مطالعه ارتباط ادراک محیطی و دلبستگی به مکان و اثر آن‌ها بر رفتارهای حامی محیط زیست

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه معماری، واحد هریس، دانشگاه آزاد اسلامی، هریس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط متغیرهای دلبستگی به مکان، ادراک محیطی و اثر آن‌ها بر رفتارهای حامی محیط زیست در مجموعه تفریحی و فرهنگی عون‌ابن‌علی تبریز انجام گرفته است. در این پژوهش دلبستگی به مکان به عنوان عنصر احساسی پیوند انسان با طبیعت و ادراک محیطی به عنوان عنصر شناختی مد نظر قرار گرفته است. در بررسی ادبیات مشخص شد متغیر رفتارهای زیست محیطی در ابعاد کنش شهروندی، حمایت سیاسی و بازیافت؛ متغیر دلبستگی به مکان در ابعاد وابستگی به مکان، دلبستگی عاطفی، هویت مکانی و دلبستگی اجتماعی و متغیر ادراک محیطی در ابعاد فعال بودن، زیبایی شناختی، نرخ جرائم، علاقمندی، خوشایندی، ارجحیت، آسایش و ایمنی قابل سنجش می‌باشد. پژوهش حاضر به روش پیمایش میدانی بر روی 214 نفر از بازدیدکنندگان مجموعه گردشگری عون‌ابن‌علی انجام گرفت. شیوه انتخاب نمونه‌ها نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ترکیبی از مقیاس‌های موجود بوده است. جهت تحلیل اطلاعات از نرم‌افزارهای SPSS.24 و AMOS.24 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد پاسخ‌گویان ادراک متوسطی از کیفیت محیطی مجموعه دارند اما وضعیت دلبستگی آن‌ها به مکان و رفتارهای حامی محیط زیست در آن‌ها مطلوب بوده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد ابعاد تعیین شده برای هر سه متغیر دارای اعتبار بوده و از این جهت این سازه‌ها ترکیبی از ابعاد مذکور می‌باشد. همچنین نتایج بخش ساختاری مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد بین متغیرهای ادراک محیطی و دلبستگی به مکان همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد و هر دو متغیر اثر معنی داری در تغییرات متغیر رفتارهای حامی محیط زیست دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Environmental Perception with Attachment to Place and their Effects on Pro-Environmental Behaviors

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Hadafi
 • Ali Sarrafi Nik
Department of Architecture, , Heris Branch, Islamic Azad University, Heris, Iran
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating the relationship between the variables of place attachment, environmental perception and their effect on environmentally friendly behaviors in the Aoun Ibn Ali entertainment and cultural complex of Tabriz. In this research, attachment to place is considered as an emotional element of human connection with nature and environmental perception as a cognitive element. In the literature review, it was determined that the variable of environmental behaviors in the dimensions of citizenship action, political support and recycling; Place attachment variable in the dimensions of place attachment, emotional attachment, place identity, social attachment; And the environmental perception variable can be measured in terms of being active, aesthetic, crime rate, interest, pleasantness, preference, comfort and safety. The current research is a field survey with 214 people, and the selection method is systematic random sampling, and the data collection tool is a questionnaire that is a combination of existing scales. The findings of the research showed that the respondents have an average perception of the environmental quality of the complex, but the state of their attachment to the place and their environmentally friendly behaviors were favorable. The results of the confirmatory factor analysis showed that the determined dimensions for all three variables are valid and therefore it can be said that these structures are a combination of the mentioned dimensions. Also, the results of the structural part of the structural equation modeling showed that there is a positive and significant correlation between the variables of environmental perception and attachment to the place, and both variables have a significant effect on the changes in the variable of environmentally friendly behaviors
Extended Abstract
Introduction
Factors such as air pollution, noise pollution, loss of vegetation, and relocation of wildlife diminish the environmental quality of a place, reduce its attractiveness and competitive advantages over other places, and prevent its development. Intended or unintended negative behavior of tourists and visitors towards recreational areas can reduce the attractiveness and quality of these places.
