کاربست اصول و ملاحظات توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای شهری : پهنه صنعتی متروک در محله حکیمیه تهران

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه طراحی شهری، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

همجواری اراضی قهوه‌ای با بافت شهر و خصوصا محلات مسکونی، در پی توسعه شهری، تهدیدی جدی و در عین حال، فرصتی حیاتی ناظر بر تنزل و یا ارتقا کیفیت‎های زیست نظیر سرزندگی، پویایی و امنیت محیطی است. علیرغم تلاش‌های انجام شده در سال‌های اخیر، در جهان و نیز کشور،‎ به منظور احیاء و توسعه مجدد این اراضی، تدوین اصول و ملاحظات مدون به منظور کاربست در فرآیند توسعه مجدد آن‌ها، هم‌چنان مغفول مانده است. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال کاربست اصول و ملاحظات در چارچوب توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای شهری است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش‌شناسی در سطح نظری، فراترکیب است تا اصول و ملاحظات ابتدا از میان ادبیات، استخراج و تدوین و سپس در سطح تجربی و مبتنی بر روش مطالعه موردی، در ارتباط با نمونه‌ای عینی، به صورت مصداقی واکاوی شوند. این‌ چنین، اصول «درک اهمیت و روایت مکان»، «تعیین علل فرسودگی و متروک شدن سایت»، «پاکسازی یا مهار آلودگی‌ها»، «سازگاری استفاده ثانویه متناسب با شرایط سایت و بافت پیرامونی»، «انعطاف‌پذیری به منظور استفاده مجدد»، «حفظ، نمایش و به‌کارگیری عناصر هویتمند و واجد ارزش» و «حفظ و ارتقاء کیفیت دید» و ملاحظات اختصاصی هر یک، در پهنه صنعتی متروک متعلق به کارخانه روغن نباتی ناب واقع در محله حکیمیه شهر تهران، به عنوان نمونه مطالعاتی، مورد کاربست قرار گرفته‌اند. پیاده‌سازی و تطبیق اصول هفت‌گانه مذکور متناسب با شرایط خاص هر سایت، گامی اساسی و رهیافتی کلیدی در پاسخ به چالش توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای شهری و متعاقبا مراحل برنامه‌ریزی و طراحی آن‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the Principles and Considerations of Urban Brownfields Redevelopment: An Abandoned Industrial Zone in Hakimiyeh Neighborhood of Tehran

نویسندگان [English]

 • Parsa Arbab 1
 • Gelareh Alborzi 2
1 Department of Urban Planning, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Urban Design, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
The proximity of brownfields to the city’s urban fabric, predominantly residential areas, due to urban development, is a severe threat and, at the same time, a vital opportunity to reduce or improve living qualities, such as environmental vitality, dynamism, and security. Despite recent efforts concerning the brownfields’ revitalization, the principles and considerations in their redevelopment process have been neglected. Therefore, the present study seeks to apply the principles and considerations in the redevelopment framework of urban brownfields. The research approach is qualitative, and the method adopted at the theoretical level is meta-synthesis. Accordingly, the principles and considerations were first extracted and compiled from the literature, then scrutinized and applied at the empirical level through the case study method. The principles of “understanding the importance and narrative of the place,” “determining the causes of site obsolescence,” “cleaning up or controlling pollution,” “adapting the secondary use to the site conditions and surrounding context,” “flexibility of the reuse,” “preservation, display and use of identified and valuable elements”, and “preservation and improvement of landscape” with their specific considerations have been applied in the abandoned industrial zone belonging to the Naab Vegetable Oil Factory, located in the Hakimieh neighborhood of Tehran. Fulfilling and implementing these seven principles under the particular conditions of each site is an important step and a fundamental approach in responding to the challenge of the redevelopment of urban brownfields and, subsequently, their planning and design phases
Extended Abstract
Introduction
During the last few decades, several industrial sites have been idled or abandoned through the economy’s restructuring. These sites, which are so-called brownfields or industrial heritage because of having technical and architectural features and containing tangible or intangible values, need to be transformed from industrial centers into cultural ones to provide new functions. The proximity of brownfields to the city’s urban fabric, predominantly residential areas, due to urban development, is a severe threat and, at the same time, a vital opportunity to reduce or improve living qualities, such as environmental vitality, dynamism, and security. Despite recent efforts concerning the brownfields’ revitalization, the principles and considerations in their redevelopment process have been neglected. Therefore, the present study seeks to apply the principles and considerations in the redevelopment framework of urban brownfields.
