تبیین اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری( مطالعه موردی : شهر ارومیه)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه زنجان

3 دانشجو

4 مدرس دانشگاه

چکیده

بافت‌های فرسوده و تاریخی شهر اگرچه روزگاری قلب تپنده و عامل شکوفای سیستم شهری بوده‌اند، ولی با به انزوا رفتن این بافت‌ها، مجموع شهر تحت تأثیر آن متحمل آثار زیانباری شده است و به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شهر تبدیل شده‌اند. بافت‌های فرسوده شهر می‌توانند آثارزیان‌بار و با شدت غیرقابل‌جبران ایجاد کنند. بدین منظور لازم است ضمن نگاه آینده‌نگارانه به بازآفرینی بافت‌های فرسوده، اهمیت/عملکرد سیاست‌های بازآفرینی مورد بررسی قرار گیرند تا ضمن مشخص سازی شکاف عملکردی، بهترین برنامه‌ها برای بازآفرینی مشخص گردند.براین اساس تحقیق حاضر براساس روش توصیفی-تحلیلی سعی داشته است که 40 شاخص را که براساس پیشنه-مبانی نظری و مطالعات میدانی به دست آمده‌اند را با استفاده از نرم‌افزار‌های آینده‌نگاری MICMAC وScenarioWizard مورد تحلیل قرار دهدتا جایگاه شاخص‌ها و اثرات آنها بر یکدیگر، عوامل کلیدی و سناریوهای محتمل بازآفرینی مشخص گردند.، همچنین اهمیت/عملکرد عوامل اثرگذار بر بازآفرینی با استفاده از مدل IPA تحلیل گردند. لازم به توضیح است، از آنجا که تحقیق خبره محور بوده است نمونه مورد نظر براساس روش هدفمند( گلوله برفی) به تعداد 20 نفر انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که الگوی بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهر ارومیه در محیط میک‌مک از روند خطی پیروی کرده که نشانگر ناپایداری وضعیت بازآفرینی بوده است و وضعیت‌های احتمالی بازآفرینی در آینده این شهر از احتمال تحقق سناریوهای نامطلوب حکایت داشته است، چرا که اهمیت و عملکرد عوامل مهم در بازآفرینی بنا بر یافته‌های حاصل از مدل IPA اختلاف زیادی را نشان داده‌اند و کمتر به عوامل اصلی بازآفرینی بافت‌های فرسوده در عمل توجه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the importance / function of key factors in -out urban tissues (Case study: Urmia)

نویسندگان [English]

  • reza ghaderi 1
  • mohammad rasuli 2
  • Ahmad Mamsharifi, 3
  • Mozhgan Sheikhi nasab 4
1 Assistant Professor of of Geography and Rural Planning Department, Payame Noor
2 Ph.D. Student, Geography and Urban Planning, University of Zanjan.
3 student
4 teacher/Education
چکیده [English]

Although the dilapidated and historical textures of the city were once the beating heart and the flourishing factor of the urban system, but with the isolationof these textures, the wholecity has suffered harmful effects and has become one of the biggest challenges of the city.Have been.The worn-out textures of the city can produce harmful and irreversibly severe effects.To this end, it is necessary to look at the importance / performanceof regeneration policies while looking at the regeneration of worn-out tissues, in order to identify the best programs for regenerationwhile identifying the performance gap.Based on the descriptive-analytical method,the present study has tried to analyze 40 indicators obtained based on theoretical foundations and field studies using MICMAC and ScenarioWizard software to position Indicators and their effects on each other, key factors and possible scenarios of regeneration should be identified. Also, the importance / performance of factors affecting regeneration should be analyzed using IPA model.It is necessary to explain, since the research was expert-centered, the sample was selected basedon the purposeful method(snowball)to 20 people.The resultsof the research show that the pattern of regeneration of worn-out tissues of Urmia in Mikmak environment has followeda linear trend, which indicates the instability of the regeneration situation and possible regeneration situations in the futureof this city indicate the possibility of unfavorable scenarios.Because the importanceand performance of important factors in regeneration basedon the findingsof the IPA model have showna great difference and less attention has been paid to the main factors of regeneration of worn tissues in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reconstruction of worn tissues
  • Urmia city
  • futurism
  • IPA model