The present study aimed to develop the empirical literature on the relationships between place attachment, environmental perception, and pro-environmental behavior and propose some strategies for strengthening pro-environmental behavior among visitors to natural areas. The research questions were: (1) How do visitors to the Oun-Ibn-Ali mountain complex perceive the environmental quality of this place? (2) How strong is the visitors' attachment to this place? (3) To what extent do visitors display pro-environmental behavior? (4) What is the relationship between visitors' environmental perceptions and their attachment to the Oun-Ibn-Ali mountain complex? (5) To what extent can visitors' attachment to this place predict their pro-environmental behavior? and (6) To what extent can visitors' environmental perceptions predict their pro-environmental behavior?
 
Methodology
The present study was conducted based on field studies and surveys. The structural equation modeling approach (SEM) was used to test the hypotheses. Following the application of the systematic sampling method, 214 visitors to the Oun-Ibn-Ali tourism complex were selected to participate in the study. Data collection was based on the standard scales available in the literature. For this purpose, as a dependent variable, environmentally friendly behavior was studied using the scale proposed by Gkargkavouzi et al. (2019). This scale considered three subscales for civic action, policy support, and recycling to measure visitors'  pro-environmental behavior. The four-dimensional scale developed by Ramkissoon et al. (2013) was also used to measure respondents' place attachment i including the dimensions of place dependence , affective attachment, place identity, and social bonds. For the environmental perception variable, the eight-dimensional scale developed by Ho &Ou (2020) was used, including the dimensions of activity, aesthetics, crime rate, interest, pleasantness, preference, relaxation, and safety.
Descriptive statistics were used to analyze the data to show the distribution of the variables using SPSS 24 software. The measurement and structural models of the SEM approach were applied to perform confirmatory factor analysis and structural relationship analysis using AMOS 24 software.
 
Results and discussion
In all dimensions related to the environmental perception variable, respondents' scores were close to the mean of the spectrum, such that the overall mean score of environmental perception was 59.63 (compared to the maximum achievable score of 96), indicating that respondents had moderately positive perceptions of the environmental quality of this recreation complex. The overall mean score for participants' place attachment was 48.38, which is a reasonable level of place attachment compared to the maximum achievable score of 62. The mean score for pro-environmental behavior was 42.59 (compared to the maximum achievable score of 69) among visitors tothe Oun-Ibn-Ali complex, indicating a relatively good status of their environmental protection behavior.
Based on the standard regression coefficients, the four dimensions of place attachment play an important role in their measurement. The variable of environmental perception, as a second-order construct, consisted of the dimensions of activity, aesthetics, crime rate, interest, pleasantness, relaxation, preference, and safety. The variable of pro-environmental behavior, as a second-order construct, also included civic action, policy support, and recycling. The correlation rate of the place attachment and environmental perception variables was estimated to be 0.63, indicating a positive and relatively good relationship between the two variables. The effect of the environmental perception variable on pro-environmental behavior was 0.30, indicating a positive and significant effect. The effect of the place attachment variable on pro-environmental behavior was 0.16, indicating a positive and significant effect. The goodness of fit indices (GFI, AGFI, NFI, CFI) was mostly higher than 0.90, confirming the goodnessoffit of the proposed theoretical model to the experimental data.
 
Conclusion
The results show that pro-environmental behavior in natural and tourist areas depends on human actions, which can be studied at both emotional and perceptual levels. Regarding the perceptual dimension, people's cognitive evaluations of the environment (physical, functional, and social dimensions) and the positive perceptions conveyed to people by the different qualities of the environment significantly impact their perception. They improve people's interaction with the environment by creating a sense of commitment and responsibility to the place, which leads to positive actions to preserve the environment. In addition to the perception dimension, the emotional factors that arise under the influence of place attachment are also very crucial. These factors, referred to as place attachment, are influenced by the functional capacities of the environment, which are defined as the ability of an environment to meet human needs. In addition to functional capacities, emotional attachment between individuals and a place can lead to constructive interactions, creating a sense of loyalty and attachment to the place among visitors.
