دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی با نقشه‌های اقلیم شهری مطالعه موردی : شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22059/jurbangeo.2023.351363.1759

چکیده

شهرها رشد و توسعه جمعیتی و فیزیکی روزافزونی دارند. رشد فیزیکی آن‌ها همراه با تغییر و تبدیل پوشش/کاربری اراضی اثرات محیطی و اقلیمی زیادی به دنبال دارد. بی‌توجهی به ابعاد محیطی و اکولوژیک شهرها سبب کاهش کیفیت محیطی شهرها شده که از مهم‌ترین آن‌ها افزایش بار گرمای محیطی، کاهش ظرفیت جابجایی هوا و آلودگی هوا می‌باشد. نقشه‌های دو بعدی آب‌وهوای شهری ابزاری تحلیلی است که عوامل آب‌وهوای شهری را با عوامل شهری ادغام کرده تا سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری بتوانند به‌راحتی از آن استفاده کنند. برای محاسبه و ترسیم نقشه دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی با رویکرد اقلیمی از داده‌ها و اطلاعات مختلف فیزیکی، پوششی و کاربری اراضی استفاده می‌شود؛ در این تحقیق از دو دسته 1) داده‌های جوی ایستگاه‌های هواشناسی برای تحلیل شرایط اقلیم شهر و 2) لایه‌های اطلاعات مکانی برای تلفیق و محاسبه نقشه اقلیمی توصیه‌های برنامه‌ریزی استفاده شدند. بر اساس، نتایج به‌دست‌آمده از تلفیق لایه‌های اطلاعاتی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، شهر تهران به پنج منطقه برنامه‌ریزی اقلیم شهری (UCPZ) طبقه‌بندی گردید. این مناطق شامل: منطقه یک برنامه‌ریزی اقلیم شهری، شامل 25 درصد از سطح پوشش مناطق با اقدام حفظ و نگهداری و جلوگیری از ایجاد تغییرات مخرب، منطقه دو برنامه‌ریزی اقلیم شهری با 35 درصد پوشش و با اقدام راهبردی نگهداری و حفظ مناطق و احیای مناطق تغییریافته، منطقه سه برنامه‌ریزی اقلیم شهری با 21 درصد مساحت و با اقدام توجه به کاهش عوامل مخرب، منطقه چهار برنامه‌ریزی اقلیم شهری شامل 16 درصد سطح پوشش و با اقدام راهبردی کاهش اقدامات لازم و توصیه‌شده و منطقه پنج برنامه‌ریزی اقلیم شهری، با 3 درصد پوشش با اقدام راهبردی کاهش اقدامات لازم و ضروری است که برای هریک از طبقه‌ها نیز توصیه‌هایی با رویکرد برنامه‌ریزی اقلیم شهری و به‌صورت تفصیلی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

lanning recommendations with urban climate maps The Case study of Tehran city

نویسندگان [English]

 • Mohammadhasan KorkiNezhad 1
 • Aliakbar Shamsipour 1
 • Kyoumars Habibi 2
1 Department of Physical Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Cities have an increasing population and physical growth. Their physical growth by changing land cover/use has many environmental and climatic effects. Neglecting the ecological dimensions of cities has caused a decrease in their environmental quality. Among the most important of them we can mention the increase in thermal loads and air pollution, and reduction of dynamic potential. Two-dimensional urban climate maps are an analytical tool that integrates urban climate factors with urban factors so policymakers and urban planners can easily use them. climate approach is divided into two general categories of weather station data for analyzing the city's climatic conditions and spatial information layers used to integrate and calculate the map of planning recommendations. The results of integrating information layers in the geographic information system, Tehran was classified into five urban climate planning zones (UCPZ). These areas include urban climate planning area one with 25% coverage of protection zones and urban climate planning area two with 35% coverage and strategic measures. The changed areas include urban climate planning of region three with 22% attention to reducing harmful factors, urban climate planning of region four including 16% with strategic action to reduce necessary and recommended measures, and planning of urban climate region five with 3%. With strategic measures for necessary reduction, recommendations are also provided for each class with a detailed urban climate planning approach.
Extended Abstract
Introduction
An urban climate map is an analytical tool that integrates urban climate factors with human and urban factors. Then, using obtained the results, it provides instructions and recommendations based on the climate characteristics in the city and creates a two-dimensional spatial map in a format that specialists and urban planners can easily use. In other words, the urban climate map is an interdisciplinary study and practical program that examines urban climatology and urban planning together and focuses on the application of climate knowledge in the field of planning. A proper understanding of climate conditions and planning recommendations can be implemented in actual physical planning processes of cities such as city/municipal master plan, zoning plan and land use plan. As the planning guidelines refer to specific areas, the use of urban climate maps (UCMaps) is also recommended as an information base. The created maps are considered very important physical tools for planning and as a tool with specific information to establish communication with managers, policymakers, decision-makers and those interested in urban issues.
 
