ارزیابی اثرات اجرایی طرح‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد تکوینی منظر پایدار شهری مطالعه موردی: هسته مرکزی کلان‌شهر اهواز

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22059/jurbangeo.2024.366607.1869

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف طرح‌های نوسازی بافت فرسوده، ارتقاء کیفیت محیط است و رویکرد غالب نوسازی شهری نیز بازآفرینی می‌باشد که ابعاد کالبدی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... را موردتوجه قرار می‌دهد. به همین منظور، هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارزیابی طرح‌های نوسازی در بافت فرسوده هسته مرکزی کلان‌شهر اهواز با رویکرد تکوینی منظر پایدار شهری می‌باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی- نظری و ازنظر روش، به علت ماهیت موضوع موردمطالعه و همچنین رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شهروندان 18 سال و بیشتر ساکن در بافت فرسوده بخش مرکزی کلان‌شهر اهواز بوده که تعداد آن‌ها برابر با 56976 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز به‌صورت اسنادی و پیمایشی است. نتایج ارزیابی شاخص‌های مختلف طرح نوسازی در بافت فرسوده بخش مرکزی کلان‌شهر اهواز با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان داد که تمامی شاخص‌های موردمطالعه (اقتصادی، کالبدی، زیباشناختی و زیست‌محیطی) به‌غیراز شاخص‌های اجتماعی و عملکردی از میانگین کمتری نسبت به میانگین نظری (3) برخوردار هستند؛ به‌عبارت‌دیگر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده بر بهبود وضعیت شاخص‌های اجتماعی و عملکردی تأثیرگذار بوده اما در ارتقاء وضعیت شاخص‌های کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی و زیباشناختی نقش بسیار کمی داشته است. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان داد که شاخص اجتماعی بیشترین اهمیت و شاخص زیباشناختی کمترین اهمیت را دارا بوده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation Of Implementation Effects Of Renovation Plans Of Urban Blighted Using Formative Approach Of Urban Sustainable Landscape The Case Study Of the Central Core Of Ahvaz Metropolis

نویسندگان [English]

 • Majid Goodarzi
 • Zahra Soltani
 • Ershad Rashidi
Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
One of the most important goals of the Renovation Plans of Urban Blighted is to enhance the quality of the environment, and the dominant approach of urban renovation is regeneration, which takes into account the economic, social, cultural, physical, etc. aspects. This study's main aim was to evaluate Renovation Plans in Urban Blighted the Central Core of Ahvaz Metropolis Using a Formative Approach to an Urban Sustainable Landscape. This study, in terms of purpose and method, was applied-theoretical and survey and descriptive-analytical due to the nature of the subject and the governing approach of this research. The statistical population of this study was all residents 18 years and older in Urban Blighted, the Central Core of Ahvaz Metropolis. Using Cochran's formula, a sample of about 384 people was selected as a sample group. The evaluation results of various indicators of renovation Plans of Urban Blighted the Central Core of Ahvaz Metropolis using a one-sample t-test showed that on average, all indicators of this research (economic, physical, aesthetic, and environmental), except for social and functional indicators are less than assumed average (3). In other words, the Implementation of renovation plans and projects to improve the status of social and functional indicators was impressive. However, the mentioned plans had very little role in Improving the status of physical, environmental, economic, and aesthetic indicators. The results of the Friedman test showed that the most important has been related to the social index, and the least important has been to the aesthetic index
 
Extended Abstract
Introduction
Geographic centrality, ease of access, establishment of market and commercial activities, and historical and cultural values have caused Urban Blighted to generate income. Thus, investing in these areas can be economically advantageous. However, despite the mentioned features, due to the lack of attention of managers and officials, lack of proper planning, and the existence of many issues and problems, such as the inappropriate road network, wear and tear of residential units, weak infrastructures, and environmental problems, these tissues are on the path of stagnation and backwardness. The appearance of urban wear and tear, especially the wear and tear of the central and old fabric of cities, along with the transformation of land as a scarce social resource, has made the optimal use of Urban Blighted, which is one of the primary sources of land supply, to become especially important and necessary. The primary purpose of this research is to evaluate renewal projects in the Urban Blighted of the core of the Ahvaz metropolis with the approach of developing a sustainable urban landscape.
