تحلیلی بر عادت واره های کاربران کافه ها در بلوار دانشگاهِ شهر زاهدان

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

10.22059/jurbangeo.2023.359858.1825

چکیده

هدف مقاله حاضر آن است که به تحلیل فضای حاکم بر کافه‌های خیابان دانشگاه در شهر زاهدان بپردازد. در این راستا، از رویکرد نظری بوردیو و نظریه میدان وی بهره برده شده است. روش تحقیق این پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل دیدگاه‌های کافه‌داران و باریستاهای کافه‌های منتخب در این خیابان بوده که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، دیدگاه آن‌ها جمع‌آوری‌شده است. به این منظور، دو نوع کافه در این خیابان (درمجموع 8 کافه)، مشتمل بر کافه‌های بیرون‌بر و کافی‌شاپ، انتخاب و با 12 نفر مصاحبه انجام‌شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده دو نوع عادت‌واره مصرف قهوه و اسپرسو (بین بومیان) و کافه نشینی (بیشتر بین دانشجویان) قابل‌مشاهده است. میدان‌های مطرح در بررسی کافه‌ها، مشتمل بر میدان اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و قدرت هستند. کافه‌داران با بهره‌گیری از استراتژی‌های متضاد، سعی در جذب کاربران مختلف دارند و میان کنش و فعالیت بومیان و دانشجویان نیز تمایز مشاهده می‌شود. بررسی ارتباط بین مقوله‌های شناسایی‌شده نشان داد که مقوله‌های مرکزی شامل تغییر عادت‌واره و افزایش مصرف قهوه و تبدیل‌شدن کافه‌ها به فضایی شبه عمومی و جاذب جمعیت، تحت تأثیر شرایط علی چون تمایل به تغییر موقعیت اجتماعی، تغییرپذیری عادت‌واره‌ها و استفاده از قهوه برای درمان است. کنش کاربران کافه‌ها در برابر این تغییرات، پذیرش عادت‌واره جدید و درعین‌حال بومی‌سازی مصرف و فضا است. پیامدهای ناشی از این کنش، کم‌رنگ شدن محدودیت‌ها، بهبود اقتصاد، ارتباط‌مداری و اندیشه‌ورزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Habitus of Cafe Users in Daneshgah Boulevard in Zahedan City

نویسندگان [English]

 • Maryam Mohammadi 1
 • Reza Farahbakhsh Daghigh 2
1 Urban Design Department, Architecture & Urban Planning Faculty, University of Art, Tehran, Iran
2 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Designing Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Cafes have a special place for users and are spaces for spending leisure time, a sense of relaxation and a platform for informal activities that are contrary to the discourse of power. The purpose of this article is to analyze the atmosphere prevailing in the cafes of Daneshgah Boulevard in Zahedan city. In this regard, Bourdieu's theoretical approach and his Field Theory have been used. The research method of this research is qualitative and based on the analysis of the viewpoints of the cafe owners and baristas of the selected cafes on this street. Data were collected through semi-structured interviews. For this purpose, two types of cafes on this Boulevard (8 cafes in total), including take-out cafes and coffee shops, were selected, and 12 people were interviewed. Based on the obtained results, two types of coffee and espresso consumption habitus (among natives) and going to cafes (mostly among students) were observed. The fields mentioned in the investigation of cafes included the economic, socio-cultural, political and power fields. By using different strategies, cafe owners try to attract different users, and there is a difference between the actions and activities of natives and students. Examining the relationship between the identified categories showed that the core categories include changing habitus, increasing coffee consumption and turning cafes into quasi-public spaces that attract people under the influence of causal conditions such as the desire to change the social position, the changeability of habitus and the use of coffee for treatment. Cafe users' action against these changes was to accept new habitus and, at the same time, localize consumption and space. The consequences of this action were the weakening of restrictions, improvement of the economy, communication, and thinking
Extended Abstract
Introduction
One of the attractions in Zahedan, especially on Daneshgah Boulevard, is cafes that have expanded on this street. A variety of cafes in the form of take-out cafes and coffee shops has attracted the local community and students and led to the vitality and dynamism of this street. The tradition of going to cafes in Zahedan dates back to ten years ago, and coffee consumption has become a dominant culture among the natives. The questions of this research are: 
-What are the habitus of cafe users and their activities, and how are these habitus affected by Field Theory? 
