تدوین چارچوبی برای شناسایی مسائل بغرنج در برنامه‌ریزی شهری

نوع مقاله : پژوهشی - بنیادی

نویسندگان

گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jurbangeo.2024.369158.1904

چکیده

امروزه، مسائل نوین حوزه شهرسازی به دلیل پیچیدگی، عدم قطعیت و هنجارمندی، بغرنج تلقی می‌شوند. این در حالی است که علی‌رغم معرفی مفهوم مسئله بغرنج در معنای عام در طول 5 دهه گذشته، شناسایی مسائل شهری بغرنج و نحوه مواجهه با آن، در میان نظریه‌پردازان برنامه‌ریزی شهری همچنان موضوعی در کانون توجه و نیازمند مطالعه است. ازاین‌رو، هدف از مقاله حاضر، تدوین چارچوبی برای شناسایی مسائل بغرنج در برنامه‌ریزی شهری است. روش‌شناسی مطالعه، تحلیل تبارشناسانه است که پدیده‌ها را در تطور تاریخی خود بررسی کرده و جایگاه انتقادی مناسبی را برای فهم شرایط کنونی آن‌ها، پدید می‌آورد. این‌چنین، مفهوم مسئله شهری بغرنج در پنج مرحله شامل شناسایی، سوابق شکل‌گیری، کشف گفتمان‌ها، تحلیل گسست و نقد حال، مورد تحلیل تبارشناسی قرارگرفته است. بر اساس چارچوب پیشنهادی، مسائل شهری بغرنج در دو دسته کلی مشخصه‌های مسئله محور و مشخصه‌های راه‌حل محور، قابل‌شناسایی هستند که متعاقباً ویژگی‌هایی را چون نامعینی در تعریف و پیکربندی، منحصربه‌فردی، ارتباط متقابل و تنگاتنگ، عدم امکان تعریف راه‌حل قطعی، پایان‌ ناپذیری فرآیند مواجهه و عواقب گسترده و اجتناب‌ناپذیر مواجهه، در برمی‌گیرند. درعین‌حال، نبود حاکمیت و متولی اصلی در مواجهه، فرصت محدود برای مواجهه و تشدید به‌واسطه مواجهه شوندگان، ظهور مسئله شهری فوق بغرنج را به دنبال دارد. چارچوب ارائه‌شده برای شناسایی مسائل بغرنج در شهرسازی، زمینه‌ساز تحلیل دقیق‌تر و متعاقباً تعریف کارآمدتر چگونگی مواجهه با آن‌ها برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهری است که به‌علاوه، نیازمند کاربست و مداقه در پژوهش‌های مرتبط موضوعی و موردی آتی خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework to Identify Wicked Problems in Urban Planning

نویسندگان [English]

 • Dorna Asadi
 • Parsa Arbab
Department of Urban Planning and Management, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Today, new problems in urban planning are considered wicked due to their complexity, uncertainty, and normativity. Despite introducing the wicked problem concept during the last five decades, identifying urban wicked problems and how to encounter them is still an issue at the center of focus and study among urban planning theorists. Therefore, this article aims to develop a framework to identify wicked problems in urban planning. The study’s methodology is a genealogical analysis that examines the phenomena in their historical development and creates a suitable critical position for understanding their current conditions. In this way, the concept of the wicked urban problem has been subjected to genealogical analysis in five stages, including identification, records, discourses, discontinuity analysis, and criticism of the present. According to the proposed framework, wicked urban problems could be identified in two general categories, problem-oriented characteristics and solution-oriented characteristics, which subsequently include features such as uncertainty in definition and configuration, uniqueness, interrelationship and closeness, the impossibility of defining a definitive solution, the inexhaustibility of the encountering process, and the extensive and inevitable consequences of addressing. Meanwhile, the absence of a leading authority, the limited opportunity for encountering, and escalating by those who encounter lead to the emergence of super wicked urban problems. The presented framework to identify wicked problems in urban planning lays the groundwork for a more detailed analysis and, accordingly, more efficient approaches to encounter them for urban planners and policymakers, which will need to be applied and scrutinized in future related thematic and case studies
Extended Abstract
Introduction
During the Industrial Revolution and the years after the world wars, planning focused on problems that were relatively definable and agreeable, called tame problems. Today, new problems in urban planning are considered wicked due to their complexity, uncertainty, and normativity. Despite introducing the wicked problem concept during the last five decades, identifying urban wicked problems and how to encounter them is still an issue at the center of focus and study among urban planning theorists. Therefore, this article aims to develop a framework to identify wicked problems in urban planning. For this purpose, the concepts of the urban problem and the wicked urban problem are explained in the literature review section. Then, due to the details described in the methodology section, the evolution of the concept of the wicked urban problem is explored and analyzed genealogically discussed in the results section. Finally, focusing on the framework developed to identify wicked problems in urban planning, the article will be concluded, and suggestions for future studies and research will be presented.
 
