تحلیل رضایتمندی از شاخص‌های کیفیت محیط در شهرهای جدید (مطالعۀ موردی: شهر جدید پرند)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تربیت‌مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده

امروزه یکی از اهداف عمدۀ برنامه‌ریزی شهرهای جدید، دستیابی به بیشترین مطلوبیت و رضایتمندی ساکنان در ابعاد گوناگون در این شهرها است. چرا که شهرهای جدید از امکانات و عوامل رشد مساوی در طول زمان برخوردار نبوده و نیستند و همین امر سبب به‌وجودآمدن تفاوت‌های آشکاری در کیفیت محیط زندگی آنها و مادرشهرها شده است. هدف از تحقیق حاضر سنجش شاخص‌های ذهنی و رضایتمندی از کیفیت محیط در شهر جدید پرند، به عنوان یکی از چهار شهر جدید پیرامون کلان‌شهر تهران و ارائۀ راهکارهای مناسب برای ارتقای شرایط کیفی سکونت در این شهر جدید است که تا به امروز کمترین میزان موفقیت را در جذب جمعیت کلان‌شهر تهران داشته است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، یک پیمایش میدانی از 370 نفر از ساکنان شهر جدید پرند انجام گرفت. شاخص‌های تحقیق با نگاه ذهنی به ابعاد کیفیت زندگی در 5 بعد محیط اجتماعی، محیط اقتصادی، کیفیت مسکن، ارائۀ خدمات شهری و کیفیت دسترسی و حمل‌ونقل طبقه‌بندی و با استفاده از آزمون T-test تک‌نمونه‌ای، تحلیل رگرسیون چند متغیره، ضریب هم‌بستگی اسپیرمن (Spearman) و ضریب هم‌بستگی وی‌کرامر (Cramer’s V) در محیط نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت محیط سکونت از دیدگاه ساکنان شهر جدید پرند در همۀ شاخص‌ها در سطح پایینی قرار دارد. فقط شاخص دسترسی و حمل‌ونقل را نزدیک به متوسط ارزیابی کرده‌اند و از دیگر شاخص‌ها به‌طور کلی اظهار نارضایتی کرده‌اند. کمترین میانگین به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی شهر پرند تعلق دارد. در سطح دوم مدل، شاخص کیفیت دسترسی و حمل‌ونقل تأثیر بیشتری بر شاخص سطح بالاتر خود، یعنی رضایت ساکنان از کیفیت محیط و سکونت در شهر جدید پرند دارد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی افراد نقش مؤثری در نحوۀ نگرش و ادراک آنها نسبت به مقولۀ کیفیت زندگی دارد. در این میان شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کیفیت زندگی بیشترین تأثیرپذیری را از ویژگی‌های فردی داشته است. شناخت ارتباط میان کیفیت محیط شهر جدید پرند و تأثیر آن بر سطوح مختلف رفتاری، احساسی و ادراکی ساکنان اهمیت خاصی دارد. بی‌تردید، جذب جمعیت در پرند هر چند بر مبنای اصولی‌ترین قواعد علمی پیاده شود، اگر بر مبنای درک محیطی نباشد، رضایت چندانی را کسب نخواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of satisfaction rate the Urban environmental quality indicators satisfaction rate in new cities (Case study: the new city parand

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezaei 1
  • Sohrab Moazzen 2
  • Narges Nafar 3
1 assistant professor of geography and urban planning, Yazd University
2 M.A. Student, Geography and urban planning, Tarbiat Modares University
3 M.A. Student, Geography and urban planning, Rey Azad University
چکیده [English]

The discussion of environmental quality in the new towns, due to their lack of success in achieving primary objectives of social and economic complexity, sensitivity and give more than other urban areas. Therefore, the objective of the present investigation, the assessment of mental and psychological satisfaction index of the quality of the environment in the new town parand, as one of four new city perimeter of Tehran metropolis that the lowest success rate in attracting the population of Tehran metropolis, and provide appropriate solutions to enhance the quality of residence conditions in this regard new town. To achieve the objectives of the research, a field of navigation of the new town parand 370 inhabitants. Research for index with subjective dimensions of quality of life in the social environment, the economic environment, the 5th dimension, quality of accommodation, the provision of municipal services and access and transport quality classification. The results of the research show that the quality of the home environment from the perspective of residents of the new town parand in all indicators are located on the lower level. Among these indicators of social and economic quality of life for most considering individual features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of the environment"
  • "Satisfaction"
  • "parand"
  • "