شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تعارض منافع در روند بازآفرینی بافت تاریخی مطالعه موردی: محله نفر آباد شهر ری

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه برنامه‌ریزی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22059/jurbangeo.2023.360918.1835

چکیده

بازآفرینی بافت‌های تاریخی به‌منظور انطباق این بافت‌ها با نیازهای نوین شهرنشینی و حفظ هویت آن‌ها امری مهم است که با توجه به چند ذینفعی بودن فرآیندهای بازآفرینی و درگیری منافع مختلف ذینفعان در فرآیندها، بروز تعارض منافع امری گریزناپذیر است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تعارض منافع و همچنین تأثیرات تعارضات در فرآیند بازآفرینی بافت‌های تاریخی است. پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل ذینفعان بازآفرینی محله نفر آباد است که بامطالعه اسناد فرادست در قالب 18 گروه شناسایی شدند. با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی که تا اشباع نظری پیش رفت 31 نفر به‌عنوان نمایندگان گروه‌های ذینفع به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها نیز از طریق تحلیل تماتیک و استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل متعددی در ابعاد مدیریتی، اقتصادی، حقوقی، اجرایی و اجتماعی سبب بروز تعارض منافع در بازآفرینی بافت‌های تاریخی می‌شود که عوامل مدیریت شهری، تعدد ذینفعان کلیدی، ضوابط و مقررات شهری از مهم‌ترین عوامل هستند. بروز تعارض منافع تأثیراتی همچون کندی و رکود در فرآیند بازآفرینی، کاهش و یا عدم تحقق‌پذیری طرح، تغییر در اهداف طرح، تحمیل هزینه بر ذینفعان و تنزل سرمایه اجتماعی در روند بازآفرینی بافت‌های تاریخی را سبب می‌شود. تعارض منافع به‌صورت تأثیر و تأثر متقابل با روند بازآفرینی عمل می‌کند به‌نحوی‌که تعارض منافع تحت تأثیر فرآیند بازآفرینی تعریف‌شده بروز پیدا می‌کند و پس از بروز، تعارضات شروع به تأثیرگذاری بر روند بازآفرینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict of Interests Affecting Factors in the Process of Regenerating the Historical Context the Case Study of Nafar Abad Neighborhood, Tehran

نویسندگان [English]

 • Ali Ispareh
 • Mojtaba Rafieian
 • Hamidreza Saremi
Department of Urban Planning, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
The regeneration of historical textures to adapt these textures to the modern needs of urbanization and to preserve their identity is an important matter, and due to the multi-stakeholder nature of the reconstruction processes and the involvement of different interests of the stakeholders in the processes, conflict of interests is inevitable. The current research aims to identify the factors affecting the occurrence of conflicts of interest and the effects of conflicts in the regeneration process of historical textures. The current research is qualitative. The statistical population of the research includes the beneficiaries of the regeneration of the Nafar Abad neighborhood, who were identified in the form of 18 groups by studying the available documents. Using the snowball sampling method, which went until theoretical saturation, 31 people were selected as the representatives of the interested groups. The data needed for the research was collected through semi-structured interviews. Data analysis was also done through thematic analysis and using MAXQDA. The research findings show that several factors in managerial, economic, legal, executive, and social dimensions cause conflicts of interest in reconstructing historical textures, including the factors of urban management, the number of key stakeholders, and urban rules and regulations. The conflict of interests acts as a mutual influence and impression with the regeneration process so that the conflict of interests appears under the influence of the defined regeneration process. After it occurs, the conflicts begin to affect the regeneration process.
 
Extended Abstract
Introduction
Historical textures and related issues are some of the most important issues and challenges of urban planning. Urban regeneration is one of the most critical recent approaches in worn-out and historical textures; due to the nature, extent, and comprehensiveness of this approach in covering various economic, social, physical, environmental, and cultural dimensions, much complexity appears in regeneration projects. One of the main reasons for the complexity and uncertainty of urban regeneration projects is that there are different stakeholders in these projects, which increases the possibility of conflicts of interest in the regeneration process. In this way, it is important to identify the factors influencing the occurrence of conflict of interest in the process of regeneration of historical textures, despite the existence of wide and valuable areas of historical textures in the country, as well as their need for regeneration to match the modern and contemporary needs of citizens' lives. The purpose of this article is to identify the factors affecting the occurrence of conflict of interests in the process of regeneration of historical textures as a fundamental challenge in the path of realization and efficiency of programs of regeneration of historical textures and also to identify the effects of conflict of interests in the process of regeneration historical textures which was done using qualitative research method and case study approach. The Nafarabad neighborhood of Rey City was selected as a case study from the historical and old neighborhoods of Rey City.
 
