پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری (JURBANGEO) - واژه نامه اختصاصی