تبیین مولفه‌ های طراحی مجتمع های مسکونی مبتنی بر پاسخ به نیاز خودشکوفایی (بررسی موردی: مجتمع های مسکونی مبعث، جنت، مدرس، بوعلی و دراک در شیراز)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری‌، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی،

3 دانشیار، گروه معماری و شهرسازی پایدار، دانشگاه واشنگتن دی سی (UDC)، واشنگتن، آمریکا

10.22059/jurbangeo.2024.369557.1893

چکیده

در عصری که جوامع به سمت ماشینی شدن پیش می‌رود، ابعاد روانی انسان بیش از پیش نادیده گرفته شده است؛ خودشکوفایی را می‌توان به عنوان راه‌حلی برای آسیب‌های ناشی از این امر مطرح نمود، این انگیزش برای فرد بهزیستی ذهنی و سلامت روان را به ‌همراه می‌آورد. در این راستا به نظر می‌رسد در راستای تحقق خودشکوفایی می‌توان از قابلیت‌های محیطی بهره برد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی مولفه‌های طراحی تاثیرگذار بر پاسخ به نیاز خودشکوفایی ساکنین مجتمع‌های مسکونی و به روش آمیخته انجام شده است. جامعه‌ی نمونه را در فاز اول در روش سندکاوی، منابع در دسترس و در روش دلفی 20 نفر از متخصصان در بر می‌گیرد. جامعه‌ی نمونه در فاز دوم را 290 نفر از ساکنین مجتمع‌های مسکونی شهر شیراز تشکیل می‌دهد. پژوهش با روش سندکاوی و بررسی منابع آغاز شده و در روش دلفی به مصاحبه با متخصصان پرداخته می‌شود. در ادامه با پرسشنامه محقق ساخت به پیمایش کاربران پرداخته می‌شود. در نهایت اطلاعات حاصل از پیمایش وارد نرم افزار Spss-23 شده و تحلیل داده‌ها به وسیله‌ی آزمون تحلیل عامل و آزمون همبستگی پیرسون صورت می‌پذیرد. یافته‌های پژوهش در بخش تحلیل عامل مولفه‌های «محیط خلاق، مشارکت‌پذیری محیط، امنیت محیطی، رویدادپذیری فضا، تنوع‌پذیری، اکتشاف‌پذیری، تعاملات اجتماعی در محیط» را به عنوان مولفه‌های طراحی مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر خودشکوفایی معرفی می‌نماید و نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که تمامی عوامل به صورت مثبت و معنادار دارای همبستگی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Design Components of Residential Complexes Based on Responding to the Need for Self-Actualization (Case study: Mabaas, Jannat, Modarres, Booali and Derak residential complexes in Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Elahe Moahjer 1
  • Hamidreza azemati 2
  • Khosro Movahed 3
1 Ph.D. Student, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch
2 Department of Architecture, Faculty of Architecture & Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture and Urban Sustainability, University of the District Colombia, Washington DC, USA
چکیده [English]

Nowadays, when societies are moving towards industrialization, it seems that the psychological dimensions of humans are disregarded. Self-actualization can be proposed as a solution to reduce the negative impacts caused by this. This motivation leads to improved psychological health and well-being in humans. It seems that environmental capabilities can be used to pursue self-actualization in people. Considering the mentioned necessity, this study aims to provide effective design components for responding to the self-actualization of residents in residential complexes. In the first step of the research’s first phase, which is the document mining method, the sample population was available resources, and in the Delphi method, the sample population was 20 experts. The sample population in the second phase of the research, to survey users, was 290 residents of residential complexes in Shiraz city. Research was started by the Document Mining Method and the Delphi technique, and sources were assessed. Then, experts are interviewed. Then, users were surveyed using the researcher-made questionnaire. Finally, the information obtained from the users' survey was entered into SPSS-23.0, and data analysis was performed using factor analysis and Pearson correlation tests. The findings of factor analysis present the components of creative environment, collective environment, environmental safety, event-able environment, diversity, discoverability, and social interactions as environmental components that are effective in responding to the self-actualization needs of residents of residential complexes, And the results of the correlation test show that all factors are positively and significantly correlated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Residential Complexes
  • Residential Complexes of Shiraz
  • Self-Actualization