 
Methodology
The research approach is qualitative, and the method adopted at the theoretical level is meta-synthesis. Accordingly, the principles and considerations were first extracted and compiled from the literature, then scrutinized and applied at the empirical level through the case study method, including tools such as field surveys and observations, review of the available documents, and obtaining the opinions of the residents and the former factory officials as the sources of data collection. The case study focuses on the abandoned industrial zone belonging to the Naab Vegetable Oil Factory, located in the Hakimieh neighborhood of Tehran. Its activities, with a history of more than 50 years, have been stopped since 2012 because of the residents’ dissatisfaction due to the unpleasant smell, as well as numerous warnings from the organizations, including the Municipality and the Department of Environment. After the closure, the factory’s space has been rented to more than 70 small-scale industrial workshops since 2016. So, the site has been abandoned for nearly a decade and became a space for establishing small-scale industrial workshops, which are incompatible with the residential context and have led to a decline in the quality of life in the neighborhood, a decrease in its vitality, visual disturbances and other problems such as insecurity.
 
Results and discussion
The principles of “understanding the importance and narrative of the place,” “determining the causes of site obsolescence,” “cleaning up or controlling pollution,” “adapting the secondary use to the site conditions and surrounding context,” “flexibility of the reuse,” “preservation, display and use of identified and valuable elements”, and “preservation and improvement of landscape” with their specific considerations have been applied in the Naab Vegetable Oil Factory. The cause of deterioration of the site is environmental, and due to the mentioned unprincipled interventions, it is identified physically and visually. However, because the factory has specialized purification systems, its land is not subject to pollution and possible effects. The socio-cultural, functional, and physical analyses by exploring the neighborhood’s historical core, the past and current areas and land-uses, and the typology of the designed buildings with identity and value of industrial architecture have also been addressed. Determining the secondary use based on the needs assessment of the residents within the framework of the zoning proposed in the development documents, as well as recognizing and using the physical patterns of the buildings, are other significant considerations regarding the redevelopment of the site. Besides, identifying the qualities of the landscape, the skyline, and the redesigned facades of the factory, as a symbol of industrial architecture in the neighborhood, as well as its view to the surrounding areas, including the Alborz Mountains, old trees and gardens as natural elements, and Eshraq Cultural Center, are among other important considerations.
 
Conclusion
Following the research’s purpose and its approach, by reviewing the theoretical foundations and subsequently exploring the facts in practice, the seven principles of “understanding the importance and narrative of the place,” “determining the causes of site obsolescence,” “cleaning up or controlling pollution,” “adapting the secondary use to the site conditions and surrounding context,” “flexibility of the reuse,” “preservation, display and use of identified and valuable elements”, and “preservation and improvement of landscape” with their specific considerations were explained and applied regarding the redevelopment of urban brownfields and especially the abandoned industrial zone of the Naab Vegetable Oil Factory. Fulfilling and implementing these seven principles under the particular conditions of each site is an important step and a fundamental approach in responding to the challenge of the redevelopment of urban brownfields and, subsequently, their planning and design phases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adaptive Reuse
 • Brownfields
 • Redevelopment
 • Tehran
 • Urban Heritage
 1. افرادی، کاظم، و نوریان، فرشاد. (1394). معرفی ملاحظات کیفی مهم در کاربرد مجدد پهنه‌های متروک و ساماندهی آن‌ها در قالب یک چهارچوب کیفیت‌سنجی؛ مطالعه موردی: پادگان دوشان تپه. مطالعات شهری، 4(15)، 105-93.
 2. امین‌زاده، بهناز، و آریامن، پوپه. (1383).اصول و راهکارهای طراحی منظر فرا صنعت. هنرهای زیبا، 20(20)، 46-37.
 3. حسینی، علی، کهکی، فاطمه سادات، و احدی، زهرا. (1400). تبیین اهمیت کیفیت مکان در بازآفرینی شهری با رویکرد آینده‌پژوهی، موردمطالعه منطقه 10 شهر تهران. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 9(4)، 980-957.
 4. حناچی، پیروز و شاه تیموری، یلدا. (1400). توسعه چهارچوب مفهومی استفاده مجدد سازگار در حفاظت از بناهای میراثی. مطالعات معماری ایران،10(19)، 25-45.
