تحلیل عوامل مؤثر بر کار‌آفرینی شهری در راستای دستیابی به اقتصاد پایدار (مطالعۀ موردی: شهر نجف‌آباد)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، مؤسسة آموزش عالی نور هدایت، شهرکرد، ایران

چکیده

امروزه تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعة آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه است. همچنین بسترسازی برای کارآفرینی در وجوه مختلف آن می‌تواند اهمیتی راهبردی در نظام عملکرد مدیریت بخش عمومی و سازمان‌های متصدی در مدیریت شهری باشد. در شهرها کارآفرینی یکی از کلیدهای اساسی توسعة اقتصادی و درآمدزایی محسوب می‌شود؛ شهرها به‌عنوان مراکز دانش و تولیدات خاص، محل تسهیل تفکر خلاقانه و نوآورانه و آفرینش‌گر فرصت‌های ارزنده برای اشتغال و کارآفرینی هستند؛ بنابراین در محیط‌های شهری باید شرایطی خاص برای کارآفرینی و شکوفایی اقتصادی فراهم شود. براین‌اساس، هدف کلی پژوهش کاربردی و توصیفی-هم‌بستگی حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی شهری در راستای دستیابی به اقتصاد پایدار با مطالعة موردی شهر نجف‌آباد است. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایشی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. جامعة آماری شامل کارآفرینان شهر نجف‌آباد، خبرگان، کارشناسان و استادان کارآفرینی و مدیران امور شهری است. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بهره‌گیری از آزمون‌هایی مانند ضریب هم‌بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره انجام شده است. متغیرهای اصلی پژوهش شامل عوامل اقتصادی-حمایتی، عوامل انسانی- اجتماعی، عوامل زیرساختی و کارآفرینی شهری است. یافته‌ها نشان می‌دهد میان سه متغیر اصلی پژوهش با کارآفرینی شهری رابطه وجود دارد و از میان آن‌ها، متغیر عوامل اقتصادی-حمایتی با ضریب تأثیر 655/0 مهم‌ترین متغیر مؤثر بر کارآفرینی در راستای دستیابی به اقتصاد پایدار شهری است. به‌طورکلی، محدودة مورد مطالعه با داشتن قابلیت‌های بسیار می‌تواند پتانسیل تبدیل‌شدن به یک شهر کارآفرین را داشته باشد. فراهم‌کردن تسهیلات حمایتی و اقتصادی نیز می‌تواند بیشترین نقش را در این زمینه ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

analyzing Factors Affecting Urban Entrepreneurship in Achieving Sustainable Economic (Case Study: Najaf Abad City)

نویسندگان [English]

  • maryam rezaee 1
  • negin sadeghi 2
  • shahram azizi 3
1 PHD of Geography & Urban planning, Sistan & Balochestan University
2 department of urban planning-Islamic Azad University of Khorasgan Branch
3 noore hedayat sharekord
چکیده [English]

Nowadays Promoting entrepreneurship and creating the proper context for its development is one of the tools of economic progress for countries, especially developing countries. Entrepreneurship support can also be of strategic importance to the performance management system of the public sector and organizations involved in urban management.In cities, entrepreneurship is one of the esential keys to economic development and sustainable income generation. Cities, as centers of knowledge and specialty products, are places for facilitating creative and innovative thinking and creating valuable opportunities for employment and entrepreneurship. Therefore, in urban environments a certain conditions must be provided for entrepreneurship and economic prosperity. Accordingly, the overall purpose of this study is to investigate the factors affecting the development of urban entrepreneurship in order to achieve sustainable economy through a case study of Najafabad. To this end, and with regard to the above, the main question in this study is what are the essential factors that contribute to creating urban entrepreneurship and achieving sustainable economic development in Najafabad city?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Urban Economy
  • Urban Entrepreneurship
  • Najafabad City
بابایی هزه‌جان، مجتبی، پیران‌نژاد، علی، محمد‌پور زرندی، حسین و مجتبی امیری (1395). «شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)»، فصلنامۀ اقتصاد و مدیریت شهری، شمارۀ اول، صص 83-99.
بهاری، نادر، آقازاده، هاشم، روشن­دل اربطانی، طاهر و شهرام صدقی (1396). «طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعۀ کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی)»، فصلنامۀ توسعۀ کارآفرینی، شمارۀ 2، صص 221-240.
