شناسایی و اولویت بندی شاخص های مسکن گروه های کم درآمد بر مبنای رویکردی ادراکی-ذهنی مورد پژوهی شهر بجنورد

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

مقوله مسکن مسئله ای چندوجهی و در عین حال تشدید شونده است .ناتوانی گروه های کم درآمد در تأمین نیازهای خود در بازار رسمی زمین و مسکن، دولت ها را ناگزیر از نقش آفرینی در این حوزه نموده است. اتخاذ سیاست مناسب، مستلزم شناخت واقع گرایانه نسبت به نیاز بهره برداران میباشد. در این پژوهش هدف شناسایی نیازها، انتظارات و اولویت های گروه های کم درآمد در زمینه مسکن است. بدین منظور، روش کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انتخاب شده است. نمونه موردی این پژوهش، شهر بجنورد که با مهاجرت گروه های مختلف از اقشار کم درآمد در دهه های اخیر مواجه بوده، انتخاب شده است.

جمع بندی نتایج نشان داد که دغدغه بهره برداران بیشتر در خصوص محیط مسکونی بوده به گونه ای که 75درصد کدها در غالب 12 شاخص به این موضوع اختصاص یافته است. سایر کدها مرتبط با واحد مسکونی بوده و در غالب 8 شاخص استخراج شده است. تخصیص این شاخص ها به دسته بندی چهارگانه مستخرج از مبانی نظری نشان دهنده اولویت جنبه های اجتماعی (41 درصد) و کالبدی (35درصد) در ارزیابی کیفیت سکونت است. بررسی دقیق تر شاخص ها نشان دهنده تمرکز بیشتر ساکنان بر امنیت و آرامش محیط مسکونی در جنبه اجتماعی و دسترسی به خدمات عمومی در جنبه کالبدی است. این پژوهش می تواند مبنایی برای برنامه ریزی هدفمند مسکن گروه های کم درآمد مبتنی بر رویکرد ادارکی-ذهنی به منظور اولویت دهی به نیازهای واقعی بهره برداران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing housing indicators of low-income groups based on a perceptual-mental approach A Case Study the Bojnurd city

نویسندگان [English]

 • Mehran Alalhesabi
 • abdolhadi daneshpour
 • roozbeh dadjou
Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehrn,Iran
چکیده [English]

A B S T R A C T
The category of housing is a multifaceted and at the same time escalating issue. In this regard, the provision of housing for the low-income classes has a double complexity due to the greater vulnerability and lower ability of their users. Adopting a suitable policy requires a realistic understanding of the needs of users and their definition of desirable housing. Since the ideal housing is a relative concept that is defined abstractly, therefore, effective role-playing in this area requires knowing the mental frameworks of the users. Extracting housing indicators with a perceptual-mental approach in order to identify the needs, expectations and priorities of low-income groups is the important goal of this research. For this purpose, grounded theory research method has been chosen. As a case study, the city of Bojnord, which is the center of one of the deprived provinces of the country and has faced the migration of various groups from low-income strata, has been selected. Summarizing the results showed that the users' concern was more about the residential environment, so that 75% of the codes in the form of 12 indicators were dedicated to this issue. Other codes are related to the residential unit and mostly 8 indicators have been extracted. Allocation of these indicators to the four categories extracted from the theoretical foundations shows the priority of social aspects (41%) and physical aspects (35%) in evaluating the quality of residence. This research can be a basis for targeted housing planning for low-income groups based on the perceptual-mental approach in order to prioritize the real needs of users.
Extended abstract
Introduction
The housing category is a multifaceted and at the same time intensifying issue. In this regard, the provision of housing for low-income groups has a double complexity due to the greater vulnerability and lower ability of their users. Adopting a suitable policy requires a realistic understanding of the needs of users and their definition of desirable housing. Since the ideal housing is a relative concept that is defined abstractly and cultural desires, needs and economic conditions can have different definitions, therefore, effective role-playing in this field requires knowing the mental frameworks of the users.
