پراکنش فضایی «فقرشادی» و تبیین «پدیده شادمانی ‌فقیرانه» (مطالعۀ موردی: محله‌های شهر زاهدان)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

شادمانی شالودة زندگی خوب و سلامت روان است. نبود یا ضعف آستانه‌های لازم احساس شادمانی، چالش‌برانگیز و آسیب‌زاست. رتبة شادمانی ایران در میان 69 کشور جهان 61 است. این پژوهش پیمایشی معطوف سه هدف است: سنجش میزان شادمانی شهروندان، تحلیل پراکنش  فضایی  شادمانی در 46 محة لشهر زاهدان و تحلیل رابطة شادمانی شهروندان، با سطح اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محله‌‌شان. این پژوهش، کاربردی، توصیفی- تحلیلی، با نمونه‌برداری تصادفی دومرحله‌ای است. مدل‌های تحلیل عبارت‌اند از: کولموگروف-اسمیرنوف، شاپیرو–ویلک، U مان‌ویتنی، کروسکال ‌والیس، کای‌دو، تست نشانه، مدل فی، وی‌کرامرز و جدول ‌متقاطع. حجم نمونه 386 واحد از 46 محله است که بر پایة جایگاه اقتصادی- اجتماعی و کالبدی‌  به پنج سطح تفکیک شده‌اند. یافته‌ها با سطح معنا‌داری 000/0 نشان می‌دهد، میزان شادمانی شهروندان، نامطلوب است (65 درصد، خیلی‌ کم، کم، تا متوسط). همچنین 26 درصد  ساکنان محله‌های تراز 1 و 2 شهر، میزان شادمانی‌ خود را زیاد تا خیلی ‌زیاد می‌دانند. از سوی دیگر 55 درصد  ساکنان محله‌های تراز 4 و 5، میزان شادمانی‌شان را زیاد تا خیلی ‌زیاد می‌دانند. ارتباط معکوس فوق میان سطح اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محله با میزان شادمانی وجود «پدیدة شادمانی ‌فقیرانه» را آشکار کرده است. براساس دو آزمون تکمیلی، 28 درصد جمعیت فارس و در مقابل 42 درصد جمعیت بلوچ میزان شادمانی خود را زیاد تا خیلی ‌زیاد می‌دانند. همچنین رابطة میان سطح‌بندی محله‌ها و بافت قومیتی آن‌ها در سطح معناداری  003/0 تأیید شد. این پدیده‌ها می‌تواند ناشی از مقایسة کیفیت زندگی‌ با همسایگان هم‌تراز، نه اقشار بالاتر و همچنین روحیة تقدیرگرایی نسبی اقوام غیرفارس باشد. نوآوری پژوهش حاضر آشکارسازی «پدیدة شادمانی فقیرانه» و ارتباط قومیت و احساس شادمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial distribution of "poverty of happiness" and explanation of the "phenomenon of poor happiness", Sample study: Neighborhoods of Zahedan

نویسندگان [English]

  • Amir Hamzeh Shahbazi 1
  • Alireza Sahbazi 2
  • zainab sargazi 3
  • Hosain Bakhshani 4
2 Associated professor in department of geography and urban planning, university of zabol
3 Master of Geography and Urban Planning، University Sistan Baluchestan
4 Master student of geography and urban planning, university of sistan and Baluchistan
چکیده [English]

Happiness is the foundation of a good life and mental health. Lack or weakness of the necessary thresholds of feeling of happiness,is challenge and harm. Iran is one of the 10 most depressed countries and its happiness rank among 69 countries is 61. This survey research focuses on three objectives: first, measuring the happiness of citizens, second, analyzing the spatial distribution of happiness in 46 neighborhoods of Zahedan and third, analyzing the relationship between citizens' happiness and the economic, social and physical level of their neighborhood. Models of analysis include Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Mann-Whitney, Kruskalovalis, Kaido, Testing, Modalfi, Vickramers, and Cross-tabulation. The sample size is 386 units from 46 neighborhoods;. Findings with a significance level of 0.000 show: the level of citizens' happiness is undesirable (65%, very low, low, to moderate). Also, 26% of the residents of the first and second level neighborhoods of the city consider their happiness to be high to very high. But 55% of the residents of level four and five neighborhoods find their happiness to be very high.The above inverse relationship between economic and social level. The physicality of the neighborhood, with their level of happiness, revealed the existence of a "phenomenon of poor happiness." Moreover, it showed two additional tests; First, 28% of the population of Fars and 42% of the population of Baluch consider their happiness to be high to very high. Second, the relationship between the leveling of neighborhoods and their ethnic context was confirmed at the significance level of 0.003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword : Lack of happiness
  • Poor happiness
  • Zahedan
  • social stratification
  • happiness
ابراهیم‌زاده، عیسی، بریمانی، فرامرز و یوسف نصیری (1383). «حاشیه‌نشینی؛ ناهنجاری‌های شهری و راهکارهای تعدیل آن (موردشناسی کریم‌آباد زاهدان)»، مجلۀ جغرافیا و توسعه، شمارۀ 3، صص 121-143.
