ارزیابی عوامل موثر بر حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری مطالعه موردی: میدان انقلاب بندر بوشهر

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران

2 گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بدون شک حس تعلق و دلبستگی به محیط طبیعی و مصنوع به شکل پر رنگی خودنمایی خواهد نمود. بنابراین نقش حس تعلق در افزایش کیفیت‌های محیطی در شهرهای امروزین که مورد بی‌توجهی و عدم مشارکت فعال و تأثیرگذار شهروندان قرار ‌گرفته‌ است، بسیار حائز اهمیت می‏باشد. آنچه مورد نظر این پژوهش می‏باشد ارزیابی عوامل موثر در حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری و تعیین شاخص‌های موثر در تقویت حس تعلق فضاهای شهری و میزان تحقق این شاخص‌ها در میدان انقلاب است. نوع تحقیق با توجه به ماهیت کاربردی و بر اساس روش تحقیق توصیفی پیمایشی می‏باشد و مکان پژوهش نیز میدان انقلاب ، از قدیمی‏ترین میادین بوشهر است. ابزار گردآوری داده‏ها در تحقیق حاضر پرسشنامه می‎باشد که پایایی و اعتبار آن سنجیده شد. سپس با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی شاخص‌ها ارزیابی‌ گردیده‏اند. نتایج پژوهش نشانگر آن است که 20 شاخص مکانی تأثیرگذار بر عوامل موثر در حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری به 6 عامل «خاطره‌انگیزی/تعلق مکانی»، «دسترسی و خوانایی»، «زیبایی بصری و تنوع فضایی»، «تامین فعالیت‌ها»، «همه‌شمولی» و «تعامل‏پذیری / حضورپذیری» دسته‌بندی می‏گردد. در نهایت راهکارهایی مانند باز طراحی مبلمان و فضای میدان انقلاب (ششم بهمن)، اختصاص دادن غرفه‌های محصولات بومی و محلی به صورت فصلی در جهت افزایش فعالیت‌هایی برای جذب هر چه بیشتر افراد، گسترش جشن‌های بومی منطقه و اجراهای خیابانی و همچنین استفاده از المان‌های بومی و سنتی متناسب با بافت قدیم بوشهر که می‌تواند حس مکان و هویت مکان در میدان انقلاب ( ارتقا دهد، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Factors Affecting Citizens' Sense of Belonging to Urban Spaces a Case Study the Enghelab Square of Bushehr Port

نویسندگان [English]

 • Sayyed nouroddin Amiri 1
 • Mohammad Hosein Rostami 1
 • Samaneh Danaeifar 2
1 Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Department of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The role of the sense of belonging in increasing environmental qualities in today's cities, which has been neglected and lack of active and effective participation of citizens, is very important. The purpose of this research is to evaluate the effective factors in the citizens' sense of belonging to urban spaces and to determine the effective indicators in strengthening the sense of belonging to urban spaces and the degree of realization of these indicators in Bandar Bushehr Revolution Square. The type of research is based on the applied nature and based on the survey descriptive research method, and the location of the research is the Revolution Square (6th Bahman) in Bushehr Port, which is one of the oldest squares in Bushehr. The research community consists of two fixed groups (shopkeepers) and floating groups (passers-by), and the data collection tool in this research is a questionnaire whose reliability and validity have been scientifically measured. Then, using the exploratory factor analysis method, the indicators have been evaluated. The results of the research show that 20 spatial indicators affecting the factors affecting citizens' sense of belonging to urban spaces are divided into 6 factors: "memorability/local belonging", "accessibility and legibility", "visual beauty and spatial diversity", "providing activities", " inclusiveness" and "interactivity/presence" are categorized. Finally, solutions such as redesigning the furniture and atmosphere of El-Englab Square (6th of Bahman), allocating booths of native and local products on a seasonal basis in order to increase activities to attract as many people as possible, expanding local celebrations of the region and street performances, as well as using appropriate local and traditional elements It has been presented with the old texture of Bushehr, which can improve the sense of place and the identity of the place in the Revolution Square (6th Bahman).
