سنجش رضایتمندی شهروندان از محور غذا و تفریح در برندسازی شهری (نمونه موردی: شهرک‌توحید سبزوار)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران.

2 گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران

چکیده

برندهای شهری ماندگار از بسترهای اجتماعی و برهم کنش جریانات تعاملی انسان و محیط شکل می‌گیرند و ملاک ارزیابی آن، میزان رضایتی است که در اثر تجربه محیط بر ذهن شهروندان ثبت می‌شود. هدف اصلی این پژوهش، سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان شهر سبزوار از تجربه طرح آزمایشی برندسازی خیابانی منتخب در شهرک‌توحید شهر سبزوار با عنوان"خیابان غذا و تفریح" می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش ماهیتی تحلیلی-توصیفی دارد که در ابتدا، برای مشخص شدن بهترین خیابان جهت اجرای طرح آزمایشی برندسازی و بررسی دیدگاه شهروندان با تکیه بر مولفه‌های ترافیکی و کالبدی، از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. بر این اساس، خیابان فردوسی به عنوان بستر آزمایش طرح برندسازی انتخاب و سپس با اجرای جشنواره آزمایشی خیابان غذا و تفریح به ثبت میزان رضایت و شناسایی نیازهای اصلی شهروندان در صورت تداوم طرح، پرداخته شد. در این راستا، از طریق فرمول کوکران، 384 پرسشنامه بین تمامی شهروندان، توزیع و طبق آزمون کرونباخ پایایی و اعتبار این پرسشنامه‌ها 713/0 محاسبه شد. در نهایت داده‌های گردآوری شده با آزمون تی تک نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت بر این اساس سطح معنای مولفه‌ها از 05/0 کمتربوده و فرضیه رضایتمندی شهروندان از طرح پیشنهادی با عنوان خیابان غذا و تفریح تائید شد. تنها مولفه‌ای که از منظر شهروندان نیاز به توجه بیشتر در طرح‌های آتی دارد، بحث آسایش اقلیمی با سطح معنای 10/0 است. در نهایت نیز از طریق آزمون فریدمن مولفه‌های رضایت‌مندی کاربران از طرح برندسازی، به ترتیب در 4 سطح: رضایت از کیفیت‌های اجتماعی، کیفیت‌های عملکردی-کالبدی، کیفیت‌های مدیریتی و کیفیت‌های زیست‌محیطی رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing citizens' satisfaction with the food and entertainment axis in urban branding (Case study: Shahrak-Tohid of Sabzevar)

نویسندگان [English]

  • Neda Partanian 1
  • Mahmoud Jomehpour 2
1 Department of social planning, Faculty of Social Science, Allameh Tabataba’i University. Tehran.Iran.
2 Department of Social, Planning., Faculty of Social Science, Allameh Tabataba’i University. Tehran.Iran
چکیده [English]

Sustainable urban brands are formed from social contexts and interaction between humans and the environment; and the evaluation criterion is the level of satisfaction that is recorded in the minds of citizens as a result of environmental experience. This study aims to measure citizen satisfaction with the selective street branding trial project in Tohid-Shahr of Sabzevar, entitled "Food and Recreation Street". This study uses a descriptive-analytical approach which at first, the TOPSIS technique was used to determine which street would be the best to implement a pilot branding plan and to analyze citizens' perspectives based on traffic patterns and physical characteristics. Accordingly, Ferdowsi Street was selected as a trial platform for the branding plan, and then, through the Food and Recreation Street pilot festival, the level of satisfaction and identification of citizens' main needs if the project continues, was measured. In this regard, through Cochran's formula, 384 questionnaires were distributed among all citizens, and according to Cronbach's test, the validity of these questionnaires was calculated to be 0.713. Finally, the data collected was evaluated by t-test. Accordingly, the level of meaning of the components was less than 0.05 and the hypothesis of citizens' satisfaction with the proposed plan was confirmed and the only component that needs more attention in future plans is the climatic comfort with a level of meaning of 0.10. Finally, the Friedman test ranked user satisfaction's four categories for the branding plan: satisfaction with social attributes, functional-physical attributes, managerial attributes, and environmental attributes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Branding
  • Place Experience
  • Citizen Satisfaction
  • Brand Value
  • Food and Recreation Street