تعیین محورهای مناسب برای توسعۀ فیزیکی شهر با تأکید بر عامل‌های ژئومورفولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر دزفول)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بخش جغرافیا، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

2 استادیار ژئومورفولوژی بخش جغرافیا، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

در چند دهة اخیر، به‌دنبال گسترش روزافزون شهرگرایی و شهرنشینی، همچنین تداوم افزایش جمعیت، بسیاری از شهرهای کشور با توسعة کالبدی چشمگیری مواجه شدند که این امر، برنامه‌ریزان و مدیران شهری را با مسئلة تعیین محورها و محدوده‌های مناسب برای توسعة فیزیکی آتی شهرها روبه‌رو کرده است. دزفول از جملۀ این شهرهاست که در فاصلة سال‌های 1335-1390 با نرخ رشد سالیانة جمعیت 88/2 درصد مواجه بوده و جمعیت آن در سال 1390 به 248 هزار و 380 نفر رسیده است. با توجه به پیش‌بینی افزایش جمعیت این شهر در سال‌های آینده، شناسایی اراضی مناسب برای توسعة کالبدی آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که در تعیین مکان‌های مطلوب توسعة شهری، مؤلفه‌های ژئومورفولوژیک همواره اهمیت زیادی داشته‌، در پژوهش حاضر به مطالعه و شناسایی محورهای مناسب توسعة شهر دزفول از نظر عامل‌های ژئومورفولوژیک شامل شیب، جهت شیب، گسل، جنس زمین، ارتفاع، فاصله از رودخانه‌ها و آبراهه‌ها، کاربری اراضی و فاصله از سایر مراکز اصلی سکونتگاهی پرداخته شده است. با تهیة نقشه‌های مربوط به هریک از این مؤلفه‌ها با استفاده از GIS، محورها و جهت‌های جغرافیایی محتمل توسعه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) مقایسه و ارزیابی شدند؛ به این ترتیب که ضریب اهمیت نسبی مؤلفه‌های ژئومورفولوژیک محاسبه و تعیین شد سپس جهت‌های هشت‌گانة جغرافیایی شامل شمال، شمال شرق، شرق، جنوب شرق، جنوب، جنوب غرب، غرب و شمال غرب از نظر عوامل ژئومورفولوژیک مقایسه، و درنهایت با تلفیق ضریب اهمیت عامل‌های فوق و امتیازات هریک از جهت‌های جغرافیایی، امتیاز نهایی گزینه‌ها محاسبه شد. براساس تحلیل‌ها، در میان عامل‌های ژئومورفولوژیک مورد مطالعه، دو عامل «شیب» و «گسل» بالاترین ضریب اهمیت را دارند و جهت‌های شرق، شمال غرب و غرب به‌ترتیب با کسب امتیاز 189/0، 158/0 و 149/0 به‌عنوان اولویت محورهای توسعة کالبدی تعیین و پیشنهاد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suitable Areas for Urban Physical Expansion Emphasizing on Geomorphologic Factors (Case Study: Dezful City)

نویسندگان [English]

 • Rana Sheykh Beyglou 1
 • Saeed Negahban 2
1 Asisstant Professor of geography, Shiraz University, Iran
2 Asisstant Professor of geography, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Introduction
Cities are the areas for population concentration all over the world. Urbanization and urban growth are accounted as main indicators of economic growth and development of countries. As the population is increased, the cities experience rapid physical growth. To determine suitable areas for urban development, geomorphological indicators have always been of great importance. Initial site selection of cities has been conducted in the shade of geomorphologic units and geomorphologic processes. Certainly, expansion and development of cities can be confined to geomorphologic features. In fact, geomorphologic attributes of a geographic place not only affect distribution or concentration of human activities, but they are also accounted as effective factors to shape spatial constructions. Overall, the effects of geomorphologic features on a city may be categorized in site selection, urban physical expansion, urban growth directions, urban morphology and urban constructions. Thus, planning for development of rural and urban settlements regardless of geomorphologic indicators and identifying natural environment potentials will not be practically successful.
Dezful city such as many cities of Iran is continuously encountered with population growth. Population of this city from 52121 in 1956 has increased to 264709 in 2016; in other words, during this period of 55 years, annual average population growth rate was 2.88 percent. Regarding continuity of population increase in Dezful city and inevitable urban physical development, it is of great importance to find suitable areas for future development. In the way to determine suitable directions for urban development, a main job is to study geomorphologic indicators. Hence, present research has investigated geomorphologic indicators in Dezful City and its surrounding areas to map suitable directions for future urban development.
 
