سنجش درون استانی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای میانی و کوچک(نمونه مطالعاتی: شهر قزوین و ضیاءآباد)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجو برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

کیفیت زندگی‌مفهومی‌چندوجهی‌ است که تعاریف متفاوتی‌از آن‌شده و با شاخص‌های‌مختلفی‌سنجیده می‌شود. بی‌توجهی به این موضوع و یکسان انگاشتن مفهوم کیفیت زندگی‌در همه‌ی شهرها، موجب می‌شود که برنامه‌ریزان شهری‌درک دقیقی از عوامل موثر بر احساس کیفیت زندگی‌نداشته باشند. شهرهای‌میانی و کوچک دارای ویژگی‌هایی‌هستند که منجر به تفاوت در تلقی ساکنانشان از عوامل موثر بر کیفیت زندگی می‌شود.‌ شهرهای‌قزوین‌و‌ضیاءآباد به علت عدم توجه به این موضوع در سال های اخیر و وضعیت نامطلوب کیفیت زندگی موجود در آنها بعنوان نمونه های نمونه های مطالعاتی‌پژوهش برگزیده شده اند. هدف اصلی ‌پژوهش‌ تدوین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی‌در شهرهای میانی‌وکوچک در مقیاس درون استانی ‌است.این‌پژوهش‌کاربردی،روش‌آن‌عمدتاکمی‌میباشد. جهت نیل به هدف پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی‌وتحلیل رگرسیون استفاده شد. در نهایت نتایج بیانگر آن است که برای ارتقاء کیفیت زندگی در هر شهر باید با توجه به ویژگی‌های‌آن شهر عوامل وشاخص‌هایی انتخاب شوند. از این رو این پژوهش، با بهره‌گیری از گونه‌بندی شهر‌ها بر اساس اندازه شهر، عواملی را به صورت ویژه، برای شهر‌های میانی و شهر‌های کوچک ارائه کرده است. برهمین اساس، 13 عامل در شهرضیاءآباد به عنوان عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شناسایی‌شد. عوامل روابط اجتماعی و امید به زندگی، امنیت، خدمات‌شهری، هزینه‌های زندگی و وضعیت مبلمان، تردد شهری وضعیت ادارات دارای بیشترین اثرگذاری بر کیفیت زندگی‌در شهرهای کوچک هستند. و13 عامل درشهرقزوین بعنوان عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شناسایی‌شد که عوامل خدمات‌شهری، فضاهای سبز و همگانی در شهر، امنیت و فرصت‌های اقتصادی و پسماند در شهر، تراکم و امید به زندگی و عامل اقتصادی و فرهنگی دارای بیشترین اهمیت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intra-provincial assessment of factors affecting the improvement of the quality of life in medium and small cities (study sample: Qazvin and Ziaabad)

نویسندگان [English]

  • Armin Eslami 1
  • Mohammad Saleh Shokouhi Bidhendi 2
  • samaneh jalilisadrabad 3
1 M.A. student in Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology
3 school of architecture & environmental design, IUST
چکیده [English]

Quality of life (QOL) is a multifaceted concept that has been defined differently and is measured by different indicators. Medium and small cities have characteristics that lead to differences in the perceptions of their residents about the factors affecting the QOL. The cities of Qazvin and ZiyaAbad have been chosen as examples of study samples due to the lack of attention to this issue in recent years and the unfavorable situation of the QOL in them. The main goal of the research is to compile the effective factors on improving the QOL in medium and small cities on an intra-provincial scale. In order to achieve the goal of the research, exploratory factor analysis and regression analysis were used. Finally, the results show that in order to improve the QOL in each city, factors and indicators should be selected according to the characteristics of that city. Based on this, 13 factors were identified in Zia Abad and Qazvin cities as influencing factors on the QOL. Factors of social relations and life expectancy, security, urban services, living costs and the condition of furniture, urban traffic, the state of offices that have the greatest impact on the QOL in small cities and factors of urban services, green and public spaces in the city, security and economic opportunities and waste in the city , density and life expectancy and economic and cultural factors have the most importance on the QOL in big cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • small town
  • middle town
  • Qazvin city
  • Ziaabad city