 Methodology
In order to extract indicators, a qualitative method of the grounded theory type has been chosen. This method was introduced in the criticism of methods arising from positivist thinking. In terms of theoretical principles, contextual theory is based on the social interpretivist paradigm. Since in this research specifically the viewpoints of the beneficiaries are desired, the extraction of indicators relying on the opinions of the beneficiaries (low-income groups as target groups in policy making) has been considered. Considering the dual approaches of extracting residential satisfaction indicators, in this research, the indicators have been extracted from both the perspective of the expert-oriented approach and the psychological-perceptual approach. In the expert-oriented approach, based on the review of domestic and foreign researches, a set of indicators has been extracted, which can also provide the theoretical sensitivity required in the cognitive psychology approach.
Based on this, a series of in-depth interviews have been conducted with residents and the analysis of these interviews has provided a basis for extracting indicators. In the following, the interviews were analyzed with a systematic coding method and central categories were determined. These core categories are finally refined and most of the indicators extracted from users' perspectives are presented. As a case study, the city of Bojnord, which is the center of one of the deprived provinces of the country and has faced the migration of various groups from low-income groups, especially after the establishment of North Khorasan Province in 2013, has been selected.
Results and discussion
The results of the interviews conducted with the residents showed that they emphasize different aspects to describe the current conditions of their housing. In order to better analyze these features, they are classified into two categories: housing indicators and residential environment indicators. Most of the indicators extracted from the interviews were in the residential environment group, and it was significantly more common than the other group. A total of 12 subcategory indicators of residential environment quality have been identified. In general, 75% of the codes were related to this group of these indicators. Among them, the most important issue has been related to access to public services. Considering that the investigated samples include the target neighborhoods of the housing provision programs for low-income groups in the city of Bojnord, and these neighborhoods often have significant deficiencies in terms of access to services. Neighborhood safety and access to public transportation are closely followed. Peace of the neighborhood and access to urban centers are two other indicators that are very frequent. Therefore, it can be stated that these items are among the most important indicators with higher priority.
In the field of housing and the quality of residential units, a total of 8 indicators have been identified, which account for 25% of the frequency of codes. According to the frequency of the codes of the sub-set of indicators, it can be stated that the cultural compatibility of the residents is in the first rank and the ability to pay housing costs is in the second rank. Responding to the residential needs of the residents and the strength of the buildings are also among the other indicators with higher relative frequency.
Summarizing the results showed that the users' concern was mostly about the residential environment, so that 75% of the codes in the form of 12 indicators were dedicated to this issue. Other codes are related to the residential unit and mostly 8 indicators have been extracted. Allocation of these indicators to the four categories derived from theoretical foundations shows the priority of social aspects (41%) and physical aspects (35%) in evaluating the quality of residence.
 
Conclusion
Reviewing the theoretical literature shows the consensus on the necessity of abandoning one-dimensional and quantitative perspectives in the evaluation of housing quality, which can be seen in the consideration of qualitative aspects and subjective indicators in this field. Nevertheless, the expert-oriented approach is still considered the dominant approach in assessing housing quality. Researches based on subjective approaches have shown that relying on the views of residents and their lived experience can lead to different indicators. This distance between the expert-oriented views and the indicators derived from the living experience of the residents has also become a controversial topic in the world literature, and researchers have pointed out the gap between these views. While researches based on expert-oriented approaches lead to a wide range of indicators in different aspects, researches based on the perceptual-mental approach lead to a brief and selected set of indicators that from the perspective of the residents in Assessing the desirability and quality of housing has been the most important.
Therefore, it is better to pay attention to the perceptual-mental approach in housing programs in addition to the usual procedures to understand the expected needs and priorities of the beneficiary groups. Identifying these things helps to direct investments towards the most important priorities and in this way, in addition to providing a higher level of satisfaction, targeted use of limited resources is also carried out.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of housing
 • perceptual-mental approach
 • housing indicators
 • housing of low-income groups
 • Bojnourd city
 1. آزاده، سیدرضا و ابی زاده، سامان. (1401). اولویت‌های اجرایی در ارتقای مطلوبیت مساکن جدید شهری (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر رشت). فصلنامه جغرافیا و توسعه، 20 (67)،250-275.