In order to answer them, Bourdieu's analytical approach has been used to formulate the conceptual framework of this research. Despite the fact that the third place, the public realm or other approaches have been used in the other studies, this study aims to make a profound and interpretive analysis of cafes by using the dimensions of this theory.
 
Methodology
As a qualitative research, the purpose of this study is to analyze the cafes and habitus in Zahedan City. A semi-structured interview method was used to collect data. Three general and related issues have been questioned as the habitus, different fields and types of activities and practices. The target group of the research was 12 cafe owners and baristas on Daneshgah Boulevard of Zahedan. The cafe owners and baristas were asked about the habitus and practices of the cafe users. At the same time, in order to investigate the difference between the habitus of the research groups, i.e. natives and students, two types of cafes have been considered. The interviews were conducted in the winter of 2023 when the academic semester was still ongoing. The sample size was obtained according to the theoretical saturation and 3 take-out cafes and 5 coffee shops were selected. For choosing them first, by referring to the websites, the list of the best cafes in Zahedan was extracted, and two cafes (Pelas and Fenjun), which were on the top list and located on Daneshgah Boulevard, were selected. In the next step, Cafe de France, Cafe Honar, and Be Vaght-e Cafe were introduced by the cafe owners and baristas and were added to the list. Three take-out cafes (Cafe Tak, E.L.K Cafe and Mr. Raeis) were selected also. Cafe Tak is one of the oldest take-out cafes. For analyzing the data, the interviews were first coded and based on the conceptual framework; the layers related to the users' habitus were analyzed through Bourdieu's Field Theory. Then, grounded theory was applied to develop the research model. The process of coding, categorization, and the relationship between the categories in the form of defining the core category and identifying casual, context, and intervening conditions, as well as the action and interaction strategies, were considered.
 
Results and discussion
Two types of habitus were identified; the habitus of consuming coffee and espresso, and more intensively, the consumption of espresso, which was more common among the natives, and the habitus of going to the coffee shops, which mainly was observed among the young, students, and women. Considering the function of cafes, economic, socio-cultural, political and power fields were also identified. Besides the analysis based on the field theory, categories have been identified for developing the conceptual model. Based on the interviews, 38 primary codes, 21 sub-categories and 11 main categories were defined. Moreover, the relationship between the categories and the concepts of the Field Theory were also examined and analyzed. The main categories include the changeability of habitus and lifestyle, changing the image of the city and social condition, the category of difference and distinction, freedom, spatial control, economy-oriented categories and strategy, economic orientation, and harmony of ethnic and critical thinking.
The core categories include two concepts as changing the habitus of the natives and increasing the consumption of coffee and espresso, and turning cafes into dynamic and active quasi-public spaces. The causal conditions included dynamic and acquired characteristics of habitus, coffee consumption as a treatment and the desire of natives and residents for socio-cultural change. The conditions that are affected by the specific time and place impressed the core categories, including the desire to change, the presence of students in the city, and the therapeutic use of coffee. Also, the categories related to the improvement of capital and the economic fields were recognized as effective. The intervening conditions that had an impression on the core categories included spatial monitoring and control, which impose restrictions on the acceptance of cafes as a public domain. The moderator conditions included differences and distinctions. Also, since the acceptance of habitus has positive effects on the city and natives, it can be identified as another moderator condition. For example, changing habitus and turning cafes into a dominant activity in the city promoted symbolic capital, changed the image of the city, and increased collective consensus. Also, the use of economic strategies by cafe owners has an influence on the core category. Action and interaction included different strategies. One of these strategies is localization and change in coffee consumption and space (different types of coffee shops and emphasis on some products). In other words, the concept of coffee and espresso for natives is different from its original concept. Also, the natives' strategy against this new habitus is to use its advantages to improve the economic, socio-cultural, and symbolic capital.