Based on the results, the following suggestions are made to reinforce pro-environmental behavior:

Improving the environmental quality of tourist areas through civic engagement can help visitors perceive these places positively;
Since civic action is one of the most important dimensions of pro-environmental behavior, activating environmental NGOs and persuading citizens to participate in these entities will have a critical impact on promoting pro-environmental behavior;
Creating effective mechanisms to facilitate citizen activists' communication with political and official organizations and facilitating their access to these organizations can be beneficial in sharing information and maximizing their engagement in pro-environmental activities;
Emphasizing local identity resources can go a long way toward creating a sense of pride and commitment to the future of the environment; and
Expanding local social connections and strengthening social capital and community ties can help create an affective attachment to place. This capacity, in turn, can be used to develop civic commitments and responsibilities to protect the natural environment.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pro-environmental behavior
 • Place attachment
 • Environmental perception
 • Tourism
 • Tabriz Oun-Ibn-Ali tourism complex
 1. بابائی مراد، بهناز؛ هدفی، فرزانه و بابائی مراد، مهناز. (1401). تبیین نقش کیفیت محیطی و ویژگی‌های میان فرهنگی مکان در رضایت مکانی نوار ساحلی رود کارون. مطالعات جامعه‌شناسی، 15 (55)، 26-7.
 2. پژوهان‌فر، مهدیه؛ آخوندی، الهام و مزیدی، مازیار. (1396). نقش دل‌بستگی به مکان بر تصورات ذهنی گردشگران تالاب میانکاله. اکوبیولوژی تالاب، 9 (3)، 54-43.
 3. جوان فروزنده، علی و طلبی، قاسـم. (1389). مفهـوم حس تعلـق بـه مکـان و عوامـل تشکیل‌دهنده آن. هویــت شهر، 5 (8)،37-27.
 4. سجاسی قیداری، حمدالله؛ صادقلو، طاهره و مهدوی، داوود. (1394). تبیین نقش کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی در تقویت تصویر ذهنی گردشگران مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری بخش رودبار قصران. برنامه‌ریزی و آمایش فضا، 91(5)، 11-2.
 5. صالحی، صادق؛ فیضی، سلمان و قلی پور، یاسر. (1399). تحلیل عوامل مؤثر بر تصویر و رفتار سازگاربامحیط‌زیست گردشگران در مقاصد گردشگری طبیعت-پایه ) مطالعه موردی: شهرستان ماسال. مطالعات مدیریت گردشگری، 15 (2)، 78-51.
 6. فتح بقالی، عاطفه، قاسم‌زاده، بهنام و محمدی، سمانه. (1395). بررسی ارتباط بین دل‌بستگی و رضایت مکانی بازدیدکنندگان از منظر تاریخی طبیعی روستای کندوان. مسکن و محیط روستا، 35 (155)،142-127.
 7. هدفی، فرزانه. (1400). دل‌بستگی به مکان، مشارکت مدنی و آمادگی در برابر مخاطرات، موردمطالعه شهروندان شهرک باغمیشه تبریز. توسعه محلی (روستائی-شهری)، 13 (1)، 285-313.
 8. همتی، محمد و آمانج رسولی، محمد. (1395). ذینفعان و نوع نگاه آن‌ها با اثرات گردشگری (مطالعه موردی: اورامان تخت). جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 7 (1)، 84-69.
 9. Anton, C. E., & Lawrence, C. (2016). The relationship between place attachment, the theory of planned behaviour and residents’ response to place change. Journal of Environmental Psychology, 47, 145-154.‌
 10. Babaeimorad, B., Hadafi, F., & Babaeimorad, M. (2022). The role of environmental quality and intercultural characteristics of a place in place satisfaction in the axis of Karun river. Sociological studies, 15(55), 7-26. [In Persian].
 11. Billig, M. (2006). Is my home my castle? Place attachment, risk perception, and religious faith. Environment and behavior, 38(2), 248-265.‌
 12. Bonaiuto, M., Breakwell, G. M., & Cano, I. (1996). Identity processes and environmental threat: The effects of nationalism and local identity upon perception of beach pollution. Journal of Community & Applied Social Psychology, 6, 157-175.
