سطح بندی توسعه یافتگی محلات شهری با تاکید بر رضایت مندی استاندارد مبلمان شهری (مطالعه موردی: محلات شهر ابرکوه)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌ نور، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، رضوانشهر، یزد، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بی‌شک قسمت عمده‌ای از عناصر تشکیل‌دهندۀ سیمای هر شهر مبلمان آن است. اجزایی که گذشته از کاربردهای خاص خود به زیبایی و انتظام شهر نیز سامان می‌بخشند. طبعاً شکل‌گیری عناصر بصری که تصویر هر شهر را به‌وجود می‌آورند خاطره‌ای را برای هر بیننده در ذهن باقی می‌گذارند و شناسایی این تصورات ذهنی می‌تواند در برنامه‌‌ریزی آیندۀ شهری اثرگذار باشد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا محله‌های شهری ابرکوه را با توجه به رضایتمندی ساکنان از استانداردهای مبلمان شهری سطح‌بندی کند. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق روش‌های میدانی به‌دست آمده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل خانوارهای ساکن محله‌های نه‌گانۀ شهری ابرکوه بوده‌اند و بر اساس فرمول کوکران 263 نمونه خانوار به منظور جمع‌آوری اطلاعات تعیین شد. همچنین آزمون پیش‌آهنگی برای به‌دست آوردن ضریب اعتبار پرسش‌نامه انجام گرفت که ضریب اطمینان آلفای کرونباخ آن 76/0 به‌دست آمد که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. در این پژوهش به منظور وزن‌دهی شاخص‌ها از تکنیک دلفی و به منظور تحلیل داده‌ها در راستای سطح‌بندی محله‌های شهری از تکنیک ORESTE استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اولاً سطح رضایتمندی در محلات نه‌گانۀ شهر ابرکوه پایین بوده و ثانیاً با توجه به یافته‌های تکنیک ارسته مشخص شد که محلات گلکاران، امامزاده احمد و نبادان به‌ترتیب در رتبه‌های یک تا سه از رضایتمندی استانداردهای مبلمان شهری قرار داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scale of development in urban areas with an emphasis on the satisfaction level standards of urban furniture (Case Study: Abarkuh Localities City)

نویسندگان [English]

  • Hasan Hekmatnia 1
  • Ali Tavoosian 2
  • Abbas Ahmadian Marj 2
  • Hojat Rezaei 3
1 Assistant Professor, Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Yazd, Iran
2 Masters Student, Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Yazd, Iran
3 PhD. Candidate, Geography and Rural Planning, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
The city is a great artwork creating according to its size and the number of its population. The ultimate goal of the city is to create a pleasant and comfortable environment for people. Urban space is the place where people spend the most of their time in it, establishing maximum communication with each other and their surroundings. So, makeup the space and make the necessary facilities are presently known as the urban furniture which has a particular importance there (Zangabadi and Tabrizi, 2008: 46). In the current urban life, we can hardly find anyone who does not deal with urban furniture, shelter, bus stations, box office, park benches or road signs. Urban furniture organizes much of the activities in the city and increases citizens' using quality of street, square, park and other urban areas. The main feature of urban furniture is its general application. This group of products has direct contact with the masses more than anything else (Mortazaee, 2002: 13).
Methods
This study is an applied research in nature. Its research method is analytical-descriptive and its data have been provided from the library resources including (note taking, internet) and field (questionnaire, interview). In this study, collecting theoretical foundations have been done using inductive and deductive methods and result generalization have been in apriority form. The research statistical population includes Abarkooh city. According to Health Net, Abarkooh city in 2013 has had nine regions consisting of 16685 inhabitants. Based on Cochran formula, the number of necessary samples to adjust the questionnaire in order to measure the satisfaction of urban furniture standards was 263 households. Tthey have been distributed compared to the population of each region. In order to measure and categorize the urban regions, 20 items of urban furniture were distributed by obtaining selected experts’ opinions and by using Delphi technique valuing in questionnaire form. It should be noted that in this study in order to measure the satisfaction level of standards of urban furniture, at first 31 items were extracted through studying taken research in the field of urban furniture. Then in order to select the items which are the most consistent with the subject and also the weighting of items, the Delphi technique has been used. So, after the extraction of the final items (20 items) by experts, the subjects were asked to assign weight to items based on their importance. For this purpose, 12 experts were selected in the field of urban planning and city management and items were sent to the experts in the form of a questionnaire. 8 out of 12 submissions were received back which have formed the final weight of items. Finally, in order to categorize the regions, Oreste technique has been used.
Findings
The results of describing the characteristics of individuals show that out of 263 subjects, with the age range of 35-45 years, 242 (%92.01) have been males and 21 (%7.99) have been female. The average size of the household is equal to size of 3.4 persons. Analytical research findings can be explained in two separate parts: 1. Based on the findings, it is specified that citizen satisfaction level of urban furniture standards in 3 districts of Abarkooh city is estimated at a low level that 1 to 3 means (very low, low and moderate) which is a confirmation of this claim in the decision matrix. Based on Oreste findings, it was specified that Golkaran, Imamzadeh Ahmad and Nabadan regiones have been in one to three ranks of satisfaction and Darb Ghale, Jahanestan and Darvaze Meydan regiones have been in 7 to 9 ranks of leveling with emphasis on satisfaction from urban furniture standards.