بنی­اسدی، ندا، ابراهیمی، محمدصادق و سید احمد خاتون‌آبادی  (1391). «امکان­سنجی توسعۀ کارآفرینی در روستاهای شهرستان کرمان»، چهارمین کنگرۀ علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج، صص 14-1.
بهزادیان‌نژاد، قربان (1382). «ضرورت توجه به کار‌آفرینی و فناوری‌های پیشرفته»، مجموعه مقالات کار‌آفرینی و فناوری پیشرفته، انتشارات دانشگاه تهران.
پورنصر، پیمان (1391). کارآفرینی شهری، از ایده تا اجرا، هنگ‌کنگ، نمونه موفق کارآفرینی شهری، روزنامة مردم‌سالاری، شمارۀ 3147، تاریخ 13 اسفندماه، صفحۀ 8.
پیری، عیسی (1396). «تحلیل نقش سرمایۀ اجتماعی در کارآفرینی و توسعۀ اقتصادی کلان­شهرها در شرایط تحریم دولت (مطالعۀ موردی: کلان­شهر تبریز)»، فصلنامۀ جغرافیا و توسعۀ فضای شهری، شمارۀ 2، صص 132-147.
تقوایی، مسعود، بابانسب، رسول و چمران موسوی (1389). «تحلیلی بر وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری (مطالعۀ موردی: شهر نجف‌آباد)»، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، شمارۀ 31، صص 25-49.
خواجه‌ئیان، داتیس و سید سعید راد (1389). «تدوین مدل هدایتگر مدیریت شهری برای توسعۀ کارآفرینی»، فصلنامۀ مدیریت شهری، شمارۀ سوم، صص 119-131.
دیوسالار، سمانه و فرشاد بزرگی (1391). «بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعۀ پایدار»، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، شرکت پژوهشی طرود شمال، بابلسر، صص 1-12.
رفیعیان، مجتبی و فاطمه محمدی آیدغمیش (1396). «ارائۀ چارچوب مفهومی تعامل بازآفرینی شهری و شهر کارآفرین در دستیابی به بازاریابی مکان»، فصلنامۀ اقتصاد و مدیریت شهری، شمارۀ 18، صص 1-20.
سپه­پناه، مرجان و رضا موحدی (1394). «کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی»، نشریۀ کارآفرینی در کشاورزی، شمارۀ ۱، صص 19-36.
 عزیزی ملک‌آبادی، شهرام (1397). شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعۀ اقتصاد پایدار شهری (نمونه موردی: شهر نجف‌آباد)، پایان‌نامۀ کارشناسی ‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، شهرکرد، مؤسسه آموزش عالی نور هدایت شهرکرد.
فاضل، سوگل، تقوایی، مسعود و امیر محمودزاده (1398). «تبیین مفهوم ریسک و سنجش میزان ریسک لرزه­ای مناطق شهری (مطالعة موردی: نجف‌آباد)»، فصلنامۀ پژوهش­های جغرافیای انسانی، شمارۀ 1، صص 1-21.
فدایی، فرید و ندا علی­بیگی (1390). «مقایسۀ میزان و شدت آسیب­های روانی بین مردان جوان شاغل و بیکار»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، شمارۀ 43، صص 97-119.
فرجی قناتی، سعید (1390). استراتژی توسعۀ کارآفرینی با رویکرد سازمان‌های آینده، ماهنامه اتاق بازرگانی، شماره 518، صص 13-12.
فیوض رضاپور، ژیلا (1396). «رابطۀ کارآفرینی با رشد اقتصادی و توسعۀ پایدار»، سومین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، مؤسسۀ عالی علوم و فناوری خوارزمی، شیراز، صص 1-4.
کنعانی، مهدی (1386). «مراکز رشد کارآفرینان شهری، طرحی نو در توسعۀ اقتصاد شهری»، رشد فناوری، شمارۀ 12، صص 18-25.
مرید سادات، پگاه و شکوفه معمل­وند (1398). «عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی پایدار گردشگری روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن)»، پژوهش­های دانش زمین، شمارۀ 4، صص 91-107.
مهارتی، یعقوب و آزاده جلالی (1391). «مدل مفهومی توسعۀ کارآفرینی در شهرهای خلاق»، اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار، خوانسار، ایران، صص 1-13.
مهندسین مشاور نقش‌جهان پارس (1390). تجدیدنظر طرح توسعه و عمران شهر نجف‌آباد، جلد سوم، بخش دوم، بررسی و شناخت شهر.
