تحلیل ساختار مورفولوژیکی شبکه شهری در استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22059/jurbangeo.2023.356588.1804

چکیده

تحلیل و شناخت ساختار و الگوهای مورفولوژیکی شبکه شهری نقشی اساسی در درک صحیح از فرایند پخشایش جمعیت و الگوهای ارتباطی و خدماتی نظام شهری در پهنه منطقه‌ای دارد. با توجه به این اهمیت، در این پژوهش تلاش شده است تا به تحلیل ساختار مورفولوژیکی شبکه شهری در استان خوزستان پرداخته شود. شاخص‌های تحلیلی پژوهش برای شناسایی ساختار و الگوهای مورفولوژیکی فاصله گره‌های جمعیتی (76 نقطه شهری استان) و سلسله‌مراتب شبکه ارتباطی (شبکه راه‌ها) در پهنه فضایی استان خوزستان می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای تحلیل جریان و شبکه Net draw و Uci NET استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بر اساس شاخص فاصله گره‌های جمعیتی در استان، الگوی غالب مورفولوژیکی شبکه شهری به‌صورت خطی- حلقوی، شعاعی و شبکه‌ای می‌باشد. این در حالی است که بر اساس شاخص شبکه ارتباطی درون منطقه‌ای، الگوی غالب شبکه شهری خطی – حلقوی بوده که با افزایش دامنه عملکردی شبکه ارتباطی الگوی شبکه‌ای شکل می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که غالب شبکه شهری استان خوزستان دارای اندازه کوچک و متوسط بوده و در فواصل نزدیک دارای الگوی موفولوژیکی خطی می‌باشند و با افزایش فاصله کانون‌های جغرافیایی و دامنه کارکردی شبکه ارتباطی به‌واسطه وجود چند شهر مسلط مانند اهواز و دزفول، حول محور این شهرها الگوی شبکه‌ای در مورفولوژی شبکه شهری استان شکل می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the morphological structure of urban network in Khuzestan province

نویسندگان [English]

 • Saeed Maleki
 • Mohamad Ali Firoozi
 • yahya jafari
Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Analyzing the structure and morphological patterns of the urban network has a fundamental role in the understanding of the population distribution process and the communication and service patterns of the urban system in the regional area. Considering this importance, in this research, an attempt has been made to analyze the morphological structure of the urban network in Khuzestan province. Analytical indicators of the research are to identify the structure and morphological patterns of the distance of population nodes and the hierarchy of the communication network in the Khuzestan province. Net draw and Uci NET flow and network analysis software were used for data analysis. The results show that based on the distance index of population nodes in the province, the morphological pattern of the urban network is linear-circular, radial and network. Meanwhile, according to the intra-regional communication network index, the dominant pattern of the urban network is linear-circular, which forms a network pattern by increasing the functional range of the communication network. The results of the research show that the majority of the urban network in Khuzestan province is small and medium in size and in close distances they have a linear morphological pattern, and with the increase in the distance of geographical centers and the functional scope of the communication network due to the presence of several dominant cities such as Ahvaz and Dezful, A network pattern is formed around the axis of these cities in the morphology of the urban network of the province
 
Extended Abstract
Introduction
Investigating the morphology of the urban network in a geographical space is done in the framework of achieving the goal of balancing the land use. As the center of concentration of population, capital, flow of goods, services, innovation, etc., cities play an important role in planning as an element of space balance in regional and national scales. The balanced organization of space is possible with the scientific understanding of urban network morphology because the organization of spatial forms is formed through urban communication at different spatial levels. The urban network of Khuzestan province has been formed on the basis of different environmental, economic and social diversity. The existence of various spaces has caused diversity in the function and role of cities (port, commercial, basic energy industry) of the province. In this regard, the dispersion of cities in the macro-geographical level along with the diversity in role and function has affected the urban morphology. In this research, by analyzing the morphological structure of the urban network of Khuzestan province based on the variables of the distance between the population nodes and the communication network, the relationship between the types of morphological patterns and the performance of the cities is discussed.