Extended Abstract
Introduction
From the beginning of creation, human beings have had a mutual relationship with their living environment, taking advantage of it to satisfy their needs. Urbanization has created a new type of human-environment interaction. An investigation of human behavior in the environment can help get a good grasp of such a relationship and especially the emotional attachment people have to the environment. If human needs are pinpointed and basic factors of citizenship culture and citizens' behavior in urban spaces are identified, their sense of belonging and attachment to the natural and artificial environment can be manifested straightforwardly. Global experience shows that public urban spaces can be an important means for identity formation and the development of human sustainability. An important and effective theme in improving the quality of the human environment is the sense of belonging to places, which is an important factor in shaping the communication between users and the environment and will ultimately contribute to the creation of quality environments. The value of the living environment for residents is not confined to functional and economic reasons. Part of this value seems to be wrapped up with the characteristics of the place in symbolic meanings, which in turn contribute to the identity of the place. Bushehr is one of the important commercial ports in Iran, which has inherited a special identity and culture from the past, with an outstanding commercial stance and special interactions with neighboring countries. The main squares of the city act as main access points for the residents. Therefore, in this study, in an attempt to identify urban spaces to assess the sense of belonging to urban spaces, factors affecting the citizens’ sense of belonging to Enghelab Square (6 Bahman) in Bushehr port were investigated.
 
Methodology
The study is evaluative and applied in terms of purpose and nature, and is descriptive in terms of research method. The research study area was Enghelab Square in Bushehr. Library and field study methods were used simultaneously to collect the data required for this study. The data collection instrument was a questionnaire. Moreover, in the library method, the collected data related to the theoretical expressions were obtained from internal and external sources. In this study, qualitative components were used to study and explore the relationship of factors affecting identity. In the literature review, factors such as the sense of belonging, vitality, access, and social interactions were discussed. This study evaluated the factors effective in promoting the citizens’ sense of belonging to Enghelab Square of Bushehr. Different methods were used to determine the sample size. The research population included two groups. The fixed population of shopkeepers was 95 people and the floating population of passers-by was 80 people (average visitors to the square during busy day and night hours)/ the sample size was determined using Cochran's formula and simple random sampling. Of the total fixed and floating population (175 people), 140 individuals were selected as the sample size who completed 140 questionnaires. Data analysis was carried out in the form of tables and images and hypotheses were tested using factor analysis in SPSS software.
 
Results and Discussion
The total cumulative variance of the final extracted factors must be higher than 60.  The third condition is that the explained variance of each factor alone must be higher than 10 so that the relevant factor is recognized as a factor affecting the sense of belonging. In urban studies, the third condition is not met. After determining the variance of each factor explaining the sense of belonging to urban spaces, the factor matrix was ​​rotated so that each of the relevant indicators had the highest relationship with the relevant factors and the conditions for naming and identifying the relevant factors, which facilitate the score of each indicator of the factor. After creating the rotated matrix of factors and using the position of 20 indicators explaining the sense of belonging in urban spaces in the six factors, the factors should be interpreted and named. The naming is the same matrix whose factors were extracted by principal component analysis and rotated by the varimax rotation method, which is mentioned in the six factors. The first factor plays the most important role in explaining the sense of belonging to Enghelab Square in Bushehr. This factor is called "reminiscence / spatial belonging" with the variables "the effect of the square on the vitality and dynamism of the old texture, the effect of the sense of belonging to the field in recalling individual and collective memories, the memorization of the square for citizens and the degree of holding traditional and historical ceremonies" being the most relevant. The second factor called "accessibility and legibility" were highly related to the variables "accessibility of pedestrian and pedestrian paths to the square, the degree of human scale of the walls, the level of security (social), the degree of readability and the role of the field in becoming a symbol or sign of identity". The third factor called "visual beauty and spatial diversity" was most related to the variables "the proportion of the design of the square with the old texture of Bushehr, the degree of visual attractiveness in the design of the square and the effectiveness of the square in creating collective and interactive spaces." The fourth factor called "supply of activities" was mostly related to the variables "the rate of citizens' use of the space (daily, weekly, monthly), and the role of the space in shopping, entertainment, employment, etc.". The fifth factor called "inclusion" had the highest level of relationship with the variables "the presence of different population groups (children, middle-aged, disabled, etc.) in the space, and also the index of the presence of citizens during mourning". The sixth factor, called "interactivity / presence", was mostly related to the variable "the degree of diversity of activities (music, street performances, etc.) and people's participation in the space."