ناصری­منش، علی، رحمانی، بیژن و رحمت­اله، منشی­زاده (1396). «ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعۀ کارآفرینی روستایی (نمونۀ موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)»، فصلنامۀ نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، شمارۀ 3، صص 181-196.
ولائی، محمد، عبدالهی، عبداله، منافی آذر، رضا و نوید صفری (1394). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعۀ پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی (مطالعۀ موردی: دهستان مرحمت­آباد شمالی- شهرستان میاندوآب)»، فصلنامۀ برنامه­ریزی منطقه­ای، شمارۀ 19، صص 149-161.
Ács, Z. J., Bosma, N., & Sternberg, R. (2008). The Entrepreneurial Advantage of World Cities: Evidence from Global Entrepreneurship Monitor Data, Jena Economic Research Papers 2008-63.
Azizi Malekabadi, Sh. (2018). Identification and Survey of Factors Affecting Urban Entrepreneurship in Order to Achieve The Development of Sustainable Urban Economy (Case Study: Najafabad City), Master’s Thesis in Urban Planning, Shahrekord, Noor Hedayat Higher Education Institute, Shahrekord. (In Persian)
Babaei Hazehjan, M., Pirannejad, A., & Amiri, M. (2017). Identifying Effective Economic Factors on Urban Entrepreneurship (Case Study: City of Tehran), Quarterly Journal of Urban Economics and Management, 5(17), 83-99. (In Persian)
Bahari, N., Aghazade H.,Roshandel Arbatani T., & Sedghi S.  (2017). Designing a City Branding Pattern for Entrepreneurship Development (Studied Case: Germi City). Journal of Entrepreneurship Development, 10(2), 221-240. (In Persian)
Bani Asadi, N., Ebrahimi, M. S., & Khatunabadi, S. A. (2012). "Feasibility of Entrepreneurship Development in Rural Areas of Kerman Township", 4th Iranian Congress of Agricultural Extension and Education Sciences and Natural Resources, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, located in Karaj, 1-14. (In Persian)
Behzadian Nejad, Gh. (2003). The Need to Pay Attention to Entrepreneurship and Advanced Technologies, a Collection of Articles on Entrepreneurship and Advanced Technology, University of Tehran Press.  (In Persian)
Biddulph, M. (2011). Urban Design, Regeneration and the Entrepreneurial City. Progress in Planning, 76(2), 63-103.
Bosma, N., & Sternberg, R. (2014). Entrepreneurship as an Urban Event? Empirical Evidence from European Cities. Regional Studies, 48(6), 1016-1033.
Castells, M. (2011). Space of Flows, Space of Places: Materials for a Theory of Urbanism in the Information Age. The City Reader, 5st Edition.
Divasalar, S., & Bozorgi, F. (2012). "Investigating the Role of Entrepreneurship in Economic Growth and Sustainable Development", National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses, Taroud Shomal Research Company, Babolsar, Pp. 1-12. (In Persian)
Fadaei, F., & Ali Beygi, N. (2011). Comparison of the Rate and Severity of Psychological Traumas Between Employed and Unemployed Young Men in Tehran. Social Welfare Quarterly, 11(43), 97-119. (In Persian)
Faraji Qanati, S. (2011). Entrepreneurship Development Strategy with the Approach of Future Organizations, Monthly Chamber of Commerce, No 518, pp.12-13 (In Persian)
Fayouz Rezapour, J. (2017). "The Relationship between Entrepreneurship and Economic Growth and Sustainable Development", 3rd International Conference on Entrepreneurship, Creativity and Innovation, Kharazmi Higher Institute of Science and Technology, Shiraz, Pp. 1-4. (In Persian)
Fazel, S., Taghvaei, M., & Mahmoudzadeh, A. (2019). Explaining the Concept of Risk and Measuring the Seismic Risk of Urban Areas (Case Study: Najafabad). Human Geography Research Quarterly, 51(1), 1-21. (In Persian)
Kanaani, M. (2007). Urban Entrepreneurs Growth Centers, New Plan in Urban Economy Development. Journal of Technology Growth, 3(12), 18-25. (In Persian)
Kavaratzis, M. (2004). From City Marketing to City Branding: Towards a Theoretical Framework for Developing City Brands. Place Branding and Public Diplomacy, 1(1), 58-73.
Khajehian, D., & Rad, S. S. (2010). Preparation of Urban Management Guide Model for Entrepreneurship Development. Urban Management Quarterly, 2(3), 119-131. (In Persian)
Krishna, R., & Kummitha, R. (2019). Smart Cities and Entrepreneurship: an Agenda for Future Research. Technological Forecasting and Social Change, 149, 1-10.
