تبیین فرایند شکل‌گیری و تکامل امنیت فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: شهرهای ایرانی)

نوع مقاله : پژوهشی - بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکدة مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکدة مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در جامعة ‌کنونی امنیت مهم‌ترین پیش‌شرط فضاهای شهری زیست‌پذیر و با کیفیت است. لزوم پرداختن به مقولة امنیت یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار در سرزندگی و ادامة حیات فضاهای شهری در مناطق اسکان غیررسمی است که سبب انجام این مطالعه با هدف تبیین مدل مفهومی‌ و فرایند شکل‌گیری امنیت فضایی در این مناطق شده است. فرایند شکل‌گیری و تکوین امنیت فضایی تاکنون در مطالعات صورت‌گرفته بررسی نشده و مراحل مختلف شکل‌گیری آن تبیین نگردیده است؛ از این‌رو هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی شاخص‌ها و معیارهای مؤثر بر امنیت فضایی، تبیین فرایند شکل‌گیری و تکوین امنیت فضایی در مناطق اسکان غیررسمی است. رویکرد روش‌شناسی پژوهش بر مبنای روش آمیخته (کمی و کیفی) است. فرایند انجام پژوهش بدین‌صورت بوده است که در بخش اول، ابتدا با بررسی ادبیات نظری، منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی مانند پایگاه‌های اطلاعات علمی، مجلات ‌تخصصی مرتبط با حوزة امنیت و اسکان غیررسمی معیارها و شاخص‌های مؤثر در شکل‌گیری امنیت فضایی (امنیت مکان بنیاد) شناسایی و احصا شد. در بخش دوم، به‌منظور برقراری ارتباط و توالی میان ابعاد و شاخص‌ها، ارائة مدل ساختاری و تبیین مراحل شکل‌گیری از روش معادلات ساختاری تفسیری بهره‌ گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمدة مدل یکپارچة امنیت فضایی در 4 سطح اصلی تقسیم‌بندی شد که ضوابط طراحی شهری و طراحی محیطی به‌عنوان تأثیرگذارترین عوامل و بازتولید و ترمیم امنیت به‌عنوان تأثیرپذیرترین عوامل شناسایی شدند. در بخش بعدی، با توجه به نتایج مدل تفسیری و نظر خبرگان فرایند شکل‌گیری ‌و تکامل امنیت فضایی در سکونتگاه‌های غیررسمی به ترتیب در چهار مرحلة بلوغ اولیة امنیت (تولید امنیت)، بلوغ ثانویة امنیت (نظارت و حفاظت از امنیت)، امنیت تصرف و درنهایت مرحلة بلوغ کامل امنیت (بازتوانی، ترمیم و بازسازی) شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Formation and Transformation Process of Space Security in informal settlements

نویسندگان [English]

  • Rasoul Afsari 1
  • Mostafa Behzadfar 2
  • Reza Kheyroddin 3
1 School of Architecture and Environmental Design Iran University of Science & Technology (IUST)
2 Iran University of Science and Technology
3 Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

the main question of this study is what are the indicators and criterions affecting spatial security and what and how is the process of formation and development of spatial security in informal settlements. The method of the present research is descriptive-analytical and the methodological approach is based on a mixed-method (quantitative and qualitative). We conducted this research in this way: In the first section of this research, by examining the theoretical literature, library and Internet resources such as scientific databases, specialized journals related to the field of security and informal housing, and research projects conducted by related organizations, we were able to identify and survey the effective criterions and indicators that are influential to the formation of spatial security (location based security). Then; in order to make a connection and sequence between dimensions and indicators, the structural model was presented and the stages of formation were explained using the interpretive structural equations approach. The results of the integrated spatial security model were classified and graded into four main levels, in which the principles of urban design and environmental design identified as the most influential factors. In the next section, according to the results of the interpretive model and the opinion of experts, the process of formation and transformation of spatial security in informal settlements was identified in four stages, respectively; The primary maturity of security (producing security), the secondary maturity of security (monitoring and protection of security), the security of occupation and finally the stage of complete maturity of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial security
  • informal settlements
  • security formation process
امان­پور، سعید (1399). «تحلیل رابطۀ پایداری مناطق شهری و امنیت اجتماعی شهروندان در کلان‌شهر اهواز»، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، شمارۀ 2، صص 237-257.
