دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-142 
ارزیابی پایداری محلات شهری در شهر سقز

صفحه 73-94

10.22059/jurbangeo.2014.51483

فرزانه ساسان پور؛ علی موحد؛ سوران مصطفوی صاحب؛ محسن یوسفی فشکی