علم‌سنجی و مرور سیستماتیک متون نظری جهانی در حوزه پیاده‌سازی و اجرای طرح‌های توسعه شهری

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

10.22059/jurbangeo.2023.355311.1795

چکیده

با گذشت حدود ۵۰ سال از اولین تحقیقات حوزه پیاده‌سازی طرح‌های توسعه شهری همچنان جایگاه خالی یک تحقیق کتاب‌سنجی برای مرور ادبیات جهانی این موضوع احساس می‌شود. این مقاله یک تحلیل متنی در ارتباط با موضوع پیاده‌سازی طرح‌های شهری در کنار تحلیل ارتباط‌های نویسندگان، مجلات و کشورها در این حوزه می‌باشد. در کنار این تحلیل کتابشناسی، با مرور اسناد علمی مرتبط با حوزه پیاده‌سازی طرح‌های شهری به شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار در پیاده‌سازی طرح‌های شهری پرداخته‌شده است. برای این هدف تعداد ۴۵۶ مقاله علمی در تاریخ 28 اکتبر ۲۰۲۲ از پایگاه علمی داده Scopus استخراج‌شده و به کمک نرم‌افزارهای علم‌سنجی مورد تحلیل قرارگرفته است. این تحلیل‌ها شامل بررسی کلمات کلیدی نویسنده، هم نویسندگی کشورها، زوج کتابشناختی مجلات و هم‌استنادی نویسندگان می‌باشد. در این مطالعه تعداد 74 شاخص نهایی به‌عنوان شاخص‌های پرتکرار این حوزه شناسایی‌شده‌اند. در بخش تحلیل کتاب‌سنجی کشور آمریکا با قدرت لینک 40 و تعداد 176 مقاله دارای بیشترین تعداد مقاله و تأثیر در بین کشورهای فعال و به‌عنوان تأثیرگذارترین نویسنده در بین نویسندگان این حوزه berke, p. با قدرت لینک 1623 و تعداد استناد 99 دارای بیشترین تعداد استناد و قدرت لینک معرفی‌شده است. در میان مجلات بررسی‌شده، مجله” land use policy” با مجموع قدرت لینک 84 دارای بیشترین قدرت لینک و مجله” journal of the american planning association” با 22 سند بیشترین تعداد سند مربوط به این حوزه است که در نتایج نهایی این تحقیق موردتوجه قرارگرفته است و در نهایت، کلمه کلیدی "ارزیابی برنامه" در میان کلمات کلیدی شناسایی‌شده با مجموع قدرت پیوند 95، به‌عنوان مهم‌ترین کلمه کلیدی حوزه پیاده‌سازی طرح‌های توسعه شهری معرفی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometrics and systematic review of global theoretical texts on the implementation and execution of urban development plans

نویسندگان [English]

 • amirhousein bakhshi
 • Ahmad Khalili
school of architecture and environmental design , Iran university of science and technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

ABSTRACT
Over the past 50 years since the first research in the field of urban development implementation plans, there has been a noticeable absence of a comprehensive literature review on this topic in the global arena. This article provides a textual analysis related to the subject of urban development implementation plans, to identify important and recurring themes alongside analyzing the relationships between authors, journals, and countries in this field. Along with the bibliographic analysis, documents related to the field of urban development implementation plans were reviewed to identify influential indicators in their implementation. To this end, 456 scientific articles were extracted from the Scopus scientific database as of October 28th, 2022, and analyzed using scientometric software. These analyses include examining author keywords, country co-authorships, journal bibliographic coupling, and author co-citations. In this study, 74 final indicators were identified as the most recurrent indicators in this field. The bibliographic analysis also produced several noteworthy results. The United States is the most active country in this field, with a link strength of 40 and 176 articles. Berke, P. is the most influential author in this field, with a link strength of 1623 and 99 citations. Among the journals examined, "Land Use Policy" has the highest bibliographic coupling strength of 84, and the "Journal of the American Planning Association" has the highest number of documents related to this field, with 22 documents; finally, among the identified.
Extended Abstract
Introduction
The implementation of urban development projects has been a neglected topic in public policy research, despite its critical importance in ensuring the success of such projects. While there have been numerous studies on the factors that contribute to the success or failure of policy implementation, there has been a lack of systematic reviews on the subject of implementation as a whole. This study aims to address this gap in knowledge by providing a comprehensive overview of the implementation process of urban development projects. This study aims to address this gap in knowledge by providing a comprehensive overview of the implementation process of urban development projects. The study begins by collecting and categorizing existing research in the field, focusing on three main questions:
-What are the key indicators for successful implementation?
-What are urban journals and articles' current trends and performance?
-How do countries and researchers collaborate in this area?
The study also examines the relationships between authors, publishers, and different types of documents through bibliographic analysis. Ultimately, this study highlights the need for further research and a more structured approach to understanding the implementation process of urban development projects.
 