اخوان عبداللهیان، محمدرضا، تقوایی، مسعود و حمیدرضا وارثی (1396). «تعیین نوع کاربری­های آسیب­پذیر و معیارهای مکان­گزینی فضایی-کالبدی آن‌ها با تأکید بر بحران­های غیرطبیعی به روش AHP موردی شهر سبزوار»، فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی، شمارۀ 124، صص 121-136.
افسری، رسول، بهزادفر، مصطفی و رضا خیرالدین (1397). «تبیین، تحلیل مفهوم احساس امنیت و شاخص‌های آن در سکونتگاه‌های غیررسمی»، کنفرانس بین‌المللی امنیت، پیشرفت و توسعۀ پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلان‌شهرها، راهکارها و چالش‌ها با محوریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، دانشگاه امام علی، تهران.
بابایی­فرد، زهره (1388). شهر مردم‌پسند: طراحی، نگهداری و مدیریت، تهران: کتاب ماه هنر.
برک­پور، ناصر و ایرج اسدی (1385). «بررسی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوۀ تعیین آن‌ها- مصوب 13»، فصلنامۀ مدیریت شهری، شمارۀ 18، صص 89-95.
بنتلی، ای ین، الکک، آلن، مورین، پال، مک گلین، سو و اسمیت گراهام (1382). محیط­های پاسخده، ترجمۀ مصطفی بهزادفر، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
بهزادفر، مصطفی و پیام محمودی کردستانی (1388). «هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری مردم‌مدار (آزادی­مدار)»، نشریۀ آرمان‌شهر، شمارۀ 3، صص 32-48.
بهشتی، آیدا، عامری سیاهویی و جلال فروزان­فر (1394). «نقش سرزندگی بر ارتقای امنیت شهری (موردی: خیابان لاله‌زار)»، فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، شمارۀ 37، صص 9-39.
بیات، بهرام (1398). جامعه­شناسی امنیت عمومی­شهری: فضای بیدفاع شهری، تهران: انشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
پارساپژوه، سپیده (1381). «نگرشی از درون به پدیدۀ حاشیه‌نشینی (مطالعۀ موردی: اسلام‌آباد کرج)»، مجلۀ رفاه اجتماعی، شمارۀ 6، صص 161-197.
پاکزاد، جهانشاه و سایه فرید تهرانی (1390). ترس در فضاهای شهری، تهران: انتشارات آرمان‌شهر.
پوراحمد، احمد، مهدی، علی و معصومه مهدیان بهنمیری (1392). «امنیّت شهری؛ فضاهای عمومی بررسی و سنجش سطح امنیّت بوستان‌های شهری در منطقۀ 2 شهر قم»، پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شمارۀ اول، صص 1-24.
تقوایی، مسعود (1387). برنامه­ریزی و مدیریت بحران شهری، چاپ اول، اصفهان: نشر کنکاش.
تقوایی، مسعود و فرید سلیمانی (1390). «مدیریت بحران شهرها با تأکید بر سیل»، فصلنامۀ اطلاعات جغرافیایی سپهر، شمارۀ 79، صص 66-73.
تیبالدز، فرانسیس (1383). شهرسازى شهروندگرا: ارتقای عرصههاى همگانى در شهرهای محیطهاى شهرى، ترجمۀ محمد احمدى‌نژاد، تهران: انتشارات خاک.
جرفی، محمدامین، مدیری، مهدی و مسعود مهدوی حاجیلوئی (1399). «برنامه­ریزی راهبردی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت­فضایی، موردی: کلان‌شهر اهواز»، فصلنامۀ آمایش محیط، شمارۀ 50، صص 151-170.
جلالی، امین فعال و مریم قاسمی (1399). «ارزیابی سازگاری کاربری زمین در سکونتگاه­های روستایی مقصد گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان بینالود)»، نشریۀ برنامه­ریزی توسعة کالبدی، شمارۀ 1، صص 79-99.
