تحلیل و طراحیِ ساختارِ سازمانی متناسب برای شهرداری‌های میانی؛ مورد مطالعاتی: شهرداری ساوه

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، دانشکدۀ جغرافیا، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، گروه شهرسازی

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

سازمان‌دهی راه و شیوه‌ای است که عوامل عمدۀ دخیل در سازمان را شناسایی، دسته‌بندی و مقوله‌بندی می‌کند. سپس، بین عوامل مختلف روابط منطقی ایجاد می‌کند. سازمان‌دهی به منظور بهتر ساختن عوامل دخیل در سازمان و برتر کردن روابط کارکردی بین‌ آنها، برای دستیابی به اهداف سازمان انجام می‌گیرد. این اهداف برگرفته از چشم‌انداز، مأموریت و راهبردهای سازمان است. بنابراین رابطه‌ای منطقی بین ساختار سازمانی و ویژگی‌های راهبردی سازمان برقرار است.
در این مقاله، به مقولۀ سازمان‌دهی در شهرداری ساوه به‌عنوان نمونۀ مطالعاتی پرداخته شده است. طراحی ساختار سازمانی متناسب موجب اثربخشی فعالیت‌های سازمانی و در نتیجه، عرضۀ خدمات مطلوب و تأمین منافع و حقوق شهروندی است. در ساختار پیشنهادی رابطۀ منطقی میان ساختار سازمانیِ شهرداری ساوه با اهداف، راهبردها، مأموریت و چشم‌انداز شهر و شهرداری برقرار است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و به لحاظ ماهیتِ مواد و اطلاعات گردآوری شده، توصیفی- تحلیلی و از نوع موردی است. رویکرد استفاده‌شده در طراحی ساختار سازمانی، رویکرد فرایندگراست.
بر اساس نتایج تحقیق، در شهرداری ساوه از مجموع 83 پست سازمانی تعریف‌شده، 31 پست که معادل 37 درصد است، خالی بوده و به افراد تخصیص داده نشده است. با توجه به تحلیل‌های صورت‌گرفته و در چارچوب سند راهبردی شهر ساوه و چشم‌اندازهای تدوین‌شده برای شهر و شهرداری، ساختار سازمانیِ پیشنهادی برای شهرداری ساوه حالتی ترکیبی دارد. بدنۀ اصلی ساختار سازمانی شهرداری ساوه به دلیل ماهیت خدماتی و وجود وظایف عدیده، هرمی پیشنهاد شده است که مطابق با ساختار فعلی شهرداری است. در سطح مدیریت ارشد، یعنی در کنار معاونت‏ها و مدیریت، ساختار سازمانی شکل ماتریسی به خود می‌گیرد. با توجه به شرایط خاص شهر ساوه، واحدهایی برای این ساختار پیشنهاد شده که لازمۀ رسیدن شهر و شهرداری به چشم‌اندازهای تدوین‌شده برای آنهاست. واحدهای پیشنهادی عبارت‌اند ازدفتر مدیریت پروژه، دفتر مدیریت بحران، واحد فناوری اطلاعات،واحد مدیریت کیفیت، واحد مطالعات و پژوهش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Design of an Appropriate Organizational Structure for the Intermediate Municipality, Case Study: Saveh Municipality

نویسندگان [English]

  • Yousef Ashrafi 1
  • Zeynab Azarmand 2
چکیده [English]

Abstract
Organizing, it is a way of identifying, grouping and classifying the major factors involved in the organization and then creates the logical relationships between the various factors. Organizing carried out in order to improve the functional relationships between these factors and better organized, carried out in order to achieve organizational goals. These objectives derived from vision, mission and strategy of the organization. Therefore, a logical connection is established between the organizational structure and strategic characteristics.
This paper addresses the issue of organizing the city of Saveh. Appropriate organizational structure design, causing organizational effectiveness, thus, will be lead to optimal service delivery and citizen's rights and interests. In the proposed structure, the logical relationship between the organizational structure of the City of Saveh with goals, strategies, mission and vision of the city and municipality is established.
According to purpose of paper, the method is applied, and the nature of the material and the information gathered, the research methodology is descriptive - analytic study. The approach used in the design of organizational structure, is a process approach.
In the framework of the Saveh strategic plan, and developing vision for city and municipality, a hybrid organizational structure has been predicted to Saveh municipality. Due to the nature of services and numerous functions, the main body of the organizational structure of the Saveh municipality is pyramiding in consistent with current municipal structure. At senior management level, the organizational structure is a matrix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: organizational structure
  • Municipal organizational structure
  • Saveh Municipality
  • hybrid structure
  • matrix structure