ارزیابی ظرفیت آموزشی مدیران شهری با روش معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: مدیران سطح میانی شهرداری زنجان)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت‌علمی گروه جغرافیا دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

در دهة گذشته، به‌دنبال ظهور فناوری‌های نوین، تحولات بازار و رویکردهای جدید مدیریتی، سازمان‌ها با تغییرات عمده‌ای مانند دانش‌محور شدن روبه‌رو شدند. این امر بر اهداف و فرایندهای کاری آن‌ها تأثیر گذاشته و آن‌ها را متحول کرده است. مدیریت شهری نیز از این قاعده مستثنا نیست و ناگزیر به پذیرش تحول سازمانی در مدیران خود است. پژوهش توصیفی-تبیینی حاضر با ماهیت کاربردی-کمی، با هدف ارزیابی ظرفیت آموزشی مدیریت شهری، به ارزیابی نیاز آموزشی مدیران شهرداری شهر زنجان اولویت داده است. روش گردآوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی با تکیه ‌بر ابزار پرسشنامه بوده است. حجم نمونه با توجه به جامعة 200 نفری مدیران سطح میانی شهرداری زنجان براساس جدول مورگان 127 نفر به‌دست آمد و متغیرهای ظرفیت نیاز توسعه‌ای، نیاز مکمل و نیاز حل مسئله به‌صورت تصادفی در شهرداری زنجان سنجیده شد. داده‌های گردآوری‌شده در نرم‌افزار SPSS اجرا شد و سپس تحلیل نحوه و چگونگی ارتباط متغیرهای تأثیرگذار بر ظرفیت آموزشی مدیران به‌کمک مدل معادلات ساختاری (روش تحلیل مسیر) صورت گرفت. براساس نتایج، ظرفیت آموزشی مدیران با متغیرهای ظرفیت نیاز توسعه‌ای، نیاز مکمل و نیاز حل مسئله با ضریب تأثیر بالای 88/0 و t-value بالاتر از سطح اطمینان 96/1 ارتباط معنی‌داری با جهت مثبت دارد و متغیرها نیز با یکدیگر در ارتباط معنادار هستند. از سوی دیگر، نماگرهای سنجش متغیرهای نیاز توسعه‌ای و نیاز مکمل پایین‌تر از نیاز حل مسئله است و نماگرهای ساختاری پیش‌بینی‌کننده، مانند داشتن برنامة راهبردی، خلاقیت، برنامة واحد کار و حفظ و پرورش نیرو پایین‌تر از حد استاندارد تعریف‌شده هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Educational Capacity of Urban Managers by Structural Equation Method (Case Study: Middle Level Managers in Zanjan Municipality)

نویسنده [English]

  • Esmaeil Daviran
Assistant Professor, Faculty Member in Geography and Social Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Human resources are one of the main drivers of public sector modernization, and its strengthening is one of the strategies for improving of organizations performance. They are the most valuable assets of an organization in comparison to machinery, materials and even money. The development and updating of human resources requires continuous and effective training. It is the systematic development of knowledge, skills and attitudes that all employees of the organizations should have sufficiently to do their job or tasks. In the meantime, urban managers generally and municipal managers specially have more impact on the quality dimensions of physical, social, economic and environmental issues of cities. Therefore, more than any other organization, municipality organization needs the necessary and continuous training based on real needs at different levels of management. Understanding and identifying the managers training needs and assessing them in different levels of training, as one of the most important tools in empowering human resource, can reveal an educational gap and facilitates the effective and quick decision making.
This research has been designed to examine the existing educational capacity and educational evaluation of active urban managers in the municipality field (in particular, the Municipality of Zanjan) to make the needs of urban managers in three dimensions including: developmental, complementary and problem solving clearly by understanding communications and different training dimensions.  
In the sense of content, urban management is considered as a public authority and in a procedural one, it is considered as a particular function that goes beyond the public administration. McGill introduces the primary definition of urban management as a form of wage in other words, the distribution of resources through the use of strength to meet the needs of society. Rakodi considers the urban management as a strategic responsibility with operational consequences that seeks to meet the daily needs for city and business activity.