 2. آشوری، کسری؛ حبیبی، کیومرث و دوستوندی، میلاد. (1400). ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن شهری در ایران. جغرافیا و توسعه فضای شهری، 8 (1)، 225-257.
 3. ایزدی، ملیحه؛ وارثی حمیدرضا و محمود زاده محمود. (1394). تحلیل شاخص‌های کمی و کیفی تأثیرگذار در برنامه‌ریزی مسکن استان‌های کشور. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۵ (۳۷)، ۱۵۴-۱۳۳
 4. پوردهقان، حافظه؛ شاهچراغی، آزاده و مختاباد امرئی، سید مصطفی. (1398). سنجش و تحلیل قواعد نظری مسکن مطلوب با تکیه بر آرای مردم. مسکن و محیط روستا، 165، 81-96.
 5. رفیعیان، مجتبی؛ مسعودی راد، ماندانا؛ رضایی، مریم و مسعودی راد، مونا. (1393). سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر (موردشناسی مهر شهر زاهدان). جغرافیا و آمایش محیط شهری و منطقه‌ای، 12، 135-150.
 6. صابری­فر، رستم و جنگی، حسین. (1396). بررسی شاخص‌های الگوی مسکن مناسب از منظر ساکنان گروه‌های حاشیه‌نشین مشهد. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 17(46)، 139-157.
 7. عزیزی، محمدمهدی. (1384). تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص‌های مسکن شهری در ایران. هنرهای زیبا، 23، 34-25.
 8. قائدرحمتی، صفر؛ مشکینی، ابوالفضل و گروسی، علیرضا. (1396). ارزیابی شاخص‌های کیفی مسکن در برنامه‌ریزی مسکن (مطالعه موردی: نواحی شهری نظرآباد، استان البرز). مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 4 (2)، 12-1.
 9. کریمی بنه خلخال، هادی؛ جعفری مهرآبادی، مریم و آقایی زاده، اسماعیل. (1397)، ارزیابی وضعیت مسکن سالم در شهرها: نمونه موردی شهر اردبیل. فصلنامه مطالعات شهری، 7 (26)، 99-111.
 10. کریمی مشاور، مهرداد. (1392). رویکردها و روش‌ها در زیباشناسی شهری. باغ نظر، 24، 47-56.
 11. محمدپور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی (ضد روش 1 و 2). تهران: نشر جامعه شناسان.
 12. مرصوصی، نفیسه؛ علی‌اکبری، اسماعیل؛ سفاهن، افشین و بوستان احمدی، وحید. (1400). تحلیل فضایی شاخص‌های کالبدی مسکن با تأکید بر شهر عادل (مطالعه موردی: مناطق 22 گانه کلان‌شهر تهران). فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 12 (45)، 21-36.
 13. معمری، ابراهیم؛ میر کتولی، جعفر و بزی، خدارحم. (1398). ارزیابی و پایش سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری از منظر شاخص‌های پایداری مسکن (مطالعه موردی: مسکن مهر گرگان(. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 7‌(4)‌، 723-741
 14. ملکی سعید و شیخی حجت. (1388). بررسی نقش شاخص‌های اجتماعی مسکن در سطح استان‌های کشور با استفاده از روش شاخص ترکیبی توسعه انسانی. مسکن و محیط روستا، ۲۸ (۱۲۷)، ۱۰۷-۹۴
 15. Afolabi, AO., Ojelabi, RA., Bukola, A., Akinola, A., & Afolabi, A. (2018). Statistical exploration of dataset examining key indicators influencing housing and urban infrastructure investments in megacities. Data Brief, 18, 1725-1733.