اکبر‌زاده، ‌‌فاطمه، دهقانی، حمید، خوشفر، غلامرضا و حیدر جانعلی‌زاده‌چوب‌دستی (1392). «بررسی سه نوع سرمایۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارۀ 1، صص 67-88.
امیرکافی، مهدی و بهنام زارع (1391). «بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر شادکامی (مورد مطالعه شهر کرمان)»، فصلنام، راهبرد اجتماعی و فرهنگی، شمارۀ 5، صص 41-77.
 آزموده، پیمان، شهیدی، شهریار و عصمت، دانش (1386). رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان،
روان‌شناسی، شمارۀ 41، صص 60-74.
بابائی‌فرد، اسدالله، محرابی‌زاده، محدثه و محمد شمسی (1397). «فراتحلیل مطالعات رابطۀ بین سرمایۀ فرهنگی و شادی»، مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، شمارۀ 3، صص 67-55.
باستانی، سوسن و سمانه ملکی‌پور (1395). «بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس شادمانی ساکنان ٩ محلۀ شهر تهران»، توسعۀ محلی (شهری–روستایی)، شمارۀ 1، صص 1-26.
بهزادپور، محمد، گرجی‌ مهلبانی، یوسف و جمال‌الدین سهیلی (1396). «بررسی نقش طبیعت بر حس شادابی ساکنین در مجتمع‌های مسکونی (راهکارهای بهبود روابط همسایگی؛ نمونه‌های مورد بررسی مجتمع اکباتان در تهران و مجتمع مهرگان در قزوین)»، مدیریت شهری، شمارۀ 3، صص 361-375.
پاکزاد، جهانشاه (1385). مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، تهران، انتشارات شهیدی.
جیکوبز، جین (1386). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، ترجمۀ حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
خوش‌فر، غلام‌رضا، جانعلی‌زاده، وحید، اکبرزاده، فاطمه و حمید دهقانی (1394). «سرمایۀ فرهنگی و شادی جوانان»، فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات، شمارۀ 38،، صص 89-120.
ربانی، رسول، ربانی، علی، عابدی، محمدرضا و محمد گنجی (1386). «فرهنگ‌وشادی: رویکردی نظری‌ و تجربی در زندگی روزمرۀ سرپرستان خانوار در اصفهان»، فصلنامۀ انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شمارۀ 8، صص 41-78.
ربانی، علی، ربانی، رسول و محمد گنجی (1390). «رویکردی جامعه‌شناختی به احساس شادمانی سرپرستان خانوار در شهر اصفهان»، مسائل اجتماعی ایران، شمارۀ 1، صص 39-73.
رحمانی ‌خلیلی، احسان (1394). «بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر شادابی اجتماعی در حضور متغیرهای حمایت اجتماعی و دینداری»، مطالعات فرهنگ و ارتباطات، شمارۀ 32، صص 93-117.