 
Methodology
The present applied-theoretical study employed a survey research and descriptive-analytical research method. The statistical population of the research consisted of all citizens eighteen years and older living in the Urban Blighted of the central part of Ahvaz metropolis. The sample size was determined as 384 individuals using Cochran’s formula and with a confidence coefficient of 0.95%, selected by a simple random sampling technique. The data collection method was also documentary and survey research. In the first stage, the data related to the research theoretical framework and background from scientific sources, including books, dissertations, and valid scientific articles, were collected. In examining a case sample of the method, survey research (questionnaire) was employed. The previous domestic and international studies on the research area were reviewed to prepare the questionnaire. Then, questions and items related to the study indicators (social, economic, functional, physical, aesthetic, and environmental) were extracted. In the next stage, questions and indicators were examined and explicated using urban management experts’ opinions. Finally, SPSS software, the one-sample t-test, and the Friedman test were employed to analyze the data collected using the questionnaire.
 
Results and discussion
The results of the one-sample test in connection with the six indicators of this research in the studied area show that between the theoretical averages (equal to 3) and the obtained theoretical averages (experimental average) of the economic, social, physical, functional, aesthetic and environmental, there is a significant difference at the level of 0.95% because firstly, they differ from the theoretical average; secondly, the obtained t-statistic is greater than the value of the standard t-statistic (greater than 1.96 positive and negative); thirdly, the level of significance obtained for the one-sample test, a two-tailed test, is less than 0.05; and fourth, the distance between the upper and lower limits does not include zero, that is, zero is not placed between these two limits. Among the six indicators, two social and performance indicators significantly differ significantly from the theoretical average, which is also positive. Therefore, implementing improvement and renewal projects has effectively improved the condition of the social and functional indicators of the Urban Blighted of the central core of Ahvaz. On the contrary, four physical, economic, environmental, and aesthetic indicators negatively differ from the theoretical average. Therefore, the implementation of improvement and renewal projects had a minimal effect on the mentioned indicators, and the average of these indicators is still below the average.
Also, based on the Friedman test results and referring to the chi-square statistic as 193.86, significant at the error level of 0.05%, it should be said that the participants’ average opinions towards the research indicators are different in the scope of the study statistically and with a confidence of 0.95%. In addition to the significance of the difference or lack of difference in the mean rating of the respondents, the Friedman test deals with the prioritization of indicators. In other words, the test result indicates the participants’ opinions about the six studied indicators. Accordingly, social and functional indicators have more favorable conditions than other research indicators. After these two indices, the physical and economic indices have the highest and lowest ranks related to the aesthetic indicator.
 
Conclusion
In general, the research results indicated that implementing renewal projects had little effect on improving the living conditions of the residents. These projects have had the most significant impact on social and functional indicators and little on other economic, physical, aesthetic, and environmental indicators. Accordingly, to improve the effects of the implementation of improvement and renewal projects in improving the quality of life of the residents of dilapidated buildings and increasing their level of realization based on the primary goals, more attention should be paid to the approaches of empowering the residents and taking advantage of social capital and public participation in line with the policies of a system based on the citizens’ participation as much as possible in all fields, including social and environmental issues, along with economic and physical issues, is necessary as the main pillars of sustainable development.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
Authors contributed equally to the conceptualization and writing of the article. All of the authors approved thecontent of the manuscript and agreed on all aspects of the work declaration of competing interest none.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Rehabilitation
 • Renovation
 • Urban Blighted
 • Sustainable Landscape
 1. آرام، نسیم و جوان مجیدی، جواد. (1397). ارائه الگوهای طراحی بافت تاریخی شهر اردبیل با رویکرد پایداری اجتماعی با استفاده از مدل SWOT. نشریه شباک، 4(35)، 24-11.