Methodology
To identify potentials and limitations of urban physical development of Dezful in surrounding areas of the city in respect of geomorphological parameters, we selected eight main geomorphological indicators including slope, fault, lithology, height, river, land use, slope direction, and distance from other main settlements. At first, the condition and attributes of these indicators were considered in sub-province and city scale, and related maps were produced using GIS. The comparative importance of the mentioned geomorphological parameters was calculated based on experts’ viewpoints. Then, suitability of lands in surrounding areas of the city in eight geographic directions including north, northeast, east, southeast, south, southwest, west and northwest was comparatively analyzed in respect of each geomorphologic indicator. These comparative analyses were done through pairwise comparisons using Analytical Hierarchy Process (AHP) and Expert Choice software. In this way, the comparative suitability of each geographical direction for urban physical development relative to each geomorphological criterion was calculated. Then, the scores were combined to gain all scores of geomorphological parameters for each direction and calculatethe composite scores for geographical directions. Based on these composite scores, the geographical directions were ranked and, finally, the most suitable directions for future urban physical development of Dezful city were determined in terms of geomorphologic indicators.
 
Results and discussion
Among the eight geomorphologic indicators, two indicators of ‘slope’ and ‘fault’ gained the highest importance coefficients. The lowest coefficients belonged to the indicators of slope direction and land use. The result of comparative analyses of geographic directions in terms of geomorphologic indicators showed that directions of east, west and northwest are more favorable than other alternatives with regard to slope. In the indicator of fault, direction of northeast and east are more suitable. The directions of west and northwest are preferred directions with regard to lithology. Comparison of alternatives in respect of height showed priority of northeast and northwest directions. In the indicator ofdistance from other main settlements showed priority of east, south and southeast for urban development. In indicator of land use, directions of east and northeast were determined as suitable development directions. Comparative evaluation of eight alternative directions based on indicator of distance from river showed that the axes of south and southeast have better condition and, finally, in  indicator of aspect, southeast area is more suitable direction.
To determine preference values of criteria and relative scores of alternatives for each criterion, the pripority scores of alternatives synthesized based on  Analytical Hierarchy Process (AHP); then, the scores of each geographic direction was resulted as follows: east 0.189, northwest 0.158, west 0.149, northeast 0.135, north 0.121, southeast 0.097, south 0.085, and southwest 0.065. The inconsistency ratio of comparative analyses was at acceptable range.
 
Conclusion
As mentioned, we analyzed surrounding areas of Dezful city in terms of geomorphological indicators including slope, fault, lithology, height, river, land use, aspect, and distance from other main settlements to determine suitable areas for future urban physical development; using experts’ viewpoints, comparative analyses were done by applying AHP. The preference values of these criteria are 0.312, 0.312, 0.118, 0.076, 0.049, 0.033, 0.024 and 0.076, respectively. Therefore, among the geomorphological indicators of this research slope and fault acquired the highest preference values. Then, urban peripheral areas in all directions were analyzed in terms of the geomorphological indicators. The best directions for future urban physical development in each criterion based on pairwise comparisons are as follows; slope: east, west and northwest; fault: northeast; lithology: west and northwest; height: northeast and northwest; distance from other main settlements; east, southeast and south; river: southeast and south; land use: northeast and east; aspect; southeast.
We have combined preference values of the criteria and those of geographical directions in each geomorphological criterion in order to calculate overall preference values of geographical directions for urban developments. In this regard, directions of east, northwest and west gained the scores of 0.189, 0.158 and 0.149, respectively. Thus, these directions are determined and proposed as preferred areas for urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • urbanization
 • urban physical development
 • geomorphology
 • Dezful city
 1. رهنمایی، محمدتقی (1382)، مجموعه مباحث و روش‌های شهرسازی (جغرافیا)، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
 2. سازمان نقشه‌برداری کشور (1376)، نقشة 1:25000 دزفول.
 3. ستایشی‌نساز، حسن و همکاران (1393)، «بررسی تنگناهای ژئومورفولوژیک و تأثیر آن بر توسعة فیزیکی شهر با استفاده از GIS و روش AHP (مطالعة موردی: شهر گیوی)»، پژوهش‌های ژئومورفولوژیک کمی، سال دوم، شمارة 4، صص 1-16.
 4. سلیمانی شیری، مرتضی (1386)، «فرصت‌ها و محدودیت‌های ژئومورفولوژیک در انتخاب محورهای توسعة شهری (نمونة موردی: شهر داراب)»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی گرایش برنامه‌ریزی شهری به راهنمایی سیاوش شایان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 5. شایان، سیاوش و همکاران (1394)، «آثار لندفرم‌های ژئومورفولوژیک بر محورهای توسعة فیزیکی شهرها (مطالعة موردی: شهر داراب، استان فارس)»، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شمارة 58، صص 147- 164.
 6. صفایی‌پور، مسعود (1370)، «سیر تحولات و آینده‌نگری جمعیت دزفول»، پایان‌نامة  کارشناسی ارشد به راهنمایی محمدعلی سلطانی، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.
 7. قدسی‌پور، سیدحسن، (1384)، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.
 8. مرکز آمار ایران (1391)، سالنامة آماری استان خوزستان.
 9. مرکز آمار ایران (1392)، سالنامة آماری کشور.
 10. ملکی، امجد و بیان عزیزی (1393)، «تنگناهای طبیعی توسعة فیزیکی شهر پاوه با تأکید بر عوارض ژئومورفولوژی»، آمایش محیط، شمارة 27، صص 37-54.
 11. مهندسان مشاور ایران آمایش (1367)، طرح مرمت، جامع و تفصیلی شهر دزفول، مرحلة سوم (طرح تفصیلی).
 12. مهندسان مشاور طرح افرا (1385)، مطالعات طرح کنترل و کاهش آب به‌حساب‌نیامدة  شهر دزفول.