حاتمی­نژاد، حسین، موسوی، سید محمدحسین، حاجیان ­حسین­آباد، محمد و محمدرضا زرافشان (1396). «بررسی علل شکل­گیری اسکان غیررسمی: موردی محلۀ کوی زینبیه شهر پاکدشت»، فصلنامۀ جغرافیا و مطالعات محیطی، شمارۀ 25، صص 73-86.
حسینی، علی، رضایی، پژمان و علی مؤمنی (1399). «تحلیل اثرات اسکان غیررسمی بر پایداری محلات شهری: مورد مطالعه محله فرودگاه شهر یزد»، کاوش­های جغرافیایی مناطق بیابانی، شمارۀ 8، صص 81-111.
حسینیون، سولماز (1386). «ایجاد حس مکان در فضاهای شهری»، مجلۀ شهرداری‌ها، شمارۀ 82، صص 87-90.
داداش­پور، هاشم و فرامرز رستمی (1390). «بررسی و تحلیل نحوۀ توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی- موردی: شهر یاسوج»، فصلنامۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه­ای، شمارۀ 16، صص 171-194.
داری­پور، نادیا و سعید ملکی (1394). «بررسی نقش مؤلفه­های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری عمومی شهر اهواز»، دو فصلنامۀ پژوهش­های منظر شهری، شمارۀ 3، صص 27-36.
رفیعیان، محسن، محمد مؤیدی و حسن سلمانی (1393). «سنجش احساس امنیت شهروندان با استفاده از مؤلفه‌های منظر شهری (نمونۀ موردی: محلۀ اوین)»، مجلۀ علوم جغرافیایی، شمارۀ 21، صص 33-59.
رحیمی، حجت­اله، کریم­خانی، اکرم و انیسه حاتمی (1399). «تبیین نقش پیکربندی فضا بر نحوۀ ادراک امنیت محیطی در بافت تاریخی شهر یزد»، مجلۀ پژوهش­های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، شمارۀ 3، صص 631-650
ریسمانچیان، امید و سایمون بل (1390). «شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره‌بندی فضایی شهرها»، نشریۀ هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، شمارۀ 43، صص 49-56.
سجادزاده، حسین، ایزدی، محمدسعدی و محمدرضا حقی (1396). «رابطۀ پیکره­بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه­های غیررسمی شهر همدان»، نشریۀ هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شمارۀ 28، صص 2-19.
صالحی، اسماعیل (1387). ویژگیهای محیطی فضاهای شهری امن، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات معماری.
ضرغامی، اسماعیل، قنبران، عبدالحمید، سعادتی وقار، پوریا و مرتضی ضامن (1397). «نقش خوانایی کالبدی بر امنیت بوستان­های شهری موردی: بوستان مردم همدان»، فصلنامۀ مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شمارۀ 32، صص 317-31.
عباس‌زادگان، مصطفی (1381). «روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شهری با نگاهی به شهر یزد»، فصلنامۀ مدیریت شهری، شمارۀ 9، صص 64-115.
عسگری تفرشی، حدیثه، ادیب­زاده، رفیعیان، مجتبی و سید ابراهیم حسینی (1389). «بررسی عوامل محیطی مؤثر در نوسازی بافت­های فرسودة شهری به‌منظور افزایش امنیت محلی»، نشریۀ هویت شهر، شمارۀ 6، صص 39-50.
علیمردانی، مسعود، شرقی، علی و نیره مهدنشین (1395). «بررسی نقش امنیت در سرزندگی و حیات شبانۀ فضاهای عمومی شهری»، دوفصلنامۀ هنرهای کاربردی، شمارۀ 18، صص 15-26.
عالمی، رضا، ضامن، یاسر(1387). «بررسی ناپیداری­های امنیتی بر اساس شاخص­های توسعه پایدار شهری»،همایش بین­المللی امنیت انسانی در غرب آسیا، دانشگاه بیرجند، صص118-107.
