تبیین اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی : شهر ارومیه

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

بافت‌های فرسوده و تاریخی شهر اگرچه روزگاری قلب تپنده و عامل شکوفای سیستم شهری بوده‌اند، ولی با به انزوا رفتن این بافت‌ها، مجموع شهر تحت تأثیر آن متحمل آثار زیانباری شده است و به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شهر تبدیل شده‌اند. بافت‌های فرسوده شهر می‌توانند آثارزیان‌بار و با شدت غیرقابل‌جبران ایجاد کنند. بدین منظور لازم است ضمن نگاه آینده‌نگارانه به بازآفرینی بافت‌های فرسوده، اهمیت/عملکرد سیاست‌های بازآفرینی مورد بررسی قرار گیرند تا ضمن مشخص سازی شکاف عملکردی، بهترین برنامه‌ها برای بازآفرینی مشخص گردند.براین اساس تحقیق حاضر براساس روش توصیفی-تحلیلی سعی داشته است که 40 شاخص را که براساس پیشنه-مبانی نظری و مطالعات میدانی به دست آمده‌اند را با استفاده از نرم‌افزار‌های آینده‌نگاری MICMAC وScenarioWizard مورد تحلیل قرار دهدتا جایگاه شاخص‌ها و اثرات آنها بر یکدیگر، عوامل کلیدی و سناریوهای محتمل بازآفرینی مشخص گردند.، همچنین اهمیت/عملکرد عوامل اثرگذار بر بازآفرینی با استفاده از مدل IPA تحلیل گردند. لازم به توضیح است، از آنجا که تحقیق خبره محور بوده است نمونه مورد نظر براساس روش هدفمند( گلوله برفی) به تعداد 20 نفر انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که الگوی بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهر ارومیه در محیط میک‌مک از روند خطی پیروی کرده که نشانگر ناپایداری وضعیت بازآفرینی بوده است و وضعیت‌های احتمالی بازآفرینی در آینده این شهر از احتمال تحقق سناریوهای نامطلوب حکایت داشته است، چرا که اهمیت و عملکرد عوامل مهم در بازآفرینی بنا بر یافته‌های حاصل از مدل IPA اختلاف زیادی را نشان داده‌اند و کمتر به عوامل اصلی بازآفرینی بافت‌های فرسوده در عمل توجه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of importance & performance of key factors in regeneration of worn-out urban texture A case study The Urmia city

نویسندگان [English]

 • reza ghaderi 1
 • mohammad rasuli 2
 • Ahmad Mamsharifi, 3
 • Mozhgan Sheikhi nasab 4
1 Department of Geography, Faculty of Humanities and Social Sciences, Payam Noor University, Urmia, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran
3 Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
Even though the old and historical tissues of the city were once the beating heart and the factor of prosperity of the urban system, but with the isolation of these tissues, the entire city has been affected by it and has become one of the biggest challenges of the city. The worn-out textures of the city can create harmful and irreparable effects. For this purpose, it is necessary to take a forward-looking look at the regeneration of worn-out tissues and examine the importance/ performance of regeneration policies in order to determine the best programs for regeneration while specifying the performance gap. Therefore, based on the descriptive-analytical method, the current research has analyzed 40 indicators that have been obtained based on the background, theoretical foundations and field studies using forecasting software to determine the position of the indicators and their effects on each other, key factors and Probable regeneration scenarios are determined, and the importance/performance of factors affecting regeneration has been analyzed. Since the research was expert-oriented, the target sample was selected based on the targeted method (snowball) in the number of 20 people. The results of the research have shown that the regeneration pattern of the worn-out tissues of Urmia city in the Mi'kmaq environment followed a linear trend, which indicated the instability of the regeneration situation, and the possible regeneration conditions in the future of this city indicated the possibility of the realization of unfavorable scenarios, because the importance and According to the findings, the performance of important factors in regeneration have shown a great difference, and less attention has been paid to the main factors of regeneration of worn tissues in practice.
Extended Abstract
Introduction
Today, worn-out tissues have become to separate areas with a lot of antiquity and worn-out tissues have created the economic recession and many problems for residents in access to new infrastructure and transportation services. Therefore, various policies have been proposed; in order to solve problems, the most accepted approach in organizing worn-out tissues is regeneration. Regeneration means reviving, Revived and renewed which in urban studies means improving the situation of deprived areas in different aspects. For this purpose, the present study trying to define the pattern and possible situations of regeneration of worn-out textures of the city for the purpose of explanation the factors of regeneration of worn-out tissues in Urmia and then examine the importance and function of key factors to specify existing regeneration policies and programs move in the direction of a comprehensive regeneration or not.