 2. امان‌پور، سعید؛ حسینی امینی، حسن و عبادی، حسین. (1398). تبیین مدیریت راهبردی بحران با رویکرد تاب‌آوری شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر اهواز). نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 8 (30) 209-183. https://doi.org/1o.22067/geo.v0i0.80239
 3. بابایی‌فرد، اسدالله؛ پاشا، یاسمن و آتش‌افروز، سمیرا. (1394). بافت‌های فرسوده شهری، فرصتی برای توسعه گردشگری با نگاهی به وضعیت و قابلیت‌های گردشگری بافت‌های فرسوده شهر کاشان. همایش ملی بافت‌های فرسوده و تاریخی شهری: چالش‌ها و راهکارها.
 4. پیوسته‌گر، یعقوب؛ محمددوست، سلیمان؛ حیدری، علی‌اکبر و رحیمی، عنایت‌الله. (1396). ذهنیت‌سنجی در خصوص عملکرد دفاتر تسهیلگری بافت‌های فرسوده شهری در فرآیند بازآفرینی شهری جامع پایدار (نمونه موردی: دفاتر تسهیلگری کلان‌شهر شیراز). نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 8 (30)، 244-225. https://doi.org/ 20.1001.1.22285229.1396.8.30.13.9
 5. جودی پیرانفر، مسعود. (1394). آسیب‌شناسی دفاتر خدمات نوسازی محله. نشریه دانش شهر، معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی مدیریت، امور اجتماعی و فرهنگی، 300، 41-1.
 6. حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه. (1391). مرمت شهری: تعاریف، نظریه‌ها، تجارب، منظورها و قطعنامه‌های جهانی، روش‌ها و اقدامات شهری. چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 7. حجازی، سید جعفر. (1399). سنجش میزان مشارکت بازاریان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز). فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 9 (33)، 105-118.
 8. حسین‌زاده، محمدمهدی؛ افشین مهر، وحید و برارپور، ثمره. (1390). بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تأکید بر سیاست توسعه درونی مطالعه موردی: محدوده 5 بافت فرسوده قائم‌شهر (محدوده اطراف راه‌آهن). نشریه هفت شهر، 2 (38)، 130-122.
 9. دهقانی، مصطفی، بیات، غلامرضا، عبدالله‌زاده رودپشتی، مصطفی و قضاتلو، اسماعیل. (1400). تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 15 تهران. نشریه جغرافیا و روابط انسانی، 3 (4)، 108-93. https://doi.org/20.1001.1.26453851.1400.3.4.7.2 
 10. رسولی، سید حسن؛ مؤمن پور آکردی، سکینه؛ عظیمی‌زاده، الهام و قاسمی طاهری، سید مریم. (1395). ضرورت بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر ساری). کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
 11. سقایی، محسن. (1397). شناسایی و اولویت‌بندی بافت‌های فرسوده شهری در راستای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از زلزله مطالعه موردی: منطقه 5 اصفهان. نشریه سپهر، 27 (105)، 182-171. https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31485
 12. شفایی، سپیده. (1385). راهنمای شناسایی و مداخله در بافت‌های فرسوده (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران). مهندسین مشاور شاران، ایده پردازان فن و هنر، تهران.
 13. کامروا، علی؛ عزیزی، محمدمهدی؛ امین­زاده، بهناز؛ پارسی، حمیدرضا؛ رفیعی، مینو و شاهرخ زاده، فردوس. (1390). بررسی طرح‌های نوسازی بافت فرسوده تهران در پنجاه سال گذشته 1387- 1337. امور پژوهش‌های کاربردی، دانشگاه تهران، 150-1.
 14. محمدی سنگ لی، خشایار و قرشی، صدیقه. (1395). توسعه پایدار شهری؛ رویکرد جهانی با راهکارهای محلی مطالعه موردی: بررسی معیارهای پایداری در معماری سنتی شهر یزد. فصلنامه مطالعات هنر و معماری، 2 (4)، 87-99.
 15. محمدی، مریم و رضازاده، راضیه. (1399). واکاوی تغییرات معنایی منظر شهری بر مبنای رویکرد نشانه‌شناسی (مطالعه موردی: منظر کلان‌شهر کرج). فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، 2 (2)، 32-14.
 16. میرزائی‌ارجنکی، فاطمه و شبانی‌شهرضا، امیرحسین. (1399). ارزیابی طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی در محله همت‌آباد اصفهان. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 9 (34)، 119-134.