 

13. Ahnert, F., 1996, Introduction to Geomorphology, Edward Arnold, London, UK.

14. Fombe, L. F. and Molombe, J. M., (2015), Hydro-Geomorphological Implications of Uncontrolled Settlements in Limbe, Cameroon, Review of Social Sciences, Vol. 3, No. 4: 169-183.

15. Gupta, A. and Ahmad, R. (1999), Geomorphology and the urban tropics: building an interface between research and usage, Geomorphology, Vol. 31, No. 1–4: 133–149.

16. Martín-Díaz, J., et al. (2015a), Towards an Unsustainable Urban Development in Post-war Sarajevo, Area, No.47: 376-385.

17. ـــــــــــــــــــــــــــــ(2015b), Geomorphological Risks, Suburbanization and Neoliberalization of the Urban Space in Post-war Sarajevo, International Scientific Conference GEOBALCANICA, Socio economic geography; Teachnig and Education in Geography; DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2015.47.

18. Martín-Díaz, J. et al., (2018), The urbanisation on the slopes of SARAJEVO and the rise of geomorphological hazards during the post-war period, Cities, 72, pp. 60–69.

19. Mohapatra, S. N, Pani, P. and Sharma, M., (2014), Rapid Urban Expansion and Its Implications on Geomorphology: A Remote Sensing and GIS Based Study, Geography Journal, Article ID 361459, pp.; http://dx.doi.org/10.1155/2014/361459

20. Napieralski, Jacob A. and Carvalhaes, Thomaz, (2016), Urban stream deserts: Mapping a legacy of urbaniz ation in the United States, Applied Geography, No.67: 129-139.

21. Nigg, J. M., (1995), Social science approaches in disaster research: Selected research issues and findings on mitigating natural hazards in the urban environment, Urban Disaster Mitigation: The Role of Engineering and Technology, pp. 303–310.

22. Pareta, K. and Prasad, S., (2012), Geomorphic Effects on Urban Expansion: a case Study of Small Town in Central India, 14th Annual International Conference and Exhibition on Geospatial Information Technology and Applications, India.

23. Pikelj, K. and Juracˇic´, M., (2013), Eastern Adriatic Coast (EAC): geomorphology and coastal vulnerability of a karstic coast, Journal of Coastal Research, No. 29: 944–957.

24. Rivas.V, A. et al., (2006), Geomorphic consequences of urban development and mining activities; an analysis of study areas in Spain and Argentina,Geomorphology, No.73: 185–206.

25. Santos, Daniel S. et al. (2017), Quantitat ive assessment of geodiversity and urban growth impacts in Armaçao dos Búzios, Rio de Janeiro, Brazil, Applied Geography, No.85: 184 -195.

26. Steele M. K.,et al., (2014), Convergent surface water distribu tions in US cities Ecosystems, No.17, pp: 685–697.

27. Thornbush, M., (2015), Geography, urban geomorphology and sustainability, Area, 47.4,: 350–353, doi: 10.1111/area.12218

28. Wang, Y. M., Liu, J. and Elhag T. M. S., (2008), an integrated AHP–DEA methodology for bridge risk assessment, Computers and Industrial Engineering, No. 54: 513–525.

29. Wilby, R. L., (2003), Past and projected trends in London’s urban heat island, Weather, No. 58,: 251–260.

30. Xua, K., et al. (2011), Suitability evaluation of urban construction land based on geo-environmental factors of Hangzhou, China, Computers and Geosciences, Vol 37, No. 8: 992–1002