شهر همه شمول؛ رویکردی نوین در برنامه‌ریزی شهری(نمونه‌ موردی: شهر تبریز)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

3 گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده

شهر همه‌شمول رویکردی نوین به منظور دسترسی به ضرورت‌های مقرون به صرفه(ارزان) مانند مسکن و خدمات و دسترسی به مشاغل و فرصت‌های مناسب(به منظور ایجاد دارایی و ثروت) و همچنین حقوق برابر و مشارکت همه آحاد جامعه شهری است و مستلزم رعایت سه بعد فضایی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف این پژوهش ارائه سناریو مطلوب به منظور سوق دادن کلانشهر تبریز به سوی یک شهر همه‌شمول است. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی – اکتشافی است. اطلاعات لازم از بررسی منابع و اسناد فراداست و پرسشنامه محقق ساخته جمع-آوری شده است. به منظور تحلیل اطلاعات، از تکنیک تحلیل آثار متقاطع در نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که سه متغیر عدالت فضایی، تاب آوری و توزیع فرصتها به عنوان متغیرهایی معرفی شدند که بیشترین تاثیرگذاری و نیز بیشترین عدم قطعیت را دارند. با توجه به یررسی طرح‌های فرادست در خصوص نقش بازسازی اقتصادی در توسعه پایدار کلانشهر تبریز متغیر بازسازی اقتصادی نیز به سه متغیر فوق اضافه شد. در ادامه سناریوی شهر آرمانی و همه‌شمول(بازسازی اقتصادی و افزایش تاب‌آوری همراه با عدالت فضایی و توزیع فرصت‌ها) به عنوان سناریوی مطلوب به منظور سوق دادن شهر تبریز به سوی شهر همه‌شمول معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inclusive city; A New Approach in Urban Planning (Case Study: Tabriz city)

نویسندگان [English]

  • fereydoon babaee aghdam 2
  • nader tabeyi 3
2 associate of geography and urban planning , tabriz university
3 geography and urban planning , tabriz university
چکیده [English]

Inclusive city is a new approach to access to affordable necessities such as housing and services and access to suitable jobs and opportunities (to create wealth and property) as well as equal rights and participation of all members of urban society and it requires observing three spatial, social and economic dimensions. The purpose of this study is to provide a favorable scenario in order to move the metropolis of Tabriz to an inclusive city. The method of the present research is analytical-exploratory. The necessary information is obtained from reviewing the sources and documents and a researcher-made questionnaire has been collected. In order to analyze the information, the technique of analyzing cross-works in Mick Mac software has been used. The results show that the three variables of spatial justice, resilience and opportunity distribution were introduced as the variables that have the most impact and the most uncertainty. Due to the review of upstream plans regarding the role of economic reconstruction in the sustainable development of Tabriz metropolis, the variable of economic reconstruction was added to the above three variables. Then, the scenario of ideal and inclusive city (economic reconstruction and increasing resilience along with spatial justice and distribution of opportunities) was introduced as a favorable scenario in order to lead the city of Tabriz to the inclusive city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inclusive city
  • Sustainable development
  • Mik Mak
  • scenario
  • Tabriz city