 
Methodology
The present study has been applied in terms of purpose and it is descriptive-analytical in terms of data collection. Data collection has been done in two ways; documentary - library and field studies. In this research, 40 regenerative factors have been extracted by Delphi method in the form of three factors (economic, socio-cultural and physical-spatial) in MicMac software and analyzed according to experts, and then the key factors are extracted and possible regeneration scenarios of Urmia city have been identified in the future horizon. Finally, the Analysis of importance & performance of key factors in regeneration of Urmia has been done using the IPA model. The purpose of this study is the Analysis of importance & performance of key factors in regeneration of worn-out urban texture and is based on the opinion of experts; the sample selected was based on experts for analysis. It should be noted, For example, there are no restrictions for experts according to researchers and there is no specific formula and limit for it, in other research based on experts 10 to 20 people are considered according to Mr. Saati like the Ahp and Anp methods, in the present study, a sample of 20 people was used purposefully (snowball) selected.
 
 Results and discussion
The present research has been done Purpose the analysis of importance & performance of key factors in regeneration of worn-Out texture of urmia City, it identifies the priority, importance and performance of each of the indicators and Identifies the first priorities in the reconstruction of the city of urmia. For this purpose, possible regeneration situations are analyzed using foresight software the results of the chart show the unstable situation in regeneration of worn-Out texture of urmia City, So that the distribution process was diagonal of influential variables. In this context, Controller variables must be considered much more to achieve balance such as cultural-educational facilities, communication services-transportation, pollution reduction, and two-dimensional variables must be promoted to the level of influential factors that the balance is not lost in the regeneration of worn tissues. In this regard, in answer to the question; what are the most important key factors in regenerating the worn-out tissues of Urmia? It must be said that, 10 indicators (Investment, employment, income, lifespan, welfare services, historical monuments, communication services, partnership, pollution and water quality) have been identified, as key factors from the sum of direct and indirect effects of factors which show possible future situations using the hypotheses made. The research results show 13 compatible scenarios with 130 possible modes. In the meantime, unfavorable situations have been more than the sum of situations at the rate of %65 and have a high coefficient of realization at the rate of %50 which have the following characteristics; Bedding is reduced to invest in worn-Out tissues and caused a decrease and the loss of direct and indirect jobs related to recreation, subsequently, the ground for reducing the income of the residents has been provided in the worn-Out tissues of Urmia.
 
Conclusion
The research findings indicate the realization of unfavorable situations in the reconstruction of the worn-out tissues of Urmia city; this issue may be due to incorrect execution in regeneration policies, because the attention and intervention in worn tissues and promotion of these tissues has been considered for decades. But the findings show the possibility of unfavorable situations from the futuristic model. Accordingly, the present study has tried to examine the importance and function of regeneration from influencing factors and practical measures to be considered from regeneration institutions and specify differences in importance and performance. In this regard, the results have shown that there was no consistency between importance and performance, the main factors of regeneration, as the high-importance components were in a very weak position, in terms of performance. In contrast, policies have been implemented in these contexts to widen the passages and reduce pollution at great expense which is considered as a loss of resources to recreate the worn-out textures of the city. In this regard, in answer to the question; what are the first priorities for the reconstruction of worn-out structures in Urmia? It must be said that indicators of public participation, employment and income, and welfare services are the first priority for regeneration based on the findings of the model, with the activity of residents who have existed in the past in these contexts of historical value and today it is declining, it can flourish in tourism activities. In this regard, it can lead to feedback for example, creating job opportunities, increasing income and financial resources, motivating investment, feeling cultural identity and belonging, and consequently improving the environment. Regarding unofficial textures, it should be said that the main inhabitants of this area decided to emigrate due to lack of attention and poor organization of these textures and the inhabitants of these areas are mostly immigrants and has created a different demographic composition compared to other sections and has replaced people in these areas with a lower social base and income, this alternative group was also not interested in intervening due to uniformity and low income and are satisfied with the minimum accommodation facilities. Therefore, empowerment of these tissues is necessary in the field of improving employment and income, recreational-welfare services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Re-creation
 • Worn-out texture
 • Urmia city
 • Foresight
 1. اصغرزاده، مینا. (1394). نقش مدیریت شهری در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده (مطالعه موردی: منطقه 10 تهران). پایان‌نامه ارشد، استاد راهنما- علیرضا سیاف‌زاده، دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، تهران.