Methodology
This article is considered fundamental review research because it aims to develop a framework to identify wicked problems in urban planning. The study’s methodology is a genealogical analysis that examines the phenomena in their historical development and creates a suitable critical position for understanding their current conditions. In this way, the concept of the wicked urban problem has been subjected to genealogical analysis in five stages, including identification, records, discourses, discontinuity analysis, and criticism of the present. The written sources, including books and articles published from 1966 to 2023, were collected purposefully by searching for the “wicked problem” in the title or keywords. They were subsequently analyzed using the genealogical analysis method. Genealogical analysis, as a distinct research tool for historical inquiry, seeks to find the history of how the phenomena became contemporary subjects and examines them in their historical development. In this way, the historical formulations of the phenomena create a suitable critical position for understanding their current conditions.
 
Results and discussion
The structural complexity of the problem, the uncertainty of casual relationships, the unreliability of solutions, conflict over the nature of the problem, and improper distribution of power are among the characteristics derived from identifying the concept of the wicked urban problem. According to the records of the formation of the concept of the wicked urban problem, the uniqueness of the problem, the connection of each problem with a bigger one, the absence of a specific problem statement, the shortage of a set of definitive solutions and a framework for recognizing the appropriateness of them, the dependence of the solutions on the causes, and finally the lack of an endpoint and the irreparable consequences of facing the problem, become subjects matter. Meanwhile, due to the discovery of discourses in the evolution of the concept of the wicked urban problem, dimensions such as the uncertainty of the causes, the involvement of diverse and different groups, individuals, and organizations and the high time and financial costs in facing the problem, the conflict of values governing the problem, the escalation of the problem by the solvers, the emergence of a new problem following the implementation of the solution, and the formation of the concept of the super wicked problem are raised. The weakness of the profession in facing the problem, the complexity of the system and the uncertainty in the available information about the problem, the normative conflict and goals, and the importance of society’s perception of the problem (situated wickedness), are among the characteristics derived from the discontinuity analysis of the concept of the wicked urban problem. Finally, the current criticism of the concept of the wicked urban problem shows the lack of cleaning criteria for the wicked problem and the possibility of errors, confusion in the theoretical foundations, and subsequently, the need to organize literature, identification criteria, and approaches to dealing with the wicked urban problem.
 