 
Conclusion
The aim of this research was to analyze the dominant atmosphere which influences the habitus related to cafes in Zahedan City. For this purpose, among different approaches to studying this issue, the Field Theory of Bourdieu was selected. This theory, on the one hand, is a unified approach and free from the dualities of subject/object, structure/agency, etc. On the other hand, by combining theory with practice and introducing a method, examine the issues with different fields such as society, culture and politics and their impact on habitus. So, it is a comprehensive and practical approach. Bourdieu's theory considers the detailed expansion of concepts' applied mechanisms and is different from similar concepts, so through it, examining the impact of concepts on each other is possible. Also, due to the comprehensiveness of this theory, the identified categories are related not only to the social and cultural layers but also to the political, ethnic, and economic layers. As another highlighted point, the case of Daneshgah Boulevard in Zahedan, which has been less studied in the urban planning discipline, led to the introduction of this street as a lively and dynamic space and as the symbolic capital of this city.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Distinction
 • Habitus
 • Cafe
 • Practice
 • Field
 1. انوری، سید علیرضا؛ مظلوم خراسانی، محمد و نوغانی دخت بهمنی، محسن. (1398). تحلیل رابطه عاملیت کنشگر-ساختار با عادت‌واره بوردیو در فرهنگ کسب‌وکار دانش‌بنیان. مطالعات فرهنگ-ارتباطات، 20 (45)، 175-153. https://doi.org/10.22083/jccs.2019.116327.2350
 2. اشتراوس، انسلم و کربین، جولیت. (1398). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نشر نی.
 3. برت، پاتریک. (1388). نظریه‌های جامعه‌شناسی در قرن بیستم. ترجمه محمدخانی. تهران: رخداد نو.
 4. بوردیو، پی‌یر. (1384). شکل‌های سرمایه، به نقل از کتاب سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه. ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان. تهران: نشر شیرازه.
 5. بوردیو، پیر. (1388). درسی درباره درس، ترجمه ناصر فکوهی. تهران: نشر نی.
 6. بوردیو، پیر. (1390). نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی. ترجمه مرتضی مردیها. تهران: انتشارات نقش و نگار.
 7. پرتوی، پروین و فراش خیابانی، مریم. (1397). زنان و فضای سوم؛ بازخوانی مفهوم حوزه عمومی در محدوده مرکزی شهر تهران (خیابان انقلاب). مطالعات اجتماعی-روانشناختی زنان، 16 (3)، 138-107. https://doi.org/10.22051/jwsps.2019.17306.1569
 8. پرستش، شهرام. (1390). روایت نابود ناب، تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران. تهران: نشر ثالث.
 9. پروائی، شیوا. (1395). خوانش جامعه‌شناختی بوردیویی از فیلم «جدایی نادر از سیمین» با تأکید بر جامعه ایران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 12 (44)، 173-197.
 10. تانکیس، فرن. (1390). فضا، شهر و نظریه اجتماعی. ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 11. جلائی‌پور، حمیدرضا و محمدی، جلال. (1388). نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی. تهران: نشر نی.
 12. جمشیدیها، غلامرضا و پرستش، شهرام. (1386). دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پی‌یر بوردیو. نامه علوم اجتماعی، 30، 32- 1. https://jnoe.ut.ac.ir/article_18322.html
 13. حقیقی بروجنی، سمر؛ یزدانفر، سید عباس و بهزادفر، مصطفی. (1394). احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه‌های فضای باز (نمونه موردی خیابان چهارباغ اصفهان). نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 20 (3)، 42-31. https://doi.org/10.22059/jfaup.2015.56876
 14. خنده‌رو، مهدی و رضایی، احمد. (1396). تحلیلی بر عادت‌واره قومیت و کاربرد آن در تحلیل قومیت در جامعه ایران. مطالعات ایلات و عشایر دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، 7 (2)، 92-65. https://jtn.shoushtar.iau.ir/article_537036.html
 15. خوش‌آمدی، مرتضی. (1388). گفتمان، فقر، قدرت با تمرکز بر جامعه‌شناسی بوردیو. تهران: بینش نو.