 2. آقایی‌زاده، اسماعیل و محمدزاده، ربابه. (1398). بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافت‌های مشکل‌ساز شهری - رشت. مطالعات ساختار و عملکرد شهری، 6 (19)، 167-145.
 3. بحرینی، سید حسین؛ ایزدی، سعید و مفیدی، مهرانوش. (­1393). رویکردهای و سیاست‌های نوساز شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار). مطالعات شهری، 9، 30-18.
 4. بخردی نسب، جواد. (­1396). نقش بازآفرینی در توسعه سکونت‌گاه‌های منفصل شهری (مطالعه موردی: شهرک شهید مدنی بندر ماه‌شهر). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری، استاد راهنما- غلامرضا کاظمیان، دانشگاه علامه طباطبائی.
 5. بزی، خدارحم. (­1399). اولویت‌سنجی محله‌های شهری از منظر بافت کالبدی مسکن جهت بازآفرینی شهری (مطالعه پژوهی: شهر گرگان). مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 23، 150-131.
 6. پوراحمد، احمد.، کشاورز، مهناز؛ علی‌اکبری، اسماعیل و هادوی، فرامرز. (1396). بازسازی پایدار بافت‌های ناکارآمد شهری موردمطالعه در منطقه 10 تهران. فصلنامه برنامه‌ریزی زیست‌محیطی،10(37)، 194-167.
 7. پوراحمد، احمد؛ فرهودی، رحمت؛ زنگنه، سعید و طهورا، شفاعت. (1399). تبیین الگوی بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر تبریز). جغرافیا و برنامه‌ریزی، 24(74)، 60-43
 8. حبیبی، کیومرث؛ پوراحمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل. (1396). بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری. تهران: نشر منتخب.
 9. دارایی، محمدجعفر. (1397). بهسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: نورآباد، لرستان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، به راهنمایی دکتر پروین، دانشگاه پیام نور، واحد پاوه.
 10. رسولی، محمد؛ احدنژاد، محسن و حیدری، محمدتقی. (1400). تبیین بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با روش تلفیقی FEMA و SMART PLS (مطالعه موردی: شهر زنجان). جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، 11(40)، 130-109.
 11. رسولی، محمد؛ احد نژاد، محسن؛ شیخ محمدحسن­آباد، خضر و سعیدپور، شراره. (1398). ارزیابی شاخص‌های پایداری شهری در محله‌های سردشت با مدل کوپراس. جغرافیا و روابط انسانی، 1(4)، 266-249.
 12. روستایی، شهریور؛ علی‌اکبری، اسماعیل و حسین‌زاده، رباب. (­1395). بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذاری بر رشد شهرهای بزرگ (موردمطالعه شهر ارومیه). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 7(26)، 74-53.
 13. روشن‌علی، فاطمه و عندلیب، علیرضا. (1397). مسئله یابی بافت‌های ناکارآمد شهری مهم‌ترین مرحله مشارکت دهی ساکنان در موفقیت برنامه‌های نوسازی (نمونه موردی: محله شهید خوب بخت تهران). مجله بین‌المللی مدیریت شهری و روستایی، 17(52)، ­108-93.
 14. سادات موسوی نژاد، مریم. (1395). بازسازی بافت فرسوده با تأکید بر مشارکت (مطالعه موردی: محله سنبلستان-منطقه 3 اصفهان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری به راهنمایی دکتر مهین نسترن، دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی برای دانش‌پژوهان.
 15. سرور، رحیم؛ اکبری، مجید؛ موسوی، چمران و احمدی، وحید. (1397). اولویت‌بندی مؤلفه‌های توسعه پایدار به‌منظور احیای بافت‌های فرسوده (مطالعه موردی: محله جلفای اصفهان)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، 5(57)، 104-89.
 16. سلیمانی، علیرضا؛ آفتاب، احمد و شیخ احمد، شیخ‌احمد. (1395). بررسی- تحلیل و رتبه‌بندی سطوح بافت‌های فرسوده هر ارومیه. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 25، 90-79.