رنجبر، همایون، سامتی، مرتضی و فرزانه صرافان (1396). «تأثیر عوامل درآمدی و غیردرآمدی بر ارتقای شادی در کشورهای EU»، اقتصاد کاربردی، شمارۀ 23، صص 13-25.
ریو، جان مارشا (1378). انگیزش و هیجان، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر ویرایش.
ساروخانی، باقر (1375). درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: دانشگاه تهران.
سازمان راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان (1395). طرح جامع شهر زاهدان. مهندسی مشاور شهر و خانه
سلیمانی مهرنجاتی، محمد، تولایی، سیمین، رفیعیان، مجتبی، زنگانه، احمد و فروغ خزائی‌نژاد (1395). «زیست‌پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص‌ها»، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، شمارة 1، صص 27-50.
سماواتی، سحر و احسان رنجبر (1397). «بازشناسی عوامل مؤثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (مطالعۀ موردی: محدوده پیاده راه مرکز تاریخی تهران)»، مطالعات شهری، شمارۀ 29، صص 3-19.
سهراب‌زاده، مهران، حسینی‌زاده، سید‌سعید، امامعلی‌زاده، حسین و ایوب سخایی (1395). «سرمایه وشادی، پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل)»، فصلنامۀ برنامه‌ریزی و رفاه و توسعۀ اجتماعی، شمارۀ 28، صص 117-150.
شماعی، علی، فخری پورمحمدی، افسانه و احمد زنگانه (1396). «ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 11 شهرداری تهران)»، پژوهش‌های جغرافیای برنامۀ شهری، شمارة 3، صص 279-357.
شهبازی، امیرحمزه (1399). «قومیت، جنسیت و عملکرد فضاهای شهری در شهرهای چندقومیتی (مطالعۀ موردی: شهر زاهدان)»، مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری، شمارة 2، صص 103-129.
عباس‌زاده، محمد، قاسم‌زاده، داوود و نوشین صالح (1395). «بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادی در بین حاشیه‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان (مورد مطالعه: شهر تبریز)»، برنامه‌ریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، شمارۀ 29، صص 157-184.
عمید، حسن (1369). فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.
فتاحی، شهرام، کرمی، جهانگیر و منصور محمدی‌راد (1395). «بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی مؤثر بر شادی و بهره‌‌وری نیروی کار (مطالعۀ موردی کارگاه‌های صنعتی شهرستان کرمانشاه)»، مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت) شمارة 39، صص 7-36.
فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم، ترجمۀ غلام‌عباس توسلی، تهران: اطلس.
قاضی‌زاده ‌هاشمی، سیدحسن (1396). افسردگی دغدغه‌ اصلی تا سال 2020 / خبرگزاری ایمنا، کد خبر 278372، ، تاریخ برداشت، 31 تیرماه 1400- ساعت 20
محمدزاده، پرویز، اصغرپور، حسین و امید منیعی (1392). «بررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی کار در ایران»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 1، صص 139-158.
محمدی، کوروش (1397). رئیس انجمن جامعهشناسی ایران و مشاور رئیس سازمان بهزیستی، خبرگزاری ایلنا، کد خبر: 628286، 12 / 3 / 97، 07:58:04
مرادی، مریم (1384). «شادمانی و شخصیت»، تازه‌های علوم شناختی، شمارۀ 2، صص 60-72.
مرکز آمار ایران (1335-1395). نتایج تفصیلی سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن، 1335 تا 1395
منصف، عبدالعلی، معلمی، مژگان، بیابانی، جهانگیر، نجاتی، مهدی، و جواد طاهری‌زاده اناری‌پور (1398). «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر شادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای پانل»، پژوهش‌های رشد و توسعۀ اقتصادی، شمارۀ 3، صص 15-24.