Methodology
This study examined the literature related to implementation and evaluation plans in urban and land use planning. The authors used the Scopus database to extract and collect data, focusing on combining the keywords "implementation-plan" and "evaluation-plan" in the keywords, abstracts, and titles. Initially, 621 studies were extracted, but 456 articles were selected as the final database after filtering out non-article documents. The authors observed a general upward trend for studies from 1968 to 2022, with a significant increase in the slope of the trend from 2007. However, a slight decrease in studies was observed in 2021 and 2022, possibly due to the global pandemic and the emergence of new related topics. The authors used a four-stage process to analyze the bibliographic subject of the study, including simultaneous occurrence analysis, co-authorship analysis, bibliographic coupling analysis, co-citation analysis, content analysis, and thematic analysis. The authors identified the selected articles' research objectives, methodologies, findings, and main themes and sub-themes. Overall, this study provides a comprehensive analysis of the literature on implementation and evaluation plans in urban and land use planning.
 
Results and discussion
This research aims to comprehensively analyze the implementation and execution of urban development plans using bibliometrics and systematic analysis. The study considers evaluation as a crucial part of the implementation process and seeks to answer three fundamental questions. Firstly, it identifies effective indicators of implementation and execution globally. Secondly, it examines the trends and performances of new articles and urban journals. Thirdly, it investigates the pattern of cooperation among countries and researchers.
The study identifies 74 general indicators that significantly impact the implementation process of urban plans. The results show that "performance evaluation," "effectiveness," "land use," "zonation," "participation," "program quality," and "implementation program" are critical indicators in this area. The study also highlights the importance of evaluation in the discussion of program implementation and its separability from the implementation process.
Using the scientometric software VOSviewer, the study analyzed 68 keywords related to the bibliographic topic. "Program evaluation" obtained the first place, followed by "Program implementation" and "Program quality." The co-authorship analysis based on author items revealed that Berke, P. has the highest number of citations and link strength. Additionally, the study found that 72 countries have research in this field, with 22 countries having at least 5 citations that were clustered into 5 clusters by the software. The "land use policy" journal had the highest link strength, and the "Journal of the American planning association" had the highest number of documents related to this field.
In conclusion, the study provides valuable insights for policymakers and researchers interested in urban development planning. It comprehensively examines the implementation and execution of urban development plans, identifies effective indicators, and investigates the pattern of cooperation among countries and researchers. The study highlights the importance of evaluation in the implementation process and its separability from the implementation process.
 