 
Conclusion
It should be noted that improving the quality of urban squares is a multidimensional endeavor and includes factors such as social, cultural, and physical aspects and economic vitality. Promoting the sense of belonging to urban squares is a solution that can increase most of their urban qualities because it has a direct impact on the presence of citizens and establishes social interactions that result in social and cultural vitality. The increased presence of citizens creates an environment of saving in terms of demand and has a significant impact on the economic quality of space. Finally, solutions have been proposed to promote the sense of belonging to urban spaces (especially Bushehr Enghelab Square).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sense of Belonging
 • Urban Spaces
 • Exploratory Factor Analysis
 • Bushehr Revolution Square
 1. ابراهیمی، محمدحسن. (1388). میدان؛ فضاهای تعریف‌نشده شهرهای ایرانی. نشریه هویت شهر، 3 (4)، 120-107.
 2. باطنی خسروشاهی، سیدالناز و بلیلان اصل، لیدا. (1398). بررسی اهمیت ماهیت رفتار در رابطه انسان و محیط در اجتماع‌پذیری فضاهای انسان‌ساخت. کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز.
 3. بهرامی، سیروان؛ محمدیان، دلیر و ارسلان وزیری (1394). بررسی تأثیر نقش المان‌های(نشانه‌های) شهری در حس تعلق به مکان در محیط‌های انسان‌ساخت. اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران، شیراز.
 4. بهزادفر، مصطفی. (1386). هویت شهر (نگاهی به هویت شهر تهران). تهران: انتشارات نشر شهر.
 5. پاکزاد، جهانشاه؛ ترابی، مرضیه؛ ترکزاده، نغمه؛ حسینیون، سولماز؛ فاروقی، محمدرضا؛ قارابیگی، افسانه و قاسمی، مروارید. (1386). راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران (راهبردها، سیاست‌ها و ضوابط طراحی فضاهای شهری جلد دوم). بازنویسی: لسدی خوانساری حسین، تهران: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری.
 6. پوراکبر، حمیدرضا و عباس‌زاده شهاب. (1400). مفهوم منظر شهری جهت ارتقاء میزان خاطره‌انگیزی در فضای شهری. نشریه معماری شناسی، 4 (18)، 88-1.
 7. پیربابایی، محمدتقی و سجادزاده، حسن. (1390). تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتی. نشریه باغ نظر، 8(16)، 28-17.
 8. جلالی‌مقدم، سیده زهره. (1395). ارزیابی حس تعلق به مکان در فضاهای عمومی شهری (موردمطالعه: منطقه 2 شهر رشت). پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری.
 9. جوان‌فروزنده، علی و مطلبی، قاسم. (1390). مفهوم حس تعلق به مکان و عوامل تشکیل‌دهنده آن. مجله هویت شهر، 5 (8)، 27-37.
 10. حبیبی، داوود؛ حبیبی، دیانا؛ کسالایی، افسانه؛ گرجی‌پور، فاطمه و توکلی، مهرداد. (1397). تبیین حس تعلق به مکان و هویت در فضاهای شهری با تأکید بر بازارهای سنتی. نشریه معماری شناسی، 1 (3)، 8-1.
 11. حبیبی، سیدمحسن و سیدبرنجی، سیده کهربا. (1395). رابطه بین خاطره‌انگیزی و مشارکت اجتماعی در بازآفرینی هویت شهری (نمونه موردی: میدان شهرداری رشت). نشریه معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 17، 342-329.
 12. حیدرنتاج، وحید و علوی، سیده مهسا. (1394). عوامل ایجاد افزایش حس تعلق به مکان. اولین کنفرانس شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، آباده.
 13. خان‌عزیزی، محمد؛ امین‌بیدختی، علی‌اکبر؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و فراستخواه، مقصود. (1396). تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی. نشریه نوآوری و ارزش‏آفرینی، 6 (12)، 80-57.
 14. خلیلی، احمد، حیدرزاده، احسان و سعید صداقت‌نیا (1393). سنجش اصول رویکرد نوشهرسازی و ارائه راهکارهای مداخله در مقیاس واحدهای همسایگی (نمونه موردی: محله شهرک ساحلی بابلسر). نشریه معماری و شهرسازی آرمان‏شهر، 7 (13)، 292 –
 15. علی‌نیا، فاطمه و جباریان، فاطمه. (1393). بررسی حس تعلق به مکان در خیابان چهارباغ اصفهان با رویکرد پدیدارشناسی. ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد.
 16. قشقایی، رضا، موحد، خسرو و محمدزاده، حجت‏اله. (1395). ارزیابی حس تعلق به مکان با تأکید بر عوامل کالبدی و محیطی در سواحل شهری (مطالعه موردی: ساحل بوشهر). نشریه پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، 4 (2)، 282-261.