 16. Altman, I., & Rogoff, B. (1987). World Views in Psychology: Trait, Interactional, Organismic and Transactional Perspectives. In D. Stokols & I. Altman (Eds.), Handbook of Environmental Psychology (Volume 1, pp. 245-281). New York: Wiley.
 17. Ashouri, K., habibi, K., & Doostvandi, M. (2021). The Evaluation of Quantitative and Qualitative Indicators of Urban Housing in Iran. Geography and Urban Space Development, 8(1), 225-257. [In Persian].
 18. Azadeh, S.R. & Ebizadeh, S. (2022). Executive Priorities in Promoting the Quality of New Urban Housing Case Study: Rasht City. Geography and Development, 20(67), 250-275. [In Persian].
 19. Azizi, M. (2005). An Analysis of the Status and Transformation of Urban Housing Indicators in Iran. Honar-Ha-Ye-Ziba, 23, 34-25. [In Persian].
 20. Baker, E., & Lester, L. (2017). Multiple housing problems: A view through the housing niche lens. Cities, 62, 146-151.
 21. Bonaiuto, M., Fornara, F., Ariccio, S., Cancellieri, U. G., & Rahimi, L. (2015). Perceived residential environment quality indicators (PREQIs) relevance for UN-HABITAT City Prosperity Index (CPI). Habitat International, 45, 53-63.
 22. R.G. (2002). Housing and family well-being. Housing studies, 17(1),13-26.
 23. Carp, F. M., Zawadski, R. T., & Shokrkon, H. (1976). Dimensions of urban environmental quality. Environment and Behavior, 8(2), 239-264.
 24. Croese, S., Cirolia, L.R., & Graham, N. (2016), “Towards Habitat III: Confronting the disjuncture between global policy and local practice on Africa's ‘challenge of slums’”. Habitat International, 53, 237-242
 25. Daniel, T. C. (2001). Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century. Landscape and urban Planning, 54(1-4), 267-281.
 26. Emmanuel, J. B. (2011). “Housing Quality” To the Low Income Housing Producers in Ogbere, Ibadan, Nigeria. social and behavioral Sciences, 24, 483-494.
 27. Flood, J. (1993). Housing indicators in Australia: a consultative method. Netherland’s journal of housing and the built environment, 8(1), 95-124.
 28. Ghaedrahmati, S. Meshkini, A., & Garosi, A. (2017). Evaluation of Housing Quality Indicators in Housing Planning Case Study: Urban Areas of Nazarabad, Alborz Province. Journal of Geography and Urban Space Development, 50(2), 1-12. [In Persian]
 29. Golubchikov, O., & Badyina, A., (2012). Sustainable Housing for Sustainable Cities, A Policy Framework for Developing Countries, UN HABITAT Nairobi.
 30. (2015). Habitat III Policy Paper Framework, No.10: Housing Policies, retrieved at:http://habitat3.org/wp-content/uploads/PU10-HABITAT-III-POLICY-PAPER FRAMEWORK.pdf
 31. Hussey, L. K., & Malczewski, J. (2018). Housing quality evaluation using Analytic Network Process: a case study in the Ashanti Region, Ghana. African Geographical Review, 37(3), 209-226.
 32. Izadi M, varesi, H. R., & mahmodzadeh, M. (2015). Analysis of quantitative and qualitative parameters influencing the housing planning of the country’s Provinces. Jgs, 15 (37), 133-154. [In Persian].
 33. Karimi moshaver, M. (2013). Approaches and Methods in Urban Aesthetics. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 10(24), 47-56. [In Persian].
 34. Karimi, H., Jafari, M & Agaeizade, E. (2018). Investigating the Healthy House in the Cities (Case Study of Ardabil City). Motaleate Shahri, 7(26), 99-111. [In Persian].
 35. Liu, J., & Ong, H. Y. (2021). Can Malaysia’s National Affordable Housing Policy Guarantee Housing Affordability of Low-Income Households?. Sustainability, 13(16), 88-41.