Methodology
The data used in this research is of the type of location information that contains the information layers of the city of Tehran; The building blocks are urban land use/cover, topography, urban green spaces, surface hydrographic network and road network, which were prepared from the Information Technology Organization of Tehran Municipality. These layers of information were directly used in the calculation of the urban climate maps of Tehran in the urban climate analysis map section.
The research method is based on the analysis and integration of spatial information layers. First, the urban climate analysis map (UC-AnMap) was prepared. Calculating the climate map of the urban planning guidelines, the information contained in the urban climate analysis map is examined and based on the physical, environmental and activity conditions and realities within the city, this information is classified together. The climate map of urban planning guidelines and recommendations has classes known as urban climate planning zones (UCPZ). Each of these urban climate planning areas has guidelines and strategies with implementation capabilities that provide climatological recommendations to maintain or reduce the thermal conditions of each climate area.
 
Results and discussion
To obtain a map of Tehran's urban planning guidelines, variables and effective components were examined. Based on 8 classes of urban climate analysis maps and according to physical characteristics, natural ventilation potential, thermal load and urban climate classes, Tehran was integrated into 5 Urban Climate Planning Zones (UCPZ). The status of urban development planning zones and their recommendations are as follows: UCPZ1 has covered 24% of the urban area. This part of the city includes areas that, with their natural and suitable vegetation, do not hinder the flow of air and wind. UCPZ2, with 35% of Tehran's urban area, has the highest amount of coverage, and the northern areas of Tehran have this feature of the climate zone. UCPZ3 has covered 22% of the urban area and the central areas of the city have the characteristics of this climate zone. UCPZ 4 has covered 16% of the urban area of ​​Tehran and its distribution includes the central areas of Tehran and areas such as 10, 11, 12, 6 and the south of areas 2 and 5. They cover most of this area. UCPZ5 has covered 3% of the urban surface and the main areas of the climate zone are found in the 21st, 16th, 12th and 11th districts of the municipality. Other southern and central areas of the city have small and limited spots of this climatic zone.
The pattern of population distribution and density determines the amount of man-made environmental thermal load in the city as well as the natural ventilation potential of the air. This study, which is based on urban climate maps (UCM), climate zones and planning recommendations, is based on two components of thermal load and dynamic potential of urban areas. The roads in the central parts of the city are generally narrow and full of traffic, which leads to poor natural ventilation conditions and an increase in thermal load. Weakness in natural air ventilation has a significant effect on the amount of air pollution in urban areas, in addition to intensifying the environmental thermal load. Warehouses, industries, and uses such as gas stations and road traffic are the main sources of air pollution in different areas and neighborhoods. The urban climate planning recommendation map (UC-ReMap) shows five climate zones. This map realistically shows the climatic conditions of the city according to physical characteristics, urban geometry, urban green and open spaces and proximity to natural spaces. Therefore, it provides information on urban climate for urban planners, and based on this, they analyze regional and strategic planning based on the climatic condition of urban areas.
 