One of the urban management bases is municipalities that are considered as the operational section of urban policymakers, especially city councils. Currently, 75% of the urban population in Iran are located in 1260 urbna regions managed by the municipalities. One of the dimensions of improving and empowering the management is continuous training of human resources and understanding the needs for type, level and amount of training.
Important patterns in training capacity needs can be found in the Dacum Model, Standard Skills, Rumpler, Ford, Rowst, Paco (PAQ). The Dacum model is a method for analyzing a job which is conducted by a facilitator in a workshop consisting of several individuals. In the Pako model (PAQ), the evaluation method is based on predefined questions about the work conducted for each job. In the standard skill method, the skills of individuals (managers) consider three levels of familiarity, ability, mastery, and training in three areas of knowledge, skill and attitude. In Rommel's model, the need-assessment process emphasizes on how the job impacts the organization and customers, the main output of the job, the job responsibilities and its importance, the required knowledge and skills, and necessary training. In the pattern of Hassanzadeh Baranian, we used the components of developmental, complementary and problem solving needs for the educational needs assessment of middle managers.
Methodology  
The present study is a descriptive-analytic investigation with a practical applied quantitative survey in the form of structural equation modeling (path analysis). The statistical population consists of middle level managers of Zanjan municipality, about 200 management positions. The sample size achieved about 127 people based on the Morgan table. A total of 130 questionnaires were distributed among the target community. Research variables include three main components of developmental, complementary and problem solving needs, each of them has 10 indicators. Collected data in the SPSS are analyzed using the structural equation model (Path analysis).
Based on the results of the path analysis, the effects of the developmental need variable on educational capacity are obtained 0.884 in SPSS. Investigating  t-value for a meaningful explanation of the relationship between developmental needs and educational capacity at 95% confidence level indicates that the obtained significance level is 21.34, since it is higher than 1.96. So, there is a significant relation between these two indicators. The coefficient of determination (R2) is also 0.782, which indicates that about 78% changes in managers' educational capacity are determined by this factor.
The path analysis model indicated that the effect of emplementary educational capacity variable on the manager’s educational capacity variable is 0.870. The significant value obtained (t-value) is also 19.85 which indicates a significant relationship with the positive direction of the two variables.
The study of the type relationship between these two variables of the managers' educational capacity and the capacity of the educational needs for solving problem in the middle managers of Zanjan municipality in the structural equation model (path analysis method) showed coefficient of 0.887 for the path. The significant value between the variables (t-value) is 21.71 and the coefficient of determination (R2) is 0.79 in this subject. Therefore, the effects of variable problem-solving capacity on educational capacity of managers are 89%, the type of relationship is significant and the amount of changes in determination of educational capacity is equal to 79% for the analysis.
Based on the findings, there is a significant relationship between the components of capacity development, complementary, and problem-solving needs with the educational capacity of the middle managers of the municipality.
On the other hand, the indicators of the three variables are developmental need capacity, complementary need, and problem solving need. They indicate that most indicators have higher value than the standard set (i.e., 3). However, the indicators that are relevant to futures and strategic planning, continuous education, supply, maintenance and creativity have values lower than the standard set. 
Conclusion
The results of this research have revealed that developmental, complementary and problem solving capacity variables have a high impact on educational capacity of managers and that they have close relationship with each other. The effects of these variables on the educational capacity of urban managers based on the coefficients are derived from the structural equation modeling (path analysis). . Previous studies also indicated that  the problem-solving, complementary and developmental variables have relationship with each other. The studies show that most of the mid-level managers considered the 30-dimensional indicators in association with the variables of standard normal limits, which will be lower than normal if the indicators are not updated and refreshed through training. On the other hand, in mostly predictive and prospective indicators, the educational capacity of the managers is lower than the standard, which has led to the usual management of the current situation without regarding the long-term future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacity
  • Urban managers
  • Education
  • Municipality
  • Zanjan
آخوندی، عباس و همکاران، 1390، «نیازسنجی آموزشی شهرداری‌ها به‌منظور بهسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی بندرعباس، تبریز، زاهدان، سنندج و کرمانشاه»، فصلنامة مدیریت شهری. دورة نهم، شمارة 27، صص 247-262.