 17. شهرداری ارومیه (1399)، نشریه الکترونیکی شهری میز
 18. طالشی، مرضیه؛ آقائی‌زاده، اسماعیل؛ جعفری مهرآبادی، مریم (1398)، ارزیابی زیست پذیری در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهر قزوین. فصلنامه شهر پایدار، 2، 59-78.
 19. عبدالهی، ولی؛ بیگ بابایی، بشیر؛ عزت پناه، بختیار (1399)، بازشناسی قابلیت‌های بازآفرینی در بافت‌های ناکارآمد (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری کلان‌شهر تبریز). فصلنامه جغرافیا، 10(4)، 151-137.
 20. عندلیب، محمد و سلیمانی، محمد (1396)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (Ahp). مطالعات اقتصاد اسلامی، 1، 58-41.
 21. فنی، زهرا؛ توکلی‌نیا، جمیله و بیرانوندزاده، مریم. (1399). کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر خرم‌آباد). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 52(1)، 97-181.
 22. کلانتری، محسن؛ پوراحمد، احمد و ابدالی، یعقوب. (1398). تحلیل فضایی جرم در بافت منسوخ شهری (مطالعه موردی: محله هرندی، منطقه 12 تهران). تحقیقات بوم‌شناسی شهری، 19، 60-49.
 23. کرم دوست، مریم. (­1396). نقش مدیریت شهری در بازآفرینی بافت‌های فرسوده منطقه 19 شهرداری کلان‌شهر تهران. پایان‌نامه ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری.
 24. محمد صالحی، زینب؛ شیخی، حجت و رحیمیون، علی. (1393). بهسازی کالبدی- محیطی بافت مرکزی شهر با رویکرد توسعه شهری مطالعه موردی بافت مرکزی خرم‌آباد. فصلنامه مطالعات شهری، 7، 88-73.
 25. محمدی کرمجو، هادی. (1395). ارزیابی پایداری مناطق ناکارآمد شهرستان مراغه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری به راهنمایی دکتر نفیسه مرصوصی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه پیام نور.
 26. محمدی، محمود؛ آرایانا، اندیشه و کاظمیان، غلامرضا. (­1399). مدل مدیریت تعارض بازآفرینی شهری در ایران (موردمطالعه محله همت‌آباد اصفهان). فصلنامه مطالعات شهری، 9(35)، 132-117.
 27. مرکز آمار ایران. (1395). سرشماری نفوس و مسکن.
 28. ملازاده، فرزانه. (1395). ساماندهی بافت فرسوده با تأکید بر رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی شهر ارومیه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، استاد راهنما مسیب زاده، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، گروه شهرسازی، ارومیه. دانشگاه.
 29. ملکی، سعید؛ شجاعیان، علی و فرهمند، قاسم. (1396). ارزیابی نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهر ایذه با استفاده از عملگرهای فازی و مدل FAHP در GIS. مجله فضای جغرافیایی، 17(59)، 64-143.
 30. مؤیدفر، رزیتا؛ جمشیدیان، زهرا و فرهمند، شکوفا. (1398). ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر با رویکرد راهبردی به توسعه شهری. اقتصاد شهری،­3، 118-97.
 31. نقدی، آمنه؛ مافی، عزاله و وطن‌پرست، مهدی. (­1398). تحلیلی بر وضعیت شاخص‌های تاب‌آوری در بافت‌های فرسوده شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر فاروج). تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 21(60)، 238-219.
 32. یوسف‌زاده، زهره؛ کرمانی، علی؛ حاتمی نژاد، حسین و حسین زاده، محمدمهدی. (1399). بررسی رابطه و تأثیر ابعاد بازسازی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: تهران، منطقه 15). فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12(3)، 316-299.
 33. Abdollahi, V., Beygbabaye, B., Ezatpanah, B. (2021). Recognition of regenerative capabilities in dysfunctional tissues (Case study: District 4 of Tabriz metropolitan municipality). Quarterly of Geography Regional Planning, 10(4), 137-151. [In Persian].
 34. Aghaeizadeh, A., Hesam, M., & Mohammadzadeh, R. (2019). Evaluation of social capital in the process of urban regeneration in the urban problematic fabric (Case Study: Rasht). Journal of Urban Structure and Function Studies, 6, 145-167. [In Persian].
