ارزیابی مؤلفه‌های مناسب‌سازی فضاهای عمومی شهری برای استفاده جانبازان و معلولان در شهر خرم‌آباد

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور رشت

4 کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

معلولیت، به‌مثابة پدیده‌ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمامی کشورها با آن مواجه‌اند. تأمین نیازهای دسترسی معلولان مستلزم به‌کارگیری تمهیدات ویژه‌ای است، چرا که تأمین دسترسی و فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی است. هدف از این مقاله ارزیابی مؤلفه‌های مناسب‌سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادة جانبازان و معلولان است. نوع تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. در جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. همچنین، برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها از روش آمار استنباطی تحلیل مسیر و مدل سوات بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، متغیرهای وضعیت پیاده‌رو با میزان 733/0 و پل‌های ارتباطی با میزان 654/0 در مناسب‌سازی فضاهای عمومی شهری برای استفادة جانبازان و معلولان در شهر خرم‌آباد بیشترین تأثیر را دارد. همچنین، نتایج مدل سوات نشان می‌دهد که رعایت برخی اصول مناسب‌سازی در فضاهای شهری نظیر برخی تدوین ضوابط و استانداردهای مناسب‌سازی و ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط و الزام شهرداری‌ها به مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان مهم‌ترین نقاط قوت محسوب می‌شود. جابه‌جایی مکرر و مستمر مسئولان در سطوح مختلف، فقدان پارکینگ در فضاهای پرتردد شهر و نظایر آن نیز مهم‌ترین تهدید قلمداد می‌شود. برقراری تعامل سازنده بین شهرداری و بهزیستی، تصویب قانون مناسب‌سازی برای ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی مهم‌ترین نقاط فرصت و در نهایت مهم‌ترین تهدیدها کمبود شدید امکانات و تجهیزات اطلاع‌رسانی، بی‌توجهی مسئولان و ارگان‌های ذی‌ربط به جایگاه معلولان در فضاهای شهری و نظایر آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the appropriate components of urban public spaces for veterans and the disabled in the city of Khorramabad

نویسندگان [English]

  • Nobakht Sobhani 1
  • Maryam Beyranvandzadeh 2
  • Majid Akbari 3
  • Fatemeh Souri 4
1 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 PhD. Candidate in Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 M.A. in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Rasht, Iran
4 M.A. in Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
For many scientists, space is an integral element of building material and structured social life. That means it can not be understood apart from society and social relations. Urban space is a fascinating topic containing the issues many scholars consider important to understand the relationship with social strategies, refining build, social, human, emotional quality of society, expression of the people life, political activity, healthy living city, and so on. The psychological, cultural, economic and physical environments are the strategic objectives of improving the quality of urban built environment and social strategies. But the concept and the process of creating urban space in various stages of history have the same meaning. In terms of the form and content of each stage of civilization it is always influenced by the spirit state of institutions, culture and dynamics of urbanization factors. Since most of the historical Iranian cities and traditional texture in this decade have had significant growth based on the principles of urban planning and urban design.
 
Methodology
This is an applied research based on objective and based on the method it is descriptive-analytical. The required data have been collected by both library and survey methods. In this study, we investigated the appropriate components of public spaces for veterans and disabled people to analyze the findings. We also used the inferential statistics to determine the impact of various factors on the appropriateness of urban public spaces. Finally, we have used the strategic planning (SWOT).
 
Results and Discussion
To gain effective factors on the appropriate causes of urban public spaces for veterans and the disabled people, especially in Khorramabad, we used the path analysis. In this way, the direct effects of the variables on the appropriate causes of urban public spaces for veterans and the disabled people are obtained through the combined regression.
Based on the results, the variables of side walk status with rating 0.733 and bridges of communication with 0.654 have had the greatest impact on the appropriate urban public spaces for use of veterans and the disabled persons in the Khorramabad city. The facilities and equipment among the evaluation factors have had the lowest score (0.520) of the impact on Khorramabad urban spaces in terms of the appropriate public spaces for veterans and the disabled persons.
The results of the SWOT analysis reflects the fact that some of the appropriate principles in urban spaces including some offices, the appropriate regulations and standards and notification to the relevant organizations require the municipalities to make the urban spaces suitable for veterans and the disabled,. On the other hand, the continuous movement of officials at different levels, lack of parking in the city crowded spaces and etc. are known as the most important weakness.
The establishment of constructive interaction between the municipality and well-being of constructive, appropriate legislation for public and private organizations with proper weight (0.340) is in the first place. As the most important opportunity points in urban public spaces of the Khorramabad city, it was to determine the views of experts and relevant authorities.
Finally, the most important threats can refer to a severe shortage of facilities and information equipment to neglect the authorities and relevant organizationin urban spaces. 
 