عنابستانی، علی­اکبر و معصومه حسینی (1398). «بررسی تطبیقی سطح امنیت در پارک‎های شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: پارک‎های شهری مشهد)»، پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، شمارۀ 2، صص 307-330.
غفاری، علی، نعمتی­فر، مرجان و ثمانه عبدی (1392). «تکامل رویکرد پیشگیری از جرم مبتنی بر طراحی محیطی در محیط‌های مسکونی»، مسکن و محیط روستا، شمارۀ 144، صص 3-16.
غنفرپور، حسین، صداقت­کیش، مرضیه، سایمانی­دامنه مجتبی و مرضیه افضلی­ ننیز (1398). «سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش‌جهان اصفهان با تأکید بر امنیت پایدار شهری»، فصلنامة شهر پایدار، شمارۀ 2، صص 10687-106.
کارمونا، ماتیو و هیت، تیمی و تنر، اک و استیون تیسدل (1388). مکان­های عمومی، فضاهای شهری، ترجمۀ فریبا قرائی، مهشید شکوهی، زهرا اهری و اسماعیل صالحی، تهران: انتشارات دانشگاه هنر.
کاملی، محسن و حمیدرضا عظمتی (1399). «بررسی میزان ارتباط حس تعلق به مکان و سطح امنیت اجتماعی شهروندان -مطالعه موردی: شهر قم»، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمارۀ 61، صص 241-258.
لینچ، کوین (1381). تئوری شکل ­شهر، ترجمۀ سید حسین بحرینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محمدی، جمال، حسنی­نژاد، اردلان و علی اصانلو (1393). «تأثیر هویت محلات بر احساس امنیت شهروندان»، فصلنامة پژوهش­های اطلاعاتی و جنایی، شمارۀ اول، صص 9-32.
محمدی، کوروش و امیر شکیبامنش (1390). اصول و مبانی رنگ­شناسی در معماری و شهرسازی، تهران: انتشارات طحان.
مدنی­پور، علی (1396). طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرایند اجتماعی-مکانی، ترجمۀ فرهاد مرتضایی، تهران: انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
مهانیان، علیرضا (1394). طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی، تهران: مرکز مطالعات جامعه و امنیت.
موسوی، میرنجف، ویسیان، محمد، محمدی حمیدی، سمیه و مریم اصغری (1394). «احساس امنیت در فضاهای شهری»، فصلنامۀ علمی-پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، شمارۀ 45، صص 185-202.
مؤیدی، محمد، علی­نژاد، منوچهر و حسین نوایی (1392). «بررسی نقش مؤلفه­های منظر شهری در ارتقای سطح امنیت در فضاهای عمومی شهری (مورد مطالعه: محلۀ اوین تهران)»، فصلنامۀ مطالعات امنیت، شمارۀ 35، صص 159-191.
نظم­فر، حسین، علوی، سعیده و علی عشقی (1397). «ارزیابی امنیت در فضاهای عمومی شهری: مورد مطالعه پارک‌های شهر تهران»، فصلنامۀ برنامه­ریزی و آمایش فضا، شمارۀ 2، صص 133-165.
یاران، علی، ارجمندی، هانی و مریم کسگریان (1398). «تأثیر مؤلفه­های کالبدی بر احساس امنیت زنان در فضاهای باز گردشگری شهری- موردی: خیابان سی­تیر تهران»، مجلة منظر، شمارۀ 47، صص 24-37.
Adjei Mensah, C. (2014). Urban Housing Crisis: Tracing the Factors Behind the Growth of Informal Settlements in Kumasi, Ghana. Journal of Human and Social Science Research, 5(1), 9-20.
Amir, A. F., Ismail, M. N. I., & See, T. P. (2015). Sustainable Tourist En-Vironment: Perception of International Women Travelers on Safety and Security in Kuala Lumpur. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 168, 123-133.
Baye, F., Wegayehu, F., & Mulugeta, S. (2020). Drivers of Informal Settlements at the Peri-Urban Areas of Woldia: Assessment on the Demographic and Socio-Economic Trigger Factors. Land Use Policy, 95, 104-573.