 17. نصر، طاهره. (1396). جستاری در ارزیابی اقدامات نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ایران (در قیاس با تجارب نوسازی جهانی) در راستای توجه به اهداف توسعه پایدار. نشریه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 7 (27)، 198-181.
 18. یعقوبی، مهدی و شمس، مجید. (1398). بازآفرینی بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر ایلام. مجله شهر پایدار، 2(1)، 77-63. https://doi.org/ 10.22034/jsc.2019.92132   
 19. Amanpoor, S., Hosseini Amini, H., & Ebadi, H. (2019). Explaining Strategic Crisis Management with Urban Resilience Approach (Case Study: The Worn-out Texture of Ahvaz City). Geography Aand Environmental Hazards, 8(30), 183-209. [In Persian]
 20. Aram, N., & Javan Majidi, J. (2017). Presenting the design patterns of the historical context of Ardabil city with the approach of social sustainability using the SWOT model. Shabak magazine, 4(35), 11-24. [In Persian]
 21. Awad, J., & Jung, CH. (2022). Extracting the Planning Elements for Sustainable Urban Regeneration in Dubai with AHP (Analytic Hierarchy Process). Sustainable Cities and Society, 76, 103496.
 22. Babai Fard, E., Pasha, Y., & Atash Afrooz, S. (2015). Dilapidated urban tissues, an opportunity for the development of tourism (looking at the state and capabilities of tourism of the dilapidated tissues of the city of Kashan). National conference of worn and historical urban textures. [In Persian]
 23. Berni, M. (2010). Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas, Framework Programme of European Commission, LUDA. An issue of growing importance in Europe’s major cities.
 24. Dehghani, M., Bayat, G., Abdullahzadeh Roudposhti, M., & Ghozatlou, E. (2021). Analysis and evaluation of quality of life in urban dilapidated housing (Case study: District 15 of Tehran). Geography and Human Relationships, 3(4), 93-108. [In Persian]
 25. Dhingra, M., & Chattopadhyay, S. (2016). Advancing smartness of traditional settlements-case analysis of Indian and Arab old cities. International Journal of Sustainable Built Environment, 5 (2): 549-563.
 26. Facilitating performance evaluation offices old urban tissue In the process of Sustainable Urban Regeneration (Case offices in Shiraz major facilitator). Research and Urban Planning, 8(30), 225-244. [In Persian]
 27. Habibi, M., & Maghsoodi, M. (2011). Urban restoration: definitions, theories, experiences, meanings and global resolutions, urban methods and measures. 6th edition, Tehran University Press. [In Persian]
 28. hejazi, S.. J. (2020). Evaluation of Market Participation in Improvement and Renovation of Worn Urban Textures) Case study: Central worn-out fabric of Ahvaz city). Journal of Geography, Urban and Regional Studies, 9(33), 105-118. [In Persian]
 29. Hosseinzadeh, M. M., Afshin Mehr, V., & Bararpour, S. (2012). Rehabilitation and regeneration of urban distressed areas in Ghaemshahr, Iran. Haftshahr, 3(37,38), 122-130. [In Persian]
 30. Jodi Piranfar, M. (2014). Pathology of neighborhood renewal service offices. Danesh Shahr Journal, Vice-Chancellor of Management Studies and Planning, Social and Cultural Affairs, 300, 1-41. [In Persian]
 31. Kamrava, A., Azizi, M.M., Aminzadeh, B., Parsi, H.R Rafiei, M., & Shahrokhzadeh, F. (2011). Review of renovation plans for Tehran's worn-out fabric in the past fifty years 1958 - 2008. Applied Research Affairs, University of Tehran, 1-150. [In Persian]
 32. Korkmaz, C., & Balaban, O. (2020). Sustainability of Urban Regeneration in Turkey: Assessing the Performance of the North Ankara Urban Regeneration Project. Habitat International, 95.
 33. Lees, L., & Melhuish, C. (2015). Arts-led regeneration in the UK: The rhetoric and the evidence on urban social inclusion. European urban and regional studies, 22(3), 242-260.