 
Methodology
This research is practical and has been done with "descriptive-analytical" method. The data has been collected from library documents and data, providing at the provincial and national institutions. To draw and analyze the morphology of the Khuzestan urban network in two separate parts, the communication network index based on service-based relationships as well as the distance of population nodes (cities) in the spatial area of Khuzestan province has been used. To analyze the data and draw the morphology of the urban network of the province in two dimensions of the communication network and the distance of the nodes from three Gower functions; Closeness and Varimax have been used in UciNET and Net Draw software.
Results and discussion
In the findings section, the morphological patterns of the urban network of the province were analyzed based on the distance of population nodes in three radii of 10, 30 and 50 km, based on which it was determined that the reason for the formation of the linear pattern is due to the small size of the cities. It is mostly seen in the central, western and southern parts of the province. In this pattern, the absence of dominant cities near small cities is influential, which is an important reason for the formation of a linear pattern in the near distance for the cities of Khuzestan province, which are mostly small in size. In the analysis of urban network morphology based on the distance between nodes, network and ring patterns have been formed when dominant cities such as Ahvaz and Dezful metropolises have played a role in the urban network structure and the morphological structure of the urban network of the province. In the formation of the linear-circular pattern, the main factor was the large distance between the cities of the province in the central, northern and southern and western-eastern parts.
In the analysis of urban network morphology based on intra-provincial communication network, three radii of 30, 50 and 80 km were considered and analyzed. In the analysis of urban network morphology based on intra-provincial communication network, three radii of 30, 50 and 80 km were considered and analyzed. Similar to the node distance index, in the communication hierarchy index, in close distances, most of the cities have found a linear pattern due to their small size, and their morphological ring is due to the existence of dominant cities such as Ahvaz, Dezful and Ramshir, which are nearby cities. To them, they obey them in communication interactions as communication nodes. As the distance increases, network polygons in all four corners of the province with dominant cities such as Ahvaz, Dezful, Abadan and Bandar Mahshahr and connecting cities such as Hamidiyeh, Shush, Shushtar, Andimshek and Suleiman Mosque and Behbahan form the morphology of the urban network of the province. They give a grid shape.
Conclusion
The results of this research using the mentioned two indices, i.e. the distance between population nodes and the intra-regional communication network pattern, showed that from the point of view of focal waste index or geographical nodes, based on the dominant patterns in the theoretical literature presented for urban network morphology, three dominant morphological patterns were obtained in the urban network of Khuzestan province, which were linear-circular, radial and network patterns. While from the point of view of the communication network pattern index, the dominant morphological pattern for the urban network of the province was linear-circular, which with increasing the functional radius of the communication network, a network pattern is formed in the morphology of the urban network of the province. Examining the existing approaches and the background of the research shows that the best model for evaluating successful urban morphology is a network model with strong and synergistic links of two-way and multi-way interactions between the urban network, and the weakest morphological models are linear and radial models or center around It is a sign of the hierarchy and centrality of the structure, communication and function of the cities of a region. In this regard, a finding of this research made it clear that multi-dimensional and multi-functional interaction is not dominant in the urban network of Khuzestan province, and strong nuclei such as Ahvaz and Dezful form a circular pattern to meet needs and demand, and a linear pattern is also the pattern that governs relations and The communication between the small cities of the province is in close and even medium distances, and this type of pattern itself shows the poverty of having a proper, complementary and decisive position for the cities of the province to take an interactive, service and communication role suitable for themselves and their sphere of influence. Considering the importance of studying the structure, function and morphological patterns of the urban network in regional development and its role in the analysis and development of approaches based on sustainable land use, the present study from a morphological point of view was able to, according to the available data, based on Indexes of node distance and communication network to analyze the urban network of Khuzestan province. In this regard, future studies can analyze the urban network of the province and the interactions and functions of the urban network by relying on more and more diverse indicators such as the role of physical structure and also the pattern of dominant activities in the regional area.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban network
 • Morphological structure
 • Linear-circular pattern
 • Khuzestan province
 1. تقوایی، مسعود؛ حسینی خواه، حسین و محمدی دوست، سلیمان. (1400). ارزیابی راهبردی ساختار فضایی شهرها با تأکید بر الگوهای نوین آمایش شهری (پژوهش موردی: شهر یاسوج). برنامه‌ریزی فضایی، 11(3)، 117-144. https://doi.org/10.22108/sppl.2021.122995.1499.