 13. Bricker, K. S., & Kerstetter, D. L. (2000). Level of specialization and place attachment: An exploratory study of whitewater recreationists. Leisure sciences, 22(4), 233-257.‌
 14. Brown, B., Perkins, D. D., & Brown, G. (2003). Place attachment in a revitalizing neighborhood: Individual and block levels of analysis. Journal of environmental psychology, 23(3), 259-271.‌
 15. Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. Guilford publications.‌
 16. Burley, D., Jenkins, P., Laska, S., & Davis, T. (2007). Place attachment and environmental change in coastal Louisiana. Organization & Environment, 20(3), 347-366.‌
 17. Buta, N., Holland, S. M., & Kaplanidou, K. (2014). Local communities and protected areas: The mediating role of place attachment for pro-environmental civic engagement. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 5, 1-10.‌
 18. Carrus, G., Bonaiuto, M., & Bonnes, M. (2005). Environmental concern, regional identity, and support for protected areas in Italy. Environment and Behavior, 37(2), 237-257.‌
 19. Chapin III, F. S., & Knapp, C. N. (2015). Sense of place: A process for identifying and negotiating potentially contested visions of sustainability. Environmental Science & Policy, 53, 38-46.‌
 20. Cheshmehzangi, A. (2014). Spatial syntagma and identity of a place: Sensing, relating to, and knowing a place. Journal of human behavior in the social environment, 24(7), 799-810.‌
 21. Chow, K., & Healey, M. (2008). Place attachment and place identity: first-year undergraduates making the transition from home to university. Journal of Environmental Psychology, 28, 362–372.
 22. Clarke, D., Murphy, C., & Lorenzoni, I. (2018). Place attachment, disruption and transformative adaptation. Journal of Environmental Psychology, 55, 81-89.‌
 23. Cope, M. R., Slack, T., Jackson, J. E., & Parks, V. (2020). Community sentiment following the Deepwater Horizon oil spill disaster: a test of time, systemic community, and corrosive community models. Journal of Rural Studies, 74, 124-132.‌
 24. Devine-Wright, P., & Howes, Y. (2010). Disruption to place attachment and the protection of restorative environments: A wind energy case study. Journal of environmental psychology, 30(3), 271-280.‌
 25. Dwyer, L., Chen, N., & Lee, J. (2019). The role of place attachment in tourism research. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(5), 645-652.‌
 26. Evans, G. W., Brauchle, G., Haq, A., Stecker, R., Wong, K., and Shapiro, E. (2007). Young children’s environmental attitudes and behaviors. Environ. Behav, 39, 635–658.
 27. Fathebaghali, A., Ghasemzadeh, B., & Muhammadi, S., (2016). Relationships Between Place Attachment and Satisfaction in the Natural and Historical Site of Kandovan Village. 35 (155),127-142. [In Persian].
 28. Fried, M. (1963). Continuities and discontinuities of place. Journal of Environmental Psychology, 20, 193-205.
 29. Giuliani, M. V. (2003). Theory of attachment and place attachment. In M. Bonnes, T. Lee, & M. Bonaiuto (Eds.), Psychological theories for environmental issues (pp. 137–170). Aldershot: Ashgate
 30. Gkargkavouzi, A., Halkos, G., & Matsiori, S. (2019). A multi-dimensional measure of environmental behavior: Exploring the predictive power of connectedness to nature, ecological worldview and environmental concern. Social Indicators Research, 143(2), 859-879.‌
 31. Gosling, E., & Williams, K. J. (2010). Connectedness to nature, place attachment and conservation behaviour: Testing connectedness theory among farmers. Journal of environmental psychology, 30(3), 298-304.‌
 32. Greider, T., & Garkovich, L. (1994). Landscapes: The social construction of nature and the environment. Rural sociology, 59(1), 1-24.‌
 33. Hadafi, F. (2021). Place Attachment, Civic Engagement and Risk Preparedness (A case study of Bagmisheh, Tabriz). Community Development (Rural and Urban Communities), 13(1), 285-313. [In Persian].
 34. Halpenny, E. A. (2010). Pro-environmental behaviours and park visitors: The effect of place attachment. Journal of environmental psychology, 30(4), 409-421.‌
 35. Hemmati, M., & Amanj Rasooli, M. (2017). Stakeholders and the impact of tourism (Case Study: Oraman Takht). Geography (Regional Planning)7(1), 69-84. [In Persian].
 36. Herna´ndez, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E., & Hess, S. (2007). Place attachment and place identity in natives and non-natives. Journal of Environmental Psychology, 27, 310–319.
 37. Hidalgo, M. Carmen., & Hernandez, B. (2001). Place attachment: conceptual and empirical questions. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 273–281.