Billah, M. (2009). Rising Slums and Role of NGOs. Chicago: University of Chicago Press.
Boeing, G. (2019). Spatial Information and the Legibility of Urban Form: Big Data in Urban Morphology. International Journal of Information Management, online first.https://doi.org/10.1016/j. .ijinfomgt.2019.09.009
Cozens, P. (2008). Crime Prevention through Environmental Design in Western Australia: Planning for Sustainable Urban Futures. International Journal of Sustainable Development and Planning, 3, 272-292.
Drags and Crime Prevention Committe. (2013). Inquiry into the Application of Safer Degine Principals and Crime Prevention through Environmental Design. Authority   Government Printer for State of Victoria. On 1 August 2013.
Goussous, J., & Tayoun, L. (2020). A Holistic Approach to Slum Reduction: Finding Gaps in Cairo’s ‘How-to-Deal’model with International Collected Experience. Cities & Health, 31(4), 1-15.
Han, J, Hayashi, Y, Cao, X, Imura, H (2009) Application of an integrated system dynamics and cellular automata model for urban growth assessment: A case study of Shanghai, China. Landscape and Urban Planning, 91(3): 133–141
Hepp, S. (2011). Metropolitan spatial structure: Measuring the change in urban studies and planning. PhD thesis, University of Maryland, USA.
Hetf, H. (2003). Affordancees, Dynamic Experience and the Challenge of Reification. Journal of Ecological Psychology, 15(2), 149-180.
Hillier, B. (1996). Space is the Machine, Cambridge University Press, e-edition forthcoming from www.spacesyntax.com.
Jacobs, J. (1981). The Death and Life of Great American Cities. New York, NK: Vintage Book. Ogawa.
Lubava, J., & Mtani, A. (2004). Urban Space and Security: A Case of the Dares Salaam- Safety Audits for Women Dares Salaam. Tanzania, 7, 13-17.
Macedo, J. (2008). Urban Land Policy and New Land Tenure Paradigms: Legitimacy VS. Legality in Brazilian Cities. Land Ues Policy, 25, 259 – 270.
Mak, B. K. L., & Jim, C. Y. (2018). Examining fear-Evoking Factors in Urban Parks in Hong Kong. Landscape and Urban Planning, 171, 42-56. doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.11.012.
Matijosaitiene, I (2016). Combination of CPTED and Space Syntax for the Analysis of Crime. Journal of Safer Communities, 15(1), 49-62.
Mcdonald, R., Richard. T., Forman, P., K., Rachel, N., Dan, S., & Jon, F. (2009). Urban effects, distance, and protected areas in an urbanizing world, Journal Landurbplan, 63-75.
Mihinjac, M., & Saville, G. )2019(. Third-Generation Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). Social Sciences, 8(6), 182.
Moulay, A., Ujang, N., & Ismail, S.  )2017(. Legibility of Neighborhood Parks as a Predicator for Enhanced Social Interaction towards Social Sustainability. Cities, 61, 58–64.
Newman, O. (1973). Defensible Spaces: People & Design in Violent City Hardcover – July 1, 1973
Pacione, M. (2005) Urban Geography: A Global Perspective. 2nd Edition, Routedge, Taylor & Francis Group, London and New York, 1 April 2005.
Reelink, G., & Van Gelder, J. L. (2010). Land Titling, Perceived Tenure Security, and Housing Consolidation in the Kampongs of Bandung, Indonesia. Habitat International, 34, 78-85.
Roddier, M. (2019). The Semiopathic City: Notes on Urban Legibility [Erkennbarkeit]. New Writing, 16(4), 462–483.
Sakip, S. R. M., & Abdullah, A. (2012). Measuring Crime Prevention through Environmental Design in a Gated Residential Area: A Pilot Survey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 42, 340-349.
Siebel, W., & Wehrheim, J. (2003). Security and the Urban Public Sphere. The German Journal of Urban Studies, 42(2), 46-19.
UN-HABITAT. (2005). Challenge of Slums: Global Report on Human Settlement Forum: Qualitative Social Research. Art of Qualitative Research in Europe, 6(3),130-163.