 5. حناچی، پیروز، و تیمورتاش، سارا. (1400). میراث صنعتی: از مفهوم تا مصداق. تهران: دانشگاه تهران.
 6. حناچی، پیروز؛ فدائی‌نژاد بهرامجردی، سمیه و تیمورتاش، سارا. (1398). بازخوانی تجارب اجرایی انطباق‌پذیری و استفاده مجدد از میراث صنعتی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 7. دوئت، جیمز. (1396). تجهیز مجدد میراث صنعتی: راهنمای TICCIH برای حفاظت از میراث صنعتی. ترجمه پیروز حناچی و سارا تیمورتاش. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 8. شهرداری تهران. (1399). وبسایت تهران من. https://myservices.tehran.ir/dashboard/estate-and-urban (دسترسی در تاریخ 25/08/1398)
 9. گروه صنعتی ناب. (1396). گزارش سالیانه هیئت‌مدیره به مجمع. تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.
 10. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. (1391). ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران. تهران: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
 11. نظری، علی‌اشرف. (1398). روش پژوهش و نگارش علمی: راهنمای عملی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 12. Afradi, K., & Nourian. F. (2015). Introducing the qualitative considerations in redevelopment of derelict areas and organizing them into a quality assessment framework (Case Study: Doshan Tappeh Air Base). MOTALEAT-E-SHAHRI, 4(15), 93-105. [In Persian].
 13. Ahmad, N., Zhu, Y., Hongli, L., Karamat, J., Waqas, M., & Mumtaz, S. M. T. (2020). Mapping the obstacles to brownfield redevelopment adoption in developing economies: Pakistani Perspective. Land Use Policy, 91, 104374.
 14. Al-Attar, A. (2011). Planning for reuse and redevelopment of inner city blighted contaminated industrial sites (Doctoral dissertation, University of Waterloo).
 15. Amin Zadeh, B., & Aryaman, P. (2004). Principels of post industerial landscape. HONAR-HA-YE-ZIBA, 20(20), 37-46. [In Persian].
 16. Arbab, P., & Alborzi, G. (2022). Toward developing a sustainable regeneration framework for urban industrial heritage. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 12(3), 263-274.
 17. Bourne, L. S. (1982). The inner city: the changing character of an area under stress. In C. Christian & R. Harper (Eds.), Modern Metropolitan Systems (pp. 223-250). Toronto: Charles E. Merrill.
 18. Cahantimur, A. I., Ozturk, R. B., & Ozttrk, A. C. (2010). Securing land for urban transformation through sustainable brownfield regeneration-the case of Eskişehir, Turkey. Environment and Urbanization, 22(1), 241-258.
 19. Cenci, J. (2018). From factory to symbol: Identity and resilience in the reuse of abandoned industrial sites of Belgium. The Historic Environment: Policy & Practice, 9(2), 158-174.
 20. Cundy, A. B., Bardos, R. P., Puschenreiter, M., Mench, M., Bert, V., Friesl-Hanl, W., Müller, I., Li, X. N., Weyens, N., Witters, N., Vangronsveld, J., & Vangronsveld, J. (2016). Brownfields to green fields: realising wider benefits from practical contaminant phytomanagement strategies. Journal of Environmental Management, 184, 67-77.
 21. Dagenhart, R., Leigh, N. G., & Skach, J. (2006). Brownfields and urban design: learning from Atlantic Station. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 94, 1-12.
 22. De Gregorio, S., De Vita, M., De Berardinis, P., Palmero, L., & Risdonne, A. (2020). Designing the sustainable adaptive reuse of industrial heritage to enhance the local context. Sustainability, 12(21), 9059.
 23. Deputy of Urban Planning and Architecture of Tehran Municipality. (2012). Rules and regulations of Tehran's new detailed plan. Tehran: Deputy of Urban Planning and Architecture of Tehran Municipality. [In Persian]
 24. Dixon, T., Raco, M., Catney, P., & Lerner, D. N. (Eds.). (2007). Sustainable brownfield regeneration: Liveable places from problem spaces. Oxford: Blackwell Publishing.
 25. Dolezelova, L., Hadlac, M., Kadlecova, M., Martinat, S., & Polednik, M. (2014). Redevelopment potential of brownfields: ABC classification and its practical application. E and M (Ekonomie a Management), 17(2), 34-44.
 26. Douet, J. (2017). Industrial heritage re-tooled: the TICCIH guide to industrial heritage conservation. Translated by P. Hanachi & S. Taymouetash. Tehran: University of Tehran Press. [In Persian].
