سنجش کیفیت زندگی شهری مهاجران ‌افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنی (مطالعۀ موردی: شهر رباط‌کریم)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، استاد تمام، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری؛ دانشگاه تهران

چکیده

در چند دهۀ اخیر، کیفیت زندگی به عنوان یکی از موضوعات مورد علاقۀ بسیاری از علوم، مورد توجه محققان، برنامه‌ریزان و دولت‌ها قرار گرفته است. کیفیت زندگی دارای دو رویکرد اساسی عینی و ذهنی است. در این تحقیق کیفیت زندگی شهری با رویکرد ذهنی و با در نظر گرفتن شاخص‌های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی- محیطی و زیست‌محیطی بررسی شده و روش تحقیق توصیفی– تحلیلی است. یافته‌های حاصل از پرسش‌نامۀ میدانی با استفاده از میانگین و آزمون‌های آماری t تک‌نمونه‌ای، آزمون یومن– وایت نی، آزمون کولموگروف – اسمیرنوف تک‌نمونه‌ای و همچنین دونمونه‌ای و رگرسیون خطی چندمتغیره به کمک نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون t تک‌نمونه‌ای نشان‌دهندۀ این است که شرایط کیفیت زندگی مهاجران در شهر رباط‌کریم پایین و کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. این نتایج نشان داد که پایین‌ترین میزان رضایت از کیفیت زندگی مربوط به جنبۀ اقتصادی و تفریح و اوقات فراغت است. همچنین با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه، 84% از بالا بودن کیفیت زندگی شهری ناشی از شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی است. نتایج نشان داد که متغیرهای اجتماعی فرهنگی با میزان ۸۸۴/۰ آثار بیشتری را در بالا رفتن میزان کیفیت زندگی در شهر رباط‌کریم دارند. در نتیجه، برای بهبود کیفیت زندگی مهاجران در سطح شهر رباط‌کریم برنامه‌ریزی در شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Afghan Immigrant’s Urban Quality of Life by Mental Method (Case study: Robat Karim)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pour Ahmad 1
  • Keramatolah Zayyari 1
  • Javid Zahedi 2
1 Professor of Geography and Urban Planning-University of Tehran
2 Master Student of Geography and Urban Planning-University of Tehran
چکیده [English]

In recent decades, quality of life has considered as one of the most favorite subjects of science, between the researchers, planners and governments. Two basic approach of Quality of life are objective and subjective. In this research, the quality of life by mental approach investigated with regard to indicators of socio-cultural, economic, physical-environment and ecological. . The research method is descriptive-analytic study. Then results of the questionnaire analyzed using single-sample t-test, Kolmogorov - Smirnov two-sample and multiple linear regression analysis using SPSS software. Single-sample t-test results indicate that the migrant's quality of life in Rabat Karim city is rated lower than average. The results showed that the lowest satisfaction of quality of life is on both economic conditions and recreation and leisure situation. . Also, using multiple regression analysis shows that 84% of the city's high quality of life includes indicators of social, economic, physical and environmental. The results showed that the socio-cultural variables in the level of 0.884 have more impact in becoming higher quality of life in Rabat Karim city. Consequently, to improve the quality of life of migrants in Rabat Karim, planning in social and economic indicators is very impressive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban quality of life
  • the subjective approach
  • Afghan Immigrants
  • Rabat Karim city