Conclusion
The wicked problem, especially the urban wicked problem, is clarified as a problem in urban planning and development that suffers from many uncertainties and ambiguities both in the definition(s) of the problem and about the solution(s). Thus, there is no agreement between the involved groups on the nature of the problem and how to face it. Therefore, the concept of the wicked urban problem as a problem resulting from uncertainty, complexity, diversity, and normativity was analyzed genealogically, and its characteristics were identified. With such an approach, the necessary foundation was provided to develop a framework to identify wicked problems in urban planning. According to the proposed framework, wicked urban problems could be identified in two general categories, problem-oriented characteristics and solution-oriented characteristics, which subsequently include features such as uncertainty in definition and configuration, uniqueness, interrelationship and closeness, the impossibility of defining a definitive solution, the inexhaustibility of the encountering process, and the extensive and inevitable consequences of addressing. Meanwhile, the absence of a leading authority, the limited opportunity for encountering, and escalating by those who encounter lead to the emergence of super wicked urban problems. The presented framework for identifying wicked problems in urban planning lays the groundwork for a more detailed analysis and, accordingly, more efficient approaches to encounter them for urban planners and policymakers, which will need to be applied and scrutinized in future related thematic and case studies.
 
Authors’ Contribution
All authors contributed equally to the preparation of this manuscript.
 
 
Conflict of Interest
The authors declare that there is no conflict of interest.
 
