اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سیدعباس رجایی

جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sarajaei
sarajaeiut.ac.ir

سردبیر

دکتر کرامت اله زیاری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari
zayyariut.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر علی حسینی

جغرافیای و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/a.hosseini
a.hosseiniut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر سعید زنگنه شهرکی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saeed.zanganeh/
saeed.zanganehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علی مدرس

جغرافیای شهری دانشگاه واشنگتن تاکوما، ایالات متحده

directory.tacoma.uw.edu/employee/modarres
modarresuw.edu

دکتر لوکا سالواتی

بوم شناسی جغرافیایی و اقتصادی دانشگاه ماسراتا، ایتالیا

www.researchgate.net/profile/Luca-Salvati-3/research
luca.salvatiuniroma1.it

دکتر بنیامینو مورگانته

برنامه ریزی فضایی دانشگاه بازیلیکاتا، ایتالیا

oldwww.unibas.it/utenti/murgante/benny.html
beniamino.murganteunibas.it

دکتر ایوب شریفی

مطالعات شهری و علوم محیطی دانشگاه هیروشیما، ژاپن

seeds.office.hiroshima-u.ac.jp/profile/en.a63149f0ebc98d0e520e17560c007669.html
sharifihiroshima-u.ac.jp

دکتر سهیل صبری

مطالعات شهری دانشگاه ملبورن، استرالیا

findanexpert.unimelb.edu.au/profile/690462-soheil-sabri
soheil.sabriunimelb.edu.au

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/apoura/
apouraut.ac.ir

دکتر محمدرضا پورمحمدی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?pourmohammadi
pourmohamaditabrizu.ac.ir

دکتر حمیدرضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6142
h.varesigeo.ui.ac.ir

دکتر مسعود تقوایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6077
m.taghvaeigeo.ui.ac.ir

دکتر فرشاد نوریان

شهرسازی دانشیار، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/fnoorian
fnoorianut.ac.ir

دکتر محمدرحیم رهنما

جغرافیای شهری استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

rahnama.profcms.um.ac.ir/
rahnamaum.ac.ir

دکتر عیسی ابراهیم زاده

جغرافیای شهری گروه جغزافیای و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iazhgep.usb.ac.ir

دکتر مهدی قرخلو

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~mehdegh
mehdeghut.ac.ir

دکتر علی موحد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/182/movaheda2000/
movahedkhu.ac.ir

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و GIS استاد، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hfaraji/
hfarajiut.ac.ir