آناقیز، صابر و همکاران، 1396، «عنوان نیازسنجی آموزشی و شناسایی مهارت‌های مدیران مالی براساس مدل کاتز»، فصلنامة آموزش و توسعة انسانی، شمارة 13، صص 141-157.
اولی، اسماعیل و همکاران، 1397، «شناسایی و اولویت‌بندی وظایف و تکالیف شغلی معلمان شیمی دورة متوسطه با روش دیکوم»، فصلنامة علمی-پژوهشی تعلیم و تربیت، دورة ‌سی‌و‌چهارم، شمارة 3، صص ۳۳-۵۴.
برزگر، محمدرضا، رحیمی، محمد و علی سلطانی، 1396، «ظرفیت‌سنجی مدیریت شهری در فرایند توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی پنج شهر ایران»، فصلنامة جغرافیا، دورة پانزدهم، شمارة 53، صص 233-250.
بیگدلی، بهروز و سنجر سلاجقه، 1395، «بررسی تأثیر آموزش بر استراتژی‌های منابع انسانی با تأکید بر نقش واسطه‌ای توسعة عرضة تسهیم دانش در میان کارکنان شهرداری منطقة 7 عملیات انتقال گاز تهران»، فصلنامة آموزش منابع انسانی، سال سوم شمارة 10، صص 147- 166.
حسن‌زاده بارانی کرد، سودابه و ابراهیم صالحی عمران، 1395، «ارتقای کیفیت آموزش منابع انسانی با تأکید بر ساخت سرمایة اجتماعی»، فصلنامة آموزش و توسعة انسانی، سال سوم، شمارة 10، صص 10-23.  
خراسانی، اباصلت، عموزاد، محمد و اعظم ملااحمدی، 1395، «اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعة منابع انسانی ایران»، فصلنامة آموزش و منابع انسانی، سال سوم، شمارة 8، صص 1-28.
دهقانی، محمدرضا و همکاران، 1393، «نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامة آموزشی»، مجلة گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، دورة یازدهم، شمارة 3، صص 299-312.
رحیمیان، حمید و سید محسن طباطبایی مزدآبادی، 1393، «تحلیل شکاف و نیازسنجی مهارت‌های عمومی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران»، فصلنامة اقتصاد و مدیریت شهری، شمارة 8، صص 67-79.  
رستمی، ولی و معصومه عامری، 1395، «شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه»، مطالعات حقوق تطبیقی، سال هفتم، شمارة 1، صص 141-161.
رضایی‌زاده، محمدجواد، 1390، حقوقبرنامه‌ریزیشهری، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
رفیع پور، سعید، 1392، «دورنمای شهر، شهروند و مدیریت شهری در برنامة اجرایی شهرداری قاین با استفاده از مدل کارت ارزیابی متوازن  BSC»، فصلنامة اقتصاد و مدیریت شهری، شمارة 2، صص 51-64.
زمانیان جهرمی، علی، 1390، حقوقنظارتقدرتعمومیبرشهرداری‌ها، چاپ اول، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران.
سعادت، اسفندیار، 1395، مدیریتمنابعانسانی، انتشارت سمت، تهران.
طباطبایی مزدآبادی، سید محسن، 1395، «واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه‌ و تحلیل شغل (مطالعة موردی: کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران»، فصلنامة علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال چهارم، شمارة 15، صص 127-146.  
طباطبایی مزدآبادی، سید محسن، 1396، «تبیین مدیریت شهری کارآمد با ارائة الگوی توسعة حرفه‌ای مدیران (نمونة موردی شهرداری تهران) ، فصلنامة جغرافیا،صص220-234.
عباس‌زاده، ثریا و همکاران، 1396، «بررسی عملکرد مدل‌های تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) و مدل‌سازی معادله‌های ساختاری روی بررسی روابط پیچیده بین متغیرها»، مجلة تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دورة سیزدهم، شمارة 3، صص 183-189.
عبدالهی، مژگان و همکاران، 1394، «شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعة منابع انسانی»، فصلنامة علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 24، صص 23-54.