 16. داودی، الهام و مدیری، آتوسا. (1394). ارزیابی پراکنش مکان‌های سوم در ارتباط با سطوح طبقات اجتماعی مختلف شهر زنجان. مطالعات شهری، 16، 92-81.
 17. ریتزر، جورج. (1393). نظریه جامعه‌شناسی. ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
 18. سیدمن، استیون. (1388). کشاکش آراء در جامعه‌شناسی. ترجمه هادی خلیلی. تهران: نشر نی، چاپ دوم.
 19. فراست‌خواه، مقصود. (1396). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه بر پایه. تهران: نشر آگاه.
 20. فراش خیابانی، مریم. (1397). مکان سوم: از فراغت تا مشارکت در امور خیرخواهانه (نمونه موردی: کافه‌ها). کنفرانس عمران،‌ معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، 20 اردیبهشت 1397،-تبریز، صص 9-1.
 21. فراش خیابانی، مریم و پرتوی، پروین. (1400). واکاوی ماهیت دگر فضاهای شهر تهران (محدوده مرکزی) با تأکید بر زمینه فرهنگی. نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 26 (1)، 29-17. https://doi.org/10.22059/jfaup.2022.321781.672614
 22. فراش خیابانی، مریم و شهابیان، پویان. (1398). از کافه‌ها بیاموزیم: کافه‌ها به‌مثابه دگر فضاها. مطالعات شهری، 30، 121-109. https://doi.org/10.34785/J011.2019.407
 23. فلیک، اووه. (1396). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
 24. گرنفل، مایکل. (1389). مفاهیم کلیدی بوردیو. ترجمه محمد عبداللهی. تهران: نشر افکار.
 25. محمدی، فردین. (1401). تحلیل فرآیندی عادت‌واره نهادی دانش‌آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر مشهد). فصلنامه تعلیم و تربیت، 38 (149)، 132-109. https://doi.org/20.1001.1.10174133.1401.38.1.6.4
 26. محمدی، فردین و همکاران. (1398). تکوین تکثر تمایز در میدان، عادت‌واره و سرمایه: صورت‌بندی نظریه توسعه از دیدگاه بوردیو. فصلنامه توسعه اجتماعی، 13 (4)، 90-55. https://doi.org/10.22055/qjsd.2019.25475.1625
 27. مرتاض هجری، هانیه و مدیری، آتوسا. (1398). ارزیابی کارکرد مکان سومی کافه‌ها برای جوانان در خیابان انقلاب و ولیعصر. نامه معماری و شهرسازی، 22، 51-37. https://doi.org/10.30480/aup.2019.688
 28. Ancelovici, M. (2021). Bourdieu in Movement: Toward a Field Theory of Contentious Politics. Social Movement Studies, 20 (2), 155-173.
 29. Anvari, S.A., Mazlom Khorasani, M. & Noghani Dokht Bahmani, M. (2019). Analysis of the Relationship between Agency of Actor-Structure with the Habitus of Bourdieu in the Kknowledge-based Business Culture. Journal of Culture-Communication Studies, 20 (45), 153-178. https://doi.org/10.22083/jccs.2019.116327.2350 [In Persian]
 30. Baert, P. (2009). Social Theory in the Twentieth Century. (M. Khani, Trans.). Tehran: Rokhdad No. (Original work published 1961). [In Persian]
 31. ‌Benson, R. (1999). Review: Field Theory in Comparative Context: A New Paradigm for Media Studies. Theory and Society, 28(3), 463-498. https://doi.org/10.1023/a:1006982529917
 32. Bourdieu, P. (2005). The Forms of Capital, quoted from the book Social Capital: Trust, Democracy and Development. Compiled by Kian Bakhsh. (A. Khakbaz & H. Pouyan, Trans.). Tehran: Shirazeh Publishing (Original work published 1986). [In Persian] Bourdieu, P. (2009). Learning the Lesson of the Leçon. (N. Fakouhi, Trans.). Tehran: Nashreney. (Original work published 1990). [In Persian]
 33. Bourdieu, P. (2011). Raisons Pratiques: Sur la Theorie de l'Action. (M. Mardiha, Trans.). Tehran: Naghshonegar Publishing. (Original work published 1994). [In Persian]
 34. Carmona, M. (2010 a). Contemporary Public Space: Critique and Classification, Part One: Critique. Journal of Urban Design, 15(1), 123-148. https://doi.org/10.1080/13574800903435651
 35. Carmona, M. (2010 b), Contemporary Public Space, Part Two: Classification. Journal of Urban Design, 15(2), 157-173. https://doi.org/10.1177/21582440221097892
 36. Chadios, K. (2005). The Urban Coffee Shop. Master Thesis in Science Architecture Studies, Under Supervision of Yücel Can Severca, Urban Design in City and Regional Planning Department, Massachuset Institute of Technology
 37. Cowan, B.W., (2005). The Social Life of Coffee: The Emergence of the British Coffeehouse. Yale University Press, New Haven.