مهدی‌زاده، شراره، گنجی، محمد و فاطمه زارع غیاث‌آبادی (1393). «مطالعۀ رابطۀ بین شادی و سرمایۀ ‌اجتماعی در بین جوانان»، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شمارۀ 26، صص 1-29.
میرطاهر موسوی؛ رفیعی، حسن و داوود قاسم‌زاده (1390). «بررسی ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی برون‌گروهی و شادی در بین شهروندان شهر تهران»، مطالعات جامعه‌شناسی، شمارة 12، صص 125-137.
نادمی، یونس و سید پرویز جلیلی‌کامجو (1397). «ارزیابی تأثیر فقر مطلق و نسبی بر نابرابری شادی در ایران»، فصلنامۀ مدل‌سازی اقتصادی، شمارۀ 1، صص 1-26.
نائبی، هوشنگ (1374). پژوهش در روانشناسی اجتماعی: سنجش میزان احساس خوشبختی سرپرستان خانوارهای تهرانی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: کریم منصورفر، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
نبوی، عبدالحسین، رضادوست، کریم و نجمه صالحی (1394). «بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر احساس نشاط (مورد مطالعه: دانش‌آموزان 18-16 سالۀ شهر اهواز»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارۀ 3، صص 1-22.
نخعی، ابوذر (1399). زاهدان دومین شهر حاشیه‌نشینی کشور، باشگاه خبرگزاران جوان، گروه سیستان و بلوچستان، تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹: ۱۸، کدخبر: ۷۴۶۳۹۸۶
وحیدا، فریدون‌، بهیان، شاپور، هاشمیان‌فر، سید ‌علی و سپیده حضرتی (1394). «بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر شادمانی با تکیه بر احساس امنیت اجتماعی (مورد شهر کرمان)»، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، شمارۀ 17، صص 1-28.
Ballas, D., & Tranmer, M. (2013). Happy People or Happy Places? A Multi-Level Modelling Approach to the Analysis of Happiness and Well-Being. International Regional Science Review, 35, 70–102.
Ballas, D. (2013). What Makes a ‘Happy City? Cities, 32, S39–S50, http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.32 (2013(.04.009
Batty, M. (2012). Building a Science of Cities. Cities, 29, S9–S16.
Chaoying, Y., Chunfu, S., Chunjiao, D., & Xiaoquan, W. (2019). Happiness in Urbanizing China: The Role of Commuting and Multi-Scale Built Environment Across Urban Regions. Transport and Environment, 74, 306-317. https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.08.01
Cheng, Z. (2020). Housing Wealth and Happiness in Urban China. Cities, 96, 102470.
Danga, Y., Chenb, L., Zhangc, W., Zhengd, D., & Zhane, D. (2020). How Does Growing City Size Affect Residents’ Happiness in Urban China? A Case Study of the Bohai Rim Area. Habitat International, 97, 102120, https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102120
Diener, E., & Suh, E. (1997). Measuring Quality of Life: Economic, Social and Subjective Indicator. Social Indicators Research, 40, 89-216.
 DwiPurnamasari, W., Agus, D., & ImasDayana, S. (2016). Figuring the Happiness of Poor Communities in Malang City: Measuring the Outcome of Slum and Squatter Areas. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 227, 521-529.
Eddigton, N., & Shuman, R. (2015). Subjective Well-Being Happiness. Continuing Psychology Education, 25(3), 125-153.
Ford, B. Q., Dmitrieva, J. O., Heller, D., Chentsova-dutton, Y., Grossmann, I., Tamir, M., Mauss, I. B., (2015). Culture Shapes Whether the Pursuit of Happiness Predicts Higher or Lower Well-Being. Journal of Experimental Psychology: General, 144(6), 1053-1062.
Francis, L. (2003). The Relationship between Religion and Happiness among German Students. Pastoral Psychology, 51, 271-283.
Glatzer, W. (2000). Happiness: Classic Theory in the Light of Current Research. Journal of Happiness Studies, 1(4), 501-511.