Kuang, Y., & Bu, Y. (2018). Evaluation and Prediction of Urban Entrepreneurship Environment in China: A Case of Guangzhou City. Journal of Service Science and Management, 11(4), 414-432.
Lalangui, P. S., Santos, J. L. & Hormiga, E. (2018). The Development of Sustainable Entrepreneurship Research Field, Journal of Sustainability, 10(6), 1-19.
Lee, Y. S. (2017). Entrepreneurship, Small Businesses and Economic Growth in Cities. Journal of Economic Geography, 17(2), 311-343.
Madureira, A. M., & Baeten, G. (2016). By Invitation Only: Uses and Users of the Entrepreneurial City. International Planning Studies, 21(4), 362-376.
Maharti, Y., & Jalali, A. (2012). "The Conceptual model of entrepreneurship development in creative cities". 1st National Conference on Management and Entrepreneurship, Payame Noor University, Khansar Center, Khansar, Iran. Pp. 1-13. (In Persian)
Murid Sadat, P., & Moamelvand, Sh. (2019). The Factors Affecting Sustainable Entrepreneurship Development in Rural Tourism (Case Study: Goleyjan Rural District, Tonekabon Township). Journal of Earth Science Researches, 10(4), 91-107. (In Persian)
Naghsh Jahan Pars Consulting Engineers. (2011). Revision of Najafabad City Development Plan,   Volume III, Part II, survey and recognition of city (In Persian)
Naseri­manesh, A., Rahmani, B., & Monshizadeh, R. (2017). Assessing the Role of Agricultural and Economic Factors in the Development of Rural Entrepreneurship (Case Study: Villages of Ardabil City). New Attitudes in Human Geography Quarterly, 9(3), 181-196. (In Persian)
Oecd Territorial Reviews. (2007). Competitive Cities: A New Entrepreneurial Paradigm in Spatial Development, Paris, OECD Publishing, 1-133.
Penco, L., Ivaldi, E., Bruzzi, C., & Musso, E. (2020). Knowledge-Based Urban Environments and Entrepreneurship: Inside Eu Cities. Cities, 96, 1-17.
Piri, I. (2017). Analyzing the Role of Social Capital in Entrepreneurship and Economic Development of Metropolitans under Conditions of State Sanctions (Case Study: Tabriz Metropolitan). Journal of Geography and Urban Space Development, 10(2), 137-149. (In Persian)
Pournsar, P. (2013). Urban Entrepreneurship, from Idea to Implementation, Hong Kong, a successful example of urban entrepreneurship, Mardomsalari Newspaper, No. 3147, 3 March, P. 8. (In Persian)
Rafieiyan, M., & Mohammadi Aydaghmish F. (2017). Proposing a Conceptual Framework of Urban Regeneration Interaction and Entrepreneur City in Achieving Place Marketing. Quarterly Journal of Urban Economics and Management, 5(18), 1-20. (In Persian)
Sepahpanah, M., & Movahedi, R. (2015). Sustainable Entrepreneurship a New Approach in Agriculture. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 2(1), 19-36. (In Persian)
Sharif, N. M., Ku, A., & Tuan, L. (2017). Sustaining the Entrepreneurship in Rural Tourism Development. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 4, 31-42.
Sriram, V., Mersha, T., & Herron, L. (2007). Drivers of Urban Entrepreneurship: An Integrative Model. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 13(14), 235-251.
Taqvaei, M., Babansab, R., & Mousavi, Ch. (2010). An Analysis of the Status of Information and Communication Technology and Its Role in Urban Management and Planning (Case Study: Najafabad City). Journal of Geography and Planning, 15(31), 25-49. (In Persian)
Toma, S. G., Grigore, A. M., & Marines, P. (2014). Economic Development and Entrepreneurship. Procedia Economics and Finance, 8, 436-443.
United-Nations. (2014). World Urbanization Prospects. New York: United Nations.
United-Nations. (2018). World Urbanization Prospects. New York: United Nations
Valaei, M., Abdollahi, A., Manafi Azar, R., & Safari N. (2015). Analyzing of Factors Affecting Sustainable Rural Development with Emphasis on Entrepreneurship (Case study: Northern Marhamat Abad Rural district-Miandoab township). Regional Planning Quarterly, 5(19), 149-161. (In Persian)