 2. تقوایی، مسعود و کنعانی، محمدرضا. (1393). بررسی وضعیت تعادل فضایی نظام شهری ایران در سطوح ملی- منطقه‌ای طی 60 سال اخیر. برنامه‌ریزی فضایی، 4(1)، 169-202.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.22287485.1393.4.1.9.3.
 3. داداش پور، هاشم و الوندی پور، نینا. (1397). واکاوی رویکرد فضاییِ عدالت در پژوهش‌های نابرابری منطقه‌ای؛ مروری نظام‌مند در حوزه میان‌رشته‌ای. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 10(3)، 79-112.  https://doi.org/10.22035/isih.2018.284
 4. داداش‌پور، هاشم و آفاق‌پور، آتوسا. (1395). عقلانیت معرفتی و نظری نوین حاکم بر سازمان فضایی سیستم‌های شهری. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 8(2)، 1-28. https://doi.org/10.22035/isih.2016.214
 5. داداش‌پور، هاشم و میروکیل، حنانه. (1395). بررسی و تحلیل شبکه شهری منطقه کلان‌شهری تهران با استفاده از سه دیدگاه مبتنی بر گره، تراکم و قابلیت دسترسی. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 14، 67-70.
 6. دیده‌بان؛ محمد، پوردیهیمی، شهرام و ریسمانچیان، امید. (1392). روابط بین «ویژگی‌های شناختی» و «پیکره‌بندی فضایی» محیط مصنوع، تجربه‌ای در دزفول. مطالعات معماری ایران، 2(4)، 37-64.
 7. لطفی، صدیقه و شهابی شهمیری، مجتبی. (1395). تغییر الگوی شهرنشینی از ساختار شهری تک مرکزی-سلسله‌مراتبی به ساختارهای منطقه‌ای شبکه‌ای-چندمرکزی. برنامه‌ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)، 20(3)، 241-267.
 8. مشفقی؛ وحید، جعفری، یحیی و علیزاده، هادی. (1398). تحلیل ریخت‌شناسی شبکه شهری با رویکرد تعادل بخشی به فضا (مطالعه موردی: شبکه شهری استان هرمزگان). آمایش سرزمین، 11(2)، 311-336. https://doi.org/10.22059/jtcp.2019.293400.670042
 9. مشفقی، وحید و رفیعیان، مجتبی. (1395). سنجش شاخص چند مرکزیتی عملکردی شبکه شهری (نمونه موردی: شبکه شهری استان مازندران). برنامه‌ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی)، 20(1)، 207-234.
 10. Burger, M. J., Meijers, E. J., & Van Oort, F. G. (2014). Regional spatial structure and retail amenities in the Netherlands. Regional studies, 48(12), 1972-1992. https://doi.org/10.1080/00343404.2013.783693
 11. Burger, M., & Meijers, E. (2012). Form follows function? Linking morphological and functional polycentricity. Urban studies, 49(5), 1127-1149. https://doi.org/10.1177/0042098011407
 12. Dadashpoor, H., & Afaghpoor, A. (2016). The New Epistemic and Theoretical Rationality Governing the Spatial Organization of Urban Systems. Interdisciplinary Studies in the Humanities8(2), 1-28. [In Persian].
 13. Dadashpoor, H., & Alvandipour, N. (2018). Spatial Justice and Regional Inequality: An Interdisciplinary Systematic Review. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 10(3)79-112. https://doi.org/10.22035/isih.2016.214 [In Persian].