Conclusion
The main goal of this research was to fill the gap in research on the implementation and execution of urban development projects in the field, as no systematic review of the topic has been conducted from a global perspective since the first research in this field about half a century ago. Only in some studies, such as those by Talen (1996), Oliveira & Pinho (2010), Rudolf & Grădinaru (2017), has the evaluation of implementation been systematically reviewed, or the systematic review of experiences in a specific urban area, such as the review of various experiences in the Beijing urban area (Chu, 2020). In this research, with the comprehensive approach that the evaluation of implementation is an integral part of the overall process of implementing and executing urban development projects, this process has been examined from the perspective of bibliometrics and systematic analysis of this field. The main difference of this research, which makes it completely new, is firstly having a comprehensive approach to the implementation field, where program evaluation is only an important part of its structure, and secondly, using the scientometric software VOSviewer for the first time in this field. In essence, the conclusive outcomes of this investigation were entirely novel and exhibited some partial congruences with antecedent studies in the domain of appraising and discerning indicators. Significantly, this research has conferred a systematic appraisal of the literature concerning the urban implementation and execution of projects, which is an unprecedented contribution. It should be acknowledged that this is an initial survey of data intended to offer a comprehensive outlook on this scholarly field, and thus it is subject to certain limitations, such as its confinement to the Scopus database. As such, it is recommended that future research endeavors encompass an analysis of additional databases and undertake comparative evaluations of the results.
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Implementation
 • Urban development plans
 • Plan evaluation
 • Systematic review
 • Scopus
 1. Ahmad, N., & Anjum, G. A. (2012). Legal and institutional perplexities hampering the implementation of urban development plans in Pakistan. Cities, 29(4), 271-277. https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.07.006
 2. Alexander, E. R., & Faludi, A. (1989). Planning and plan implementation: Notes on evaluation criteria. Environment and Planning B: Planning and Design, 16(2), 127-140.
 3. Alfasi, N., Almagor, J., & Benenson, I. (2012). The actual impact of comprehensive land-use plans: Insights from high resolution observations. Land Use Policy, 29(4), 862-877. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.01.003
 4. Alterman, R. (1981). Implementation analysis in urban and regional planning: Toward a research agenda. Center for Urban & Regional Studies.
 5. Alterman, R., & Hill, M. (1978). Implementation of Urban Land Use Plans. Journal of the American Institute of Planners, 44(3), 274-285. https://doi.org/10.1080/01944367808976905
 6. Baer, W. C. (1997). General plan evaluation criteria: An approach to making better plans. Journal of the American Planning Association, 63(3), 329-344.
 7. Berke, P., Backhurst, M., Day, M., Ericksen, N., Laurian, L., Crawford, J., & Dixon, J. (2006). What makes plan implementation successful? An evaluation of local plans and implementation practices in New Zealand. Environment and Planning B: Planning and Design, 33(4), 581-600.
 8. Berke, P., Backhurst, M., Day, M., Ericksen, N., Laurian, L., Crawford, J., & Dixon, J. (2016). What Makes Plan Implementation Successful? An Evaluation of Local Plans and Implementation Practices in New Zealand. Environment and Planning B: Planning and Design, 33(4), 581-600. https://doi.org/10.1068/b31166
 9. Berke, P., & Godschalk, D. (2009). Searching for the good plan: A meta-analysis of plan quality studies. Journal of Planning Literature, 23(3), 227-240.
 10. Brody, S. D., & Highfield, W. E. (2005). Does Planning Work?: Testing the Implementation of Local Environmental Planning in Florida. Journal of the American Planning Association, 71(2), 159-175. https://doi.org/10.1080/01944360508976690
