ارزیابی پایداری محلات شهری در شهر سقز

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

توسعۀ پایدار و به تبع آن توسعۀ پایدار محله‌ای مفهومی است که در سال‌های اخیر در مجامع علمی مطرح شده است و ارتباط تنگاتنگی با آسیب‌های اجتماعی، زیست‌محیطی، اقتصادی و معیشت شهری، امنیت، مشارکت، شکل، بافت و مدیریت شهری دارد. امروزه پایدارترین و مؤثرترین برنامه‌های توسعه‌ای آنهایی‌اند که مبتنی بر ویژگی‌ها و نیازهای خانواده‌ها و جمعیت‌های محله‌ای تدوین و ارائه گردند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با تأکید بر «جامع‌نگری» بوده و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت پیمایشی صورت گرفته است. در این پژوهش از میان چهار بافت مشخص در شهر سقز، از هر بافت یک محله برای نمونه انتخاب شده و در هر محله با توزیع و تکمیل پرسش‌نامه و بهره‌گیری از مدل ELECTRE وضعیت پایداری بافت‌های شهری مشخص شده‌اند. در این تحلیل 8 شاخص در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی به‌کار رفته است. بر اساس یافته‌های پژوهش، میزان پایداری محلات تحت مطالعه بدین ترتیب اولویت‌بندی می‌شود: محلۀ «ناوقلا» در بافت قدیمی با 3 امتیاز به عنوان محلۀ پایدار شناخته می‌شود که از دلایل آن می‌توان به هویت محلی، حس تعلق مکانی، مشارکت ساکنان در امور مربوط و سرزندگی در ساختار کالبدی این محله اشاره کرد. محلۀ «سی‌ودومتری» در بافت میانی با 1 امتیاز به عنوان محلۀ نیمه‌پایدار شناخته می‌شود. محله‌های «شهرک دانشگاه» در بافت نسبتاً جدید و «بهارستان» در بافت جدید با کسب امتیاز 2- به عنوان محلۀ ناپایدار شناخته می‌شوند. از دلایل ناپایداری این محله‌ها می‌توان به کم‌توجهی مدیران شهری، نبود ظرفیت قابل‌تحمل محله و فقدان مشارکت ساکنان در کارهای جمعی محله اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating sustainability urban neighborhoods in the neighborhoods of SAQEZ City

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Sasanpour 1
  • Ali Movahed 2
  • Soran Mostafavi saheb 3
  • Mohsen Yousefi Fshky 3
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Kharazmi, Tehran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Kharazmi, Tehran
3 M.A, student in Geography and Urban Planning, University of Kharazmi, Tehran
چکیده [English]

Sustainable development and its following neighborhood Sustainable development is conception that has mattered in scientific societies in recent years. And relate to social effects, environmental, economical, urban business, security, participation, form, texture, urban management closely.today the most sustainable and the most effective of development programming are that they are based-on characteristics, necessities of families and neighborhood populations are codificated.the method of research is descriptive-analysis with emphasis on holistic approach and of the survey was to collect information.In this study, the four tissues in saqez, Each tissue sample was selected as a neighborhood ,And in neighborhoods with the distribution of questionnaires ,Utilizes a multi-criteria decision making ELECTRE model.Sustainability status at the tissue urban Specified.In this analysis, Eight indicator at dimensions socio - cultural, economic, physical and environmental have been used. Based on FindingsResearch, the stability of the neighborhood will be prioritized: Neighborhood "Navqhla" old tissue with 3 points as a sustainable neighborhood, Because of local identity, sense of place, residents participate in the vitality, the physical structure of the neighborhood as. Neighborhood "32 metry" At middle tissues 1 rating As a semi-stable neighborhood: And neighborhoods, "shahrak daneshgah" At Relatively new tissues and "Baharestan" in a new tissues With Score As unstable neighborhood Have been identified. Causes of Instability these neighborhoods Can be little attention urban managers, ethnic Diversity, Lack of participation affair relating to neighborhood Cited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Neighborhoods sustainability
  • ELECTRE Model
  • Saqez