 27. Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis: Issues and opportunities in early childhood intervention research. Journal of Early Intervention, 33(3), 186-200.
 28. Google Earth, Accessed Dec, 2020., Available through: https://earth.google.com/web/search/35.7284136,51.5490777/@35.7284136,51.5490777,1368.48358897a,2025.75971554d,35y,178.95151353h,45t,0r/data=ClkaLxIpGRb7Jqg83UFAIUA7li1IxklAKhUzNS43Mjg0MTM2LDUxLjU0OTA3NzcYAiABIiYKJAmLAHNxL4ZNQBGFAHNxL4ZNwBmSbKpwtS5JQCGQbKpwtS5JwCgC
 29. Han, R., Liu, D., & Cornaglia, P. (2020). A study on the origin of China’s modern industrial architecture and its development strategies of industrial tourism. Sustainability, 12(9), 3609.
 30. Hanachi, P., & Shah-Teimouri, Y. (2022). Developing a conceptual framework for adaptive reuse in conservation of heritage buildings. Journal of Iranian Architecture Studies, 10(19), 25-45. [In Persian]
 31. Hanachi, P., & Taymouetash, S. (2021). Industrial heritage: from concept to reality. Tehran: University of Tehran Press. [In Persian]
 32. Hanachi, P., Fadaei Nezhad Bahramjerdi, S., & Taymourtash, S. (2019). Reviewing the adaptive reuse of industrial heritage experiences in Iran. Tehran: University of Tehran Press. [In Persian]
 33. Hettema, J., & Egberts, L. (2020). Designing with maritime heritage: Adaptive re-use of small-scale shipyards in northwest Europe. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 10(2), 130-143.
 34. Hollander, J., Kirkwood, N., & Gold, J. (2010). Principles of brownfield regeneration: cleanup, design, and reuse of derelict land. Washington, DC: Island Press.
 35. Hosseini, A., Kahaki, F., & Ahadi, Z. (2022). Explaining the importance of place quality in urban regeneration with a futures studies approach, The case study on District 10 of Tehran. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 9(4), 957-980. [In Persian]
 36. Jackson, J. B., Finka, M., Hermann, G., Kliucininkas, L., Lemesenoka, N., Petrikova, D., Pletnicka, J., Teirumnieks, E., Velykiene, D., Vojvodikova, B., Zahnasova, M., & Zubkova, M. (2010). Brownfields handbook: cross-disciplinary educational tool focused on the issue of brownfields regeneration: educational tool for Latvia and Lithuania. Ostrava: The VSB - Technical University of Ostrava.
 37. Jakle, J. A., & Wilson, D. (1992). Derelict landscapes: The wasting of America's built environment. Lanham: Rowman & Littlefield.
 38. Kim, G. (2015). Reimaging vacant urban land as green infrastructure: Assessing vacant urban land ecosystem services and planning strategies for the City of Roanoke, Virginia (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
 39. Kirkwood, N. (2003). Manufactured sites: Rethinking the post-industrial landscape. London: Taylor & Francis.
 40. Leary, H., & Walker, A. (2018). Meta-analysis and meta-synthesis methodologies: Rigorously piecing together research. TechTrends, 62(5), 525-534.
 41. Lee, M. J. (2019). Transforming post-industrial landscapes into urban parks: Design strategies and theory in Seoul, 1998–present. Habitat International, 91, 102023.
 42. Lepel, A. (2006). Changing the function of industrial buildings: Survey. Facta universitatis-series: Architecture and Civil Engineering, 4(2), 71-84.
 43. Lichfield, N. (2009). Economics in urban conservation, Cambridge: Cambridge University Press.
 44. Locke, R., Mehaffy, M., Haas, T., & Olsson, K. (2018). Urban heritage as a generator of landscapes: building new geographies from post-urban decline in Detroit. Urban Science, 2(3), 92.
 45. Masiero, M., Biasin, A., Amato, G., Malaggi, F., Pettenella, D., Nastasio, P., & Anelli, S. (2022). Urban forests and green areas as nature-based solutions for brownfield redevelopment: a case study from Brescia Municipal Area (Italy). Forests, 13(3), 444.
 46. Mert, Y. (2019). Contribution to sustainable development: Re-development of post-mining brownfields. Journal of Cleaner Production, 240, 118212.