Conclusion
The central areas are characterized by unfavorable conditions of high thermal load and weak natural ventilation with urban heat island phenomenon: therefore, reducing the building load in these areas is necessary; In the vicinity of the central areas of the city, climate zone 4 has been obtained, which is characterized by hot conditions, and in them, it is recommended to reduce the number of structural measures. In districts 21 and 9, the type of roof materials and the continuity of asphalt surfaces and ground covering in parking lots, warehouses and silos of factories are among the reasons for the high environmental thermal load in these areas. Therefore, it is concluded that the areas with the unfavorable urban climate of Tehran are caused by three factors high building density; continuous metal and asphalt pavements; And the road network dense and narrow. On the other hand, the open and green spaces in the inner areas of the urban fabric and the mountainous suburbs in the north and agricultural suburbs in the south of the city provide favorable climatic areas with weak thermal load and high dynamic potential and natural ventilation. In climate zones one to three, it is necessary to protect and maintain relatively favorable climatic conditions, and in this context, it is necessary to avoid extensive land use conversion and restore favorable climatic conditions in the affected areas.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban climate maps
 • Urban planning recommendations
 • Thermal loads
 • Dynamic potential
 1. ادیبی سعدی نژاد، فاطمه و عسگری، علی. (1399). اثرات توسعه فیزیکی شهر تهران بر اراضی حاشیه آن. ششمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط‌زیست، کرج 20 مرداد 1399.
 2. خدامرادی، فرزاد؛ فتوحی، اکبر؛ یونسیان، مسعود؛ امامیان، محمدحسن؛ امینی، هیرش و شمسی‌پور، منصور. (1395). ارزیابی نابرابری محیطی در مواجهه به آلاینده‌های هوای شهری در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 1390. فصلنامه سلامت و محیط‌زیست، 9 (4)، 12-1.
 3. ساسان‌پور، فرزانه و نوروزی، سحر. (1395). پایداری مناطق شهری با رویکرد شهر سبز، منطقه موردمطالعه: مناطق 22 گانه کلان‌شهر تهران. فصلنامه و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، 14 (50)، 309-326.
 4. شرکت کنترل کیفیت هوا (1401). گزارش‌های سالانه میزان انتشار آلاینده‌های هوا شهر تهران به تفکیک منطقه‌ای. وب‌سایت مرکز کنترل کیفیت هوا.
 5. شمسی‌پور، علی‌اکبر (1401). نگاشت اقلیم شهر و توصیه‌های برنامه‌ریزی (مروری بر تجارب جهانی). چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 6. قائدرحمتی، صفر و احمدی نوحدانی، سیروس. (1395). بررسی مشکلات مدیریت سیاسی فضا در حریم شهر تهران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 31 (3)، 94-103.
 7. توانا مهربانی، فرح و نوحه‌گر، احمد، (1395). بررسی اثرات گسترش فیزیکی شهر بر آلودگی هوا و صوت با استفاده از GIS و AHP (مطالعه موردی: پهنه شمال شرق تهران). پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، تهران مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی- بهمن‌ماه 1395، تهران.
 8. کورکی‌نژاد، محمدحسن. (1400). نگاشت نقشه‌های آب‌وهوای شهری (UCM) تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.
 9. کیخسروی، قاسم. (1398). توسعه فیزیکی کلان‌شهر تهران بر روند افزایش دماهای شب و روز هنگام در طی نیم سده گذشته. ششمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم؛ تهران.
 10. مقیمی، ابراهیم؛ محمدی، حسین و نجفیان گرجی، محمدرضا. (1396). ارزیابی روند تغییرات دما، الگوی جزیره حرارتی و پوشش گیاهی ایام گرم شهر تهران. فصل‌نامه جغرافیای طبیعی، 10 (38)، 18-1.
 11. Adibi- Saadinejad, F. & Asgari, A. (2020). The effects of the physical development of Tehran city on its marginal lands. The 6th international conference on modern researches in civil engineering, architecture, urban management and environment, Karaj, August 20, 2019. [In Persian].
 12. Air Quality Control Company. (2022). Annual reports on the emission of air pollutants in Tehran by region. Air Quality Control Center website. https://air.tehran.ir/ [In Persian].
 13. Baumueller, J., & Reuter, U. (1999). Demands and Requirements on a Climate Atlas for Urban Planning and Design. Office of Environmental Protection: Stuttgart.
 14. Baumüller, J., Esswein, H., Hoffmann, U., Reuter, U., Weidenbacher, S., Nagel, T. and Flassak, T. (2009). Climate Atlas of a metropolitan region in Germany based on GIS. In: Proceedings of The 7th International Conference on Urban Climate. Yokohama, Japan, 29 June–3 July. Available at: http://www.ide.titech.ac.jp/~icuc7/extended abstracts/pdf/375531-2-090501005214-002.pdf.
 15. Baumüller, J., Hoffmann, U. & Reuter, U. (1992). Climate Booklet for Urban Development. Stuttgart: Ministry of Economy Baden-Wuerttemberg (Wirtschaftsministerium). Environmental Protection Department (Amt fur Umweltschutz).
 16. Bokaie, M., Shamsipour, A.A., Khatibi, P. & Hosseini, A. (2019). “Seasonal monitoring of urban heat island using multi-temporal Landsat and MODIS images in Tehran”. International Journal of Urban Sciences, 23(2), 269-285.
 17. Burghard, R., Katzschner, L., Kupski, S., Ren, Ch. & Spit, T. (2010). Urban Climatic Map of Arnhem City. Future cities: urban network to face climate change, 1-12.