 38. Hinds, J., & Sparks, P. (2008). Engaging with the natural environment: The role of affective connection and identity. Journal of environmental psychology, 28(2), 109-120.‌
 39. Ho, R., & Au, W. T. (2020). Scale development for environmental perception of public space. Frontiers in psychology, 11, 31-72.‌
 40. Ispas, A., Untaru, E. N., Candrea, A. N., & Han, H. (2021). Impact of Place Identity and Place Dependence on Satisfaction and Loyalty toward Black Sea Coastal Destinations: The Role of Visitation Frequency. Coastal Management, 49(3), 250-274.‌
 41. Javan Forouzande, A., & Motalebi, G. (2012). The Concept of Place Attachment and its Elements. Hoviatshahr, 5(8), 27-37. [In Persian].
 42. Jorgensen BS, Stedman RC (2001) Sense of place as an attitude: Lakeshore owners’ attitudes toward their properties. J Environ Psychol 21, 233–248
 43. Jorgensen, B. S., & Stedman, R. C. (2006). A comparative analysis of predictors of sense of place dimensions: Attachment to, dependence on, and identification with lakeshore properties. Journal of environmental management, 79(3), 316-327.‌
 44. Junot, A., Paquet, Y., & Fenouillet, F. (2018). Place attachment influence on human well‐being and general pro‐environmental behaviors. Journal of Theoretical Social Psychology, 2(2), 49-57.‌
 45. Kals, E. & Maes, J. (2002). Sustainable development and emotions. In P. Schmuck & W. Schultz (Eds.), Psychology of sustainable development (pp. 97-122). Norwell, MA: Kluwer.
 46. Kilanowski, J. F. (2017). Breadth of the socio-ecological model. Journal of Agromedicine, 22(4), 295-297.‌
 47. Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.‌
 48. Knez, I. (2005). Attachment and identity as related to a place and its perceived climate. Journal of Environmental Psychology, 25, 207–218.
 49. Kyle, G. T., Mowen, A. J., & Tarrant, M. (2004). Linking place preferences with place meaning: An examination of the relationship between place motivation and place attachment. Journal of environmental psychology, 24(4), 439-454.‌
 50. Lalli, M. (1992). Urban-related identity: Theory, measurement, and empirical findings. Journal of Environmental Psychology, 12, 285-303
 51. Larson, L. R., Cooper, C. B., Stedman, R. C., Decker, D. J., & Gagnon, R. J. (2018). Place-based pathways to proenvironmental behavior: Empirical evidence for a conservation–recreation model. Society & Natural Resources, 31(8), 871-891.‌
 52. Larson, S., De Freitas, D. M., & Hicks, C. C. (2013). Sense of place as a determinant of people's attitudes towards the environment: Implications for natural resources management and planning in the Great Barrier Reef, Australia. Journal of environmental management, 117, 226-234.
 53. Lee, T. H., Jan, F. H., & Yang, C. C. (2013). Conceptualizing and measuring environmentally responsible behaviors from the perspective of community-based tourists. Tourism Management, 36, 454-468.‌
 54. Lewicka, M. (2005). Ways to make people active: the role of place attachment, cultural capital, and neighbourhood ties. Journal of Environmental Psychology, 25, 381–395.
 55. Lewicka, M. (2011). Place attachment: How far have we come in the last 40 years?. Journal of Environmental Psychology, 31(3), 207-230.
 56. Li, D. (2020). Place-dependence of renewable energy technologies: Connecting local and global scale, (Doctoral dissertation, Utrecht University).‌
 57. Lin, C. C., & Lockwood, M. (2014). Forms and sources of place attachment: Evidence from two protected areas. Geoforum, 53, 74-81.‌
 58. Little, S., & Derr, V. (2020). The influence of nature on a child’s development: Connecting the outcomes of human attachment and place attachment. Research Handbook on Childhoodnature: Assemblages of Childhood and Nature Research, 151-178.‌
 59. Lopez, L., Nicosia, E., & Lois González, R. C. (2018). Sustainable tourism: a hidden theory of the cinematic image? A theoretical and visual analysis of the way of St. James. Sustainability, 10(10), 3649.‌
 60. Low, S. M., & Altman, I. (1992). Place attachment. In Place attachment(pp. 1-12). Springer, Boston, MA.‌
 61. Manzo, L. C. (2003). Beyond house and haven: toward a revisioning of emotional relationships with place. Journal of Environmental Psychology, 23, 47–61.