 17. معصومی، مسیح‌الله و طالقانی، مرتضی. (1394). تحلیل عوامل تأثیرگذار بر حس تعلق به مکان با تأکید بر محیط کالبدی. کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط‌زیست؛ افق‌های آینده، نگاه به گذشته، تهران.
 18. نقی‌زاده، محمد و محتشم‌امیری، سعیده. (1394). عصبیّت؛ مؤلفه‌ای اصلی در ایجاد حسّ تعلّق و مطلوبیّت فضای زیستی از دیدگاه ابن خلدون. نشریه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 19، 75-65.
 19. نقی‌زاده، محمد. (1393). هویت شهر (مبانی، مؤلفه‌ها و جلوه‌ها). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 20. واعظی، مهدی و علیمردانی، مسعود. (1397). مفهوم هویت و رویکردی فلسفی به هویت و ماهیت شهر. نشریه باغ‌نظر، 15(62)، 56-47.
 21. Abbaszadeh, MJ., Sultan Qurraie, S., & Mohajer Milani, A. (2015). The Influences of Physical Features of Space on Sense of Place (Case study: Prayer Rooms of Mehrabad International Airport). International Journal of Architecture and Urban Development, 12, 23-32.
 22. AliNia, F., & Jabarian, F. (2014). Study of the sense of belonging to place in Isfahan haharbagh Street with a phenomenological approach, 6th National Conference on Urban Planning and Management with emphasis on the elements of Islamic city, Mashhad. [In Persian].
 23. Bahrami, S., Mohammadian, D., & Vaziri, A. (2015). Study of the effect of the role of urban elements (signs) in the sense of belonging to a place in man-made environments, the first specialized conference on architecture and urban planning in Iran, Shiraz. [In Persian].
 24. Batenei Khosrow Shahi, E., & Bilalan Asl, L. (2019). Study of the importance of the nature of behavior in the relationship between man and the environment in the socialization of man-made spaces, International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and the City, Tabriz. [In Persian].
 25. Behzadfar, M. (2007). Identity of the city (a look at the identity of the city of Tehran). Tehran: nashreshahr. [In Persian].
 26. Bruce Hull, R., Lam, M., & Vigo, G. (1994). Place identity: symbols of self in the urban fabric, Landscape and Urban Planning Elsevier Science B.V., Amsterdam, 12, 109-120.
 27. Chitrakar, R. (2016). Meaning of Public Space and Sense of Community: The Case of New Neighbourhoods in the Kathmandu Valley. in International Journal of Architectural Research: ArchNet IJAR, 1-10.
 28. Cho, I S., Trivic, Z., & Nasution. I. (2015). Towards an Integrated Urban Space Framework for Emerging Urban Conditions in a High-density Context. Journal of Urban Design, 24, 147-168.
 29. Dovey, K. (2001). Memory, Democracy and Urban Space: Bangkok’s `Path to Democracy’. Journal of Urban Design, 6(3), 265- 282.
 30. Ebrahimi, M. (2009). Meydan: Indeterminate Urban Spaces in Iranian Cities. Hoviat shahr Journal, 3(4), 107-120. [In Persian].
 31. Escalera-Reyes, J. (2020). Place Attachment, Feeling of Belonging and Collective Identity in Socio-Ecological Systems: Study Case of Pegalajar (Andalusia-Spain). Sustainability , 12(8), 3388,
 32. Ghashghaee, R., Movahed, Kh., Mohammadzadeh, H. (2016). Evaluation of sense of place with an emphasis on physical and environmental factors in urban coastal areas (Case study: Boushehr Town). Geographical Urban Planning Research, 4(2), 282-261. [In Persian].
 33. Habibi, D., Habibi, D., Kasalaei, A., Gorjipour, F., & Tavakoli, M. (2017). Explaining the sense of belonging to place and identity in urban spaces with emphasis on traditional markets. Journal of Architecture, 1(3), 1-8. [In Persian].
 34. Habibi, M., & SeyedBerenji, K. (2015). Investigation of the Relation between Memorability and Social Collaboration in Regeneration of Urban Identity, Case Study: Shahrdari Square in Rasht. Armanshahr Architecture & Urban Development journal, 17, 342-329. [In Persian].
 35. Heidrantaj, V., & Alavi, M. (2015). Factors that increase the sense of belonging to a place, the first conference on urban planning, management and urban development, Abadeh. [In Persian].