Joshanloo, M., Lepshokova, Z. K., Panyusheva, T., Natalia, A., Poon, W. C., Yeung, V. W. L., & Tsukamoto, S. (2014). Cross-Cultural Validation of Fear of Happiness Scale across 14 National Groups. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(2), 246-264.
Mao, Z., Wang, D. (2020). Residential Relocation and Life Satisfaction Change: Is There a Difference between Household Couples? Cities, 97, 102565,https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102565
Moeinaddini, M., Asadi-Shekari, Z., Aghaabbasi, M., Saadia, I., ZalyShahb, M., & Cools, M. (2020). Applying Non-Parametric Models to Explore Urban Life Satisfaction in European Cities. Cities, 105, 102851.
Mouratidis, K. (2019). Compact City, Urban Sprawl, and Subjective Well-Being. Cities, 92, 261-272.
Musa, H. D. (2018). Enhancing Subjective Well-Being through Strategic Urban Planning: Development and Application of Community Happiness Index. Sustainable Cities and Society, 38, 184-194.
Nguyen, Q.C., Kath, s., Dapeng, Meng, H.W., li, D., Smith, K.R., VanDerslice, j. a., wen, m., li, f. (2016). Leveraging Geotagged Twitter Data to Examine Neighborhood Happiness, Diet, and Physical Activity. Applied Geography, 73, 77-88.
Nodding, N. (2003). Happiness and Education. New York: Cambridge University Press.
Olmo, J. C., Sánchezb, A., & Sepúlveda-Murilloc, F. H. (2020). Assessing Colombia's Policy of Socio-Economic Stratification: An Intra-City Study of Self-Reported Quality of Life. Cities, 97 102560, https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102560Get rights and content
Ott, J. (2006). Book Reviews: Happiness Science behind Your Smile. Journal of Happiness Studies, 7, 517-522.
Papachristou, L. A., & Casal, M. R. (2019). Cities and Quality of Life. Quantitative Modeling of the Emergence of the Happiness Field in Urban Studies. Cities, 88, 191-208. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.10.012
Papachristou, I. A. (2019). Assessing Sustainability in Cities: A Complexity Science Approach to the Concept of Happiness for the Urban Environment, Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya. Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilita, Retrieved from http://hdl.handle.net/2117/177803
Valente, R.R., Berry, J. I. (2016). Dissatisfaction with City Life? Latin America Revisited, City, 50, 62-67
Seligman, M. E. (2011). Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life. New York: Random House.
Smith, D. (1973). The Geography of Social Well-Being. New York: McGraw-Hill.
Tofallis, C. (2020). Which Formula for National Happiness? Socio-Economic Planning Science, 70, (c) https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.02.003Get rights and content
Veenhoven, R. (1988). The Utility of Happiness. Social Indicators Research, 20(4), 333-354.
Wang, D., Schwanen, T., & Mao, Z. (2019) Does Exposure to Richer and Poorer Neighborhoods Influence Wellbeing? Cities, 95, 102408.
Yan, Y., Wang, C., Quan, Y., V, G., & Wu, Z. (2018). Urban sustainable development efficiency towards the balance between nature and human well-being: Connotation, measurement, and assessment. Journal of Cleaner Production, 178, 67-70.
Yanjianga, Z., Xinjunb, D., Xiaofenc, Y., & Nand, G. (2020). urban integration of land-deprived households in China: Quality of living and social welfare. Land Use Policy, 96, 104671.
Zhenga, X., Yuana, Z., & Zhangb, X. (2020). Does happiness dwell in an owner-occupied house? Home ownership and subjective well-being in urban China, Cities, 96, 102404.
Abbaszadeh, M., Qhasemzadeh, D., & Saleh, N. (2016). Investigating the Relationship between Capital Forms and Happiness among Marginalized and Non-Marginalized (Case Study: Tabriz). Welfare Planning and Social Development, 8(29), 157-184. (In Persian)
 Akbarzadeh, F., Dehghani, H., Khoshfar, G., & Janalizadeh Choobdasti, H. (2013). A Study of Three Types of Economic, Cultural and Social Capital on Youth Happiness. Applied Sociology, 24(1), 67- 88. (In Persian)
Amid, H. (1990). Dictionary of Amid. Tehran: Amirkabir Publications.