 18. Chandler, T.J. (1965). The Climate of London. Hutchinson: London.
 19. CUHK. School of Architecture. (2015). Planning Department: Urban Climatic Map and Standards for Wind Environment – Feasibility Study, Final Report.
 20. Desplat, J., Salagnac, J-L., Kounkou, R., Lemonsu, A., Colombert, M., Lauffenburger, M. and Masson, V. (2009). EPICEA Project [2008–2010], Multidisciplinary study of the impacts of climate change on the scale of Paris. In:Proceedings of the 7th International Conference on Urban Climate. Yokohama, Japan, 29 June–3 July. Available at: http://www.ide.titech.ac.jp/~icuc7/extended_ abstracts/pdf/383983-1-090519180457-002.pdf
 21. Eliasson, I. (1990-1991). Urban geometry, surface temperature and air temperature. Energy and Buildings, 15, 141-145.
 22. Environmental Inequalities Assessment in Exposure to Urban Air Pollution in 22 Districts of Tehran City in 2012. Iranian Journal of Health and Environment (IJHE), 9 (4), 471-480. [In Persian]
 23. Faragallah, R.N. & Ragheb, R.A. (2022). Evaluation of thermal comfort and urban heat island through cool paving materials using ENVI-met. Ain Shams Engineering Journal, 13, 101609.
 24. Ghaedrahmati S., and Ahmadi, nuhadany S. (2016). Tehran in Space of Management Political of Analysis land Domain. GeoRes, 31 (3), 93-102. [In Persian].
 25. Givoni, B. (1998). Climate considerations in building and urban design. Van Nostrand Reinhold: New York.
 26. Hui, S.C.M. (2001). Low Energy Building Design in High Density Urban Cities. Renewable Energy, 24, 627-640.
 27. Juan, A.A., Arrizabalaga, J., Kupski, S. & Katzschner, L. (2013). Deriving an Urban Climate Map in coastal areas with complex terrain in the Basque Country (Spain). Portal Komunikacji Naukowej (Elsevier), 4, 35-60. DOI: 10.1016/j.uclim.2013.02.002.
 28. Keikhosravi, Q. (2019). physical development of Tehran on the trend of increasing day and night temperatures during the past half century. the sixth regional climate change conference, Tehran. [In Persian].
 29. Desplat, J., Salagnac, J-L., Kounkou, R., Lemonsu, A., Colombert, M., Lauffenburger, M. and Masson, V. (2009). EPICEA Project [2008–2010]. Multidisciplinary study of the impacts of climate change on the scale of Paris. In: Proceedings of the 7th International Conference on Urban Climate. Yokohama, Japan, 29 June–3 July. [In Persian].
 30. KorkiNezhad, M.H. (2021). urban climate Mapping (UCM) of Tehran. Master's thesis, Faculty of Geography, University of Tehran. [In Persian].
 31. Lindberg, F. (2007). Modelling the urban climate using a local governmental geo-database. Meteorological Applied, 14, 263-273.
 32. Matzarakis A. (2005). Country report: urban climate research in Germany. IAUC Newsletter, 11, 4–6.
 33. Moghbel, M. & Shamsipour, A.A. (2019). Spatiotemporal characteristics of urban land surface temperature and UHI formation: a case study of Tehran, Iran. Theoretical and Applied Climatology, 137, 2463–2476.
 34. Moghimi, E., Mohammadi, H., & Najafian Gurji, M. (2016). Evaluation of the trend of temperature changes, thermal island pattern and vegetation cover during hot days in Tehran. Natural Geography Quarterly, 10 (38), 18-1. [In Persian].
 35. Oke, T.R. (1981). Canyon geometry and the nocturnal heat island: Comparison of scale model and field observations. Journal of Climatology, 1, 237-254.
 36. Oke, T.R. (1987). Boundary Layer Climates. London, Routledge.
 37. Ramadhan, T., Noor-Hakim, L., Calvin-Fawzy, M. & Nabilah, A. (2021). Outdoor Thermal comfort: Application of rayman tools. The 20th sustainable, environment and architecture, 738, 012008.
 38. Ren, Ch., Ng, E., & Katzschner, L. (2011). Urban climatic map studies: a review. International Journal of Climatology, 31 (15), 2213-2233. DOI: 10.1002/joc.2237.
 39. Sasanpour, F., & Nowrozi S. (2015). Sustainability of urban areas with a green city approach, study area: 22 districts of Tehran metropolitan. The scientific-research and international quarterly of the Iranian Geographical Society, new period, 14 (50), 309-326. [In Persian]
 40. Schau-Noppel, H., Kossmann, M. & Buchholz, S. (2020). Meteorological information for climate-proof urban planning – The example of KLIMPRAX. Urban Climate, 32. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100614.
 41. Schirber, M. (2021). Cities cover more of Earth than Realized. www.livescience.com.
 42. Shamsipour, A.A. (1401). Urban climate mapping and planning recommendations (reviewing on global experiences). first edition, Tehran: Tehran University Publications Institute.
 43. Shuyu L., Song, D. & Yu, B. (2017). The Objective and Methodology of Urban Climate Map for the City of Xiamen. Procedia Engineering, 180, 462-470. doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.205.
 44. Tavana Mehrbani, F., & Nohagar, A. (2015). Investigating the effects of the physical expansion of the city on air and noise pollution using GIS and AHP (case study: Northeast Tehran). The 5th National Conference on Air and Noise Pollution Management, Tehran - Razi International Conference Center - February 2015, Tehran.
 45. Worldmeter. (2019). Largest cities in the world. http://worldmeters.info