 36. Maleki, S., & Sheikhi, H. (2009). The Role of Housing Social Indicators in the Country Provinces, by Using Compound Human Development Index Method. JHRE, 28 (127),94-107. [In Persian].
 37. Malik, S., & Roosli, R. (2022). Appraisal of Housing Finance in Pakistan for Low-Income Groups: Concepts and Processes. In Accessible Housing for South Asia (pp. 297-308). Springer, Cham.
 38. Malik, S., Roosli, R., Tariq, F., & Yusof, N. A. (2020). Policy framework and institutional arrangements: Case of affordable housing delivery for low-income groups in Punjab, Pakistan. Housing Policy Debate, 30(2), 243-268.
 39. Marsodi, N., Aliakbari, E., safahan, A., & bostan ahmadi, V. (2021). Spatial analysis of physical characteristics of urban housing with emphasis on inequality within the region (Case study: 22 metropolitan areas of Tehran). Journal of Research and Urban Planning, 12(45), 21-36. [In Persian].
 40. Moammeri, E., Miralikatouli, J. &Bazzi, K. (2019). Evaluating and Monitoring Housing Supply Policies for Urban Livelihoods Groups in terms of Housing Stability Indicators (Case Study: Mehrghane Housing). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 7(4), 723-741. [In Persian].
 41. Mohammadpour, A. (2003). Qualitative research method (counter-method 1,2). Tehran: published by Sociologists. [In Persian].
 42. Monkhonen, P. (2018). Do we need innovation in housing policy? Mass production, Community- based upgrading and the politics of urban land in the Global South. international journal of housing policy, 18(2), 167-176.
 43. Mulliner, E., Smallbone, K., & Maliene, V. (2013). An assessment of sustainable housing affordability using a multiple criteria decision making method. Omega, 41(2), 270-279.
 44. National Affordable Homes Agency. (2008). 721 Housing Quality Indicators (HQI) Form.
 45. Poordehghan, H., Shahcheraghi, A., & Mokhtabad, S. M., (2019). Evaluation and Analysis of the Theoretical Principles of Desirable Housing According to the Opinions of the Citizens. JHRE, 38 (165), 81-96. [In Persian].
 46. Rafieeyan, D., Masoudi Rad, M., Rezaiee, M & Masoudi Rad, M. (2014). The Evaluation of inhabitants' Satisfaction about the Residential Quality of the Mehr Housing, Case Study: Zahedan City. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 4(12), 135-150. [In Persian].
 47. Rid, W., Lammers, J., & Zimmermann, S. (2017). Analysing sustainability certification systems in the German housing sector from a theory of social institutions. Ecological Indicators, 76, 97-110.
 48. Saberifar, R., & Jangi, H. (2017). Study of Indices of Proper Housing Model from the Perspective of Residents of Marginal Groups in Mashhad. 17 (46),139-157. [In Persian].
 49. Sirgy, M. J., & Cornwell, T. (2002). How neighborhood features affect quality of life. Social indicators research, 59(1), 79-114
 50. Streimikiene, D. (2014). Housing indicators for assessing quality of life in Lithuania. Intelektine Ekonomika, 8(1), 1-12.
 51. Talocci, G., & Boano, C. (2018). The de-politicisation of housing policies: The case of Borei Keila land-sharing in Phnom Penh, Cambodia. International Journal of Housing Policy, 24, 1-22.
 52. van Poll, H. F. P. M. (1997). The perceived quality of the urban residential environment: a multi-attribute evaluation.
 53. Wang, H., Kwan, M. P., & Hu, M. (2020). Social exclusion and accessibility among low-and non-low-income groups: A case study of Nanjing, China. Cities, 101, 102684.
 54. Wasteway, M. (2006), A longitudinal investigation of satisfaction with personal and environmental quality of life in an informal South African Housing settlement. habitat international, 30,175-189
 55. Winston, N., & Eastaway, M. P. (2008). Sustainable housing in the urban context: international sustainable development indicator sets and housing. Social Indicators Research, 87(2), 211-221.