Funding
This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
 
Acknowledgment
The authors would like to thank the editor and anonymous reviewers for their valuable comments and constructive remarks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complexity
 • Normativity
 • Uncertainty
 • Urban Planning
 • Wicked Problem
 1. آریانپور کاشانی، عباس. (1370). فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی. جلد پنجم (S-Z)، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
 2. ارباب، پارسا. (1401). واکاوی علل محتوایی ناکارآمدی برنامه‌ریزی شهری بر اساس رویکرد طرح‌های جامع (مطالعه موردی: طرح جامع نوشهر)، آمایش سرزمین، 14(1)، 93-61. https://doi.org/10.22059/jtcp.2021.332798.670267
 3. ارباب، پارسا؛ کشاورز شرق، محمدحسن؛ کیائی، مهدی و نصرتی، آرین. (1402). استفاده از رویکرد پس‌نگری در تدوین نقشه راه برای چشم‌انداز شهر تهران. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 11(3)، 37-21. https://doi.org/10.22059/JURBANGEO.2023.362508.1846
 4. اسدی، ایرج. (1382). پیچیدگی مسائل در برنامه‌ریزی شهری و رویکردهای مواجهه با آن‌ها. مدیریت شهری و روستایی، 14، 38-24.
 5. اکرمی، موسی و اژدریان شاد، زلیخا. (1391). تبارشناسی از نیچه تا فوکو. روش‌شناسی علوم انسانی، (18)70، 32-7.
 6. جعفری، مصطفی. (1399). طراحی راهبردی مدل مدیریت مشارکتی شهر. مطالعات مدیریت راهبردی، 11(42)، 76-59. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286853.1399.11.42.5.6
 7. حاجی‌عباسی، حمزه. (1399). معرفی تفکر طراحی در سیاست‌گذاری: سیاست‌های ایران در مقابله با کرونا. سیاست‌نامه علم و فناوری، (2)10، 98-83. https://dorl.net/dor/20.1001.1.24767220.1399.10.2.5.8
 8. حبیب، فرح و شکوهی، علی. (1391). شناخت و تحلیل مسائل شهری با استفاده از سیستم‌های فازی. هویت شهر، (10)6، 26-17.
 9. خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید. (1398). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی. نگاه دانش.
 10. دهقانی، دانیال؛ داداش‌پور، هاشم و ممدوحی، امیر رضا. (1401). مروری نظام‌مند بر ادبیات نظری رابطه قابلیت دسترسی و عدالت فضایی. دانش شهرسازی، (6)3، 1-22. https://doi.org/10.22124/upk.2022.20380.1686
 11. رفیع، حسین و رزمی، سروش. (1400). بررسی مدیریت شبکه‌های اجتماعی در فضای سیاسی ایران به‌عنوان یک مسئله بدخیم. پژوهش‌های راهبردی سیاست، (10)36، 148-125. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23456140.1400.10.36.5.0
 12. سرور، رحیم و خلیجی، محمد علی. (1400). سیاست‌گذاری شهری در حیطه مسائل بدخیم شهرها. سیاست‌گذاری محیط شهری، 1(1)، 16-1. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27833496.1400.1.1.10.8
 13. عمید، حسن. (1363). فرهنگ عمید. انتشارات امیرکبیر.
 14. فاضلی، محمد. (1395). مفهوم مسائل بدخیم. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، (6)21، 12-11.
 15. فضل‌الهی قمشی، | سیف الله و صالحی کوسالاری، شیوا. (1401). بررسی روش پژوهش تبارشناسی به‌عنوان یک رویکرد کیفی: تحلیل محتوا. رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، 31، 11-1.
 16. کچویان، حسین و زائری، قاسم. (1388). ده گام اصلی روش‌شناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ با اتکا به آراء میشل فوکو. راهبرد فرهنگ، 2(7)، 30-7.
 17. کریمی (مله)، علی. (1397). مسائل سیاستی بدخیم و لزوم بازنگری راهبردی در الگوهای سنتی روابط دولت- ملت ایران. دولت‌پژوهی، 4(15)، 39-1. https://doi.org/10.22054/tssq.2018.9341
 18. مصلح، عرفان و سلیمی، غلامرضا. (1400). مسائل حکمرانی و حکمرانی مسائل. حکمرانی متعالی، 2(3)، 32-10.
 19. موسسه لغت‌نامه دهخدا. (1390). لغت‌نامه فرهنگ متوسط دهخدا (به کوشش غلامرضا ستوده، ایرج مهرکی، اکرم سلطانی؛ زیر نظر جعفر شهیدی)، جلد اول، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 20. نوری مکرم، امیر؛ جانی‌پور، بهروز و تقوایی، ویدا. (1402). بررسی مولفه‌های شکل‌گیری کانسپت (طرح‌مایه) در آموزش طراحی معماری با رویکرد پیشینه‌محور.  باغ نظر، 20(120)، 42-29. https://doi.org/10.22034/bagh.2022.332886.5186
 21. Akrami, M., & Azhdarian-E-Shad, Z. (2012). Genealogy form Nietzsche to Foucault. Methodology of Social Sciences and Humanities18(70), 7-32. [in Persian].
 22. Alford, J., & Head, B. (2017). Wicked and less wicked problems: a typology and a contingency framework. Policy and Society, 36(3), 397–413. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1361634
 23. Allmendinger, P. (2002). Towards a post-positivist typology of planning theory. Planning Theory, 1(1). 77–99. https://doi.org/10.1177/147309520200100105
 24. Amid, H. (1363). Amid Encyclopedia. Amir Kabir Publishers. [in Persian].