UN-HABITAT. (2007). Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlement.
Nairobi, K., & Walzer, M. (1986). Pleasures and Costs of Urbanity. Dissent, 33(4), 420-475.
Walzer, W. H. (2003). Urban Open Spaces. Landon: Spon Press.
Van Gelder, J. L. (2007). Feeling and Thinking: Quantifying the Relationship between Perceived Tenure Security and Housing Improvement in an Informal Neighborhood in Buenos Aires. Habitat International, 31, 219-231.
Zeilhofer, P., & Valdinir, P. T. (2008) GIS and Ordination Techniques for Evaluation of Environmental Impact in Informal Settlements: Acase Study from Cuiaba, Central Brazil. Applied Geography, 289(1), 1–15.
Zeng, Ch., Song, Y., He, Q., & Shen, F. (2018) Spatially Explicit Assessment on Urban Vitality: Case Studies in Chicago and Wuhan. Sustainable Cities and Society, 40(2), 296-306.
Zhai, Y., & Baran, P. K. (2016). Do Configurational Attributes Matter in Context of Urban Parks? Park Pathway Configurational Attributes and Senior Walking. Landscape and Urban Planning, 148, 188–202.
Zhang, L., Zhang, L., Xu, Y., Zhou, P., & Yeh, C. (2019). Land Use Policy Evaluating Urban Land Use Efficiency with Interacting Criteria: An Empirical Study of Cities in Jiangsu China. Land Use Policy, 90, 1–11.
Amanpour, S. (2020). Analysis of the Relationship between Sustainability of Urban Areas and Social Security of Citizens (Case Study: metropolis of Ahvaz). Geographical Research of Urban Planning, 2, 237-257. (In Persian)
Alemi, R., Zamen, Y. (2008). Study on Unsustainable Security Based on Sustainable Development. International Conference on Human Securityin West Asia (ICHSWA), Birjand University, 107-118. (In Persian)
Akhavan Abdollahian, M., & Taqvayi, M., Varesi, H (2018). Determining the Types of Vulnerable Land Use and Their Spatial-Physical Location Selection Criteria with Emphasis on Abnormal Crises by AHP Method (Case Study: Sabzevar). Geographical Research Quarterly, 124, 121-136. (In Persian)
Afsari, R., Behzadfar, M., & Kheirodin, R. (2019). "Explaining and Analyzing the Concept of Feeling Secure and Its Indicators in Informal Settlements". International Conference on Security, Sustainable Development of Border Areas, Territories and Metropolises, Solutions and Challenges Focusing on Passive Defense and Crisis Management, University of Imam Ali, Tehran. (In Persian)
Babayi Fard, Z. (2010). Popular City: Design, Maintenance and Management. Mahe honar, Tehran. (In Persian)
Barak Pour, N., & Asadi, I. (2007). Examining the Law Defining the Boundaries and Privacy of the Village, City and Town and How to Determine These Laws. Urban Management Quarterly, 18, 89-95. (In Persian)
Bentley, I., Murrain, P., McGlynn, S., Smit, G., & Behzadfar, M. (2004). Responsive Environments, Tehran: Iran University of Science and Technology Publications. (In Persian)
Behzadfar, M., & Mahmodi Kordestani, P. (2010). Qualitative Norms of People-Oriented Urban Space Design (Freedom-Oriented). Armanshahr Magazine, 3, 32-48. (In Persian)
Beheshti, A., Ameri Siahoyi, & Forozan Far, J. (2015). The Role of Vitality in Promoting Urban Security (Case Study: Lalehzar Street). Quarterly Journal of Crime Prevention Studies, 37, 9-39. (In Persian)
Bayat, B. (2019). Sociology of urban public security: a defenseless urban space. Tehran: Supreme National Defense University Publications. (In Persian)
Parsa Pazhoh, S (2003). An Inward View of the Phenomenon of Marginalization (Case Study: Islam Abad in Karaj). Journal of Social Welfare, 6, 161-197. (In Persian)
Pakzad, J. & Tehrani, S (2012). Fear in Urban Spaces. Tehran: Armanshahr Publications. (In Persian)
