ارزیابی سیستمی بعد اجتماعی در استقرار شهر الکترونیک بجنورد

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دکتری توسعۀ ملی و منطقه‌ای، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا، رشتۀ مدیریت شهری

2 کارشناس ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد، رشتۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع شهر الکترونیک، این مقاله به بررسی بعد اجتماعی آن پرداخته و به دلیل مقبولیت روش تفکر سیستمی در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی این بعد بر اساس تفکر سیستمی بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و استنباطی است و از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. در قسمت کمی جامعۀ آماری شامل شهروندان و مدیران شهری و نمونۀ به‌دست‌آمده از جامعۀ آماری شهروندان بر اساس فرمول کوکران 340 نفر بود و در جامعۀ آماری مدیران 69 مدیر پرسش‌نامه را تکمیل کردند. در قسمت کیفی 4 نفر از مدیران به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. برای بررسی ارتباط میان عوامل مؤثر اجتماعی شناسایی‌شده از مبانی نظری با میزان تمایل افراد به استفاده از فناوری‌های جدید از آزمون رگرسیون ترتیبی، برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر از روش میانگین موزون، برای شناسایی چالش‌های موجود از آزمون خی دو، به منظور رسم دیاگرام‌های علی و معلولی بر اساس تفکر سیستمی از نرم‌افزار Vensim و برای تکمیل سیستم نهایی از روش مصاحبه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میان عوامل مؤثر شناسایی‌شده و میزان تمایل افراد به استفاده از فناوری‌های جدید ارتباط وجود دارد و از جمله چالش‌های موجود در بعد اجتماعی بی‌توجهی مدیران به تدوین برنامۀ آموزشی است. همچنین از دیدگاه هر دو گروه، در بین عوامل مؤثر اجتماعی، آموزش شهروندان در اولویت است که با شناسایی عنصر بحرانی بر اساس تفکر سیستمی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic Evaluation of Social Dimension to Implement Electronic City in Bojnord

نویسندگان [English]

  • Omid Ali Kharazmi 1
  • Lia Shaddel 2
1 Ph.D. in National and Regional Development,Assistant Professor in Ferdowsi University of Mashhad, Department of Geography, Urban Management
2 M.A from Ferdowsi University of Mashhad, field of Geography and Urban Planning
چکیده [English]

Because of importance of E-city, social aspect was considered in the current research, and systems thinking methodology was applied due to its various use in the field of planning. The method of research is descriptive- analytic and deductive and both qualitative and quantitative methods are used. In the quantitative part, the population includes citizens and urban managers. Sample of the population of citizens was calculated based on Kokran-Formula which was 340 persons and manager were 69. In the qualitative part, 4 managers were chosen for the purpose of interview by snowball method. To investigate the relationship between social factors, identified in the theoretical foundations and the willingness of people for using novel technology, the ordinal regression test was employed, also weighted average method for prioritizing effective factors was used, and Chi-square was utilized to identify the challenges, and finally Vensim-software for drawing cause and effect diagram and interview for the final system. Results show that there is a connection between identified social factors and willingness of people for using novel technology. One of the challenges in the social aspect is the lack of attention to the curriculum of managers. From the point of view of both groups level of citizen education has the first priority among the social effective factors which was in parallel with the systems thinking results with identifying critical elements

کلیدواژه‌ها [English]

  • " E-city"
  • "Social Aspect"
  • " Systems Thinking"
  • "Bojnord"