 38. Davoodi, E. & Modiri, A. (2015). Evaluation of Zanjan's Third Places' Dispersion in Terms of Its Different Social Classes. Motaleate Shahri, 4(16), 81-92. [In Persian]
 39. Fachrurazi (2023). Consumer Lifestyle of Coffee Shop in Garut Regency Area. Journal Ekonomi, 12(1), 6-12.
 40. Farash Khiabani, M. (2017). Third place: from leisure to participation in charitable affairs (Case Study: Cafes). Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of the Islamic World. Conducted by University of Tabriz & University of Shahid Mahalati. 10 May, 2017, Tabriz, 1-9. [In Persian]
 41. Farash Khiabani, M. & Partovi, P. (2022). Unraveling the essence of other spaces of the city of Tehran (central district) with emphasis on cultural context. Honar-ha-ye-Ziba- Memari-va-Shahrsazi, 26(1), 17-29. https://doi.org/10.22059/jfaup.2022.321781.672614 [In Persian]
 42. Farash Khiabani, M., & Shahabian, P. (2019). Learning from Cafés: Cafes as “other spaces”. Motaleat Shahri, 8(30), 109-121. https://doi.org/10.34785/J011.2019.407 [In Persian]
 43. Ferasatkhah, M. (2016). Qualitative Research Method in Social Sciences with Emphasis on Grounded Theory. Tehran: Agah Publishing. [In Persian]
 44. Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research. (H. Jalili Trans.). Tehran: Nashre-Nei. [In Persian]
 45. Grenfell, M. (2009). Applying Bourdieu’s Field Theory: the Case of Social Capital and Education. Education, Knowledge & Economy, 3(1), 17-34. https://doi.org/10.1080/17496890902786812
 46. Grenfell, M. (2010). Pierre Bourdieu: key concepts. (M. Abdollahi, Trans.). Tehran: Nashreafkar. (Original work published 2008).
 47. Hakim, M. (2021). The change of the meaning of coffee shop into a space of sociocultural entity (A case study of the community in Makassar City). Kasetsart Journal of Social Sciences, 42, 55–60.
 48. Haghighi Boroojeni, S., Yazdanfar, S.A., & Behzadfar, M. (2015). The Role of Outdoor Cafes in Urban Regeneration Case of Isfahan Chahar Bagh Avenu. Honar-ha-ye-Ziba- Memari-va-Shahrsazi, 20(3), 31-42. https://doi.org/10.22059/jfaup.2015.56876 [In Persian]
 49. Harker, R., Mahar, C. & Wilkes, C. (1990). An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice of Theory. England: Macmillan, Basingstoke
 50. Hilgers, M., Mangez, E. (2015). Bourdieu’s Theory of Social Fields: Concepts and Applications. London & New York: Routledge.