Pour Ahmad, A., & Bahnamiri, M. (2014). Urban Security; Public Spaces and Assessing the Level of Security of Urban Parks (Case Study: District 2 of Qom). Strategic Researches on Social Security and Order, 1, 1-24. (In Persian)
Taqvayi, M. (2009). Urban Crisis Planning and Management.Tehran: Kankash Publications. (In Persian)
Taqvayi, M., & Soleimani, F. (2012). Urban crisis management with emphasis on floods. Sepehr Geographical Information Quarterly, 79, 66-73. (In Persian)
Tibbalds, F., & Ahmadinejad (2004). Citizen-Oriented Urban Planning; Upgrading Public Arenas in Urban Cities. Tehran: Khak Publications. (In Persian)
Jarafi, M., Modiri, M., & Mahdavi Hajiloyi, M. (2020). Strategic Planning of Urban Services Distribution from the Perspective of Spatial Justice (Case Study: Ahvaz Metropolis). Quarterly Journal of Environmental Planning, 50, 151-170. (In Persian)
Jalali, A., & Ghasemi, M (2020). Assessing Land Use Compatibility in Rural Settlements of Tourism Destination (Case Study: Binalod County). Journal of Physical Development Planning, 1, 79-99. (In Persian)
Hatami Nezhad, H., Mousavi, M., Hajian Hossein Abad, M., & Zarafshan, M. (2017). Investigating the Causes of Informal Settlement Formation (Case Study: Koye Zeynab Neighborhood in Pakdasht). Quarterly Journal of Geography and Environmental Studies, 25, 73-86. (In Persian)
Hosseini, A., Rezayi, P., & Momeni, A. (2020). Analysis of the Effects of Informal Settlement on the Sustainability of Urban Neighborhoods (Case Study: Airport Neighborhood in Yazd). Geographical Explorations of Desert Areas, 8, 81-111. (In Persian)
Hosseinion, S. (2008). Creating a Sense of Place in Urban Spaces. Journal of Municipalities, 82, 87-90. (In Persian)
Dadash Pour, H., & Rostami, F. (2012). Study and Analysis of the Distribution of Urban Public Services from the Perspective of Spatial Justice (Case Study: Yasuj city). Quarterly Journal of Geography and Regional Development, 16, 171-194. (In Persian)
Dari Pour, N., & Maleki, S. (2016). Investigating the Role of Urban Landscape Components in Promoting the Level of Citizens' Sense of Security in Public Urban Spaces (Case Study: Ahvaz city). Quarterly Journal of Urban Landscape Research, 3, 27-36. (In Persian)
Rafiyian, M., Moayyedi, M., & Salmani, H. (2015). Measuring Citizens' Sense of Security Using Urban Landscape Components (Case Study: Evin Neighborhood in Tehran). Journal of Geographical Sciences, 21, 33-59. (In Persian)
Rahimi, H., Karim Khani, A., & Hatami, H. (2020). Explaining the Role of Space Configuration on How We Perceive Environmental Security (Case Study: The Historical Parts of Yazd). Journal of Geographical Studies of Urban Planning, 3, 631-650. (In Persian)
Rismanchian, O., & Belle, S. (2012). Practical Knowledge of Spatial Arrangement Method in Understanding the Spatial Configuration of Cities. Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Planning, 43, 49-56. (In Persian)
Sajjad Zadeh, H., Izadi, M., & Haghi, M. (2018). The Relationship between Spatial Configuration and Environmental Security (Case Study: Informal Settlements in Hamadan). Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Planning, 28, 2-19. (In Persian)
Salehi, I. (2009). Environmental Features of Safe Urban Spaces. Tehran: Publications of the Center for Architectural Studies and Research. (In Persian)
Zarghami, I., Ghanbaran, A., Saadati Vaghar, P., & Zamen, M. (2018). The Role of Physical Readability on the Security of Urban Parks (Case Study: People of Hamedan’s Park in Hamedan). Islamic-Iranian City Studies Quarterly, 32, 17-31. (In Persian)