 35. Alpopi, C & Manole, C. (2013). Integrated Urban Regeneration - Solution for Cities Revitalize­. Procedia Economics and Finance, 6, 178-185
 36. Andalib, M., & Solimani, M. (2018). Identification and Ranking the factors of hoarding outbreak; Using Analytical Hierarchy Process (AHP). Islamic Economics Studies,1, 58-41. [In Persian].
 37. Ansarimanesh, N. (2018). Feasibility study of land readjustment in blight area using urban regeneration approach, the case study: Jawrabad quarter in sanandaj city. Thesis for the Degree of M.Sc., Urban Planning, University of Kurdistan.
 38. Asgharzadeh, M. (2015). The role of urban management in the improvement and renovation of worn-out tissue (Case study: District 10 of Tehran). Master Thesis, Supervisor - Alireza Sayafzadeh, Payame Noor University (Ministry of Science, Research and Technology), Tehran, [In Persian].
 39. Baby, s. (2013). AHP Modeling for Multicriteria Decision-Making and to Optimise Strategies for Protecting Coastal Landscape Resources. International Journal of Innovation, Management and Technolog, 4(2), 1-10.
 40. Baek, H.Ch., Park, H.S. (2012). Changes in renovation policies in the era of
  Energy and Buildings, 47, 485-496.
 41. Bahraini, H., Izadi, S., & Mofidi, M. (2014). The Approaches and Policies of Urban Renewal from" Urban Reconstruction" to "Sustainable Urban Regeneration". Mostaleate Shahri, 3, 17-30. [In Persian]
 42. Bakhredi Nasab, j. (2017). The Role of Reconstruction in the Development of Detached Urban Settlements (Case Study: Shahid Madani Town, Bandar Mahshahr). Master Thesis in Urban Management, Supervisor - Gholamreza Kazemian, Allameh Tabatabai University, [In Persian].
 43. Bezi, KH. (2021). Prioritization of urban neighborhoods from the perspective of the physical fabric of housing for urban regeneration (Study: Gorgan). Journal of Urban Structure and Function Studies, 7(23),­ 131-150. [In Persian].
 44. Chen, X., Zhu, H., Yuan, ZH. (2020). Contested memory amidst rapid urban transition: The cultural politics of urban regeneration in Guangzhou, China. Cities, 102, 1-11.
 45. Chiu, S. Y. (2014). the arts and creative transformation of Dihua Street Urban Regeneration Stations in Taipei City: Whose culture? Whose city?. Research in Arts Education, 28: 65–98.
 46. Chiu, Y. Lee, M.Wang, j. (2019). Culture-led urban regeneration strategy: An evaluation of the management strategies and performance of urban regeneration stations in Taipei City. Habitat International.
 47. Christelle, B & Damidavičiūtė, A. (2016). Urban Regeneration in Rio de Janeiro Favelas during the Olympic games of 2016. Master Thesis in Development & International Relations, Supervisor: Malayna Raftopoulos.
 48. Daraei, M.J. (2019). Improvement of worn-out urban textures (Case study: Noorabad, Lorestan). Master Thesis in Geography, under the guidance of Dr, Parvin, Payame Noor University, Paveh Branch, [In Persian].
 49. ­De Gregorio Hurtado, S. (2017). is EU urban policy transforming urban regeneration in Spain? Answers from an analysis of the Iniciativa Urbana (2007–2013). Cities, 60, 402-414.
 50. Dean, K & Trillo, C. (2019). Assessing sustainability in housing led urban regeneration: Insights from a housing association in Northern England. Architecture_MPS, 15(2), 1-18.
 51. Durdurana, S.S., Temiza, F. (2015). Creating 3D modelling in szurban regeneration projects: The case of Mamak Ankara. Procedia Earth and Planetary Science, 15, 442-447
 52. Falanga, R., ­ Nunes, M.C. (2021). Tackling urban disparities through participatory culture-led urban regeneration. Insights from Lisbon, Land Use Policy, 108, 1-42.
 53. Fanni, Z., Tavakoiniya, J., Beiranvandzadeh, M. (2020). Analytical-structural application of sustainable urban regeneration (Case study: Khorramabad city). Human Geography Reserch Quarterly, 52(1), 181-197. [In Persian].
 54. Glackin, S. Rita Dionisio, M. (2016). Deep engagement’ and urban regeneration: tea, trust, and the quest for co-design at precinct scale. Land Use Policy.