 34. Liu, Y., Li, H., Li, W., & Wang, S. (2021). Renovation priorities for old residential districts based on resident satisfaction: An application of asymmetric impactperformance analysis in Xi’an, China. National library medicine, 16(7), 1-12.
 35. Long, H., & Qu, Y. (2018). Land use transitions and land management: A mutual feedback perspective. Land Use Policy, 74, 111-120.
 36. Manganelli, B., Sabina, T., & Piergiuseppe, P. (2020). A model to support the decision-making in urban regeneration. Land use policy, 99, 104865.
 37. Mirzaei-Arjanki, F., & Shabani-Shahrreza, A. (2019). Evaluation of the project of regeneration of worn-out urban fabric with the approach of public participation in Hemtabad neighborhood of Isfahan. Journal of Geography and Environmental Studies, 9(34), 119-134. [In Persian]
 38. Mohammadi Sang Lee, Kh., & Ghurashi, S. (2015). sustainable urban development; Global approach with local case study solutions: Investigating sustainability criteria in the traditional architecture of Yazd city. Art and Architecture Studies Quarterly, 2 (4), 87-99. [In Persian]
 39. Mohammadi, M., & Rezazadeh, R. (2020). An investigation to the meaning changes of urbanscape through semiotics approach (Case Study: Major Urbanscape of Karaj). Sustainable Development of Geographical Environment, 2(2), 14-32. doi:10.52547/sdge.2.2.14[In Persian]
 40. Nasr, T. (2017). Evaluation of Renovation Measures for Urban Deteriorated Fabrics in Iran (in Comparison to Global Renovation Experiences) in Line with the Objectives of Sustainable Development. Regional Planning, 7(27), 181-198. [In Persian]
 41. Peerapun, W. (2012). Participatory Planning Approach to Urban Conservation and Regeneration in Amphawa Cummunity. Social and Behavioral Sciences, 36: 243 – 252.
 42.  Peyvastehgar, Y., Mohamadidoost, S.,  Heydari, A.A., & Allah Rahimi, E. (2017).
 43. Rasouli, S.H., Momenpour Akerdi., S., Azimizadeh, E., & Ghasemi Taheri, S M. (2015). The necessity of improving and renovating dilapidated urban structures (case study: Sari city). International conference on new researches in management, economics and humanities. [In Persian]
 44. Saghaei, M. (2018). Identification and prioritization of urban deteriorated texture in order to reduce the earthquake-induced vulnerability - Case study: Region 5 in Esfahan. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (Sepehr), 27(105), 171-182. doi: 10.22131/sepehr.2018.31485[In Persian]
 45. Shafaee, S. (2006). Guide for identifying and intervening in dilapidated structures (approved by the High Council of Urban Planning and Architecture of Iran). Sharan Consulting Engineers, Fan and Art Ideas, Tehran. [In Persian]
 46. Stryjakiewicz, T., Kudłak, R., Ciesiółka, P., Kołsut, B., & Motek, P. (2018). Urban Regeneration in Poland’s Non-Core Regions. European Planning Studies, 26(2), 316-341.
 47. Turró, M., Mirzakhani, A., & Jalilisadrabad, S. (2021). Key stakeholders and operation processes in the regeneration of historical urban fabrics in Iran. Cities, 118.
 48. UNDP. (2004). Guidelines for urban regeneration in the Mediterranean region. Priority Actions Program Regional Activity Centre.
 49. Wang, Zh., Jie, H., Fu, H., Wang, L., Jiang, L., Ding, L., & Chen, Y. (2022). A social-media-based improvement index for urban renewal. Ecological Indicators, 137.
 50. Wu, Y., Galdini, R., Chi Man Hui, E., & Long, H. (2020). Urban regeneration and re-use: China and Europe. Cities, 106.
 51. Yaghoubi, M., & Shams, M. (2019). Regeneration of worn-out tissue with a sustainable development approach Case Study: Ilam City. Journal of Sustainable City, 2(1), 63-77. https://doi.org/ 10.22034/jsc.2019.92132 [In Persian]
 52. Zhou, T., Zhou, Y., & Liu, G. (2017). Key Variables for Decision-Making on Urban Renewal in China: A Case Study of Chongqing. Sustainability, 9, 370.