Conclusion
Today city men, in order to satisfy their social needs and to fulfill social roles, need spaces with appropriate limit, conditions and facilities. In contemporary cities, urban public spaces as one of the skeletal essential elements of the city have had general and social context and meeting the social needs of human beings is of crucial importance. However, in the cities of our country, urban general spaces are undergone loss of identity, uncertainty of skeletal spatial and inappropriate programming and their elements and equipments including furniture which have great impact on the quality of urban spaces do not have necessary conditions and required features of users. In this regard, Abarkooh city is not an exception of this matter. So, in order to supply the physical and spiritual welfare of the citizens, considering the social cultural conditions of society, improving the quality of urban spaces, creating a visually beautiful scenery in the city and researching in this field by using associated softwares, doing field studies and public polls would be very essential in order to obtain information of citizens opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ORESTE
  • Satisfaction
  • urban development
  • urban furniture
  • Urban neighborhoods
امینی، امیرحسین؛ سمیاری، امیر؛ (1385). طراحی مناسب‌سازی مبلمان شهری، همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری، تهران.
بحرینی، سیدحسین؛ (1377). فرایند طراحی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
بورژول، گی؛ (1377). شهر امروز، ترجمۀ سید محمد سید میرزایی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
بهمن‌پور، هومن؛ مسعودی، ساناز؛ (1385). ضرورت احداث پارک‌های کوهستانی در تهران به عنوان فرصتی جهت وزرش در راستای توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: پارک کوهستانی توچال)، همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری، تهران.
پاکزاد، جهانشاه؛ (1385). سیمای شهر، آنچه کوین لینچ از آن می‌فهمید، نشریۀ آبادی، شمارۀ 53، دورۀ جدید.
تختی، بیتا؛ وثوقی، ویدا؛ (1385). تقویت هویت در شهرهای جدید، مجموعه مقالات هویت شهرهای جدید، نشر شرکت عمران شهرهای جدید، جلد دوم، تهران.
توسلی، محمود؛ (1376). طراحی شهری در بخش مرکزی تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول.
تیموریان، کتایون؛ زیویار، پروانه؛ (1392). بررسی و مطالعۀ رضایتمندی از استانداردهای مبلمان شهری (مورد ناحیۀ 2 منطقۀ 2 شهر تهران)، فصلنامۀ علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دورۀ جدید، سال یازدهم، شمارۀ 37، صص 303-289.
خدابخشی، شهره؛ (1382). شهر، مبلمان شهری و شهروندان، ماهنامۀ ساخت‌وساز.
زارع گاریزی، ایمان؛ پرتوی‌نژاد، فاطمه؛ (1385). رنگ‌آمیزی مبلمان شهری، اولین همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری، تهران.
زال‌نژاد، کاوه؛ (1390). برنامه‌‌ریزی به منظور سامان‌دهی مبلمان شهری، فصلنامۀ نماد گلستان، صص 28-22.
زنگی‌آبادی، علی؛ تبریزی، نازنین؛ (1387). تحلیل فضایی مبلمان شهری محدودۀ گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان، مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان، شمارۀ 1، پیاپی 22، صص 66-45.
شماعی، علی؛ پوراحمد، احمد؛ (1384). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
فضلی‌خانی، فروه؛ حسنی، نگار؛ (1388). بررسی آسیب‌پذیری مبلمان شهری در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: شهر تهران، محدودۀ میدان هفت تیر تا انتهای بلوار کشاورز)، فصلنامۀ علمی امداد و نجات، شمارۀ 3، ص 82-69.
محامدپور، مریم؛ (1385). ارائۀ چارچوبی جهت رتبه‌بندی پژوهشکده‌های مرکز تحقیقات مخابرات ایران با دو رویکرد چندشاخصه ORESTEو MAUT، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران.
محمدنژاد، مریم؛ بهزادفر، مصطفی؛ شاهی، جواد؛ (1387). مکان‌یابی مبلمان شهری با استفاده از Gis، دوماهنامۀ شهر نگار، سال نهم، شمارۀ 50، 48-40.
مرتضایی، سید رضا؛ (1379). طراحی مبلمان برای خیابان (2)، ماهنامۀ شهرداری‌ها، شمارۀ 19.
----------؛ (1381). رهیافت‌هایی در طراحی مبلمان شهری، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، تهران.
ندایی‌فرد، احمد؛ ماهری، سعیده؛ (1391). بررسی نقش طراحی مبلمان شهری در تقلیل استرس شهروندان، هنگام عبور و مرور در شهر، ماهنامۀ طاق، شمارۀ 68، صص 62.
نصرالهی، مهدی؛ (1385). به‌کارگیری تکنیک مناسب چندشاخصه جهت رتبه‌بندی شرکت‌های قطعه‌ساز (با استفاده از معیارهای مدل سرآمدی EFQM)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران.
هاشمی، مهدی؛ (1382). یاداشت مدیر مسئول، ماهنامۀ شهرداری‌ها، سال هشتم، شمارۀ 82.
Geldermann. J.; Rentz. O.; (2000). Bridging the Gap between American and European MADMapproaches? Proceeding of 51st meeting of the European working group”multi-criteria aid for decisions”.
Isabelle. D. L.; Pastijn. H.; (2002). Selecting land mine detection strategies by means of outranking MCDM techniques, European Journal of Operations Research, 139, 327-338.
Pastijn. H.; Leysen. J.; (1989). Construction an outranking relation with ORESTE, Mathematical Computing Modeling, V.12, No 10/11, 1255-1268.
Roubens. M.; (1982). Preference relations on actions and criteria in multicriteria decision making, European Journal of Operations Research, PP51-55, Vol 10.
Zak, Jacek; (2005). The Comparison of multiobjective ranking methods applied to solve the mass transit systems’ decision problems, proceeding of 16th Mimi Euro conference and 10th meeting of the Euro working group of transportation.