 55. Habibi, k., Pourahmad, A., Meshkini, A. (2018). Improvement and Renovation of Ancient Urban Textures. Selected Publishing, Seventh Edition, Tehran, [In Persian]
 56. Jose Rua, M., Huedo, P., Civera., V., Agost-Felip, R. (2019). A simplified model to assess vulnerable areas for urban, regeneration. Sustainable Cities and Society, 46, 1-23.
 57. Kalantari, M., Poirahmad, A., Abdali, Y. (2019). spatial analysis of crime in the Urban Obsolete Texture, (Case Study: Neighborhood Harandi, District 12 Tehran). Biannual journal of Urban Ecology Reserches, 10(­19), 49-60. [In Persian].
 58. Kamrowska-Zaluska, D. (2016). Participatory Budgeting in Poland – Missing Link in Urban Regeneration Process. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture.
 59. Karamdoost, M. (2018). The role of urban management in the reconstruction of worn-out structures in District 19 of Tehran Metropolitan Municipality. Master Thesis in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Rey city center. [In Persian].
 60. Korkmaz, C. Balaban, O. (2019). Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project. Habitat International, 95.
 61. Kotze, N., de Vries, L. (2019). Resuscitating the African Giant: Urban Regeneration and
  Inner-City Redevelopment Initiatives along the ‘Corridors of Freedom ‘in Downtown
  Geographia Polonica, 92, 1-12.
 62. Lees, L & Melhuish, C. (2015). Arts-led regeneration in the UK: The rhetoric and the evidence on urban social inclusion. European urban and regional studies, 22(3), 242-260.
 63. Maleki, S., Shojaeian, A., & Farahmand, Q. (2017). Renovation and upgrading of old texture with a strategy of sustainable urban development approach By combining Operators GIS and FAHP (Case Study: Izeh the central region). Journal of Geographical Space, 17(59), 143-164. [In Persian].
 64. Mateo, C. & Cunat, A. (2015). Guide of strategies for urban regeneration: A design-support tool for the Spanish context. Ecological Indicators, 64, ­194–202.
 65. Melillo, p. & Pecchia, A. (2016). What is the appropriate sample size to run AHP in a survey based research?. International Symposium on the Analytic Hierarchy Process.
 66. ­Mirakhurli, A. (2016). Resiliency physical-environmental urban communities with emphasis on Deteriorated Areas (Case study: District 10 of Tehran Municipality). A. Thesis in urban planning, Payame Noor University of Tehran.
 67. Moayedfar, R., Jamshidian, Z.,& Farahmand, SH. (2019). Upgrading Slum Textures of Bushehr city (An Application of CDS Approach). Urban Economics, 3(2), 97-118. [In Persian].
 68. Mohammad Salehi, Z., Sheikhi, H., & Rahimiun, A. (2013). Physical–EnviromentalRehabilitaion Of The Central Core Of City Textures, Toward Urban Sustainable Development (Case Study: Centeral Texture Of The Khorramabad City). Motaleate Shahri, 2(7)­, 73-88. [In Persian].
 69. Mohammadi Karamjoo, H. (2017). Sustainability assessment of inefficient areas of Maragheh city. Master Thesis in Geography and Urban Planning under the guidance of Dr, Nafiseh Marsousi, Department of Geography, Faculty of Social and Economic Sciences, Payame Noor University. [In Persian]
 70. Mohammadi, M., Ariana, A., & Kazemian, GH. (­2020). Conflict management model of urban regeneration stakeholders in Iran (Case study: Hemmat-abad neighborhood of Isfahan). Motaleate shahri, 9(­35), 117-132. [In Persian].
 71. Mollazadeh, F. (2016). Organizing Dilapidated Texture with Emphasis on Smart Urban Growth (Case Study of Urmia City). Master Thesis in Urban Planning, Supervisor-Mosayebzadeh, Faculty of Architecture, Urban Planning and Art, Department of Urban Planning, Urmia, University, [In Persian].
 72. Naghdi, A., Mafia, E., & Vatanparast, M. (2021).Analysis of status of resilience indices in urban fabric (Case study: Faruj worn out fabric). Scientific Journals Management System, 21 (60), 219-238. [In Persian].
 73. Noring, L. (2019). Public Asset Corporation: A new vehicle for urban regeneration and infrastructure finance. Cities, 88, 125–135.