 62. Manzo, L. C. (2005). For better or worse: exploring multiple dimensions of place meaning. Journal of Environmental Psychology, 25(1), 67e86.
 63. McCunn, L. J., & Gifford, R. (2014). Interrelations between sense of place, organizational commitment, and green neighborhoods. Cities, 41, 20-29.‌
 64. Mesch, G. S., & Manor, O. (1998). Social ties, environmental perception, and local attachment. Environment and behavior, 30(4), 504-519.‌
 65. Moore, R. L., & Scott, D. (2003). Place attachment and context: Comparing a park and a trail within. Forest science, 49(6), 877-884.‌
 66. Oleksy, T., & Wnuk, A. (2017). Catch them all and increase your place attachment! The role of location-based augmented reality games in changing people-place relations. Computers in Human Behavior, 76, 3-8.‌
 67. Pajoohanfar, M., Akhoondi, A., Mazidi, M(2017). Role of place attachment place on the subjective perceptions of Miankaleh wetlands tourists. Wetland Ecobiology, 9 (3):43-54. [In Persian].
 68. Prayag, G., & Ryan, C., (2012). Antecedents of tourists’ loyalty to Mauritius: The role and influence of destination image, place attachment, personal involvement, and satisfaction, Journal of travel research, 51 (3), 342-356.
 69. Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-identity: Physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology, 3(1), 57–83.
 70. Puddifoot, J. E. (1994). Community identity and sense of belonging in a northeastern English town. Journal of Social Psychology, 34, 601–608.
 71. Purwanto, E., & Harani, A. R. (2020). Understanding the place attachment and place identity in public space through the ability of community mental map. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 402, No. 1, p. 012024). IOP Publishing.‌
 72. Qu, Y., Xu, F., & Lyu, X. (2019). Motivational place attachment dimensions and the pro-environmental behaviour intention of mass tourists: A moderated mediation model. Current Issues in Tourism, 22(2), 197-217.‌
 73. Ramkissoon, H., & Mavondo, F. T. (2015). The satisfaction–place attachment relationship: Potential mediators and moderators. Journal of Business Research, 68(12), 2593-2602.‌
 74. Ramkissoon, H., & Mavondo, F. T. (2017). Pro environmental behavior: Critical link between satisfaction and place attachment in Australia and Canada. Tourism Analysis, 22(1), 59-73.‌
 75. Ramkissoon, H., Mavondo, F., & Uysal, M. (2018). Social involvement and park citizenship as moderators for quality-of-life in a national park. Journal of Sustainable Tourism, 26(3), 341-361.‌
 76. Raymond, C. M., Kyttä, M., & Stedman, R. (2017). Sense of place, fast and slow: the potential contributions of affordance theory to sense of place. Frontiers in psychology, 8, 1674.‌
 77. Reese, G., Oettler, L. M., & Katz, L. C. (2019). Imagining the loss of social and physical place characteristics reduces place attachment. Journal of Environmental Psychology, 65, 101325.‌
 78. Rosa, C. D., & Collado, S. (2019). Experiences in nature and environmental attitudes and behaviors: Setting the ground for future research. Frontiers in psychology, 10, 763.‌
 79. Roslan, Z. B., Ramli, Z., Razman, M. R., Asyraf, M. R. M., Ishak, M. R., Ilyas, R. A., & Nurazzi, N. M. (2021). Reflections on Local Community Identity by Evaluating Heritage Sustainability Protection in Jugra, Selangor, Malaysia. Sustainability, 13(16), 8705.‌
 80. Ryfield, F., Cabana, D., Brannigan, J., & Crowe, T. (2019). Conceptualizing ‘sense of place’in cultural ecosystem services: A framework for interdisciplinary research. Ecosystem Services, 36, 100907.‌
 81. Salehi, S., Feizi, S., Gholipour, Y. (2020). Analyzing Factors Influencing Image and Environmentally-Friendly tourists Behavior in Nature-Based Destinations (Case Study: Masal City). Tourism Management Studies, 15(52), 51-79. [In Persian].
