دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-142 
5. ارزیابی پایداری محلات شهری در شهر سقز

صفحه 73-94

10.22059/jurbangeo.2014.51483

فرزانه ساسان پور؛ علی موحد؛ سوران مصطفوی صاحب؛ محسن یوسفی فشکی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 435-575 پاییز 1393، صفحه 277-433 تابستان 1393، صفحه 143-276 بهار 1393، صفحه 1-142