Methodology
The current research is applied and based on a qualitative methodological approach. The research strategy is also an Abductive strategy, and the case study approach was used to complete the research. In the current research, the key stakeholders of the regeneration process were identified using available documents, and then snowball sampling was used to collect data. In this way, 18 key stakeholder groups, including urban management organizations and institutions at the policy, decision-making, and executive levels, and the local community, including owners, residents, businesses, investors, and pilgrims, were identified as key stakeholders. The data required for the research was also collected through semi-structured interviews with the key stakeholders of the regeneration process of the Nafarabad neighborhood; in total, 31 interviews were conducted, and the data analysis was done through the thematic analysis method.
 
Results and discussion
Based on the research findings, the key stakeholders of the regeneration process were identified in 18 groups and divided into two categories as internal and external stakeholders based on Freeman's classification and primary and secondary stakeholders according to Clarkson's classification. Conflict of interest occurs under the influence of several factors. According to the findings and results of qualitative data analysis based on thematic analysis, 21 main concepts were extracted as factors influencing the occurrence of conflict of interest. Then, according to the frequency of the obtained codes, factors such as urban management, the number of key stakeholders, and city rules and regulations were identified as the most important factors in conflicts of interest. In order to get an overview of the dimensions affecting the occurrence of conflict of interest and a better understanding of the nature of the factors affecting the occurrence of conflict of interest, the obtained factors were categorized according to their nature. In this way, the factors affecting the occurrence of conflict of interest are mainly managerial, executive, legal, economic, and social, which cause conflict of interest. In this way, the management and social dimensions, considering they include more factors than other dimensions, play a greater role in the conflict of interest in regenerating historical textures. The occurrence of conflict of interest during the regeneration process has effects on the regeneration process, which include the slowness and stagnation of the regeneration process, the degradation of social capital, the imposition of costs on the beneficiaries, the deviation and change in the goals of the plan and the reduction or non-realization of the plans, which these effects cause the regeneration process is not completed optimally.
 
