تحلیل الگوی رشد شهر تهران با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

امروزه کلان‌شهرها با دربرگرفتن حجم عظیمی از جمعیت به نقاط کانونی تولید و مصرف بدل شده‌اند. این مسئله از یک سو دلایل رشد و توسعۀ سریع این کلان‌شهرها و مناطق حاشیۀ آنها را فراهم آورده و از سوی دیگر، مخاطراتی را در زمینۀ نحوه و چگونگی این توسعه در برابرشان قرار داده است. بدون شناخت و برنامه‌ریزی دقیق، کلان‌شهرها در پیامدهای منفی خود در حوزه‌های محیط زیست، منابع طبیعی، سلامت انسانی و ابعاد اجتماعی و اقتصادی زندگی شهری غرق خواهند شد. بنابراین، پایش الگوهای فضایی- زمانی رشد شهری دارای اهمیتی حیاتی برای برنامه‌ریزی شهری و توسعۀ پایدار، به‌ویژه در کشورهای در‌حال‌توسعه است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تغییرات فضایی- زمانی الگوی کاربری/ پوشش اراضی در کلان‌شهر تهران و پیرامون آن در چهار دهۀ گذشته با استفاده از سنجش از دور و رویکرد بوم‌شناسی سیمای سرزمین است. برای تولید نقشه‌های کاربری/ پوشش اراضی از تصاویر ماهواره‌ای لندست استفاده شده است. تحلیل الگوها نیز در قالب رویکرد بوم‌شناسی سیمای سرزمین و با استفاده از متریک‌های فضایی انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین افزایش در اراضی ساخته‌شده رخ داده است و فرایند فضایی- زمانی رشد شهری در کلان‌شهر تهران و پیرامون آن شامل سه مرحلۀ اصلی تشکیل هستۀ اولیۀ رشد شهری، پخشایش و هم‌گرایی است. به عبارتی دیگر، رشد شهری در منطقه با شکل‌گیری هسته‌های رشد شروع شده و به‌مرور با رشد این هسته‌ها، در پیرامون آنها لکه‌های شهری جدیدی شکل گرفته است. این لکه‌ها در امتداد هسته‌های اصلی شهری به رشد خود ادامه داده و بسیاری از آنها به هم پیوسته و تشکیل لکه‌های شهری بزرگ‌تری را داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Growth Pattern in Tehran City by Landscape Ecology Approach

نویسندگان [English]

  • Azadeh Kaviani 1
  • Rahmatollah Farhoodi 2
  • Azita Rajabi 3
1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
2 Assistance Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, Tehran University, Iran
3 Assistance Professor in Geography Faculty, Islamic Azad University, Tehran Markazi Branch, Iran
چکیده [English]

Introduction
Developed world and developing countries are different in urbanization process and the proportion of people living in cities. But population growth rate is a global trend. Diagnosis and understanding the changing urban growth pattern is very critical and necessary. Results of different studies show that spatial temporal metrics are useful method for description, quantification and understanding of the spatial patterns of urban growth and association of the spatial patterns with population growth and socio-economic processes. On this basis, the main purpose of the current study is to determine the spatial-temporal growth of Tehran megapolis between 1973-2014, using Landsat images and spatial metrics.
 
Methodology
Urban growth maps were extracted for different time periods using landsat satellite images (TM, +ETM, OLI). To extract urban areas from the satellite images, we used object oriented classification and visual image interpretation method. Spatial-temporal analysis of urban growth patterns in Tehran megapolis was performed for 41 years (1973-2014) using spatial metrics. The metrics were selected on the basis of literature review (Dietza et al., 2005; Augilera, 2011; Jain et al., 2011; Herold et al., 2003; Herold et al., 2005; Seifolddini and Mansourian, 2014) and calculated using “Fragstats” software. The metrics describe four dimensions: absolute size, relative size, complexity of urban form and spatial distribution of patches.
 
Results and Discussion
Tehran urban land areas have constantly been increasing from 1973 to 2014. The growth was fast in 1973-1985. But it was faster in 1985-2000. This shows very rapid urban growth of urban land area in this time period. After 2000, urban growth curve shows less steep grade and gradually has turned into almost flat shape. It shows the stable urban growth rate. But population increase continues to grow. Urban population growth, despite relative saturation show vertical urban growth instead of horizontal growth.
Diagram showing the percentage of urban patches, for the years 1973-2014, is an ascending curve. The diagrams showing the mean patch size and largest urban patch for the years 1973-2014, is a U shaped curve. The diagrams showing the urban patch density, the number of urban patches and shape of the landscape for the years 1973-2014, are also U shaped curve.
 