 11. Burby, R. J. (2003). Making Plans that Matter: Citizen Involvement and Government Action. Journal of the American Planning Association, 69(1), 33-49. https://doi.org/10.1080/01944360308976292
 12. Calbick, K. S., Day, J., & Gunton, T. I. (2003). Land use planning implementation: A 'best practices' assessment. Environments - A Journal of Interdisciplinary Studies, 31(3), 69-82.
 13. Chu, Y.-w. (2020). China's new urbanization plan: Progress and structural constraints. Cities, 103. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102736
 14. Clifford, B., & Tewdwr-Jones, M. (2013). The collaborating planner?: Practitioners in the neoliberal age. Policy Press.
 15. Davidoff, P., & Reiner, T. A. (1962). A choice theory of planning. Journal of the American Institute of Planners, 28(2), 103-115.
 16. Đorđević, D. (2004). Introduction to Planning Theory. Faculty of Geography, University of Belgrade.
 17. Ergen, Y. (2018). An Overview of Urban and Regional Planning.
 18. Feitelson, E., Felsenstein, D., Razin, E., & Stern, E. (2017). Assessing land use plan implementation: Bridging the performance-conformance divide. Land Use Policy, 61, 251-264. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.11.017
 19. Friedmann, J. (1973). RETRACKING AMERICA; A THEORY OF TRANSACTIVE PLANNING.
 20. Gilg, A. W., & Kelly, M. P. (1997). The Delivery of Planning Policy in Great Britain: Explaining the Implementation Gap. New Evidence from a Case Study in Rural England. Environment and Planning C, 15(1), 19-36.
 21. Hameed, R., & Nadeem, O. (2008). Challenges of implementing urban master plans: The Lahore experience. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 2(12), 1297-1304.
 22. Hersperger, A. M., Grădinaru, S., Oliveira, E., Pagliarin, S., & Palka, G. (2019). Understanding strategic spatial planning to effectively guide development of urban regions. Cities, 94, 96-105. https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.05.032
 23. Hersperger, A. M., Oliveira, E., Pagliarin, S., Palka, G., Verburg, P., Bolliger, J., & Grădinaru, S. (2018). Urban land-use change: The role of strategic spatial planning. Global Environmental Change, 51, 32-42. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.05.001
 24. Hopkins, L. D. (2001). Urban development: The logic of making plans (Vol. 166). Island Press.
 25. Hudson, B. M., Galloway, T. D., & Kaufman, J. L. (1979). Comparison of current planning theories: Counterparts and contradictions. Journal of the American Planning Association, 45(4), 387-398.
 26. Lau, M. (2015). Tackling uncertainties in plan implementation: lessons from a growth area in England. Town Planning Review, 86(1), 7-28. https://doi.org/10.3828/tpr.2015.2
 27. Laurian, L., Day, M., Backhurst, M., Berke, P., Ericksen, N., Crawford, J., Dixon, J., & Chapman, S. (2004). What drives plan implementation? Plans, planning agencies, and developers. Journal of Environmental Planning and Management, 47(4), 555-577.
 28. Laurian, L., Day, M., Backhurst, M., Berke, P., Ericksen, N., Crawford, J., Dixon, J., & Chapman, S. (2007). What drives plan implementation? Plans, planning agencies, and developers. Journal of Environmental Planning and Management, 47(4), 555-577. https://doi.org/10.1080/0964056042000243230
 29. Lichfield, N., & Darin-Drabkin, H. (1980). Land policy in planning (Vol. 8). Taylor & Francis.
 30. Liu, T., Huang, D., Tan, X., & Kong, F. (2020). Planning consistency and implementation in urbanizing China: Comparing urban and land use plans in suburban Beijing. Land Use Policy, 94. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104498
 31. Loh, C. G. (2011). Assessing and Interpreting Non-conformance in Land-use Planning Implementation. Planning Practice & Research, 26(3), 271-287. https://doi.org/10.1080/02697459.2011.580111
 32. Loh, C. G. (2019). Placemaking and Implementation: Revisiting the Performance Principle. Land Use Policy, 81, 68-75. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.10.024
 33. Long, Y., Gu, Y., & Han, H. (2012). Spatiotemporal Heterogeneity of Urban Planning Implementation Effectiveness: Evidence from Five Urban Master Plans of Beijing. Landscape and Urban Planning, 108(2-4), 103-111. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.08.005