Amirkafi, M., & Zare, B. (2012). The Effect of Social Capital on Happiness Studied in Kerman. Social and Cultural Strategy Quarterly, 1(5), 41-77. (In Persian)
Azmudeh, P., Shahidi, S., & Danesh, E. (2007). The relationship between religious orientation and stubbornness and happiness in students, Psychology, 41, 60-74. (In Persian)
Babaeifard, A., Mehrabizadeh, M., & Shamsi, M. (2018). Meta-Analysis of Studies on the Relationship between Cultural Capital and Happiness. Applied studies in social Sciences and Sociology, 3(3), 55-67. (In Persian)
Bastani, S., & Malekipour, S. (2016). The Effect of Urban Space on the Happiness of Residents of 9 Neighborhood of Tehran. Local Development (Urban- Rural), 8(1), 1- 26. (In Persian)
Behzadpour, M., Gorgi mahlavani, Y., & Soheili, J. (2016). The Role of Nature on the Sense of Vitality of Residents in Residential Complexes (Strategies to Improve Neighborhood Relations; Ekbatan Complex in Tehran and Mehregan Complex in Qazvin). Urban Management, 16(3), 361-375. (In Persian)
Ebrahimzadeh, I., Barimani, F., & Nasiri, Y. (2003). Marginalization, Urban Anomalies and Modification Strategies (Case Study: Karimabad, Zahedan). Journal of Geography and Development, 2(3), 121-143. (In Persian)
Fattahi, S., Karami, J., & Mohammadi Rad, M. (2017). Study of Socio-Economic Factors Affecting Labor Happiness and Efficiency (Case Study of Industrial Manufactory in Kermanshah). Efficiency Management (Beyond Management), 9(36), 7- 36. (In Persian)
Fukuyama, F. (2000). The End of Order (Translated by Tavassoli, GH.). Tehran, Atlas. (In Persian)
Ghazizadeh Hashemi, S. H. (2016). Depression is the main problem until 2020 / Imena News Agency, news code 278372, July 23, 2021 - 8 p.m. (In Persian)
Jacobs, J. (2007). Death and Life of Major American Cities (Parsi H. R., Aflatooni A. Trans). Tehran: University of Tehran Press. (In Persian)
Khoshfar, G., Janalizadeh, V., Akbarzadeh, F., & Dehghani, H. (2015). Cultural Capital and Youth Happiness. Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural Studies and Communication, 11(38), 89-120. (In Persian)
Mehdizadeh, S., Ganji, M., & Zareghiasabadi, F. (2014). Study of the Relationship between Happiness and Social Capital among Youth, Al-Zahra University. Strategic Studies in Sports and Youth, 13(26), 1-29. (In Persian)
Mohammadi, K. (2018). Boss of the Iranian Sociological Association and Advisor to the Minister of the Welfare Organization, ILNA News Agency, News ID: 628286, 12/3/97, 07:58: 04. (In Persian)
Mohammadzadeh, P., Asgharpour, H., & Maniei, O. (2013). The Effect of Income on Labor Force Happiness in Iran. Journal of Economic Research, 48(1), 139-158. (In Persian)
Monsef, A., Moallemi, M., Biabani, J., Nejati, M., & Taherizadehanaripour, J. (2018). A Study of Economic Factors Affecting Happiness in Selected Countries: The Panel Threshold Regression Approach. Economic Growth & Development Research, 9(3), 15- 24. (In Persian)
Moradi, M. (2005). Happiness and Personality. Cognitive Science News, 7(2), 60-72. (In Persian)
Mousavi, M., Rafiei, H., & Ghasemzadeh, D. (2010). The Study of the Relationship between Extragroup Social Capital and Happiness among Citizens of Tehran. Sociological Studies, 3(12), 125-137. (In Persian)