 25. Anais, S. (2013). Genealogy and critical discourse analysis in conversation: Texts, discourse, critique. Critical Discourse Studies, 10(2), 123-135. https://doi.org/10.1080/17405904.2012.744321
 26. Arbab, P. (2022). Exploring the substantial reasons for the inefficiency of urban planning based on Comprehensive Plans Approach (case study: Nowshahr’s Comprehensive Plan). Town and Country Planning14(1), 61-93. [in Persian]. https://doi.org/10.22059/jtcp.2021.332798.670267
 27. Arbab, P., Keshavarz-E-Shargh, M. H., Kiaee, M., & Nosrati, A. (2023). Using backcasting approach in developing a roadmap for Tehran’s vision. Geographical Urban Planning Research (GUPR)11(3), 21-37. [in Persian]. https://doi.org/10.22059/JURBANGEO.2023.362508.1846
 28. Artman, M. (2015). Managing urban soil sealing in Munich and Leipzig (Germany) −From a wicked problem to clumsy solutions. Land Use Policy, 45, 21–37. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.02.004
 29. Aryanpour Kashani, A. (1991). English to Persian Dictionary, The fifth Volume (S-Z), Amir Kabir Publishers. [in Persian].
 30. Asadi, I. (2003). The complexity of problems in urban planning and ways of encountering them. Urban and Rural Management, 14, 24-38. [in Persian].
 31. Bahm, A. J. (1975). Comments: Planners’ failures generate a scapegoat. Policy Sciences, 6, 103-105. https://doi.org/10.1007/BF00186758
 32. Bannink, D., & Trommel, W. (2019). Intelligent modes of imperfect governance. Policy and Society, 38:2, 198-217. https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1572576
 33. Baum, H.S. (1977). Toward a post-industrial planning theory. Policy Sciences, 8(4), 401–421. https://doi.org/10.1007/BF01727407
 34. Campbell. S.D., & Zellner, M. (2020). Wicked problems, foolish decisions: Promoting sustainability through urban governance in a complex world symposium, Vanderbilt Law Review, 1643-1685.
 35. Chan, J. K. H. & Xiang, W.N. (2022). Fifty years after the wicked‑problems conception: Its practical and theoretical impacts on planning and design. Socio-Ecological Practice Research, 4, 1-6. https://doi.org/10.1007/s42532-022-00106-w
 36. Chan, J. K. H. (2023). The ethics of wicked problems: An exegesis. Socio-Ecological Practice Research, 5, 35–47. https://doi.org/10.1007/s42532-022-00137-3
 37. Churchman, C. W. (1967). Guest editorial: Wicked problems. Management Science, 14(4), B141–B142.
 38. Crowley, K., & Head, B. (2017). The enduring challenge of ‘wicked problems’: Revisiting Rittel and Webber. Policy Sciences, 50(4), 539–547. https://doi.org/10.1007/s11077-017-9302-4
 39. Dehghani, D., Dadashpor, H., & Mahmoodi, A. R. (2022). Relationship between accessibility to transport network and spatial justice: A review of the literature. Urban Planning Knowledge, 6(3), 1-22. [in Persian]. https://doi.org/10.22124/upk.2022.20380.1686
 40. Dehkhoda Dictionary Institute. (2011). Dehkhoda dictionary. First Volume. University of Tehran Press. [in Persian].
 41. Detoni, D., & Bitzer, B. (2015). The role(s) of universities dealing with global wicked problems through multi-stakeholder initiatives. Journal of Cleaner Production, 106, 68–71. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.050
 42. Fazeli, M. (2017). The concept of malignant issues. Strategic Studies of Public Policy6(21), 11-12. [in Persian].
 43. Fazlollahi, S.A., & Salehi, SH. (2022). Investigating genealogical research method as a qualitative approach: Content analysis. Research Approaches in Social Sciences, 31, 1-11. [in Persian].
 44. Frame, B. (2008). ‘Wicked’, messy’ and ‘clumsy’: Long term frameworks for sustainability. Environment and Planning C: Politics and Space, 26, 1113–1128. https://doi.org/10.1068/c0790s
 45. Glasser, W. (1998). Choice theory: A new psychology of personal freedom. New York: Harper Collins.
 46. Guy Peters, B. (2017). What is so wicked about wicked problems? A conceptual analysis and a research program. Policy and Society, 36(3), 385-396. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1361633
 47. Habib, F., & Shokoohi, A. (2012). Solving urban problems by means of fuzzy systems. Hoviat-E-Shahr6(10), 17-26. [in Persian].
 48. Hajiabbasi, H. (2020). Introducing design thinking to policymaking: Iranian policies against Coronavirus (COVID-19 crisis). Science and Technology Policy Letters, 10(2), 83-98. [in Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.24767220.1399.10.2.5.8