فتحی واجارگاه، کوروش، خراسانی، اباصلت و هومن دوستی، 1391، «نیازسنجی و تحلیل شکاف آموزشی کارکنان یک شرکت بیمه و تدوین نیازهای آموزشی آن‌ها براساس مدل استاندارد مهارت»، پژوهشنامة بیمه، سال بیست‌و‌هفتم، شمارة 4، صص 51-69.
قهرمانی، محمد، 1388، مدیریتآموزشسازمان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
منصور، جهانگیر، 1397، قوانینو مقررات شهر وشهرداری‌ها، چاپ 37، نشر دیدار، تهران.
یمنی، محمد، حسن‌زاده بارانی کرد، سودابه و اباصلت خراسانی، 1390، «نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران‌خودرو و مجموعه‌های وابسته به آن»، دو فصلنامة مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دورة چهارم، شمارة 2، صص 8-27.  
Barbazette, J., 2006, Training Needs Assessment: Methods, Tools and Techniques, Wiley, NewYork.
Byrne, B. M., 2016, Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Application, and Programming, Routledge.
Chen, G., and Klimoski, R. J., 2007, Training and Development of Human Resources at Work: Is the State of Our Science Strong? Human Resource Management Review, Vol. 17, No. 2, PP. 180-190.
Haslinda, A., and Mahyuddin, M. Y., 2009, The Effectiveness of Training in the Publicservice, American Journal of Scientific Research, ISSN 1450-223X, No. 6 PP. 39-51.
Khalid, M and els, 2011,Assessing Impact of Management Support on Perceived Managerial Training Effectiveness in Public Organizations of Pakistan, Journal of Social Sciences, Vol. 22, No. 1, PP. 106-125.
Khalid, M. M., 2011, Assessing Impact of Management Support on Perceived.
 Kihongo, V., 2011, Factors Inhibiting Effective Staff Training: Cases of Temeke Municipal and Kisarawe District Councils, Tanzania, Asian Journal ofBusinessmanagement, Vol. 3, No. 2, PP. 123-130.
Mccawley, P. F., 2009, Methods for Conducting an Educational Needs Assessment, University of Idaho, 32.
Mcgill, R., 2001, Urban Management Checklis, Cities, Vol. 18, No. 5, PP. 347–354.
Naidoo, J., and Jane W., 2004, Health Promotion, Bailliere Tindall, London.
Olaniyan, D. A., Oja Locas, B., 2008, Staff Training and Development: A Vital Too for Organizational Effectiveness, European Journal of Scientific Research, Vol. 24, No. 3, PP. 326-331.
Poortinga, Y. H., 2017, The Organization of Continued Professional Development, Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, Vol. 18, No. 2, PP. 221-223.
Rakodi, C., 2003, Politics and Performance: The Implication of Emerging Governance Arrangement for Urban Management Approaches and Information Systems, Habitat International, Vol. 27 No. 4, PP. 523-547.
Rummler, G. A., and Brache, A. P., 2013, Improving Performance: How to Manage the White Space on the Organization Chart (3rd), San Francisco.
Soltani, E., and Liao, Y., 2010, Training Interventions: Fulfilling Managerial Ends or Proliferating Invaluable Means for Employees? Training Interventions, Europaen Business Review, Vol. 22, No. 2, PP. 128-152. (In Persian)
Tao, Y. H., Yeh, C. R., and Sun, S., 2006, Improving Training Needs Assessment, in Robert H., Kusy, Jr. and Mitchlle. M. (Eds.), Needs: System Design and Qualitative Study. Internet Research, Vol. 16, No. 4, PP. 427-449.