 51. Jalaipour, H.R. & Mohammadi, J. (2009). Recent theories of sociology. Tehran: Nashreney. [In Persian]
 52. Jamshidiha, Gh.R., & Parastesh, Sh (2007). Habitus and field dialectics on Pierre Bourdieu’s theory of practice. Journal of Social Science Letter, 30, 1-32. [In Persian]
 53. Junaidi, J., Ardiya, A. & Anugrah, P. (2022). Coffee shops as space for the cultural production in urban society. Wisdom, 2(22), 50-58. https://doi.org/10.24234/wisdom.v22i2.760
 54. Khandehru, M., & Rezaei, A. (2016). An analysis of ethnic habitus and its application in the analysis of ethnicity in Iranian society. Journal of Tribes Nomads, 7(2), 65-92. [In Persian]
 55. Khoshamadi, M. (2009). Discourse, poverty, power with a focus on Bourdieu's sociology. Tehran: Binesh-no. [In Persian]
 56. Kilinc Şahin, S., & Artuger, S. (2023). Coffeescape: A Scale for Measuring Coffee Shops Atmospherics. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 11 (1), 144-160.
 57. Ritzer, G. (2014). Sociological theory. (H. Naibi, Trans.). Tehran: Nashreney. (Original work published 1993).
 58. Limna, P., Kraiwanit, T., Jangjarat, K., & Maskran, P. (2023).The Antecedent Attributes of Customer Satisfaction and Loyalty in the Coffee Shop Business Domain. Journal of Production, Operations Management and Economics, 3(4), 15-25.
 59. Mohammadi, F. (2022). A Process Analysis of Students’ Institutional Habitus (A Case Study of Junior High School Students in Mashhad). Quarterly Journal of Education, 38(149), 109-132. https://doi.org/20.1001.1.10174133.1401.38.1.6.4  [In Persian]
 60. Mohammadi, F. (2019). Gensis of Multiple Distinctions in Field, Habitus and Capital: the Formulation of Development Theory from Bourdieu's Point of View. Journal of Social Development, 13(4), 55-90. https://doi.org/10.22055/qjsd.2019.25475.1625 [In Persian]
 61. Parastesh, S. (2011). The narrative of pure destruction, Bourdieuian analysis of the Boof-e Kour in Iran's literary field. Tehran: Saless publication. [In Persian]
 62. Partovi, P., & Farash Khiabani, M. (2018). Women and Third space; rereading the public realm concept in central district of the city of Tehran (Enghelab street). Women’s Studies Sociological & Psychological, 16 (3). 107-138. https://doi.org/10.22051/jwsps.2019.17306.1569 [In Persian]
 63. Parvaei, S. (2016). Sociological Reading by Bourdieu of the Film "A Separation of Nader from Simin" with an Emphasis on Iran’s Society. Cultural Studies & Communication, 12(44), 173-198. https://www.jcsc.ir/article_23152.html [In Persian]
 64. Pozos-Brewer, R. (2015). Coffee shops: Exploring urban sociability and social class in the intersection of public and private space, Unpublished Bachelor Thesis. Swarthmore College, Pennsylvania, United State.
 65. Seidman, S. (2009). Contested knowledge: Social theory today. (H. Jalili, Trans.). Tehran: Nashreney. (Original work published 2004).
 66. Sohrabi, M.N. (2015). Coffee shop (Café), public sphere for further reflections on social movements (Case study:Tehran, capital of Iran). Tehran Project 2, Universite Paris Ouest,1-18.
 67. Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. (E. Afshar Trans.). Tehran: Nashre- Nei. [In Persian]
 68. Tonkiss, F. (2011). Space, the city and social theory: social relations and urban forms. (H.R. Parsi & A. Aflatooni Trans.). Tehran: Tehran University Press. (Original work published 2005). [In Persian]
 69. Waxman, L. (2006). The coffee shop: social and physical factors influencing place attachment. Journal of Interior Design, 31(3), 35-53. https://doi.org.10.1111/J.1939-1668.2006.TB00530.X
 70. Yaseen Al Kindi, G., & A. Al-Haidri, H. (2023). Indoor Air Quality, Health Effects Resulting from Coffee Shops Smoke – Review. Ecological Engineering & Environmental Technology, 24(2), 67–78. https://doi.org/10.12912/27197050/156975
 71. Zhou, Y., He, X. & Zikirya, B. (2023). Boba Shop, Coffee Shop, and Urban Vitality and Development—A Spatial Association and Temporal Analysis of Major Cities in China from the Standpoint of Nighttime Light. Remote Sense, 15 (903), 1-24. https://doi.org/10.3390/rs15040903