 74. Parkinson, M. (2005). Urban Policy in Europe: Where Have Been and where is We Going? Austrian Federal Ministry of Education. Science & Culture, Austria.
 75. Pourahmad, A., farhudi, R., Zangane, Z., & Shafaat, T. (2021). Explaining the Pattern of Historical Texture Regeneration with Tourism Development Approach (Case Study: Tabriz City). Geography and planning, 24, 43-60. [In Persian].
 76. Pourahmad, A., Keshavarz, M., Aliakbari, I., & Hadavi, F. (2017). Analaysis of sustainable regeneration urban distressed area, case study: (District 10, Tehran city). Quarterly Journal of Environmental Planning, 10 (37), 167-194. [In Persian].
 77. Rasoli, M., Ahadnejad, M., SheikhMohammad Hasan Abad, Kh., Saidpour, Sh. (2019). Evaluation of urban viability indicators at sardasht city neighborhoods with Coopers model. Geography and Hman Relationships, 1 (4), 249-266. [In Persian].
 78. Rasoli, M., Ahadnejad, M., Taghi Heydari, M. (2021). Regeneration Explanation of Urban Old Textures with the Integrated Method of FEMA and SMART (Case Study: Zanjan City). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 11(40), 109-130. [In Persian].
 79. Reza Hassani, M., & Abdolahzade Fard, A (2016). Renewal of insufficient urban textures emphasizing on empowerment approach (case study: hejrat street to pirnia briadge in shiraz city, region 3). The Turkish Online Journal, 12, 32-45.
 80. Roostayi, SH., Akbari, E., & hoseinzadeh, R. (2016). Studying the key influencing factors on the growth of large cities (case study: the city of Urmia), Research and Urban planning, 7(­26), 53-74. [In Persian].
 81. Rosemary, D. f. Bromley, A., & Colin j. T. (2005). City centre regeneration through residential development: Contributing to Urban Studies, 42(13), 1-15.
 82. Roshan Ali, F., Andalib, A. (2018), Problem-solving of deteriorated urban areas is the most important stage in the participation of residents for success in renovation programs (Case stude: Shahid Khob Bakht neighborhood). Urban Management, 17(52), 93-108. [In Persian].
 83. Ruijsbroek, A., Wong, A., van den Brink, C., Droomers, M., van Oers, H. A. M., Stronks, K., & Kunst, A. E. (2019). Does selective migration bias the health impact assessment of urban regeneration programmes in cross-sectional studies? Findings from a Dutch case study. Health & place, 55, 155-164
 84. Sadat Mousavinejad, M. (2017). Reconstruction of worn texture with emphasis on participation (Case study: Sanbalestan neighborhood-District 3 of Isfahan). Master Thesis in Urban Planning under the guidance of Dr. Mahin Nastaran, Faculty of Architecture and Urban Planning, Institute of Higher Education for Scholars. [In Persian].
 85. Sarvar, R., Akbari, M., Mousavi, CH., Ahmadi, V. (2018). Ranking the components of sustainable development towards restoring old bone (Case Study: Jolfa district of Isfahan). Quarterly Geographical Journal of Territory, 15(­57), 89-104. [In Persian].
 86. Soleimani, A., Aftab, A., Sheikh Ahmad, A. (2017). Survey, analysis and ranking of worn tissue levels in each Urmia. Scientific & research journal management system, 25, 79-90. [In Persian].
 87. Statistics Center of Iran. (2016). Population and Housing Census. [In Persian].
 88. Stryjakiewicz, T., Kudłak, R., Ciesiółka, P., Kołsut, B., & Motek, P. (2018). Urban Regeneration in Poland’s Non-Core Regions. European Planning Studies, 26(2), 316-341
 89. Taleshi Anbohi, M., Aghaeizadeh,E., & Jafari Mehrabadi, M. (2019). Assessment on Livability of Urban Deteriorated Fabrics: A Case Study of Qazvin. Journal Sustainable city, 2(3), 59-78. [In Persian].
 90. Urmia Municipality. (2021). Shahrimiz Electronic Magazine. [In Persian].
 91. Yousefzadeh, Z., Kermani, A., Hatami Nejad, H., Hosseinzadeh, M.M. (2020). Investigating the Relationship and Impact of Sustainable Reconstruction Dimensions on Citizens' Quality of Life Approach (Case Study: Tehran, District 15). Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, 12(3), 299-316. [In Persian].