Nabavi, A., Rezadoost, K., & Salehi, N. (2016). The Effect of Social and Psychological Factors on the Feeling of Vitality (Case study: 16-18 Year Old Students in Ahvaz. Applied Sociology, 26(3), 1-22. (In Persian)
Nademi, Y., & Jalili Kamjoo, S. (2018). Assessing the Effect of Absolute and Relative Poverty on Happiness Inequality in Iran. Quarterly Journal of Economic Modeling, 12(1), 1-26. (In Persian)
Naebi, H. (1995). Research in Social Psychology, Measuring the Happiness of Households Heads in Tehran, Master’s Thesis, Supervisor: Karim Mansourfar, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran. (In Persian)
Nakhaei, A. (2020). Zahedan is the Second Most Marginalized City in the Country, Young Reporters Club, Sistan and Baluchestan Group, Published: August 20, 2016 - 19:18, News ID: 7463998. (In Persian)
Pakzad, J. (2006). Theoretical Foundations and Urban Design Process, Tehran, Shahidi Publications. (In Persian)
Rabbani, A., Rabbani, R., & Ganji, M. (2011). A Sociological Approach to the Feeling of Happiness of Heads of Household in Isfahan. Social Issues of Iran, 2(1), 39-73. (In Persian)
Rabbani, R., Rabbani, A., Abedi, M., & Ganji, M. (2007). Culture of Happiness: A Theoretical and Experimental Approach to the Daily Life of Heads of Household in Isfahan. Journal of the Iranian Association for Cultural Studies and Communication, 3(8), 41-78. (In Persian)
Rahmani-Khalili, E. (2016). The Effect of Social Capital on Social Well-Being in the Presence of Social Support and Religiosity Variables. Culture and Communication Studies, 16(32), 93-117. (In Persian)
Ranjbar, H., Samti, M., & Sarrafan, F. (2016). The Effect of Income and Non-Income Factors on Promoting Happiness in EU Countries. Applied Economics, 7(23), 13- 25. (In Persian)
Rio, J. M. (1999). Motivation and Excitement (Seyed Mohammadi, Y. Trans). Tehran: Virayesh. (In Persian)
Samavati, S., & Ranjbar, E. (2018). Recognition of Factors Affecting Happiness in Urban Public Spaces (Case Study: Sidewalk Area of ​​Tehran Historic Center). Urban Studies, 8(29), 3-19. (In Persian)
Sarukhani, B. (1996). Introduction to the Encyclopedia of Social Sciences. Tehran: University of Tehran. (In Persian)
Shahbazi, A. H. (2020). Ethnicity, Gender and Function of Urban Spaces in Multi-Ethnic Cities (Case Study: Zahedan City). Journal of Geography and Urban Space Development, 6(2), 103-129. DOI: 10.22067/gusd.v6i2.81346 (In Persian)
Shamaei, A., Fakhripourmohammadi, A., & Zanganeh, A. (2017). Assessing the Quality of Life in Urban Areas (Case study: District 11 of Tehran Municipality). Geographical Research of Urban Planning, 5(3), 279-357. (In Persian)
Sohrabzadeh, M., Hosaini, S. S., Imamalizadeh, H., & Sakhaei, A. (2016). Capital and Happines: A Study on the Relationship between Social and Cultural Capital and Feelings of Happiness (Case study: Aran and Bidgol). Quarterly Journal of Planning, Welfare and Social Development, 7(28), 117-150. (In Persian)
Soleimani, M., Tavalai, S., Rafiean, M., Zanganeh, A., & Khazaeinejad, F. (2016). Urban Livability: Concept, Principles, Dimensions and Indicators. Geographical Studies of Urban Planning, 4(1), 27-50
Vahida, F., Behyan, S., Hashemianfar, S. A., & Hazrati, S., (2015). A Study of Sociological factors affecting happiness based on the Sense of Social Security (Case of Kerman). Urban Sociological Studies, 6(17), 1-28. (In Persian)