 49. Hartmann, T. (2012). Wicked problems and clumsy solutions: Planning as expectation management. Planning Theory, 11(3), 242–256. https://doi.org/10.1177/1473095212440427
 50. Head, B. W. (2022). Wicked problems in public policy: Understanding and responding to complex challenges. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94580-0
 51. Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked problems: Implications for public policy and management. Administration & Society, 47(6), 711–739. https://doi.org/10.1177/0095399713481601
 52. Hisschemöller, M., & Hoppe, R. (1996). Coping with intractable controversies: The case for problem structuring in policy design and analysis. Knowledge for Policy, 4(8), 40–60. https://doi.org/10.1007/BF02832229
 53. Hocking, V. T., Brown, V. A., & Harris, J. A. (2016). Tackling wicked problems through collective design. Intelligent Buildings International, 8(1), 24–36. https://doi.org/10.1080/17508975.2015.1058743
 54. Hoppe, R. (2010). The governance of problems: Puzzling, powering and participation. Policy Press. https://doi.org/10.1332/policypress/9781847429629.001.0001
 55. Horn, R.E. & Weber, R.P., (2007). New tools for resolving wicked problems: Mess Mapping and resolution mapping processes, MacroVU, Inc. and Strategy Kinetics, LLC. Available at: http://www.strategykinetics.com//New_Tools_For_Resolving_Wicked_Problems.pdf
 56. Jafari, M. (2020). Designing the model of participatory managing of city based on P.L.S.D strategic approach. Journal of Strategic Management Studies11(42), 59-76. [in Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286853.1399.11.42.5.6
 57. Kachuiyan, H., & Zaeri, Q. (2009). Ten basic methodological steps in genealogical analysis of culture with special reference to Michel Foucault. Strategy for Culture2(7), 7-30. [in Persian].
 58. Karimi (Maleh), A. (2018). Wicked policy problems & the necessity of the fundamental revision of traditional state-society relations in Iran. State Studies4(15), 1-39. [in Persian]. https://doi.org/10.22054/tssq.2018.9341
 59. Kearins, K. & Hooper, K. (2002). Genealogical method and analysis. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(5), 733-757. https://doi.org/10.1108/09513570210448984
 60. Khanifar, H., & Moslemi, N. (1398). Principles and basics of qualitative research methods. NEGAH-E-DANESH Publication. [in Persian].
 61. Kirschke, S., Franke, C., Newig, J., & Borchardt, D. (2019). Clusters of water governance problems and their effects on policy delivery. Policy and Society, 38(2), 255-277. https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1586081
 62. Lazarus, R. (2009). Super wicked problems and climate change: restraining the present to liberate the future. Cornell Law Review, 94, 1153–1233.
 63. Levin, K., Cashore, B., Bernstein, S., & Auld, G. (2012). Overcoming the tragedy of super wicked problems: Constraining our future selves to ameliorate global climate change. Policy sciences, 45(2), 123-152. https://doi.org/10.1007/s11077-012-9151-0
 64. Mills, E. S. (1997). Evidence!: Citation & analysis for the Family Historian. Genealogical Publishing Com.
 65. Mills, E. S. (2006). Evidence analysis: A research process map. Board for Certification of Genealogists.
 66. Mills, E. S. (2007). Evidence explained: Citing history sources from artifacts to cyberspace. Genealogical Publishing Com.
 67. Mosleh, E., & Salimi, G. R. (2021). Governance issues and governing issues. Exalted Governance2(3), 10-32. [in Persian].
 68. Noordegraaf, M., Douglas, S., & Geuijen, K., & van der Steen, M. (2019). Weaknesses of wickedness: A critical perspective on wickedness. Theory, Policy and Society. 38:2, 278-297. https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1617970
 69. NooriMokaram, A., Janipour, B., & Taghvaei, V. (2023). Examining the components of architectural concept formation in teaching architectural design with a background-based approach. Bagh-E Nazar20(120), 29-42. [in Persian]. https://doi.org/10.22034/bagh.2022.332886.5186
 70. Norris, P.E., O’Rourke, M. Mayer, A.S. & Halvorsen, K.E. (2016). Managing the wicked problem of transdisciplinary team formation in socio-ecological systems. Landscape and Urban Planning, 154, 115-122. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.01.008