 34. Lyles, W., Berke, P., & Smith, G. (2015). Local Plan Implementation: Assessing Conformance and Influence of Local Plans in the United States. Environment and Planning B: Planning and Design, 43(2), 381-400. https://doi.org/10.1177/0265813515604071
 35. Margerum, R. D. (1999). Getting Past Yes: From Capital Creation to Action. Journal of the American Planning Association, 65(2), 181-192. https://doi.org/10.1080/01944369908976046
 36. McLoughlin, J. B. (1969). Urban and Regional Planning: A Systems Approach.
 37. Mueller, G. P., & Hersperger, A. M. (2014). Implementing Comprehensive Plans: Indicators for a Task-Sheet Based Performance Evaluation Process. Journal of Environmental Planning and Management, 58(11), 2056-2081. https://doi.org/10.1080/09640568.2014.973482
 38. Nikolić, D. S., Pantić, M. D., & Jokić, V. T. (2021). Urban and Spatial Planning: Pragmatic Considerations for Plan Implementation Improvements (A Case Study of the City of Bor). SAGE Open, 11(1). https://doi.org/10.1177/2158244021994554
 39. Oliveira, E., & Hersperger, A. M. (2018). Governance Arrangements, Funding Mechanisms and Power Configurations in Current Practices of Strategic Spatial Plan Implementation. Land Use Policy, 76, 623-633. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.042
 40. Oliveira, V., & Pinho, P. (2009). Evaluating Plans, Processes and Results. Planning Theory & Practice, 10(1), 35-63. https://doi.org/10.1080/14649350802661741
 41. Pagliarin, S., Hersperger, A. M., & Rihoux, B. (2019). Implementation Pathways of Large-Scale Urban Development Projects (lsUDPs) in Western Europe: A Qualitative Comparative Analysis (QCA). European Planning Studies, 28(6), 1242-1263. https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1681942
 42. Peter, L. L., & Yang, Y. (2019). Urban Planning Historical Review of Master Plans and the Way Towards a Sustainable City: Dar es Salaam, Tanzania. Frontiers of Architectural Research, 8(3), 359-377. https://doi.org/10.1016/j.foar.2019.01.008
 43. Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation (Vol. 708). Univ of California Press.
 44. Randolph, N. (2018). License to Extract. Lateral, 7(2). https://doi.org/10.25158/l7.2.8
 45. Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., & Badarulzaman, N. (2014). Examining the Contributing Factors for the Successful Implementation of City Development Strategy in Qazvin City, Iran. Cities, 41, 10-19. https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.05.002
 46. Rudolf, S. C., & Grădinaru, S. R. (2017). The Quality and Implementation of Local Plans: An Integrated Evaluation. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 46(5), 880-896. https://doi.org/10.1177/2399808317737070
 47. Stefanović, N., Josimović, B., & Hristić, N. D. (2018). Models of Implementation of Spatial Plans: Theoretical Approach and Case Studies for Spatial Plans for the Special Purpose Area. In An Overview of Urban and Regional Planning. IntechOpen.
 48. Stojkov, B. (1992). Methods of Analysis and Synthesis in Spatial Planning. Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.
 49. Suárez-Rocha, J., Gelman, O., & Rojas-Arce, J. (2012). The Methodology for Strategic Plan Implementation. Journal of Applied Research and Technology, 10(2). https://doi.org/10.22201/icat.16656423.2012.10.2.416
 50. Talen, E. (2016). Do Plans Get Implemented? A Review of Evaluation in Planning. Journal of Planning Literature, 10(3), 248-259. https://doi.org/10.1177/088541229601000302
 51. Tian, L., & Shen, T. (2011). Evaluation of Plan Implementation in the Transitional China: A Case of Guangzhou City Master Plan. Cities, 28(1), 11-27. https://doi.org/10.1016/j.cities.2010.07.002
 52. Todes, A., Karam, A., Klug, N., & Malaza, N. (2010). Beyond Master Planning? New Approaches to Spatial Planning in Ekurhuleni, South Africa. Habitat International, 34(4), 414-420. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.11.012
 53. Yunos, F., Johar, F., & Sabri, S. (2015). Planners’ Perception on Factors that Affect Plan Implementation in Iskandar Malaysia. International Journal of Built Environment and Sustainability, 2(1).
 54. Zhong, T., Mitchell, B., & Huang, X. (2014). Success or Failure: Evaluating the Implementation of China's National General Land Use Plan (1997–2010). Habitat International, 44, 93-101. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.01.001