 14. Dadashpoor, H., & Mirvakil, H. (2016). Examining the urban network of Tehran Metropolitan region using the components of nods, density and accessibility. Journal of Urban - Regional Studies and Research, (14), 67-70. [In Persian].
 15. Didehban, M., Purdeihimi, S., & rismanchian, O. (2022). Relation between Cognitive Properties and Spatial Configuration of the Built Environment, Experience in Dezful. Journal of Iranian Architecture Studies, 2(4), 37-64. [In Persian].
 16. Glaeser, E. L., Kerr, S. P., & Kerr, W. R. (2015). Entrepreneurship and urban growth: An empirical assessment with historical mines. Review of Economics and Statistics, 97(2), 498-520
 17. Liu, X., Derudder, B., & Wu, K. (2016). Measuring polycentric urban development in China: An intercity transportation network perspective. Regional Studies, 50(8), 1302-1315. https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1004535
 18. Lotfi, S., & Shahabi Shamiri, M. (2016). The change of urbanization patterns from mono-centric- hierarchical structure towards regional polycentric-network. MJSP, 20 (3):241-267[In Persian].
 19. Manderscheid, K., & Richardson, T. (2011). Planning inequality: social and economic spaces in national spatial planning. European Planning Studies, 19(10), 1797-1815. https://doi.org/10.1080/09654313.2011.614388
 20. Moshfeghi, V., & Rafiyan, M. (2015).Evaluating funcational polycentrity: case study Mazandaran city network. MJSP, 20 (1), 207-234. [In Persian].
 21. Moshfeghi, V., Jafari, Y., & Alizadeh, H. (2019). Analyzing the Urban Network Morphology through Balancing of Space Approach: A Case Study of the Urban Network of Hormozgan Province. Town and Country Planning11(2), 311-336. [In Persian].
 22. Pan, H., Deal, B., Chen, Y., & Hewings, G. (2018). A reassessment of urban structure and land-use patterns: Distance to CBD or network-based? Evidence from Chicago. Regional Science and Urban Economics, 70, 215-228. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2018.04.009
 23. Peris, A., Meijers, E., & van Ham, M. (2018). The evolution of the systems of cities literature since 1995: Schools of thought and their interaction. Networks and Spatial Economics, 18, 533-554. https://doi.org/10.1007/s11067-018-9410-5
 24.  
 25. Sheng, N., Tang, U. W., & Grydehøj, A. (2017). Urban morphology and urban fragmentation in Macau, China: island city development in the Pearl River Delta megacity region. Island Studies Journal, 12(2). 1-18. DOI:10.24043/isj.25
 26. Taghvaee, M., Hosseinekhah, H., & Mohamadidost, S. (2021). Strategic evaluation of the spatial structure of cities with emphasis on new patterns of urban planning (Case study: Yasuj city). Spatial Planning11(3), 117-144. [In Persian].
 27. Taghvaei, M., & Kanani, M. R. (2014). Examination of the Spatial Equilibrium of the Urban System In National- Regional Levels of Iran for Recent 60 Years. Spatial Planning4(1), 169-20. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22287485.1393.4.1.9.3 [In Persian].
 28. Yu, H., Yang, J., Li, T., Jin, Y., & Sun, D. (2022). Morphological and functional polycentric structure assessment of megacity: An integrated approach with spatial distribution and interaction. Sustainable Cities and Society, 80, 103800. https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103800
 29. Zhang, X. Q. (2016). The trends, promises and challenges of urbanization in the world. Habitat international, 54, 241-252. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.11.018
 30. Zhong, C., Arisona, S. M., Huang, X., Batty, M., & Schmitt, G. (2014). Detecting the dynamics of urban structure through spatial network analysis. International Journal of Geographical Information Science, 28(11), 2178-2199. https://doi.org/10.1080/13658816.2014.914521