 82. Scannell, L., & Gifford, R. (2010). Defining place attachment: A tripartite organizing framework. Journal of environmental psychology, 30(1), 1-10.‌
 83. Scannell, L., & Gifford, R. (2017). Place attachment enhances psychological need satisfaction. Environment and Behavior, 49(4), 359-389.‌
 84. Shamsuddin, S., & Ujang, N. (2008). Making places: The role of attachment in creating the sense of place for traditional streets in Malaysia. Habitat international, 32(3), 399-409.‌
 85. Silberbauer, G. B. (2020). A sense of place (pp. 119-143). Routledge.‌
 86. Sojasi Qeidari H, Sadeghloo T, Mahdavi D. (2015) Explanation the role of destination environmental quality on improving of tourist intellectual imaging (Case study area: tourism destination rural of Rood bar- Ghasran rural district). MJSP, 19 (2), 61-88. [In Persian].
 87. Song, Z., & Soopramanien, D. (2019). Types of place attachment and pro-environmental behaviors of urban residents in Beijing. Cities, 84, 112-120.‌
 88. Song, Z., Daryanto, A., & Soopramanien, D. (2019). Place attachment, trust and mobility: Three-way interaction effect on urban residents' environmental citizenship behaviour. Journal of Business Research, 105, 168-177.‌
 89. Stedman, R. C. (2002). Toward a social psychology of place. Predicting behaviour from place-based cognitions, attitude, and identity. Environment and Behaviour, 34(5), 561–581
 90. Stedman, R. C. (2003). Is it really just a social construction?: The contribution of the physical environment to sense of place. Society & Natural Resources, 16(8), 671-685.‌
 91. Stokols, D., & Shumaker, S. A. (1981). People in places: a transactional view of settings. In J. Harvey (Ed.), Cognition, social behaviour and the environment. New Jersey: Erlbaum.
 92. Stylidis, D. (2018). Place attachment, perception of place and residents’ support for tourism development. Tourism Planning & Development, 15(2), 188-210.‌
 93. Tan, S. K., Tan, S. H., Kok, Y. S., & Choon, S. W. (2018). Sense of place and sustainability of intangible cultural heritage–The case of George Town and Melaka. Tourism Management, 67, 376-387.‌
 94. Thompson, D. (2019). Community identity, governance, and resilience under agri-environmental shifts in two communities of southwestern Uruguay. Community Development, 50(5), 497-514.‌
 95. Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. (1996). Place and identity processes. Journal of Environmental Psychology, 16, 205-220.
 96. Vada, S., Prentice, C., & Hsiao, A. (2019). The influence of tourism experience and well-being on place attachment. Journal of Retailing and Consumer Services, 47, 322-330.‌
 97. Walker GJ, Chapman R (2003) Thinking like a park: the efects of sense of place, perspective-taking, and empathy on pro-environmental intentions. J Park Recreat Adm 21(4), 71–86
 98. Walker, A. J. and Ryan, R. L. (2008). Place attachment and landscape preservation in rural New England: A Maine case study. Landscape and Urban Planning, 86(2), 141-152
 99. Wang, Y., Yang, C., Hu, X., & Chen, H. (2020). The mediating effect of community identity between socioeconomic status and sense of gain in Chinese adults. International journal of environmental research and public health, 17(5), 1553.‌
 100. Wester-Herber, M. (2004). Underlying concerns in land-use conflicts—the role of place-identity in risk perception. Environmental Science & Policy, 7(2), 109-116.‌
 101. Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. Forest science, 49(6), 830-840.‌
 102. Woldoff, R. A. (2002). The effects of local stressors on neighborhood attachment. Social Forces, 81(1), 87-116.‌
 103. Woosnam, K. M., Aleshinloye, K. D., Ribeiro, M. A., Stylidis, D., Jiang, J., & Erul, E. (2018). Social determinants of place attachment at a World Heritage Site. Tourism management, 67, 139-146.‌
 104. Xu, Z., & Zhang, J. (2016). Antecedents and consequences of place attachment: A comparison of Chinese and Western urban tourists in Hangzhou, China. Journal of Destination Marketing & Management, 5(2), 86-96.‌
 105. Yuksel, A., Yuksel, F., & Bilim, Y., (2010). Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty, Tourism management, 31 (2), 274-284.
 106. Zhou, J., Yang, S., Xiao, C., & Chen, F. (2021). Examination of Community Sentiment Dynamics due to COVID-19 Pandemic: A Case Study from a State in Australia. SN Computer Science, 2(3), 1-11.‌