 47. Naab Industrial Group. (2017). Annual report of the board of directors to the assembly. Tehran: Securities and Exchange Organization. [In Persian]
 48. Nazari, A. A. (2019). Research method and scientific writing: practical guideline. Tehran: University of Tehran Press. [In Persian]
 49. New South Wales Department of Planning (NSWDP) & the Royal Australian Institute of Architects (RAIA). (2008). New Uses for Heritage Places: Guidelines for the Adaptation of Historic Buildings and Sites. New South Wales: New South Wales Department of Planning (NSWDP) and the Royal Australian Institute of Architects (RAIA).
 50. Nikolic, M., Drobnjak, B., & Kuletin Culafic, I. (2020). The possibilities of preservation, regeneration and presentation of industrial heritage: The case of old mint “AD” on Belgrade riverfront. Sustainability, 12(13), 5264.
 51. Pearson, M. L., Albon, S. P., & Hubball, H. (2015). Case study methodology: Flexibility, rigour, and ethical considerations for the scholarship of teaching and learning. Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 6(3), 12.
 52. Pecina, V., Juricka, D., Galiova, M. V., Kynicky, J., Balakova, L., & Brtnicky, M. (2021). Polluted brownfield site converted into a public urban park: A place providing ecosystem services or a hidden health threat?. Journal of Environmental Management, 291, 112669.
 53. Pieczka, M., & Wowrzeczka, B. (2021). Art in Post-Industrial Facilities—Strategies of Adaptive Reuse for Art Exhibition Function in Poland. Buildings, 11(10), 487.
 54. Raco, M., & Henderson, S. (2006). Sustainable urban planning and the brownfield development process in the United Kingdom: Lessons from the Thames Gateway. Local Environment, 11(5), 499-513.
 55. Rey, E., Laprise, M., & Lufkin, S. (2022). Urban Brownfields: Origin, Definition, and Diversity. In E. Rey, M. Laprise, & S. Lufkin (Eds.), Neighbourhoods in Transition (pp. 7-45). Springer, Cham.
 56. Rizzo, E., Pesce, M., Pizzol, L., Alexandrescu, F. M., Giubilato, E., Critto, A., Marcomini, A., & Bartke, S. (2015). Brownfield regeneration in Europe: Identifying stakeholder perceptions, concerns, attitudes and information needs. Land Use Policy, 48, 437-453.
 57. Schilling, J. (2022). Beyond Brownfields Redevelopment: A policy framework for regional land recycling planning. Journal of Comparative Urban Law and Policy, 5(1), 468-490.
 58. Sun, Y., Li, H., Lei, S., Semple, K., Coulon, F., Hu, Q., Gao, J., Guo, G., Gu, Q., & Jones, K. C. (2022). Redevelopment of urban brownfield sites in China: motivation, history, policies and improved management. Eco-Environment & Health, 1(2), 63-72.
 59. Szabo, M., & Bozsoki, F. (2022). Redevelopment of brownfields for cultural use from ERDF Fund—The case of Hungary between 2014 and 2020. Journal of Risk and Financial Management, 15(4), 181.
 60. Taraba, J., Forgaci, C., & Romein, A. (2021). Creativity-driven urban regeneration in the post-socialist context-The case of Csepel Works, Budapest. Journal of Urban Design,1, 1-20.
 61. Tehran Municipality. (2019). My Tehran https://myservices.tehran.ir/dashboard/estate-and-urban (Retrieved November 16, 2019). [In Persian]
 62. Tiesdell, S., & Adams, D. (2004). Design matters: major house builders and the design challenge of brownfield development contexts. Journal of Urban Design, 9(1), 23-45.
 63. Trouw, M., Weiler, S., & Silverstein, J. (2020). Brownfield development: Uncertainty, asymmetric information, and risk premia. Sustainability, 12(5), 2046.
 64. Vojvodikova, B., Fojtik, R., & Ticha, I. (2021). Design and Verification of a Simple Approach to Brownfields Categorization. Sustainability, 13(20), 11206
 65. Wang, Z., Chen, X., Huang, N., Yang, Y., Wang, L., & Wang, Y. (2022). Spatial identification and redevelopment evaluation of brownfields in the perspective of urban complex ecosystems: A case of Wuhu City, China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(1), 478.
 66. Wilson, C. (2010). Adaptive reuse of industrial buildings in Toronto, Ontario: evaluating criteria for determining building selection (Doctoral dissertation, Queen's University).