دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 435-575 

پژوهشی - بنیادی

2. مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی فضای عمومی شهری معاصر

صفحه 435-464

10.22059/jurbangeo.2014.53590

یوسف اشرفی؛ احمد پوراحمد؛ محمدتقی رهنمایی؛ مجتبی رفیعیان


7. بررسی پایداری محله های شهری (مطالعه موردی: منطقه 19 شهرداری تهران)

صفحه 541-558

10.22059/jurbangeo.2014.53600

علی موحد؛ موسی کمان رودی؛ فرزانه ساسان پور؛ سجاد قاسمی کفرودی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 435-575 پاییز 1393، صفحه 277-433 تابستان 1393، صفحه 143-276 بهار 1393، صفحه 1-142