 36. Jalali Moghaddam, Z. (2015). Assessing the sense of belonging to a place in public spaces (studied city: District 2 of Rasht), Master Thesis in Geography and Urban Planning. [In Persian].
 37. Javan Forouzandeh, A., & Motalebi, Q. (2010). The Concept of Place Attachment and its Elements. Hoviat shahr Journal, 5(8), 27-37. [In Persian].
 38. Jørgensen, A. (2010). The Sense of Belonging in New Urban Zones of Transition. International Sociological Association, 12, 1-23.
 39. Kaylene, A S., & Colin, G G. (2009). Making Place: Identity Construction and Community Formation through ‘‘Sense of Place’’ in Westland, New Zealand. Society and Natural Resources, 22, 901–915.
 40. Khalili, A., Heidarzadeh, E., Sedaghatnia, S. (2014). Measuring the New Principles of Urbanism Approachand Presenting Action Solutions in Neighborhoods Scale, Case Study: The Bololsar Coastal Township Neighborhoods. Armanshahr Architecture & Urban Development journal, 7(13), 292-2. [In Persian].
 41. KhanAzizi, M., AminBidokhti, A., NaveEbrahim, A., & farasatkhah, M. (2017). Exploratory and confirmatory factor analysis of intra-university factors for Universitie’s promotion at National and International Rankings. Journal of Innovation and Value Creation, 6, (12), 80-57. [In Persian].
 42. Masoumi, M., & Taleghani, M. (2015). Analysis of Factors Affecting the Sense of Belonging to a Place with Emphasis on the Physical Environment, International Conference on Architecture, Urban Planning, Civil Engineering, Art and Environment, Tehran. [In Persian].
 43. Naghizadeh, M. (2014). City Identity (Fundamentals, Components and Effects). Tehran: Jehad Daneshgahi Organization. [In Persian].
 44. Naghizadeh, M., & MohtashamAmiri, S. (2015). Nervousness; A main component in creating a sense of belonging and desirability of the living space from Ibn Khaldun's point of view. Journal of Iranian Islamic City, 19, 75-65. [In Persian].
 45. Nikšič, M., & Watson, G B. (2017). Urban public open space in the mental image of users: the elements connecting urban public open spaces in a spatial network. Journal of Urban Design, 24, 859-882.
 46. Pakzad, J., Torabi, M., Torkzadeh, N., Hosseinian, S., Farooqi, M., Qarabigi A., & Ghasemi, M. (2007). Guide to Urban Space Design in Iran (Strategies, Policies and Criteria for Urban Space Design, Volume II), rewritten by: Lesdi Khansari Hossein, Ministry of Housing and Urban Development Publications, Deputy of Urban Planning and Architecture, Tehran. [In Persian].
 47. Pirbabaei, M., & Sajjadzadeh, H. (2010). Group belonging to Place, Realization of Social Residence, in Traditional Neighborhood. Bagh-e Nazar Magazine, 8 (16), 17-28. [In Persian].
 48. Pourakbar, H., & Abbaszadeh, S. (2021). The concept of urban landscape to enhance the level of reminiscence in urban space. Journal of Architecture, 4(18), 88-1. [In Persian].
 49. Qazimi, sh. (2014). Sense of place and place identity. European Journal of Social Sciences Education and Research, 1(1), 306-311.
 50. Smith, K M. (2011). The relationship between residential satisfaction, sense of community, sense of belonging, and sense of place in a Western Australian urban planned community, Edith Cowan University,1, 3-53.
 51. Spittles, B. (2015). Making Sense of a Sense of Place. Monash University.103-140.
 52. Ujang, N. (2009). Place Attachment and Continuity of Urban Place Identity. National Conference on Environment-Behaviour Studies, Faculty of Architecture, Planning & Surveying, University Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia.156-167.
 53. Vaezi, M., & Alimardani, M. (2018). Concept of Entity and a Philosophical Approach to Entity and City Nature. Bagh-e Nazar, 15(62), 56-47. [In Persian].
 54. Wunderlich, F M. (2008). Walking and Rhythmicity: Sensing Urban Space. Bartlett School of Planning, University College, London, UK. 125-139.
 55. Yang, W., & Kang, J. (2007). Soundscape and Sound Preferences in Urban Squares: A Case Study in Sheffield. School of Architecture, University of Sheffield, Sheffield, UK. Journal of Urban Design, 24, 61-80.
 56. Zeybek, O. (2020). The Relationship Between Planting Design and Urban Identity. Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University, 12, 185-195.