Conclusion
The spatial- temporal analysis of the metrics in Tehran megapole proved a number of the deductive generalizations. First, urban growth in Tehran can be divided in three time periods. The first period was 1970s. Urban physical expansion was rapid, but urban growth rate was consistent. Most important reasons for urban growth are industrial investment, concentration of political and economic activities in Tehran and also rural-urban migration. Second period, 1973-2000, represented very rapid urban growth in Tehran. The important reasons are Islamic Revolution, lack of implementation and supervision of the master plan. In the third period, 2000-2014, urban growth rate declined and then reached relatively stable condition. The reasons are socio-economic and environmental problems of Tehran city. Formulation and approval of the various plans were to control Tehran physical growth and transfer the growth to surrounding areas of Tehran.
The second point is that Tehran urban growth pattern shows the process of urban growth in three stages: 1. development of city core, 2. dispersion and 3. coalescence. Results of these spatial metric indicated this process. For example, numbers of patches show its increasing value until 2000 and then a stable trend. It is expected that with more infill development and attachment of individual patches to each other for more convergence and coalescence of patches. The value of AWMPFD shows that the forms of patches have been more irregular until 2000. Since 2000, with attachment of the patches, more regularity is observed.
The third point is the approval of tidal wave urban growth pattern for Tehran city. With the decrease of urban growth in one zone in a concentric pattern, the tidal wave pattern of urban growth was observed in the next zone. The high peak of urban growth moves like a wave to outer zones.
The urban growth pattern in different zones follows the same pattern happening for the whole city, i.e., formation of city core, dispersion and coalescence. The values extracted for the following metrics including number of patches, fractural dimension, mean size, contiguity and mean geometric distance to nearest neighbor shows that in each zone, the same pattern is happening in different time periods. For example, AWMPFD shows an increasing trend and increasing and then decreasing trend in all zones over time. This shows dispersion of individual patches, expansion of central core and then coalescence of patches over time.
Comparison of the results of this study with other studies (Li et al., 2006; Zhang et al., 2001; Yu et al., 2007; Yu et al., 2006; Yang et al., 2003; Xu et al., 2007; Luck et al., 2002; Ji et al., 2006; Aguilera 2011; Seifolddini and Mansourian, 2014) indicates that urban growth process in majority of cities follows the tidal wave pattern, but this process is also affected by social, topography, transportation network, socio-economic condition, and creates different pattern in different countries. For example, in case of Tehran city, existence of the mountains in the northern part of Tehran prevents growth in that area. Understanding the patterns and processes of urban growth can provide better understanding of urban growth. Quantifying urban growth by using spatial metrics can be used as an important instrument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape ecology
  • remote sensing
  • Spatial Metrics
  • Tehran Metropolitan
  • urban growth
رفیعیان، مجتبی؛ محمودی، مهران؛ (1388). الگوهای تحلیلی تغییر کاربری زمین، انتشارات آذرخش، تهران.
سیف‌الدینی، فرانک؛ منصوریان، حسین؛ پوراحمد، احمد؛ درویش‌زاده، روشنک؛ (1393). پویایی فضایی- زمانی نظام شهری ایران (1390-1335)، پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، شمارۀ 1.
غمامی، مجید؛ (1383). مجموعۀ شهری تهران: گزیدۀ مطالعات طرح راهبردی توسعۀ کالبدی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، تهران.
منصوریان، حسین؛ (1393). تبیین الگوهای رشد شهری در منطقۀ کلان‌شهری تهران، رسالۀ دکتری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران.
 
Alberti, M. Waddell, P. (2000) An integrated urban development and ecological simulation model.
Integr Assess 1:215–227.
Barnsley, M.J. and Barr, S.L. (2000). Monitoring urban land use by earth observation. Surveys in Geophysics, 21, 269–289.
Bhatta, B. (2010) Analysis of urban growth and sprawl from remote sensing data. Springer, Heidelberg.
Briassoulis, H. (2000) Analysis of Land Use Change: Theoretical and Modeling Approaches. Regional Research Institute, West Virginia University.
 
Deng, J.S., Wang, K., Hong, Y., Qi, J.G. (2009). Spatio-temporal dynamics and evolution of land use change and landscape pattern in response to rapid urbanization. Landscape and Urban Planning. 94(3-4):187-198.
Herold, M., Goldstein, N. and Clarke, K.C. (2003). The spatio-temporal form of urban growth: measurement, analysis and modeling. Remote Sensing of Environment, 86(3), 286–302.
Herold, M., Clarke, K.C. and Scepan, J. (2002). Remote sensing and landscape metrics to describe structures and changes in urban landuse. Environment and Planning A, 34(8), 1443–1458.
Herold, M., Couclelis, H. and Clarke, K.C. (2005). The role of spatial metrics in the analysis and modeling of urban change. Computers, Environment, and Urban Systems, 29, 339–369.
Kong, F., Yin, H., Nakagoshi, N., James, P. (2012). Simulating urban growth processes incorporating a potential model with spatial metrics. Ecological Indicators, 20, 82–91.
Ji, W., Ma, J., Twibell, R.W. and Underhill, K. (2006). Characterizing urban sprawl using multistage remote sensing images and landscape metrics. Computers, Environment and Urban Systems, 30, 861–879.
Luck, M. and Wu, J. (2002). A gradient analysis of urban landscape pattern: a case study from the Phoenix metropolitan region, Arizona, USA. Landscape Ecology, 17(4), 327–339.
Seifolddini, F and Mansourian, H. (2014). Spatial-Temporal Pattern of Urban Growth in Tehran Megapole. Journal of Geography and Geology; Vol. 6, No. 1, 70-80.
Seto, K.C. and Fragkias, M. (2005). Quantifying spatiotemporal patterns of urban land-use change in four cities of China with timer series landscape metrics. Landscape Ecology, 20, 871–888.
Tang, J., Wang, L., Yao, Z. (2006). Analyzing Urban Sprawl Spatial Fragmentation Using Multi-temporal Satellite Images. GIScience & Remote Sensing, 2006, 43, No.3, p. 1–15.
Weng, Q., Liu, H. and Lu, D. (2007). Assessing the effects of land use and land cover patterns on thermal conditions using landscape metrics in city of Indianapolis, United States. Urban Ecosystem, 10, 203–219.
Wu, J.G. (2008). Making the case for landscape ecology: an effective approach to urban sustainability. Landscape and Ecology, 27, 41–50.
Wu, J. G., Jenerette, G. D., Buyantuyev, A., & Redman, C. L. (2011). Quantifying spatiotemporal patterns of urbanization: The case of the two fastest growing metropolitan regions in the United States. Ecological Complexity, 8, 1, 1–8.