Conclusion
The analysis of the present research shows that the conflict of interest occurs due to several factors in the regeneration of historical textures. Factors affecting the emergence of conflict of interest act in such a way that stimulating interests influencing them and changing the extent of obtaining benefits by different stakeholders causes the emergence of conflict of interest. Based on the five categories of factors, management factors have taken the largest share in the interviews regarding conflict of interest, which seems logical. Because urban management can control other conflicting factors, and by controlling other factors, conflict of interest can be brought to the lowest level. Therefore, perhaps the most important features of good urban management in the current era can be considered the optimal management of the interests of the urban stakeholders and agreement-making and interactive management. According to previous research results, the relationship between the conflict of interests and the process of urban regeneration needs to be examined. Based on the findings of the research, it can be said that the occurrence of a conflict of interest has a reciprocal influence on the process of regeneration in such a way that the conflict of interest affected by the defined process of regeneration by the planners may appear. Also, the conflict of interest will affect the process of regeneration and will cause slowness or changes in this process.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
 We are grateful to the Urban Regeneration Corporation of Iran for its financial and spiritual support in carrying out this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nafar Abad
 • Conflict of Interest
 • Stakeholders
 • Urban Regeneration
 • Social Capital
 1. آریانا، اندیشه؛ کاظمیان، غلامرضا و محمدی، محمود. (2018). مدل مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهری بر پایه حکمروایی همکارانه. نامه معماری و شهرسازی، 21(11)، 123-143. https://doi.org/10.30480/aup.2019.624
 2. ثقفی، فاطمه؛ عباسی، کلثوم و کشتکاری، احسان. (1393). طراحی چارچوب شناسایی و اولویت‌بندی ذینفعان مبتنی بر روش فرا تلفیق. نشریه مدیریت فردا، 13 (39)، 10-1.
 3. سلیمی، حسین و کیخسرو دولتیاری، یزدان. (1396). نقد کتاب «طراحی پژوهش‌های اجتماعی: منطق پیش‌بینی». پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، 17 (51)، 250-227.
 4. قادری، فاطمه. (1398). تحلیل مدیریت بازآفرینی شهری از منظر تعارضات و منافع ذی‌نفعان نمونه مطالعاتی: منطقه ثامن مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
 5. گلزاری اسگویی، نعیمه. (1392). ارزیابی تأثیر سیاست‌گذاری‌های عمومی بر تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: ده ونک تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
 6. متقی طاهره؛ رفیعیان مجتبی و صارمی، حمیدرضا. (1401). واکاوی تعارض ذی‌نفعان در نواحی تاریخی شهری مورد پژوهی طرح حریم حفاظتی محله سنگلج تهران. مطالعات معماری ایران، 9(17)، 197-218. https://doi.org/10.22052/9.17.197
 7. متقی، طاهره. (1399). تبیین الگوی مدیریت تعارض ذینفعان در برنامه‌ریزی بافت‌های تاریخی شهرری. رساله دکتری شهرسازی، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس.
 8. محمدپور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی: ضد روش. چاپ دوم، تهران، جامعه شناسان.
 9. معین، محمد. (1386). فرهنگ فارسی معین. چاپ سوم، تهران، زرین.
 10. مهندسین مشاور پارسوماش. (1397). طرح توسعه و ساماندهی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم. شهرداری منطقه 20 تهران.
 11. مهندسین مشاور ابردشت. (1397). بازنگری طرح توسعه و ساماندهی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم. شهرداری منطقه 20 تهران.
 12. مهندسین مشاور بنیان رازیگری شهر. (1399). برنامه‌ریزی، طراحی شهری و طرح معماری برآمده از الگوی مسکن ایرانی-اسلامی در محله مسکونی مجاور حرم حضرت عبدالعظیم) (ع) نفر آباد.
 13. مهندسین مشاور نقش پایدار. (1401). برنامه‌ریزی، طراحی شهری و طرح معماری برآمده از الگوی مسکن ایرانی-اسلامی در
  محله مسکونی مجاور حرم حضرت عبدالعظیم) (ع) نفر آباد.
 14. Abrdasht Consulting Engineers. (2017). Revision Plan of the development and organization of the context around the Holy Shrine of Hazrat Abdul Azim. District 20 Municipality of Tehran. [In Persian]
 15. Ariana, A., Kazemian, G.R., & Mohammadi, M. (2018). Conflict management model of urban regeneration stakeholders based on cooperative governance. Journal of Architecture and Urbanism, 21(11), 123-143. [In Persian]
 16. Bonyan Razigari Shahr Consulting Engineers. (2019). Planning, urban design, and architectural design arising from the Iranian-Islamic housing model in the residential neighborhood adjacent to the shrine of Hazrat Abdul Azim (Nafarabad). [In Persian]
 17. Bottero, M., Mondini, G., & Datola, G. (2017). Decision-making tools for urban regeneration processes: from Stakeholders Analysis to Stated Preference Methods. https://doi.org/10.6092/1970-9870/5163
 18. Charles Fontaine, A. H., Stefan Schmid. (2006). The Stakeholder Theory. Business.
 19. Chu, X., Shi, Z., Yang, L., & Guo, S. (2020). Evolutionary game analysis on improving collaboration in sustainable urban regeneration: A multiple-stakeholder perspective. Journal of Urban Planning and Development, 146(4), 04020046. https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000630
 20. De Briganti, N. (2015). A Review of Stakeholder Management: The Case for Social Networks. Presented at National 2015 Conference, 46-61.
 21. de Paula, P. V., Marques, R. C., & Gonçalves, J. M. (2023). Public–Private Partnerships in Urban Regeneration Projects: A Review. Journal of Urban Planning and Development, 149(1), 04022056. https://doi.org/10.1061/JUPDDM.UPENG-4144
 22. dictionary.cambridge.org