Abbas Zadegan, M. (2003). The method of Arranging Space in the Process of Urban Designing Regarding the City of Yazd (Case Study: Yazd city). Urban Management Quarterly, 9, 64-115. (In Persian)
Asgari Tafreshi, H., Adib Zade, Rafiyian, M., & Hosseini, I. (2011). Investigation of Environmental Factors Affecting the Reconstruction of Worn-Out Urban Structures in Order to Increase Local Security. Hoviate Shahr Publication, 6, 39-50. (In Persian)
Alimardani, M., Sharghi, A., & Mahdneshin, N (2017). Investigating the Role of Security in the Vitality and Nightlife of Urban Public Spaces. Bi-Quarterly Journal of Applied Arts, 18, 15-26. (In Persian)
Anabestani, A., & Hosseini, M. (2018). Comparative Study of Security Level in Urban Parks from the Perspective of Spatial Justice (Case Study: Parks in Mashhad city). Geographical Studies of Urban Planning, 2, 307-330. (In Persian)
Ghaffari, A., Nemati Far, M., & Abdi, S. (2014). The Evolution of Crime Prevention Approach Based on Environmental Design in Residential Environments. Journal of Housing and Rural Environment, 144, 3-16. (In Persian)
Ghanfarpour, H., Sedaghat Kish, M., Saymani Damane, M., & Afzali Naniz, M. (2018). Measuring the Vitality and Nightlife of Naghsh Jahan Square in Isfahan with Emphasis on Sustainable Urban Security (Case Study: Naghshe Jahan Square in Isfahan). Sustainable City Quarterly, 2, 87-106. (In Persian)
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., Tiesdell, S., Gharayi, F., Shokohi, M., Ahari, Z., & Salehi, I. (2008). Public Spaces, Urban Spaces. Tehran: University of Arts Publications. (In Persian)
Kameli, M., & Azemati, H. (2020). Investigating the Relationship between the Sense of Belonging to a Place and the Level of Social Security of Citizens (Case Study: Qom City). Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 61, 241-258. (In Persian)
Lynch, K, & Bahreini, H. (2003). The Theory of City Form Tehran: University of Tehran Publications. (In Persian)
Mohammadi, J., & Hasani Nezhad, A., & Osanlou, A. (2015). The Effect of the Identity of the Neighborhoods on Citizens' Sense of Security. Quarterly Journal of Intelligence and Criminal Research, 1, 9-32. (In Persian)
Mohammadi, K., & Shakibamanesh, A. (2011). Principles and Foundations of Colorology in Architecture and Urban Planning. Tehran: Tahtahan publications. (In Persian)
Madani Pour, A., & Mortezayi, F (2018). Urban Space Design: A Discussion about the Spatial Social Process. Tehran: Publications of the Organization of Information Technology and Communication of Tehran Municipality. (In Persian)
Mahanian, A. (2016). Master Plan for Social Security Studies. Tehran: Center for Society and Security Studies. (In Persian)
Mousavi, M., & Veysian, M., & Mohammadi Hamidi, S., & Asghari, M. (2016). Feeling Safe in Urban Spaces. Scientific Research and International Quarterly Journal of Iranian Geographical Association, 45, 185-202. (In Persian)
Moayyedi, M., & Alinezhad, M., & Navayi, M. (2014). Investigating the Role of Urban Landscape Components in Improving the Level of Security in Urban Public Spaces (Case Study: Evin Neighborhood in Tehran). Quarterly Journal of Security Studies, 35, 159-191. (In Persian)
Nazm Far, H., & Alavi, S., & Eshghi, A. (2018). Assessing Security in Urban Public Spaces (Case Study: Parks of Tehran). Quarterly Journal of Schematization and Space Planning, 2, 133-165. (In Persian)
Yaran, A., & Arjmandi, H., & Kasgarian, M (2019). The Effect of Physical Components on Women's Sense of Security in Open Spaces of Urban Tourism (Case Study: Si Tir Street in Tehran). Manzar Magazine, 47, 24-37. (In Persian)