یا خارجی ـ و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

تبصره 1. آن دسته از مقالات ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خلاصه‎ آنها چاپ شده باشد (مشروط به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.

تبصره 2. مقاله مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه‎ مورد نظر، به‌شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

تبصره 3.  چکیده مبسوط فارسی و لاتین (بین 750 تا 1000 کلمه) به صورت فایل جدا با ساختار زیر تهیه شود:

چکیده مبسوط فارسی: مقدمه، روش تحقیق، بحث و یافته ها، نتیجه گیری، واژگان کلیدی.

 Extended Abstract: Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion, Keywords.

حروفچینی مقاله باید در برنامه Word و با رعایت حاشیه 3 سانتی‌متر در هر طرف و فاصله یک سانتی‌متر میان سطرها صورت گیرد. 

-عنوان مقاله قلم B میترای بولد 13 (B Mitra)  متن چکیده قلم B میترای نازک 12 (B Mitra) باشد. عناوین اصلی مقاله قلم B میترای بولد 13 (B Mitra) باشد. لازم است در متن فارسی از قلم B میترای نازک 13 (B Mitra) و در متن لاتین از قلم تایمز(Times New Roman 11 ) استفاده شود. فونت منابع پایانی بی میترا 12 نازک باشند.

 -هرجدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که به صورت وسط‌چین در بالای جدول با قلم بی میترا پررنگ و اندازه10 pt.  تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌ گذاری می‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست‌چین (بی  میترا pt. 10نازک) و اگر لاتین باشند به صورت چپ‌چین(Times New Roman 10pt) باید تایپ شوند. همه اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند( بجای نقطه از ممیز بین اعداد استفاده شود). ذکر واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد. و نیز اگر جدول‌ها دارای مرجع می‌باشند بایستی شماره مرجع در داخل پرانتز در انتهای عنوان جدول ذکر شود. 

-هر نقشه و نمودار(هر دو با عنوان شکل) باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط‌چین در زیر آن با قلم بی میترا پررنگ و اندازه pt. 10 تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. نمودارها و شکل‌ها می‌توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند ولی به گونه‌ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ‌ها و جزییات آنها قابل تشخیص باشد. شکل‌ها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع می‌شود، درج گردند. ذکر واحد کمیت‌ها در شکل‌ها الزامی است. در متن مقاله باید به همه شکل‌ها ارجاع شود. در تهیه شکل‌ها توجه کنید که اندازه اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کاملاً واضح و خوانا باشند. قبل و بعد از هر شکل،یک سطر فاصله ایجاد کنید.

 - فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود 

برای یک نفر : (نظریان،22:1387) -  (46 :Ruuskanen,2009)

برای دو نفر : ( نظریان و رحیمی،1392: 125) -(64: 2010,Narayan & Cassidy)

برای سه نفر و بیشتر از : (نظریان و همکاران،1393: 85) -  (109 :2013 ,Sheehan et al)

 -  شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به ‌صورت نمونه‌های زیر باشد:

-کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان)یا مترجم (سال انتشار) عنوان کتاب (ایتالیک)، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر مربوطه.

1- مشکینی، ابوالفضل و حبیبی، کیومرث. (1394). اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام. چاپ دوم. تهران : انتشارات مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی .

2-حبیبی، کیومرث؛ پور احمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل. (1394). بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری. چاپ چهارم. سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان.

3-لی گیاپ، تان؛ تائو، اوئی لیم؛ یانجیانگ، زانگ و ایزاک، تان. (1400). شاخص شهرهای هوشمند و زیست‌پذیر جهانی تحلیل رتبه‌ای، شبیه‌سازی و ارزیابی سیاست‌ها. ترجمه سید عباس رجائی؛ محمد ویسیان و شهربانو گلچوبی دیوا، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران‏‫.

Jenks, M., & Jones, C. (2010). Dimensions of the Sustainable City. edition1. Publisher: Springer Netherlands.

مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان)  (سال انتشار) عنوان مقاله، نام مجله (ایتالیک)، سال(دوره) انتشار، شماره مجله، صفحات مقاله.

1- نظریان، اصغر. (1388).  مهاجرت های قومی و تغییر ساختار اجتماعی شهرهای ایران. فصلنامه آمایش محیط، 2 (6)، 32-1.

2-مشکینی، ابوالفضل و مؤذن، سهراب. (1394). تحلیل حکمروایی مطلوب شهری در پایداری شهرها مطالعه موردی : شهر عجب شیر.  فصلنامه آمایش محیط، 8 (29)، 131-99.

3-مشکینی، ابوالفضل؛ برهانی، کاظم و شعبان زاده نمینی، رضا. (1392). تحلیل فضایی سنجش پایداری اجتماعی شهری(مورد مطالعه : مناطق22 گانه شهر تهران). فصلنامه جغرافیا، 11 (39)، 211-186.

1-Safari Aliakbari, M. (2013). Relationship between Security and Development of Rural Tourism (Case Study: Kermanshah Province Border Area Avramanat). Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3 (1), 865-871.

 2-Ahmad Shah, S., & AhmadWani, M. (2014).  Impact of Conflict on Tourist Flow and Spatial Distribution of Tourists in Kashmir Valley. World Applied Sciences Journal, 31 (6), 1160-1167.

3-Franch-Pardo, I.,  Napoletano, Brian M.,  Rosete-Verges, F., & Billa, L. (2020). Spatial analysis and GIS in the study of COVID-19. A review. Science of The Total Environment,  739 (1), 1-37

 -پایان نامه : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان) (سال انتشار) عنوان اثر، مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه.

1-مولودی، جمشید. (1388). سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید مطالعه موردی : شهر جدید هشتگرد. پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 -همایش و سمینارها : نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسند­گان) (سال انتشار ) عنوان اثر، دوره و عنوان همایش، محل همایش، صفحات مقاله.

1- سلیقه، محمد؛ اصغری، آزاد و  ویسیان، محمد. (1389). بررسی چالش های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: شهر دهگلان. اولین همایش توسعه شهری پایدار،  2 آذر ماه 1389، دانشگاه تهران،  صص. 14-1

  تبصره : در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما و مشاور، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

-   مقالات برگرفته از پایان‌نامه و رساله­ دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

  1. مسئولیت صحت و سقم مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
  2. نشریه «پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری» حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
  3. با توجه به ضرورت مشارکت نویسنده / نویسندگان محترم در آماده‌سازی، چاپ و انتشار نشریه، هزینه ‎های هر مقاله تأیید‌شده برای چاپ، دریافت خواهد شد. تعداد صفحات هر مقاله نباید از سقف مجاز 16صفحه بیشتر شود.
  4. مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
  5. ارسال مقالات صرفاً از طریق سایت نشریه به آدرس الکترونیکی : http://jurbangeo.ut.ac.ir و از طریق فرآیند ارسال مقاله انجام می‌پذیرد.

نشانی دفتر مجله: تهران، ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، مؤسسه جغرافیا، دفتر مجله پژوهش‌های جغرافیای برنامه ریزی شهری، صندوق پستی 14176.