 23. Eraydin, A., & Frey, K. (Eds.). (2018). Politics and Conflict in Governance and Planning: Theory and Practice. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351252881
 24. Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge university press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675
 25. ghaderi, F. (2018). Analysis of urban regeneration management from the point of view of conflicts and interests of stakeholders, case study: Samen region of Mashhad. Master's thesis, Supervisor: Mojtaba Rafieian, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran. [In Persian]
 26. Golzari Osguie, N. (2012). The Assessment of Public Policies' Impacts on the Implementation of Urban Development Plans Case Study: Deh-e-Vank, Tehran. Master's thesis on urban planning, Supervisor: Mojtaba Rafieian, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran. [In Persian]
 27. Jung, T.H. Lee, J. Yap, M.H. Ineson, E.M. (2015). The role of stakeholder collaboration in culture-led urban regeneration: A case study of the Gwangju project, Korea. Cities, 44, 29–39. https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.12.003
 28. Lee, J. W., & Sung, J. S. (2017). Conflicts of interest and change in original intent: A case study of vacant and abandoned homes repurposed as community gardens in a shrinking city, Daegu, South Korea. Sustainability, 9(11), 2140. https://doi.org/10.3390/su9112140
 29. Mohammadpour, A. (2012). Qualitative research method: anti-method. second edition, Tehran, Sociologists. [In Persian]
 30. Moin, Mohammad. (2008). A Persian dictionary M.Moin. third edition, Tehran, Zarin.
 31. Motaghi, T. (2021). Explanation of the Stakeholder Conflict Management Framework in Planning of Urban Historic Areas, Historic Area of Rey as a Case Study. Doctoral dissertation on urban planning. Supervisor: Mojtaba Rafieian, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran.
 32. Motaghi, T., Rafieian, M., & Sarmei, H. R. (2022). Analyzing the conflict of stakeholders in the historical urban areas under the study of the protected area of Sangalaj neighborhood of Tehran (research scientific). Iranian Architectural Studies, 9(17), 197-218. [In Persian]
 33. Moura, H. M., & Teixeira, J. C. (2009). 17 Managing Stakeholders Conflicts. Stakeholder Management, 286. http://dx.doi.org/10.1002/9781444315349.ch17
 34. Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljaie, F. (2017). Snowball sampling: A purposeful method of sampling in qualitative research. Strides in development of medical education, 14(3). https://doi.org/10.5812/sdme.67670
 35. Naghsh paydar consulting engineers. (2021). Planning, urban design and architectural design arising from the Iranian-Islamic housing model The residential neighborhood adjacent to the shrine of Hazrat Abdul Azim (Nafarabad). [In Persian]
 36. Olander, S., & Landin, A. (2005). Evaluation of stakeholder influence in the implementation of construction projects. International Journal of Project Management, 23(4), 321-328. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.02.002
 37. Parsumash consulting engineers. (2018). Plan of the development and organization of the context around the Holy Shrine of Hazrat Abdul Azim. District 20 Municipality of Tehran. [In Persian]
 38. Rădulescu, C. M., Ştefan, O., Rădulescu, G. M., Rădulescu, A. T., & Rădulescu, M. V. (2016). Management of stakeholders in urban regeneration projects. Case study: Baia-Mare, Transylvania. Sustainability, 8(3), 238. https://doi.org/10.3390/su8030238
 39. Roberts, P., & Sykes, H. (Eds.). (1999). Urban regeneration: a handbook. Sage.
 40. Saghafi, F., Abbasi, K., & Keshtkari, E. (2014). Designing a framework for identifying and prioritizing stakeholders based on meta-integration method. Farda Management Journal, 13 (39), 1-10. [In Persian]
 41. Salimi, H., & Keikhosrou Doulatyari, Y. (2018). The Book Review of “Designing Social Research: The Logic of Anticipation”. Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 17(8), 219-241. [In Persian]
 42. Sociology, I. O. (2019). Social Blue Paper: Analysis and Prediction of Chinas Social Situation. Social Sciences Academic Press: Beijing, China.
 43. Thagard, P. (2007). The moral psychology of conflicts of interest: Insights from affective neuroscience. Journal of Applied Philosophy, 24(4), 367-380. https://doi.org/10.1111/j.1468-5930.2007.00382.x
 44. Thakore, D. (2013). Conflict and conflict management. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 8(6), 07-16. https://doi.org/10.9790/487X-0860716
 45. Vose, B. (2021). Conflict of interest. The Encyclopedia of Research Methods in Criminology and Criminal Justice, 1, 232-233. https://doi.org/10.1002/9781119111931.ch43
 46. Wang, H., Zhao, Y., Gao, X., & Gao, B. (2021). Collaborative decision-making for urban regeneration: A literature review and bibliometric analysis. Land Use Policy, 107, 105479. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105479
 47. Wang, Y., & Xiang, P. (2019). Investigate the conduction path of stakeholder conflict of urban regeneration sustainability in China: The application of social-based solutions. Sustainability, 11(19), 5271. https://doi.org/10.3390/su11195271
 48. Yang, J., Yang, L., & Ma, H. (2022). Community participation strategy for sustainable urban regeneration in Xiamen, China. Land, 11(5), 600. https://doi.org/10.3390/land11050600
 49. Yu, J. H., & Lee, S. K. (2012). A conflict-risk assessment model for urban regeneration projects using Fuzzy-FMEA. KSCE Journal of Civil Engineering, 16, 1093-1103. http://dx.doi.org/10.1007/s12205-012-1196-2