Akhundi, A. et al., 2012, Training Needs Assessment in Municipalities for Upgrading Informal Settlements in Iran, Urban Management Journal, Vol. 9, No. 27, PP. 247-262. (In Persian)
Anaghes, S. et al., 2017, Educational Need Assessment and Investigating the Needed Skills of Independent Auditors, Financial Managers and Financial Analysts in Iran Based on Katz Model, Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources. Vol. 4, No. 13, PP. 141-157. (In Persian)
Oulaa E. et al., 2018, Identification and Prioritization of High School Chemistry Teachers’ Occupational Duties and Tasks Using the DACUM Process, Quarterly Journal of Education, Vol. 34, No. 3, PP. 33-54. (In Persian)
Barzegar, M., Rahimi, M., and Soltani, A., 2017, Capacity of Urban Management in the Empowerment Process of Informal Settlements: A Case Study of Five Iranian Cities, Geography Journal, Vol. 15, No. 53, PP. 233-250. (In Persian)
Begdeli, B., and Salagegheh, S., 2016, Studying the Effect of Training on Human Resources Strategies with Emphasis on Intermediary Role of Professional Development and Knowledge Sharing, Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, Vol. 3, No. 10, PP. 147-166. (In Persian)
Hasanzadeh, S., and Salehi, E., 2016, Promoting Quality of Human Resources Training in Higher Education with Emphasis on Social Capital Development, Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, Vol. 3, No. 10, PP. 10-23. (In Persian)
Khorasani, A., Amozad, M., and Mplaahmadi, A., 2016, Accreditation of Excellence Model of Iranian Human Resource Education and Development, Quarterly Journal of Training and Development of Human Resources, Vol. 3, No. 8, PP. 1-27. (In Persian)
Dehghani, M. et al., 2014, Educational Needs Assessment and Educational Program Planning with the Developing a Curriculum Model in Shiraz University of Medical Sciences, Iran, Strides in Development of Medical Education Journal, Vol. 11, No. 3, PP. 299-312. (In Persian)
Rahimian H., and Tabatabaei Mozdabadi M., 2014, Gap Analysis and Need Assessment of General and Specialized Skills of Urban Economy and Financial Experts of Tehran Municipality, Urban Economi and Management Journal, Vol. 2, No. 8, PP. 67-79. (In Persian)
Rostami, V., and Ameri, M., 2016, Municipality in Legal System of Iran and France, Comparative Law Review, Vol. 7, No. 1, PP. 141-161. (In Persian)
Rezaei, M., 2011, Urban Planning Rights, 1, Majd Publications, Tehran. (In Persian)
Rafipour, S., 2013, The Vision of City, Citizens, and Urban Management in Executive Plan of Qayen Municipality Utilizing Balanced Scorecard, Urban Economi and Management Journal, Vol. 2, No. 8, PP. 51-64. (In Persian)
Zamanianjahromi, A., 2011, The Power of Public Power Over Municipalities, First Edition, Imam Sadiq University. Tehran. (In Persian)
Saadat, S., 2017, Human Resources Management, First Edition, Samt. Tehran. (In Persian)
Tabatabei Mazdabadi, M., 2016, Investigation of Educational Needs with Job Analysis Approach (Case Study: Financial and Urban Economy Experts of Tehran Municipality), Urban Economi and Management Journal, Vol. 4, No. 15, PP. 127-146. (In Persian)
Tabatabei Mazdabadi, M., 2017, Explaining Efficient Urban Management by Providing a Model for Professional Development of Managers (Case Study: Tehran Municipality), Geography Journal, Vol.4, No. 4, 220-234. (In Persian)
Abbaszadeh S., et al., 2017, Studying the Performance of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) Models and Structural Equation Modeling on Complex Relationships Between Variables, Iranian Journal of Epidemiology, Vol. 13, No. 3, PP. 183-189. (In Persian)
Abdollahi, M., et al., 2016, The Educational Managers’ Competencies And Human Resource Development, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Vol. 6, No. 24, PP. 23-54. (In Persian)
Fathi Vajargah, K., Khorasani, A., and Dosti, H., 2012, Need Assessment and Analysis of the Educational Gap of Employees of an Insurance Company and Their Educational Needs Based on Standard Skills Model, Iranian Journal of Insurance Research, Vol. 27, No. 4, PP. 51-69. (In Persian)
Gharamani, M., 2009, Management Training Organization, Shahid Behesht University, Tehran. (In Persian)
Jahngir, M., 2019, City and Municipal Laws and Regulations, Print 37, Didr, Tehran. (In Persian)
Yamni, M., Hasanzadeh, S., and Khorasani, A., 2012, Identify Middle Managers, Educational Needs of Iran Khodro Co and the Affiliated Companies, Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems, Vol. 4, No. 7, PP. 8-27. (In Persian)