 71. Perry, J. (2015). Climate change adaptation in the world’s best places: A wicked problem in need of immediate attention. Landscape and Urban Planning, 133, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.08.013
 72. Rafie, H., & Razmi, S. (2021). Management of social networks in the political atmosphere in Iran as a wicked problem. Political Strategic Studies10(36), 125-148. [in Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23456140.1400.10.36.5.0
 73. Raisio, H. (2010). Embracing the Wickedness of Health Care: Essays on reforms, wicked problems and public deliberation (Doctoral dissertation, University of Vaasa, Vaasa). Retrieved from ProQuest Dissertations & Theses.
 74. Ramirez, A., Keizer, C., Van der Sluijs, J., Olivier, J. and Brandes, L. (2008). Monte Carlo analysis of uncertainties in the Netherlands greenhouse gas emission inventory for 1990-2004. Atmospheric Environment, 42(35), 8263-8272. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.07.059
 75. Rittel, H. J., & Webber, M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences, 4(2), 155-169. https://doi.org/10.1007/BF01405730
 76. Roberts, N. (2000). Wicked problems and network approaches to resolution. International Public Management Review, 1(1), 1-19.
 77. Roggema, R. (2014). Developing a planning theory for wicked problems: Swarm planning. Swarm Planning: The Development of a Planning Methodology to Deal with Climate Adaptation, (pp. 67-89). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7152-9_3
 78. Roo, D. G., & Silva, E. (2016). A planner’s encounter with complexity. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315565088
 79. Sarvar, R., & Khaliji, M. A. (2021). Urban policy in the field of wicked problems. Urban Environmental Planning and Development1(1), 1-16. [in Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27833496.1400.1.1.10.8
 80. Skaburkis, A. (2008). The origin of “wicked problems”. Planning Theory and Practice, 9(2), 277-280. https://doi.org/10.1080/14649350802041654
 81. Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A leader’s framework for decision making. Harvard Business Review, 85(11), 68–76. Available at: https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making
 82. Termeer, C. J., Dewulf, A., & Biesbroek, R. (2019). A critical assessment of the wicked problem concept: Relevance and usefulness for policy science and practice. Policy and Society, 38(2), 167–179. https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1617971
 83. Tietjen, A., & Jørgensen, G. (2016). Translating a wicked problem: A strategic planning approach to rural shrinkage in Denmark. Landscape and Urban Planning, 154, 29-43. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.01.009
 84. Tucker, M. (2008). Genealogy research process (visualization of concepts from the Board for Certification of Genealogists & Elizabeth Shown Mills). Available at: http://www.thinkgeanealogy.com
 85. Turnbull, N., & Hoppe, R. (2019). Problematizing ‘wickedness’: A critique of the wicked problems concept, from philosophy to practice. Policy and Society, 38(2), 315-337. https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1488796
 86. Van Bueren, E.M., Klijn, E.H. & Koppenjan, J.F. (2003). Dealing with wicked problems in networks: Analyzing an environmental debate from a network perspective. Journal of Public Administration Research and Theory, 13, 193- 212. https://doi.org/10.1093/jpart/mug017
 87. Verweij, M. (2014). Wicked problems, clumsy solutions, and messy institutions in transnational governance. The problem-solving capacity of the modern state: Governance challenges and administrative capacities, (pp. 182-197). Oxford. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198716365.003.0010
 88. Vucetic, S. (2011). Genealogy as a research tool in international relations. Review of International Studies, 37, 1295-1312. https://doi.org/10.1017/S0260210510000938
 89. Xiang, W. (2013). Working with wicked problems in socio-ecological systems: Awareness, acceptance, and adaptation. Landscape and Urban Planning, 110, 1–4. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.11.006
 90. Zadeh, L. A. (1973). Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, (1), 28-44. https://doi.org/10.1109/TSMC.1973.5408575