Conclusion
The results of the path analysis show that there is not multi-collinearity between independent variables. Based on the results, thesidewalk status and bridges of communication have been the lowest most influential facilities and equipment among the evaluated factors with the impact on urban spaces of Khorramabad in terms of the appropriate public spaces for veterans and the disabled persons.
The results of the SWOT analysis model indicate that some of the appropriate principles in urban spaces, such as some offices, the appropriate regulations and standards and notification to the relevant organizations, require the municipalities to make fit the urban spaces for veterans and the disabled people. The continuous movement of officials at different levels, lack ofparking in the city crowded spaces and etc, are known as the most important weaknesses and challenges.
On the other hand, the establishment of constructive interaction between the municipality and well-being, appropriate legislation for official and organizations and public and private organizations with proper weight (0.340) are the most important opportunity point on urban public spaces in the Khorramabad city. We are to determine the perspective of experts and relevant authorities.
Finally, the components of such a severe shortage of facilities and notification equipment, neglect the authorities and relevant organizations to place disabled people in urban spaces. Lack of sufficient expertise in the design of places and urban spaces for disabled persons causes the problem of disabled traffic on the pedestrian stairs because they are not mechanized and electric of pedestrian stairs and are recognized as the most important threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disabled
  • improvement
  • Khorramabad
  • public spaces
ادارة کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، 1393.
اذانی، مهری؛ کهزادی، اسفندیار؛ رحیمی، علیرضا؛ بابانسب، علیرضا (1393). ارزیابی میزان تناسب فضاهای شهری با معیارهای دسترسی معلولان و رتبه‌بندی مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر دوگنبدان)، نشریة علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 18(5)، زمستان: 1-28.
افتخاری، رکن‌الدین؛ مهدوی، عبدالرضا (1385). راهکارهای توسعة گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT دهستان لواسان کوچک، فصلنامة مدرس علوم انسانی، 10(2): 1-30.
افروغ، عماد (1377)، فضا و نابرابری اجتماعی؛ ارائۀ الگویی برای جدائی‌گزینی فضائی و پیامدهای آن، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
بهمن‌پور، هومن؛ سلاجقه، بهرنگ (1387). بررسی کمّی و کیفی فضاهای شهری در تهران از دیدگاه کاربری برای معلولان (مطالعة موردی: پارک لاله)، فصلنامة مدیریت شهری، 21: 7-18.
رضایی ارجرودی، عبدالرضا (1383). برنامه‌ریزی حمل‌ونقل گام مهمی در جهت کاهش مشکلات جابه‌جایی معلولین در داخل شهر، یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، دانشگاه هرمزگان.
رضویان، محمدتقی؛ بیرانوندزاده، مریم؛ علیزاده، سید دانا و سمیه تیموری (1392)، تحلیلی بر جایگاه فضاهای عمومی در شهر خلاق،  اولین همایش ملی شهر خلاق، ایده‌ها و چالش‌ها در ایران، مرکز بین‌المللی رشد قشم.
سازمان بهزیستی کشور (1389).
سراج، مصطفی (1388). استانداردهای دسترسی، بنیاد شهید استان لرستان.
سراقی، عیسی؛ ملکی، حسین؛ ابوالفتحی، داریوش (1387). نقش جاذبه‌های اکوتوریستی در توسعة گردشگری نهاوند با تأکید بر مدل SWOT. نشریة علوم جغرافیایی، 8(11): 133-169.
قنبری، علی؛ حبیب‌زاده، رامین (1391). ارزیابی تأثیرات اجتماعی ایجاد معابر جانبازان و معلولین، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
کاشانی جو، خشایار (1389)، بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری، نشریۀ هویت شهر، سال چهارم، شمارۀ 6.
کمانرودی کجوری، موسی (1389). آسیب‌شناسی ساختاری مدیریت توسعة شهری تهران با تأکید بر مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان، دوفصلنامة مدیریت شهری، 25، بهار و تابستان: 99ـ114.
کوروش، گلکار (1384). مناسب‌سازی تکنیک تحلیلی سوات برای کاربرد در طراحی شهری، صفه، 15(14): 44-65.
Williams, W.A.B.; Jones, M.; Demment, M. (1990). A Concise Table for Path AnalysisStatistic, Agron), 82, pp 1022-1024.
Mohammadi, S.A; Prasanna, b.m; Singh, n.n. (2003). Sequential Path Mode for Determination  Interrelation among Yield and Related Characters in Maize, Grop. Sci., 43: 1690- 1667.
Wang, G.M.; Kany S.; Moreno, O. (1999). Genetic aAnalysis of Grain Filling Rate and Duration in Maize Field Crops res, 61: 211-222.